Historické senátní tisky z 1. volebního období
9. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

9. zasedání


č. zkrácený popis
1818 Odpověď vlády na interpelaci senátora J. Kotrby a soudruhů ohledně poskytnuté subvence akciové společnosti Hostivařských mlýnů a pekáren
1819 netištěno
1820 netištěno
1821 netištěno
1822 Naléhavá interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, Zulegera, Jelinka a soudruhů na veškerou vládu o korupčních aférách.
1823 Naléhavá interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů na veškerou vládu a opatřeních proti korupci.
1824 imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě ze dne 10. července 1923 za udělení souhlasu ku stíhání senátorky dr Marie Herzigové pro přečin podle § 14 čís. 5 zák. na ochranu republiky a pro přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V. z. ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. ex 1863 (čís. 7350/23).
1825 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 1792), jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n. o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.
1826 Návrh vládního zákona jímž se doplňují ustanovení zákona z 5. února 1907, říš. zák. čl. 26, kterýmž se mění a doplňuje řád živnostenský
1827 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1800) o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
1828 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4286), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Norskem podepsaná v Praze dne 2. října 1923
1829 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona o osvojení - Návrh vládního zákona o osvojení.
1830 Návrh paní sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na zřízení německé školy pro porodní asistentky v Liberci.
1831 jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských, lakýrnických a malířských.
1832 Interpelace paní sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran nároku, který má ve svém oboru účelně organisovaná péče o mládež na zastoupení v místních a okresních osvětových sborech.
1833 návrh vládního zákona kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy.
1834 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění 1. března 1924 v Římě podepsaná Dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921 - CONVENZIONE ADDIZIONALE al Trattato di Commercio e di Navigazione fra Repubblica Cecoslovacca e il Regno d′Italia firmato a Roma il 23 Marzo 21. italsky - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého) - Protocollo. -Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia e ammessa liberamente, senza dichiarazione preventiva e serra limite di quantita. -Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia é ammessa senza limite di quanti, sotto condizione della dichiarazione preventiva di entrata. -Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia e autorizzata nel limite di contingenti. - Prodotti la cui importazione dalla Cecoslovacchia in Italia e ammessa, in deroga al divieto, senza limiti di quantita. -Prodotti la cui importazione della Cecoslovacchia in Italia e autorizzata nel limite di contingenti. -Tasse di manipolazione applicabili ai prodotti importati dall'Italia in Cecoslovacchia - DODATKOVÁ ÚMLUVA k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským podepsané v Římě dne 23. března 1921 -Cla při dovozu do Československa. -Třída III. Jižní ovoce. -Třída VI. Obilí, slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže. -Třída VII. Ovoce, zelenina, rostliny a části rostlin. -Třída IX. Jiná zvířata. -Třída X. Výrobky živočišné -Třída XII. Mastné oleje. -Třída XIII. Nápoje. -Třída XIV. Potraviny. -Třída XVI. Suroviny soustružnické a řezbářské -Třída XVII. Nerosty -Třída XVIII. Látky lékárnické a voňavkářské. -Třída XIX. Barviva a třísliva. -Třída XX. Klovatiny (gumy) a pryskyřice -Třída XXII. Bavlna, příze a zboží z bavlny -Třída XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná výslovně nejmenovaná, příze a zboží z nich. - Třída XXV. Hedvábí a hedvábné zboží -Třída XXVI. Zboží konfekční. -Třída XXVII. Zboží kartáčnické a řešetářské -Třída XXVIII. Zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných třídách sazebních. -Třída XXIX. Papír a papírové zboží. -Třída XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich -Třída XXXI. Voskové plátno a zboží z něho -Třída XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží -Třída XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských -Třída XXXV. Sklo a skleněné zboží. -Třída XXXVI. Zboží kamenné. -Třída XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich -Třída XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa aneb obecných kovů, kromě předmětů třídy XLI. a XLII. -Třída XLI. Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické pomůcky. -Třída XLII. Vozidla. -Třída XLIII. Drahé (vzácné) kovy, drahokamy a polodrahokamy a zboží z nich; mince -Třída XLIV. Instrumenty a hodiny -Třída XLV. Kuchyňská sůl. -Třída XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky -Třída XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské. -Třída XLVIII. Svíčky, mýdlo a voskové zboží. -Třída L. Díla literární a umělecká -Třída LI. Odpadky. - Cla při dovozu do Italie. -ODDÍL I. Zvířata, poživatiny a tabák. -ODDÍL III. Materiál textilní a zboží z něho. -ODDÍL IV. Rudy, kovy obecné, výrobky průmyslu kovodělného a strojního, nástroje a vozidla. - ODDÍL V. Kameny, zeminy a nerosty kromě rud, cihlářské výrobky, keramika a zboží skleněné - ODDÍL VI. Dříví a materiál k vyplétání, vyřezávání a vykládání. -ODDÍL VII. Výrobky chemické, lékárnické, pryskyřice, barviva a třísliva -ODDÍL VIII. Různé zboží. -Protokol. - Zboží, jehož dovoz z Italie do Československa jest volný bez předchozí ohlášky a bez omezení množství -Zboží, jehož dovoz z Italie do Československa jest povolen bez omezení množství pod podmínkou předchozí ohlášky -Zboží, jehož dovoz Italie do Československa jest povolen mezích kontinentů. -Výrobky, jejichž dovoz z Československa do Italie jest povolen výjimkou z platných zákazů, bez omezení množství. -Výrobky, jejichž dovoz z Československa do Italie jest povolen v mezích kontingentů -Manipulační poplatky na dovoz zboží z Italie do Československa - Závěrečný protokol.
1835 návrh vládního zákona o zrušení odměn uchopitelů případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut.
1836 Návrh vládního zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské §1-18 - §19-36 - §37-57
1837 Návrh vládního zákona o labských plavebních soudech.
1838 Úmluva, jíž se schvaluje řád o pravomoci a působnosti stálé technické komise pro vodní režim dunajský (i francouzsky), článek 1-5 - Článek 6-21
1839 ÚMLUVA O POŠTOVNÍ SPOŘITELNĚ UHERSKÉ - - - ÚMLUVA O POŠTOVNÍ SPOŘITELNĚ UHERSKÉ, článek 1-9 - článek 10-18, Příloha A,B,C - Závěrečný protokol - Důvodová zpráva.
1840 Návrh vládního zákona kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922 č...Sb. z. a n. z r. 19..
1841 Návrh vládního zákona o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového.
1842 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Hartla, K. Friedricha a soudruhů stran rozpuštění dobročinného spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, kteří potřebují léčení, se sídlem v Mariánských Lázních , Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Václava Chlumeckého, Josefa Průši a soudruhů v záležitosti censury na Slovensku. Odpověď vlády na interpelaci sen. Hartla a soudruhů stran některých výnosů, jimiž protizákonným způsobem má býti omezeno volné stěhování státních pensistů Odpověď vlády na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudruhů o českém pojmenování města Františkových Lázní Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Jelinka a soudruhů stran degradování německých důstojníků (vše i německy) - Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o pensionování vyslance Perglera Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr Spiegela, Jelinka a druhů o monopolu, uděleného firmě Fučikovský (vše i německy)
1843 Návrh senátorů Vojtěcha Zavadila, dr Krouského, Zavorala, dr Brabce, M. Križko a soudruhů na poskytnutí podpory ze státních prostředků živelní pohromou postiženým obyvatelům obce Hostěradice-Rakousy v okrese Jílové u Prahy.
1844 Návrh vládního zákona kterým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1845 Návrh vládního zákona jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska.
1846 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Václava Klofáče pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 6277/23).
1847 Návrh vládního zákona o ochraně nájemníků §1-11 - §12-34
1848 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností.
1849 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1837) k vládnímu návrhu zákona o labských plavebních soudech.
1850 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1841), k usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1723 a 1746), o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze
1851 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 1834), kterým se předkládá Národnímu shromáždění dne 1. března 1924 v Římě podepsaná Dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921.
1852 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů Zavorala, dra Soukupa, dra Krouského, Hucla, dra Brabce a druhů (tisk 1807) na změnu § 5 zákona z 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádě senátu Národního shromáždění republiky Československé.
1853 Zpráva imunitního výboru o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích a sedrie košické ze dne 27. listopadu 1923 - B 8902/23 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Theodora Matuščáka pro přečin utrhání na cti dle §u 1, 3. č. 2., 9. čís. 1. zák. čl. XLI z roku 1914 a pro přečin dle §u 18 č. 2. zák. na ochranu republiky čís. 50/23. (č. 8136/23).
1854 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě za souhlas senátu k stíhání senátora Františka Zimáka pro přečin osočování tiskem (č. 7737/3).
1855 Návrh vládního zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trestnímu stihání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty.
1856 Návrh vládního zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti.
1857 Návrh vládního zákona o inkompatibilitě (neslučitelnosti).
1858 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě.
1859 Návrh vládního zákona ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929.
1860 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1831) o vládním návrhu zákona, jímž se vydávají předpisy a nařízení k ochraně života a zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských.
1861 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1847) k vládnímu návrhu zákona o ochraně nájemníků.
1862 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1848) k vládnímu návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností
1863 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1833) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy.
1864 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1859) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v ročních pastevních obdobích 1924-1929.
1865 Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1836) k vládnímu návrhu zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.
1866 Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1845) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska.
1867 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Turčanském Sv. Martině za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Duchaje pro přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 8342/24).
1868 Zpráva imunitního výboru o žádosti vyšetřujícího soudce sedrie v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Svraky pro přečin utrhání na cti ve sm. § 1, 3, č. 1. a č. 2. a § 9 č. 6. zákona čl. XLI z r. 1914 a přečin ve sm. § 18 č. 1., 2. a 3. zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923 č. 50. Sb. z. a n. (č. 8731/24).
1869 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie jako trestního soudu v Nitře z 13. února 1924 č. B 1383/24/7 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Svraky pro přečin ve sm. § 14 č. 1. a zločin ve sm. § 15 č. 3. zák. ze dne 19. března 1923 č. 50 Sb. z. a n. (č. 8690/24).
1870 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1920
1871 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a Norskem podepsaná v Praze dne 2. října 1923
1872 Interpelace senátorů Hartla, Jelinka a soudruhů na veškerou vládu stran protiprávního omezování volného stěhování státních pensistů. - Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, Jelinka a soudruhů na pana ministra vnitra stran veřejného předvádění protiněmeckého filmu. Interpelace paní sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran zachování vzdělávacího ústavu pro pěstounky v Opavě. Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra sociální péče stran protizákonného postupu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence. Interpelace senátorů Spiese, dr Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra financí stran poskytování státních záloh konsumním spolkům. Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů na vládu stran domnělého sjednání smlouvy se Standard-Oil Company. Interpelace senátorů Alberta Friedricha, dr Wiechowskiho a soudruhů na pana ministra zdravotnictví stran zrušení místa obvodního lékaře v Pohoří na Šumavě, okres kaplický (vše i německy) - Interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudruhů na pana ministra vnitra Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra financí stran vázaných žírových pohledávek spořitelen, záložen a záložních spolků. Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra financí stran rozluky vídeňské poštovní spořitelny (vše i německy)
1873 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu l922
1874 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1839), kterým se předkládají Národnímu shromáždění republiky Československé >1. Úmluva o poštovní spořitelně uherské s přílohami A., B., C.; 2. Závěrečný protokol k této úmluvě; 3. Dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem podle čl. 10. a 11. úmluvy uvedené sub 1.; 4. Závěrečný protokol k této dohodě,< sjednané v Budapešti 7. listopadu 1922.
1875 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1835)Návrh vládního zákona o zrušení odměn uchopitelů případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut.
1876 Návrh vládního zákona o zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné.
1877 Návrh vládního zákona o zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské.
1878 Návrh vládního zákona o zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostějov - Boskovice - Svitávka a Sloup - Valchov.
1879 Interpelace senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na pány ministry věcí zahraničních, vnitra a spravedlnosti stran zločinu omezování osobní svobody, jehož se dopouští zdejší japonské vyslanectví na československých státních občanech (i německy)
1880 Návrh vládního zákona kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).
1881 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Trenčíně za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Barinky pro přečin ve sm. § 14 čís. 3. a přestupek ve sm. § 18 čís. 1. zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923 čís. 50 Sb. z. a n. (č. 8341/24).
1882 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Spiegela a soudruhů stran německého překladu dílčích návrhů k všeobecnému občanskému zákoníku. Odpověď vlády na interpelaci senátora Fahrnera a soudruhů stran poškození správce Hanuše Kirschneka ve Fichtenbachu. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Josefa Jelínka a soudruhů stran opozděného vydání titrů moučné půjčky Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Josefa Jelínka a soudruhů o zamýšleném rozdělení berní správy v Brně (vše i německy) - Odpověď ministra věci zahraničních na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran reparačních dluhů Československé republiky Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Hilgenreinera a soudruhů o událostech v Kadani dne 4. března 1924 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr Spiegela, Jelínka a soudruhů stran zabavení německého časopisu "Bohemia" ze dne 24. února 1924. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů A. Friedricha, Starka a soudruhů stran odepření dovolené správci školy Patzakovi v Klášteře (vše i německy)
1883 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru imunitního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1855) o vládním návrhu zákona o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty.
1884 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1856) o vládním návrhu zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem. - Dodatek k §2-41
1885 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1857) o inkompatibilitě (neslučitelnosti).
1886 Návrh senátorů Spiese, Luksche a soudr. na změnu vládního nařízení ze dne 22. prosince 1920, čís. 681 Sb. z. a n. o přirážkách k poplatkům za cejchování dle zákona ze dne 22. listopadu 1919, čís. 629 Sb. z. a n. (i německy)
1887 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1858), kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě.
1888 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1876), jímž se uděluje zmocnění ke zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné.
1889 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1877), jímž se státní správa zmocňuje ke zcizení a postoupení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské.
1890 Návrh sen. Križko, Hucla, Rozkošného, Lukeše, Duchaje, Sáblíka, Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dra Přikryla, dra Franty, Valouška, Zavorala, dra Procházky, Měchury, Časného, dra Soukupa, Svěceného, Pánka, Lisého, Klečáka, dra Brabce a spol. na poskytnutí podpor zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami.
1891 Návrh vládního zákona jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu.
1892 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924.
1893 Návrh. sen. Ecksteinové, dra Soukupa, Križko, Zavorala, dra Franty, Pánka a soudruhů na poskytnutí pomoci ze státních prostředků pohořelým v obci Škrdlovicích okres Přibyslavský na Českomoravské Vysočině.
1894 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu (tisk 1838), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva, sjednaná v Paříži dne 27. května 1923, jíž se schvaluje Řád, jakož i připojený Závěrečný protokol o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský.
1895 Zpráva výboru technicko-dopravního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1878) o zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostějov-Boskovice-Svitávka a Sloup-Valchov.
1896 Návrh vládního zákona o ražbě pětikorun.
1897 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Prešově ze dne 31. března 1924, čís. 1167/24/2 za svolení k trestnímu stíhání senátora Julia Klimko pro přečiny §u 1, 3 odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914 proti bezpečnosti cti. (Čís. 9060/24.)
1898 Návrh vládního zákona o ochraně výroby rostlinné.
1899 Návrh vládního zákona o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně.
1900 Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany stran zamýšlené výroby automobilů ve státní továrně na zbraně a střelivo v Brně.Interpelace senátorů Knesche, Hübnera a soudruhů na pana ministra zemědělství stran nutné celní ochrany zemědělských výrobků. Interpelace senátorů dr Hellera, Jarolima a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran pracovní doby u okresního soudu v Teplicích-Šanově. Interpelace senátorů dr Naegle, dr E. M. Herzigové a soudruhů na vládu stran německých kursů pro porodní asistentky (vše i německy) - Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Spiegela, dr Hilgenreinera a soudruhů na vládu stran přestavby a novostavby universitní knihovny v Praze. Interpelace senátorů dr Spiegela, dr Mayr-Hartinga, Knesche a soudruhů na vládu o tom, jak se po stránce jazykového práva jedná s cizinci. Interpelace senátorů dr Wiechowskiho, Polacha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran nostrifikace lékařů (vše i německy)
1901 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Komárně za souhlas ku trestnímu stíhání senátora Antonína Svraky pro přečin podle § 14 čís. 1. a 5. zákona na ochranu republiky z 19. března 1923 č. 50 Sb. z. a n. (č. 8984/24).
1902 Návrh senátorů dra Adolfa Procházky, Zavorala, Valouška, Križko, Hucla, Rozkošného, Lukeše, Duchaje, Sáblíka, Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dra Přikryla, dra Franty, Měchury, Časného, dra Soukupa, Svěceného, Pánka, Lisého, Klečáka, dra Brabce a spol. na poskytnutí podpor majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami.
1903 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314. Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.
1904 Návrh vládního zákona jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927.
1905 Návrh senátora Knesche a soudruhů stran škod, jež v obci Bernarticích v okresu trutnovském způsobeny byly průtrží mračen a krupobitím.
1906 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.
1907 Návrh vládního zákona jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1908 Návrh vládního zákona o částečném zákazu námezdného kojení.
1909 ÚMLUVA mezi republikou Československou a královstvím Maďarským (i francouzsky), článek 1-4 - Článek 5-22, Závěrečný zápis (i francouzsky)
1910 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1896) o ražbě pětikorun.
1911 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1906) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o podpoře nezaměstnaných.
1912 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1907) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1913 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1898) k vládnímu návrhu zákona o zvelebení a ochraně výroby rostlinné.
1914 Zpráva branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1904) o vládním návrhu zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927.
1915 Návrh vládního zákona o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů a ovcí.
1916 Návrh vládního zákona o hornických soudech rozhodčích.
1917 Návrh vládního zákona o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín.
1918 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1903) k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 Sb. z. a n. o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých.
1919 Zpráva zdravotného výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tlač. 1908) o návrhu zákona poslanca dra Hálka a spol. o čiastočnom zákaze námezdného kojenia.
1920 Zpráva ústavne-právneho výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tlačivo č. 1844) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., upravujúci právne pomery medzi zamestnavateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1921 Návrh senátorů Kiesewettera, Heckera a soudruhů, aby do rozpočtu na rok 1925 zařaděna byla položka pro vystavění dráhy Chotěvice-Trutnov do Jičína (i německy)
1922 Návrh senátora Lipperta a soudruhů na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím okresu stříbrského a plzeňského, ležícím na řekách Mži a Radbuze, kteréž těžce byly postiženy bouří (í německy)
1923 Návrh vládního zákona kterým se mění a doplňuje zák. čl. I./1911 o civilním řízení soudním.
1924 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, čís. 151 Sb. z. a n. o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měštanstev ve společnosti akciové.
1925 Návrh vládního zákona o zrušení svěřenství.
1926 Návrh vládního zákona o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství.
1927 Návrh vládního zákona o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách.
1928 Návrh vládního zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomoci k nim, tak učiteľom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách.
1929 Návrh vládního zákona kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n. o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1930 Návrh. senátorů M. Križko, J. Hucla a spol. na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích: Německý Brod, Humpolec, Ledeč a Chotěboř.
1931 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1915) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz.
1932 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1916) k vládnímu návrhu zákona o hornických soudech rozhodčích.
1933 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1924) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, čís. 151 Sb. z. a n. o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.
1934 Zpráva I. kultúrneho výboru, II. sociálne-politického výboru, III. rozpočtového výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tlačivo 1927) o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, jednak učiteľom škôl obecných a občianskych a opatrovatelkám detských opatrovieň na Podkarpatskej Rusi, vydržovaných cirkvami a obcami, jednak niektorým pozostalým po týchto osobách.
1935 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1929), kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n. o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1936 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu sen. Ecksteinové, dr. Soukupa, Križko, Zavorala, dr. Franty, Pánka a soudruhů (tisk 1893) na poskytnutí pomoci ze státních prostředků pohořelým v obci Škrdlovicích, okres přibyslavský na Českomoravské Vysočině.
1937 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu sen. Knesche a soudr. (tisk 1905) stran škod, jež v obci Bernarticích v okresu trutnovském způsobeny byly průtrží mračen a krupobitím.
1938 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátorů Vojtěcha Zavadila, dr. Krouského, Zavorala, dr. Brabce, M. Križko a soudruhů (tisk 1843) na poskytnutí podpory ze státních prostředků živelní pohromou postiženým obyvatelům obce Hostěradice-Rakousy v okrese Jílovém u Prahy.
1939 I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu sen. Križko, Hucla, Rozkošného, Lukeše, Duchaje, Sáblíka, Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dra Přikryla, dra Franty, Valouška, Zavorala, dra Procházky, Měchury, Časného, dra Soukupa, Svěceného, Pánka, Lisého, Klečáka, dra Brabce a spol. (tisk 1890) na poskytnutí podpor zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami a o návrhu senátorů dra Adolfa Procházky, Zavorala, Valouška, Križko, Hucla, Rozkošného, Lukeše, Duchaje, Sáblíka, Hrejsy, Roháčka, Hrubého, Slavíka, dra Přikryla, dra Franty, Měchury, Časného, dra Soukupa, Svěceného, Pánka, Lisého, Klečáka, dra Brabce a spol. na poskytnutí podpor majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami
1940 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n.
1941 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1917) k vládnímu návrhu zákona o výkupu místní dráhy Holič-Hodonín.
1942 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1909), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a Královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských, která byla se závěrečným zápisem podepsána v Praze dne 13. července 1923.
1943 Zpráva I. kultúrneho výboru, II. sociálne-politického výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlačivo 1928) k vládnemu návrhu zákona o výplate odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učiteľom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách.
1944 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1923) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zák. čl. I./1911 o civilním řízení soudním.
1945 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1926) o vládním návrhu zákona o stíhání úplatkářství.
1946 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1925), k vládnímu návrhu zákona o zrušení svěřenství.
1947 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. živnostensko-obchodního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1759) o přeměně společností s ručením obmezeným v družstva.
1948 Návrh senátorů J. Hucla, M. Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Havleny, Pánka, Klečáka, dra Franty, dra B. Němce a společníků na zavedení strážní hlásné služby při povodních.
1949 Návrh senátorů F. Hybše, Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Havleny, Pánka, Klečáka, dra Franty, dra B. Němce a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Poděbrady a Králův Městec.
1950 Návrh senátorů Fr. Hybše M. Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Petříka, Pánka, Klečáka, dra Franty, dra B. Němce a společníků aby dosavadní roční příspěvek Státnímu melioračnímu fondu z 15 milionů Kč byl přiměřeně zvýšen
1951 Návrh senátorů K. Sáblíka, Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Petříka, Pánka, Lisého, dra Franty, dra Němce a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na Jihlavsku a Znojemsku.
1952 Zpráva národohospodárskeho výboru k vládnemu návrhu zákona (tisk 1940), ktorým sa doplňuje a čiastočne mení zákon zo dňa 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnove drobných zemedelských pachtov, doplnený a čiastočne zmenený zákonom zo dňa 13. červenca 1922, čís. 213 Sb. z. a n.
1953 Návrh senátorů K. Práška, Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Petříka, Pánka, Lisého, dra Franty, dra B. Němce a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na okrese dolnokralovickém.
1954 Interpellácia sen. dr Jána Kovalika, Juraja Ďurčanského, dr Jána Mudroňa, Josefa Barinku, Júliusa Kliniku, Theodora Walló atď. na ministerstvo vnútra a na celu vládu o volebnom nepomere čísla obyvateľstva na Slovensku pri voľbách poslancov a senátorov do Národného shromáždenia.Interpelace senátorů dr Hellera, Jarolima a soudruhů na veškeré ministerstvo stran přídělu poplužních dvorů Clary′ského velkostatku v okresu Teplice-Šanov. Interpelace senátora Löwa a soudruhů na pana ministra vnitra stran opatření okresní správy politické v Karlových Varech ve věcech nájemních. Interpelace senátora prof. dr C. Horáčka a společníků na pana ministra vnitra v příčině hromadných neštěstí automobilních v Praze. Interpelace senátorů V. Klofáče, Pánka, Zavorala, dr Procházky, dr Soukupa, Svěceného, dr Franty, dr B. Němce, Križko, Hucla a soudruhů k ministrovi zemědělství o zužitkování dříví ze státních lesů a o využitkování nerostného bohatství v těchže se nalézajícího (vše i německy)
1955 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Josefa Jelinka a druhů stran nápisů na nádraží v Břeclavě, (čís. tisku 1721/3). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora dr Jana Mudroně a spol. v otázce zakoupení lázní Trenčanské Teplice státem, (čís. tisku 1803/1). Odpověď vlády na interpelaci senátora J. Thoře a soudruhů o zamítnutí podpory všeživnostenské výstavě (čís. tisku 1803/13). Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci senátora J. Kotrby a soudruhů ohledně persekučního vystupování okresních politických správ proti živnostníkům pekařům (čís. tisku 1805). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci paní sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů stran nároku, který má ve svém oboru účelně organisovaná péče o mládež na zastoupení v místních a okresních osvětových sborech (čís. tisku 1832). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudruhů stran vázaných žírových pohledávek spořitelen, záložen a záložních spolků. (Tisk č. 1872/8). Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů stran zločinu omezování osobní svobody, jehož se dopouští zdejší japonské vyslanectví na československých státních občanech (tisk čís. 1879) (vše i německy)
1956 Závěrečný účet republiky Československé státních výdajů a příjmů za rok 1921 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - Státní příjmy na rozpočet a jejich aktivní nedoplatky (v podrobnostech). - Ministerstvo školství a národní osvěty: - (pokračování předešlého)-Ministerstvo financí: - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)-Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi: - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)-Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností: -Ministerstvo pošt a telegrafů: - (pokračování předešlého)-Ministerstvo železnic -Ministerstvo zemědělství - (pokračování předešlého)-Ministerstvo spravedlnosti -Ministerstvo veřejných prací - (pokračování předešlého-1) - (pokračévání předešlého-2)Ministerstvo sociální peče -Ministerstvo pro zásobování lidu - Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - (pokračování předešlého)-Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správní: -6. Výdaje státních investic a jejich pasivní nedoplatky (v podrobnostech). -A. Předsednictvo ministerské rady B. Ministerstvo financí -C. Ministerstvo pošt a telegrafů - D. Ministerstvo železnic -E. Ministerstvo zemědělství - F. Ministerstvo veřejných prací - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - 7. Příjmy státních investic a jejich aktivní nedoplatky (v podrobnostech). -C. Ministerstvo pošt a telegrafů -E. Ministerstvo zemědělství -. Ministerstvo veřejných prací -G. Na úhradu vlastními příjmy nekryté potřeby státních investic přijato -8. Pasiva z hospodaření na rozpočet. (Vyjma státní dluh). -Předsednictvo ministerské rady: -Ministerstvo školství a národní osvěty -Ministerstvo veřejných prací - 9. Stav státního dluhu koncem roku 1921. Stav státního dluhu. -A. Vnitřní státní půjčky -B. Zahraniční půjčky -C. Investiční půjčky -10. Aktiva z hospodaření na rozpočet. AKTIVA. -Předsednictvo minist. rady. -Ministerstvo vnitra -Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi -Ministerstvo školství a národní osvěty -Ministerstvo financí - (pokračování předešlého) - 11. Aktiva státních investic -12. Účiny mimo rozpočet. -Rozbor záloh na úhradu nákladů - Účiny kmenového jmění náboženských matic a studijních fondů. -Účiny státem spravovaných zemských pensijních a zaopatřovacích ústavů (fondů) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi za rok 1921. [Viz aktiva mimo rozpočet.] -Nedoplatky účinů mimo rozpočet: -Dluhy a pohledávky účinů mimo rozpočet -13. Úhrnný účet účinů v cenných papírech -14. Vyrovnávací účet (saldo) veškerých státních příjmů a výdajů sestavený podle pokladen a úřadů - (pokračování předešlého) - 15. Nedoúčtované položky. -16. Pokladní hotovosti a zásoby cenných papírů -17. Výkaz hospodářského výsledku státních báňských závodů - Státní meliorační fond. (Zákon ze dne 10. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z r. 1920.) Účetní závěrka za rok 1921 -Popis jmění státního melioračního fondu ke dni 31. prosince 1921 -Státní bytový fond, oddělení A - pro záruky. (Zákony ze dne 22. prosince 1910, čís. 242 ř. z. ze dne 20. února 1919, čís. 98 Sb. z. a n.) Účetní závěrka za rok 1921. -Státní bytový fond, odd. B - pro přímé půjčky. (Zákony ze dne 22. prosince 1910, čís. 242 ř. z. a ze dne 20. února 1919, čís. 98 Sb. z. a n.) Účetní závěrka za rok 1921. - Účet dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce roku 1921. (Zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., § 1., odst. 2.)
1957 Interpelace senátorů Hartla, K. Friedricha a soudruhů na pana ministra železnic stran nejvýš nedostatečného vozového materiálu u rychlíků mezi Libercem a Chebem. Interpelace senátora prof. dr Spiegela a soudruhů na vládu o tom, že soudy nesprávně vykládají § 2 jazykového zákona. Interpelace senátorky dr E. M. Herzigové a soudruhů na vládu stran ryze českých nápisů na poště a na dráze v Olomouci. Interpelace senátorů Hartla, dr Herzigové a soudruhů na veškerou vládu o pensijních nárocích zaměstnanců, kteří podléhají pensijnímu pojištění a kteří přešli z Rakous do Československa. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran nového odhalení k procesu Baeranovu (vše i německy)
1958 Odpověď ministra vnitra a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na interpelaci senátora Josefa Barinky a druhů o četnickém teroru v Zubáku. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů o veřejném předvádění protiněmeckého filmu. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Karla Friedricha a druhů o protizákonném postupu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátorů Alberta Friedricha, dr Wiechowskiho a soudruhů stran zrušení místa obvodního lékaře v Pohoří na Šumavě, okres kaplický (vše i německy) - Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů A. Perthenové, Reyzla a soudruhů stran poskytování a výplaty podpor v nezaměstnanosti v okresu děčínském, benešovském, českokamenickém a českolipském. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudruhů st ran nezákonného překládání názvu ulic v Chebu Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Bartha a druhů o událostech při obecních volbách v Žatci Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dr Hellera, Jarolima a soudruhů o pracovní době u okresního soudu v Teplicích-Šanově (vše i německy)
1959 Účet státního bytového fondu za léta 1919 a 1920.
1960 Zpráva l. ústavně-právního výboru, II. branného výboru, III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny tisk 1796 o usnesení senátu stran usnesení poslanecké sněmovnu (t. sen. 1470, 1517 a K čís. 1517) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.
1961 Návrh vládního zákona o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček.
1962 Návrh vládního zákona o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů.
1963 Návrh vládního zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemocí, invalidity a stáří §1-29 - §30-69 - §70-93 - §94-123 - §124-161 - §162-214 - §215-250 - §251-288
1964 Návrh vládního zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů.
1965 Návrh vládního zákona kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé.
1966 Návrh vládního zákona o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů §1-13 - §14-37
1967 Návrh vládního zákona jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války.
1968 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a u.
1969 Návrh vládního zákona kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze.
1970 Tisk 1970. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu živnostenského zákona (tisk 4412) pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi (tisk 4773) §1-22 - §23-53§54-93 - §94-137 - §138-162 - §163-195 - §196-220 - §221-253
1971 Návrh vládního zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní.
1972 Návrh vládního zákona kterým se zřizuje Zvláštní fond pra zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů.
1973 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1961) o vládním návrhu zákona o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček.
1974 Návrh senátorů Spiese, Zulegera, Lipperta a soudruhů na zahájení a provedení nouzové akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresu Teplé a Mariánských Lázní, kteří katastrofální nepohodou byli poškozeni.
1975 Interpelace senátorů Hatila, Hübnera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran zabavení časopisu "Reichenberger Zeitung". Interpelace senátorů Jelinka, Luksche a soudruhů na pana ministra vnitra stran provádění tiskové censury v Brně. Interpelace senátorů J. Knesche, dr Hilgenreinera a soudruhů na pana ministra školství & národní osvěty o tom, že žákům bylo zapověděno účastniti se ve spolcích "Wandervögel" a "Staffelsteiner". Překlad. senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra síran protiprávního jmenování do okresní správní komise v Liberci (vše i německy)
1976 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za udělení souhlasu k stíhání senátora Václava Chlumeckého pro přečin urážky Národního shromáždění (č. 9802/1924 předs.).
1977 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního soudu v Šluknově za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Josefa Reyzla pro přestupek proti bezpečností cti (čís. 9815/24 předs.).
1978 Zpráva imunitního výboru o žádostí vrchního státního zastupitelství v Košicích za udělení souhlasu ku stíhání senátora Theodora Matuščáka pro přečin urážky na cti (čís. 9773/24 předs.).
1979 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1968) k usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk 1940 a 1952), kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n. o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z a n.
1980 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1967) o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války.
1981 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu sen. F. Hybše, M. Křižko, Zavorala, dr. Procházky, dr. Soukupa, Petříka, Pánka, KJečáka, dr. Franty,dr. B. Němce a spol., aby dosavadní roční příspěvek Státnímu melioračnímu fondu z 15 mil. Kč byl přiměřeně zvýšen
1982 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů M. Križka, J. Hucla a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresech: Německý Brod, Humpolec, Ledeč a Chotěboř
1983 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů K. Sáblíka, M. Křižka, Zavorala, dr. Procházky dr. Soukupa, Petříka, Pánka, Lisého, dr. Franty, dr. Němce a společníků na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na Jihlavsku a Znojemsku
1984 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1964) k vládnímu návrhu zákona o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů.
1985 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1962) k vládnímu návrhu zákona o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů.
1986 Zpráva rozpočtového výboru o účetní závěrce nejvyššího účetního kontrolního úřadu za r. 1922 s dodatkem k účetní závěrce za r. 1920 (čís. 7243 předs.) a o účetní závěrce téhož úřadu za r. 1923 (čís. 9669 předs.).
1987 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1969) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze.
1988 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1971) o vládním návrhu zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní.
1989 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového, o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1963) k vládnímu návrhu zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemocí, invalidity a stáří.
1990 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1966) k vládnímu návrhu zákona o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů.
1991 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1965) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zřizuje "Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé".
1992 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1972) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zřizuje zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů.
1993 Zpráva živnostensko-obchodného výboru, II. sociálne-politického výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlačivo 1970) k vládnemu návrhu živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
1994 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1891), jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému hornímu zákonu.
1995 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátora Lipperta a soudr. (tisk 1922) na poskytnutí rychlé a vydatné podpory obcím okresu stříbrského a plzeňského, ležícím na řekách Mži a Radbůze, kteréž těžce byly postiženy bouří v noci ze dne 13. na 14. června 1924.
1996 Návrh senátora dr. F. Krejčího a spol. o umístění Husovy fakulty evangelické v novostavbě universitní u mostu Sv. Čecha.
1997 Návrh senátora Franke a soudruhů na provedeni nouzové akce v politickém okresu Šumperku (i německy)
1998 Interpelace senátora Luksche a soudruhů na veškeré ministerstvo stran zvýšení pensí a zaopatřovacích požitků pensistům v cizině žijícím, obzvláště vojenským pensistům. Interpelace senátorů Josefa Jelinka, Hartla, Fahrnera, Luksche, Vetter-Lilie a soudruhů na veškerou vládu o tom, že se nedbá jazykového zákona. Interpelace senátorů dr. Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra vnitra stran jmenování okresních správních komisí (vše i německy)
1999 Návrh senátora Pavla Franke a soudruhů na provedení nouzové akce pro větší počet obcí politického okresu Zábřehu.
2000 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů stran rozhodnutí nejvyššího správního soudu o závodních výborech a o povinném nemocenském pojištění pomocníků v domácnostech (tisk č. 1713/1). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Wiechowskiho, Polacha a soudruhů o nostrifikaci lékařů (tisk č. 1900/6). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. dr Ledebur-Wichelna a soudruhů stran zamýšlené výroby automobilů ve státní továrně na zbraně a střelivo v Brně Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a druhů o rozluce vídeňské poštovní spořitelny Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Erdmanna Spiese a soudruhů síran nápisů na úředních budovách, nemocenské pokladně, okresní správní komisi a na purkmistrovském úřadě města Manětína, jakož i o tom, že tamní městská obec německým obyvatelům vydává jen české domovské listy (tisk . 1872/7) (vše i německy)