Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1671.

Zpráva

I. výboru zahraničního

II. výboru živnostensko-obchodního

III. výboru národohospodářského

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1625) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem, podepsaná v Athénách dne 10. ledna 1923.

I.

Zahraniční výbor senátu jednal ve své schůzi dne 29. května 1923 o usnesení poslanecké sněmovny obsaženém v tisku 1625, projevuje s prozatímní obchodní dohodou, sjednanou mezi naší republikou a Řeckem, souhlas a doporučuje senátu Národního shromáždění,

aby prozatímní obchodní dohodu mezi republikou Československou a Řeckem, podepsanou dne 10. ledna 1923 v Athénách, schválil a přijal schvalovací usnesení ve znění přijatém poslaneckou sněmovnou ve schůzi dne 26. dubna 1923, jak uvedeno jest v tisku senátu č. 1625.

Obchodní styky republiky Československé s Řeckem jsou dosud poměrně skrovné a nebylo zatím ku čilejšímu obchodování dopřáno Řecku ani potřebného klidu. R. 1921 vyvezeno bylo od nás do Řecka zboží za 30 milionů Kč a přivezeno přímo zboží mimo tabáku asi za 1 milion Kč. K tomu ovšem bylo by připočísti zboží neosvědčené, jež se k nám dováží přes Italii a vykazuje se jako zboží italské.

Řecko chtělo uplatniti při této prozatímní obchodní dohodě zájem dovážeti k nám za nejvyšších výhod a úlev ve směru dovozním tabák, - jižní ovoce, olivový olej, likéry a vína, uvedená v příloze A).

Československá republika projevila zájem na vývozu zboží průmyslového, obsaženého v 51 položkách celního tarifu řeckého.

Prozatímní obchodní dohodou stanoveny byly kontingenty pro zboží řecké poznačené v příloze A) a povoleny pro ně nejvyšší výhody, začež byly nám poskytnuty pro zboží v příloze B) poznačené nejvyšší výhody a minimální celní tarify smluvní.

Touto dohodou stanoveno bylo též další odebírání řeckého tabáku cigaretového a prodej hracích karet, zápalek a cigaretového tabáku Řecku.

Osvědčením původu řeckého zboží zjedná se průkaz pro kontingent tohoto zboží; osvědčení původu československého zboží vyžadovati bude Řecko pro vyclívání dle smluvní sazby.

Obchodní dohoda, jak již uvedeno, jest prozatímní, upravuje aspoň nejnutnější otázky a jest si přáti, aby v nejbližší době byla uzavřena, jako s četnými jinými státy normální obchodní smlouva, kterou by se upravil veškeren obchodní styk s Řeckem.

Vzhledem ku nutnosti této dohody vešla táž u nás i v Řecku již dne 20. února 1923 v působnosť.

Poněvadž utužuje naše zahraniční styky a jest pro náš stát výhodnou, doporučuje ji zahraniční výbor ke schválení.

V Praze, dne 29. května 1923.

Svěcený v. r.,
předseda.

J. Lukeš v. r.,
zpravodaj.

II.

Řecko jest starým odbytištěm pro přebytky naší průmyslové výroby, proto byla velmi pociťována potřeba uzavříti s ním obchodní smlouvy. V roce 1920 bylo zahájeno jednání o obchodní dohodu prostřednictvím řecké legace v Praze a později naším vyslanectvím v Athénách. Poněvadž nebylo možno sjednati plnou obchodní dohodu, uzavřena byla prozatímní obchodní dohoda, jež byla podepsána v Athénách, dne 10. ledna 1923. Je nutno tuto prozatímní dohodu doplniti ještě dalšími úmluvami, jako úmluvou konsulární o právní pomoci a vykonatelnosti rozsudků atd., i aby pracováno bylo k rozšíření nejvyšších výhod obchodně-politických. Podnikají se kroky, aby dohoda byla co nejdříve ve shora uvedených směrech dobudována. Živnostensko-obchodní výbor uznává nutnost i této prozatímní dohody obchodní a navrhuje, aby senát usnesení poslanecké sněmovny o této obchodní dohodě beze změny schválil.

V Praze, dne 6. června 1923.

Jílek v. r.,
předseda.

Č. J. Lisý v. r,
zpravodaj.

III.

Uzavřená obchodní dohoda dovoluje Řecku dovézti do naší republiky ročně pevně stanovené množství sušených fíků a hrozinek, olivového oleje, likérů a vína.

Dále se vláda republiky zavázala, že tabáková režie dá přednost při nákupu cigaretového tabáku - tabákům řeckým - bude-li ji učiněna nabídka nejméně tak příznivá, jaká byla učiněna odjinud. Množství takto koupeného tabáku má činiti 2,000.000 kg ročně.

Naproti tomu sjednala naše vláda výhodné podmínky celní a dopravní pro vývoz poměrně velké řady našich výrobků a nerostů.

Dohoda uzavřena jest na dobu 6 měsíců, prodlužuje se nedáním výpovědi samočinně a v případě výpovědi zůstává v platnosti ještě po dobu 3 měsíců. V platnost vstoupila v Řecku 20. a u nás 27. února t. r.

Přes to, že jde pouze o prozatímní dohodu a ne o obchodní smlouvu, nutno přece zdůrazniti, že dohoda přispěje k sblížení s Řeckem, že posílí náš obchod, průmysl a živnosti a proto národohospodářský výbor doporučuje senátu její schválení.

V Praze, dne 5. června 1923.

V. Donát v. r.,
předseda.

J. Petřík v. r.,
zpravodaj.