Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1923.

I. volební období.

7. zasedání.

Tisk 1597.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu zákona (tisk 3980)

o pô sobnosti ministerstva verejných prác vo veciach správy štátneho horného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 4034).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 199. schůzi dne 10. dubna 1923 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne . . . . . . . . . . . 1923.

působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Správa státního horního majetku a všech státních závodů a zařízení sloužících jeho zužitkování (státních báňských a hutnických závodů, státních železáren a oceláren a jiných podniků) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi náleží do působnosti ministerstva veřejných prací.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Jeho provedením pověřuje se ministr veřejných prací a ministr financí.

Tomášek, v. r.,

předseda.

Dr. Jan Říha, v.r.,

sněmovní tajemník.

J. Marek, v.r.,

zapisovatel.