1. tabákům pocházejícím ze Starého Řecka nebo z ostrovů (Samos) až do výše 700.000 kg ročně,

2. tabákům, pocházejícím z Nového Řecka (Macedonie) až do výše 1,300.000 kg ročně, a to s podmínkou:

1. že tabáky tyto budou jí nabídnuty,

2. že tato nabídka bude učiněna za cen a ostatních podmínek, které shledá vyhovujícími vzhledem k podmínkám, které by jí byly učiněny, pokud jde o tabáky jiného původu a na jichž nákup by pro výrobu československých cigaret mohlo býti pomýšleno.

Naproti tomu vláda řecká prohlašuje výslovně:

1. že firmy československé mohou se volně účastniti soutěže při objednávkách hracích karet přepychových a zápalek za týchž podmínek jako jiné firmy cizozemské,

2. že obchodníci s řeckým tabákem mohou svobodně kupovati cigaretové papíry v Československu za týchž podmínek jako v jiných zemích,

3. jestliže by byl dovolen do Řecka pro omezenou dobu dovoz alkoholu, že s dovozci česko

slovenskými bude nakládáno stejně jako s každým jiným dovozcem.

Článek V.

Obě smluvní strany budou moci žádati, aby výrobky a zboží dovážené do jejich území byly provázeny osvědčením o původu, vydaným obchodními komorami nebo jinými příslušnými úřady.

Článek VI.

Tato dohoda bude ratifikována a vstoupí v působnost čtrnáct dní po výměně ratifikací, k níž dojde v Athénách.

Dohoda bude závaznou po šest měsíců ode dne, kdy nabude působnosti.

Po uplynutí této lhůty bude bez dalšího prodloužena a ode dne výpovědi jednou ze smluvních stran zůstane ještě tři měsíce v působnosti.

Vyhotoveno dvojmo v Athénách, dne dvacátéhoosmého prosince 1922 - desátého ledna 1923.

A. Alexandri v. r.

Karel Mečíř v. r.

 

Příloha A.

 

Sazební číslo čs. cel. tarifu

Druh výrobku

Kontingent

9 b

Fíky sušené:

 

 

1. v krabicích, bedničkách

 

 

nebo v košíčcích

 

 

2. ve věncích nebo jinak

kilogramů

 

balené

6,720.000

10

Vinné bobule a hrozny

kilogramů

 

sušené, korintky

2,000.000

 

 

kilogramů

104

Olej olivový atd.

500.000

108 b

Likéry, punšové tresti a

 

 

jiné lihové tekutiny

 

 

pálené, s přísadou cu-

 

 

kru nebo jiných látek,

kilogramů

 

francovka

15.000

109

Víno, ovocné víno, vinný

 

 

a ovocný mošt, šťávy

 

 

z plodů, ovoce a bobulí,

 

 

nezahuštěné; medovi-

hektolitrů

 

na v sudech

20.000

109 a

Vína sladká léčivá (vína

 

 

medicinální), vína mu-

 

 

škátová (vína samos-

 

 

ská), bílá či červená,

 

 

obsahující více než 220

 

 

g cukru na litr při

 

 

obsahu 141/a až 15° al-

 

 

koholu, případně mož-

 

 

no-li až 17° objemo-

 

 

vých, z nichž 6° vznik-

 

 

lo kvašením, suchého

 

 

výtažku nejméně 28 g

 

 

na litr.

 

 

Vína muškátová z mu-

 

 

škátových hroznů (vína

 

 

samosská) země pů-

 

 

vodu: Samos, Patras,

 

 

Euboia a Kefalonie.

 

 

Zvláštní znaky: cukru

 

 

více než 180 na litr, 15°

 

 

alkoholu, charakteristi-

hektolitrů

 

cká chuť muškátová

15.000

 

 

hektolitrů

 

Vermuth

3.000

 

A. A. v. r.

 

 

K. M. v. r.

 

 

 

 

Příloha B.

 

 

 

 

 

 

Váha

Clo v kovov.

Sazební

Odstavec

Zboží

či

peněz.

číslo

 

 

míra

všeob.

smluvní

20

b

Slad

100 oka

120

100

61

a

Mramor, dlaždice a ká-

 

 

 

 

 

men nezpracované, ka-

 

 

 

 

 

meny typografické a

 

 

 

 

 

litografické, křemen,

 

 

 

 

 

borax v přírodním sta-

 

 

 

 

 

vu, kameny na brouše-

 

 

 

 

 

ní a obtahování břitev

 

 

 

 

 

a nožů, v kusech či

 

 

 

 

 

kotoučích, mlýnské ka-

 

 

 

 

 

meny pro parní mlýny

 

 

 

 

 

se železnými obručemi

 

 

 

 

 

nebo řez nich, jíl vše-

 

 

 

 

 

ho druhu, zahradnická

 

 

 

 

 

prst, hlína šamotová,

 

 

 

 

 

uhlí kamenné a hnědé,

 

 

 

 

 

hlína hrnčířská, chro-

 

 

 

 

 

mit, smirek, vápenec

 

 

 

 

 

v kusech, žula, ofit,

 

 

 

 

 

písek, hmoty k vý-

 

 

 

 

 

robě skla, vápno (ne-

 

 

 

 

 

hašené), drahokamy

 

 

 

 

 

nevsazené, síra v pří-

 

 

 

 

 

rodním stavu, v prá-

 

 

 

 

 

šku nebo kusech neb

 

 

 

 

 

v jakékoli jiné formě,

 

 

 

 

 

magnesit, jiné surové

 

 

 

 

 

nerosty zvláště nejme-

 

 

 

 

 

nované a různobarevný

 

 

 

 

 

písek

100 oka

beze cla

beze cla

63

b

Desky litinové, z kujného

 

 

 

 

 

železa nebo ocele, všech

 

 

 

 

 

rozměrů, železo úhlové

 

 

 

 

 

nebo úhelníky, kovo-

 

 

 

 

 

vé plechy (listy z vál-

 

 

 

 

 

covaného železa nebo

 

 

 

 

 

cínovaného plechu),

 

 

 

 

 

obručové železo, tyče

 

 

 

 

 

litinové, z kujného že-

 

 

 

 

 

leza neb z ocele pro že-

 

 

 

 

 

leznice, kolejnice, svor-

 

 

 

 

 

ky a spojky, šrouby,

 

 

 

 

 

výhybky, hřeby a jiné

 

 

 

 

 

předměty, sloužící vý-

 

 

 

 

 

lučně k stavbě drah,

 

 

 

 

 

z litiny, kujného železa

 

 

 

 

 

nebo ocele, drátěná

 

 

 

 

 

péra pro nábytek, péra,

 

 

 

 

 

ocelová kola a železné

 

 

 

 

 

mosty železniční

100 oka

4

beze cla

72

a

Drát telegrafní nebo k

 

 

 

 

 

jinému užití všeho

 

 

 

 

 

druhu, ze železa, ocele

 

 

 

 

 

nebo z mědi, čistých

 

 

 

 

 

neb slitých s jinými

 

 

 

 

 

kovy, a dráty z jaké-

 

 

 

 

 

koliv jiné látky kovové

 

 

 

 

 

(s výjimkou drátů stří-

 

 

 

 

 

brných a zlatých, které