Historické senátní tisky z 1. volebního období
8. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

8. zasedání


č. zkrácený popis
1715 Návrh vládního zákona jímž se povoluje užití komunálních dluhopisů vydaných akciovou společností >Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik< k ukládání nadačních, sirotčích a podobených kapitálů.
1716 Návrh vládního zákona kterým se mění §2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a § 26 uh. Zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o daní z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého.
1717 Seznam obnovených návrhů.
1718 Návrh senátora Frant. J. Kroihera a spol. na zrušení stolice architektury na Umělecké akademii v Praze.
1719 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru
1720 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1629) o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách, návrh vládního zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách, §1-5 - §6-30 - §31-49, Návrh vládního zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách §1-3 - §4-25 - §26-49
1721 Interpelace senátora Václava Donáta a společníků panu ministrovi pošt a telegrafů, ohledně propůjčování státních poštovních automobilů soukromým osobám a organisacím. Interpelace senátora Jelínka a soudruhů na pana ministra národní obrany stran degradování německých důstojníků. Interpelace senátora Josefa Jelinka a soudruhů na pány ministry vnitra, financí, železnic a pošt a telegrafů o tom, že se nedbá jazykového zákona u úřadů v Brně. Interpelace senátora Josefa Jelinka a soudruhů na pana ministra železnic stran nápisů na nádrazí v Břeclavě. (vše i německy) - Interpelace senátorů Jelinka, prof. dr Spiegela, dr Mayr-Hartinga, Knesche a soudruhů na vládu stran vyřazení Národniho shromáždění v otázkách vnitřní a zahraniční politiky a stran slibů, jež hlava státu učinila Francii. Interpelace senátorů Linka, Polacha a soudruhů na pana ministra pošt o tom, jak si pan zkušební komisař Schilling z Opavy počínal při jazykových zkouškách poštovních zaměstnanců u poštovního úřadu v Krnově. Interpelace senátora Karla Friedricha a soudr. na veškerou vládu o protizákonném nátlaku okresní politické správy v Chebu stran českého pojmenování města Františkových Lázní. Interpelace senátorů dr. Mayr-Hartinga, dr. Spiegela a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran německého překladu dílčích návrhů k všeobcnému občanskému zákoníku. Interpelace senátorů dr. Mayr-Hartinga, dr. Spiegela a soudruhů na pana ministra vnitra stran uveřejnění úředních statistických vysledků obecních voleb. (vše i německy)
1722 Zpráva výboru národohospodářského o návrhu sen. Šachla, Šabaty a soudr. stran změny zákona ze dne 17. prosince 1918, č. 82 Sb. zák. a nař. o prozatímní ochraně lesů
1723 Návrh vládního zákona o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.
1724 Návrh vládního zákona jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na r. 1924.
1725 Návrh vládního zákona o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby.
1726 Návrh vládního zákona jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
1727 Návrh vládního zákona o označování původu zboží.
1728 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska.
1729 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru.
1730 Návrh vládního zákona jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují se některá jeho ustanovení.
1731 Návrh vládního zákona o poštovních holubech.
1732 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Třebíči za souhlas k trestnímu stíhání senátora Jana Jílka pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 6782/1923).
1733 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1920. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11)
1734 Návrh vládního zákona kterým se mění § 113 odst. 3. uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI. manželském právu a §§ 51 a 59, odst. 2. uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII. o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n. o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství.
1735 Zpráva výboru kulturního o vládním návrhu zákona (tisk 1712) jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.
1736 Naléhavá interpelace senátorů Hartla, K. Friedricha, dr E. M. Herzigové, dr Mayr-Hartinga, Zulegera, Jelinka, Fahrnera a soudruhů na veškerou vládu stran některých výnosů, jimiž protizákonným způsobem má býti omezeno volné stěhování státních pensistů (i německy)
1737 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, III. výboru rozpočtového o návrhu senátora Jos. Lukeše a soudr. (tisk 1299) na stanovení nových předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné.
1738 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě č. j. B 5762/1922/13 za souhlas k trestnímu stíhání sen. Františka Zimáka pro přečin osočování, spáchaný tiskem podle § 1 a 3, odst. II.; č. 12;§ 9 č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (uh. zák.) (č. 5982/1923).
1739 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání senátora Františka Zimáka pro přečin pomluvy a urážku na cti (č. 4311/1922).
1740 Zpráva ústavno-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovny (tlačivo 1720) ku vládnemu návrhu zákona, ktorým predlžuje sa účinnost zákona zo dňa 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n. o obmedzení pôsobnosti porôt na Podkarpatskej Rusi.
1741 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač. č. 1734). ktorým sa mení § 113 odst. 3. uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXI. o manželskom práve a §§ 51 a 59, odst. 2. uh. zák. čl. zo dňa 9. prosinca 1894, č. XXXIII. o štátnych matrikách, potom § 30 zákona zo dňa 22. kvetňa 1919, č. 320 Sb. z. a n. o obradnostiach smluvy manželskej, o rozluke a o prekážkach manželstva.
1742 Zpráva ústavně-právního výboru. o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1730) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 47 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva a doplňují některá jeho ustanovení.
1743 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1715), jímž se povoluje užíti komunálních dluhopisů, vydaných akciovou společností "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
1744 Návrh vládního zákona kterým se všichni státní pensisté, vdovy a sirotci staví na roveň co do svých požitků.
1745 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4253) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1924 (tisk 4300). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10)
1746 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1723) o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze.
1747 Súrna interpellácia senátorov Václava Chlumeckého, Jozefa Prušu a súdruhov na pána ministra vnútra v záležitosti cenzury na Slovensku.
1748 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1716), kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř. z., a § 2 a 26 uh. zák, čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII o dani z minerálních olejů a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého.
1749 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1643) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny.
1750 Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1728) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska.
1751 Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1729) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru.
1752 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1725) o vládním návrhu zákona, o zákazu premiových obchodů předměty denní potřeby.
1753 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1745) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1924. - Resoluce
1754 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1724), jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1924.
1755 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Václava Chlumeckého a soudruhů v záležitosti propouštění dělníků z podbrezovské státní železárny Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o protiprávním policejním dohledu při schůzi městského zastupitelstva v Liberci. Odpověď ministra věcí zahraničních a ministra financí na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů stran výplaty pohledávek u vídenské poštovní spořitelny Odpoveď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Fahrnera a druhů stran úpravy soudnictví ve věcech dělnickych. Odpověď ministra fanancí na intcrpelaci senátora dr. Ledebur-Wichelna a druhů stran podloudnictví na slezskych hranicích. Odpověd předsedy vlády a ministra fnancí na interpelaci senátora Kiesewettera a druhů ve příčině úpravy odpočivného t. zv. staropensistům a jich pozůstalým. Odpověď vlády na interpelaci senátora dr. Naegle a soudruhů stran úředního znásilňování německého pravopisu (vše i německy) - Odpověď ministra vnitra a ministra obchodu, průmyslu a živností na interpelaci senátorů Hartla, dr. E. M. Herzigové a soudruhů stran protiprávních výměrů okresní správy politické v Trutnově Odpověď ministra sociální péče a Ministra financí na interpelaci senátorů Linka, Heckera a soudruhů stran provádění zákona o nezaměstnanosti pro nezaměstnané dělníky, kterým se již dostalo plné podpory (vše i německy)
1756 Interpelace senátorů Hartla, dr. E. M. Herzigové, Friedricha, Knesche a soudruhů na pana ministra vnitra, pana ministra fiinancí a pana ministra školství a národní osvěty stran technických učitelských sil na průmyslových učilištích. Interpelace senátorů Knesche, Hübnera a soudruhů na pana ministra železnic stran změny pojmenování stanice Metuj-Dědov na Česká Metuj na trati Choceň-Meziměstí (vše i německy)
1757 Návrh vládního zákona na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zaměstnancům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákonů ze dne 23, července 1919, čís. 443 a 444 Sb. z. a n., po případě jich pozůstalým (i německy)
1758 Návrh vládního zákona o nové úpravě výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zřízencům kteří byli dáni na odpočinek před účinnosti zákonů ze dne 17. prosince -1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, po případě jich pozůstalým.
1759 Návrh vládního zákona o přeměně společností s ručením obmezeným v družstva.
1760 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru národohospodářského o návrhu senátora Aloise Horáka a soudr. (tisk 1450) na změnu zákona ze dne 22. března 1920, č. 197 Sb. z. a n. o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
1761 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1727) k vládnímu návrhu zákona o označování původu zboží.
1762 Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1731) k vládnímu návrhu zákona o poštovních holubech.
1763 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 4258), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě se závěrečným protokolem sjednaná v Praze 27. ledna 1323 (tisk 4311), Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě (i francouzsky) - Závěrečný protokol. Důvodová zpráva.
1764 Vládní návrh zákona o dani z uhlí.
1765 Vládní návrh zákona kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.
1766 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4324), jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (tisk 4341).
1767 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4191), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (tisk 4350).
1768 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4246), kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně (tisk 4355).
1769 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 4328), ktorým sa mění ustanovení zákona zo dňa 21. prosinca 1922, č. -106 Sb. z. a n. o zmocnění vlády k ďalšiemu slučovaniu a rozlučovaniu obcí, k změnám hraníc obcí, okresov, žup a zemí, ako i k potřebným opatreniam s tým súvisiacim (tisk 4358).
1770 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4347), kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 4362).
1771 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 4289) o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice (tisk 4321).
1772 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1770) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v §u 2 zák. ze dne 4. července 1923, čís. 158 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
1773 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1767), o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920., čís. 309 Sb. z. a n. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku.
1774 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1766) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1775 Zpráva ústavné-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1769) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.
1776 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1771) k vládnímu návrhu zákona o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice.
1777 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1765) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb z a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných.
1778 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru zahraničního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1763) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Dodatečná úmluva k Labské plavební akte se závěrečným protokolem sjednaná v Praze 27. ledna 1923
1779 Zpráva rozpočtového výboru K usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1764) o vládním návrhu zákona o dani z uhlí.
1780 Zpráva technicko-dopravního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1768) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně.
1781 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4325) o výši daně z cukru (tisk 4366).
1782 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4352), kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n. o dopravních daních (tisk 4370).
1783 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 4353) o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (tisk 4378).
1784 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 4242), ktorým se predkladá Národnému shromaždeniu k dodatočnému schváleniu obchodná úmluva medzi republikou Československou a Franciou, podpísaná v Paríži dňa 17. srpna 1923, uvedená v prozatímní platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 30. srpna 1923, čís. 174 Sb. z. a n. (tisk 4344). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11)
1785 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4230), kterým předkládá se Národnímu shromáždění republiky Československé: "1. Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu; 2. Dodatečný protokol k této úmluvě; 3. Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku," sjednané v Barceloně 20. dubna 1921. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7)
1786 SMLOUVA MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A KRÁLOVSTVÍM SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁVNÍCH STYKŮ, článek 1-41 - Článek 42-67, SMLOUVA MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A KRÁLOVSTVÍM SRBŮ, CHORVATŮ A SLOVINCŮ O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁVNÍCH STYKŮ (chorvatsky) článek 1-14 - článek 15-54 (chorvatsky) - článek 55-67, Důvodová zpráva
1787 Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Spojeným královstvím (i anglicky), článek 1-3 - Článek 4-11, Seznam zboží britského původu, jehož dovoz do Československé republiky je povolován v rámci kontingentů sjednaných mezi oběma vládami. - Důvodová zpráva.
1788 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4258), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spoje- nými Státy Americkými sjednaná v Praze dne 29. října 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. listopadu 1923, č. 209 Sb. z. a n. (tisk 4346).
1789 Návrh vládního zákona o dani z obratu a dani přepychové, §1-14 - §15-28 - §29-50
1790 Návrh vládního zákona jímž se mění některá ustanovení případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků.
1791 Zpráva I. zahraničného výboru, II. živnostensko-obchodního výboru o vládnom návrhu (tisk 1691), ktorým sa predkladá Národném Shromaždeniu obchodná smluva medzi republikou Českosloven skou a republikou Litevskou, podpísaná v Prahe, dňa 27. aprila 1923.
1792 Návrh vládního zákona jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n. o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.
1793 Návrh vládního zákona kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řadu (zákona).
1794 Návrh vládního zákona o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XLI:1881.
1795 Návrh vládního zákona kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.
1796 Návrh vládního zákona kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.
1797 Návrh vládního zákona o výkupu místní dráhy v údolí Borže.
1798 Návrh vládního zákona o stavebním ruchu.
1799 Návrh vládního zákona jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské, Smlouva mezi československým státem zastoupeným ministrem obchodu v dohodě s ministry veřejných prací, financí, zahraničních věcí, železnic, pošt a telegrafů a sociální s jedné a Vítkovickým horním a hutním těžířstvem ve Vítkovicích a Báňskou a hutní společností v Brně se strany druhé o založení a provozování československého plavebního podniku na Odře, článek 1-17 - článek 18-22, Příloha A - Příloha A,B
1800 Návrh vládního zákona kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z, a n.
1801 Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a druhů stran schodku, zjištěného při likvidaci Státního obilního ústavu Odpověď vlády na interpelaci sen. prof. dr Spiegela, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga, Fahrnera, Luksche a druhů o jazykovém právu cizinců Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Fahrnera a druhů o naléhavě nutné úpravě právních poměrů pěstounek mateřských škol Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. dr Naegle a soudruhů stran štvanic, zahájených koncem dubna proti německým peněžním ústavům a vůbec proti německému živlu v tomto státě (vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora Karla Sáblíka a společníků o ochraně domácího lnářství Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátorů dr Naegle, Karla Friedricha a soudruhů stran zabavení tiskopisu "Abgeordneter Dr. Alois Baeran vor dem Prager Schwurgerichte" Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Václava Donáta a společníků ohledně propůjčování státních poštovních automobilů soukromým osobám a organisacím Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátorů Linka, Polacha a soudruhů o tom, jak si pan zkušební komisař Schilling z Opavy počínal při jazykových zkouš- kách poštovních zaměstnanců u poštovního úřadu v Krňově (vše i německy)
1802 Návrh senátora Jindřicha Knesche a soudruhů na bezodkladné a vydatné zlepšení odpočivných požitků staropensistům na velkém majetku pozemkovém (i německy)
1803 Interpelace senátorů Anny Perthenové, Reyzla a soudruhů na pana ministra sociální péče stran poskytování a výplaty podpor v nezaměstnanosti v okresech děčínském, benešovském, česko-kamenickém a česka-lipském. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra stran zamýšleného roztržení městské obce Smržovky. Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Spiegela, Zulegera a soudruhů na vládu stran styku Zemského správního výboru v Čechách se zastupitelskými okresy (vše i německy) - Interpelace senátorů A. Friedricha, Starka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran odepření dovolené správci školy Patzakovi v Klášteře. Interpelace senátora Fahrnera a soudruhů na vládu stran poškození správce panství Hanuše Kirschneka ve Fichtenbachu. Interpelace senátora Josefa Jelinka a soudruhů na pana ministra financí stran zamýšleného rozdělení berní správy v Brně. Interpelace senátora Josefa Jelinka a soudruhů na pana ministra vnitra stran událostí u I. Moravské spořitelny v Brně (vše i německy) - Interpelace senátora Josefa Jelinka a soudruhů na pana ministra financí stran opožděného vydání titrů moučné půjčky. Interpelace senátora Josefa Jelinka a soudruhů na veškerou vládu o tom, že se nedbá jazykového zákona. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních stran reparačních dluhů Československé republiky. Interpelace senátorů Hartla, dr Herzigové, K. Friedricha a soudruhů na pana ministra vnitra stran protizákonné zvůle při přibírání politických stran k návrhům na utvoření okresních správních komisí. Interpelace senátora J. Thoře a soudruhů na vládu republiky Čsl. o zamítnutí podpory všeživnostenské výstavě (vše i německy)
1804 Naléhavá interpelace senátora J. Kotrby a soudruhů na vládu Československé republiky ohledně poskytnuté subvence akciové společnosti Hostivařských mlýnů a pekáren.
1805 Naléhavá interpelace senátora J. Kotrby a soudruhů na pana ministra vnitra ohledně persekučního vystupování okresních politických správ proti živnostníkům pekařům.
1806 Naléhavá interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, Jelinka, Zulegera, Fahrnera, Hartla a soudruhů na vládu stran lihové aféry (i německy)
1807 Návrh senátorů Zavorala, dr Soukupa, dr Krouského, Hucla, dr Brabce a druhů na změnu §u 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n. o jednacím řádu senátu Národního shromáždění.
1808 Návrh senátora Karla Friedricha a soudruhů stran obnovení okresních správních komisí.
1809 Zpráva ústavno-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlač 1794) ohľadom usnesenia senátu Nár. shromaždenia R. Čsl. k vládnemu návrhu zákona o presunu príslušnosti vo veciach vyvlastnenia na Slovensku a v Podkarpaiskej Rusi, podľa z. čl. XLI : 1881.
1810 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1798) o vládním návrhu zákona o stavebním ruchu.
1811 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1799) o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské.
1812 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1797) o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy v údolí Borže.
1813 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1795) o usnesení senátu (tisk 1472) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.
1814 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru ústavně-právního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků, sjednaná v Bělehradě dne 17. března 1923, s dodatkovým protokolem
1815 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými Státy Americkými sjednaná v Praze dne 29. října 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. listopadu 1923, č. 209 Sb. z. a n.
1816 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu na dodatečné schválení obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska.
1817 Zpráva I. zahraničního výboru, II. technicko-dopravního výboru o vládním návrhu, kterým předkládá se Národnímu shromáždění republiky Československé