Historické senátní tisky z 1. volebního období
5. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

5. zasedání


č. zkrácený popis
1286 Vládní návrh zákona kterým se mění článek XIX. zákona o celním sazebníku ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z. a článek XIX. uherského zákonného článku LIII. z roku 1907.
1287 Převzetí agend zemských samosprávných sborů vládou
1288 Vládní návrh zákona kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z.
1289 Návrh senátorů Šachla, Šabaty a soudruhů stran změny zákona ze dne 17. března 1918, čís. 82 Sb. z. a n. o prozatímní ochraně lesů.
1290 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3438), kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně (tisk 3445).
1291 Vládní návrh zákona o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek.
1292 Vládní návrh zákona kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací.
1293 Vládní návrh zákona o ražbě dalších drobných mincí.
1294 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny N. S., týkajícím se vládního návrhu zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně (č. t. 1290).
1295 Návrh senátora inž. Juliusa Klimko a spol. na poskytnutie pomoci pohorelcom obci Slov. Raslavice, okres Bardiov, župa Šáríš.
1296 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3436), kterým se prodlužuje účinnost zákona z 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a nař. o podpoře nezaměstnaných (tisk 3458).
1297 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1296) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona z 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných.
1298 Návrh senátorů Polacha, A. Friedricha, dra Wiechowskiho a soudruhů ve příčině stabilisace mimořádných požitků státních úředníků jakož i na roveň postavení staropensistů s novopensisty.
1299 Návrh senátora Jos. Lukeše a soudruhů na stanovení nových předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné.
1300 Návrh senátora Jos. Lukeše a soudruhů na stanovení minimálního počtu žactva pro normální třídu veřejných obecných škol vícetřídních, jakož i pro veřejné školy občanské, kde jest jich v obci více téhož vyučovacího jazyka.
1301 Návrh senátora Jos. Lukeše a soudruhů na poznačování letopočtu na knihách odborných a učebnicích.
1302 Návrh senátora Jos. Lukeše a soudruhů na zjištění počtu státních zaměstnanců a agendy v roce 1913 a 1921.
1303 Vládní návrh zákona jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
1304 Návrh senátorů Polacha, A. Friedricha, dra Wiechowskiho a soudruhů na změnu zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. a n.
1305 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3475) o ochraně nájemníků (tisk 3518).
1306 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3261) o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (tisk 3446).
1307 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3424), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18. listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělského ze dne 19. listopadu 1921 (tisk 3450). - Důvodová zpráva
1308 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3440) o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírové smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské (tisk 3460).
1309 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 3437), kterým se částečně zrušuje zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních a mění některá opatření podle něho vydaná (tisk 3463).
1310 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 3434), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu úmluva stanoviaca definitivný dunajský štatút, podpísaná v Paríži dňa 23. červenca 1921 (tisk 3466), úmluva stanovující definitivní dunajský statut, článek 1-14 (francouzsky) - Článek 15-44 (francouzsky), úmluva stanovící definitivní dunajský statut, článek 1-6 - Článek 7-44, závěrečný protokol k článku 1-44 - Důvodová zpráva k článku 1-19 - k článku 20-44
1311 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3439), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. května 1921, se závěrečným protokolem, jakož i a) příloha k čl. XII.: "úlevy v pohraničním styku"; b) příloha k čl. XII.: "úmluva vzájemné podpory při celním odbavování"; c) příloha k § 8 (2): "ustanovení o předběžném sloučení československých a rakouských pohraničních celních a pasových kontrolních úřadů"; d) příloha k čl. XII.: "dohoda o nákazách zvířecích"; e) příloha k čl. XII.: "dohoda o vzájemném uznání vysvědčení o zkouškách zboží"; f) příloha k čl. XII.: "dohoda o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních" (tisk 3476), Obchodní dohoda mezi Československou republikou a republikou Rakouskou článek 1-18 - Článek 19-26, Obchodní dohoda mezi Československou republikou a republikou Rakouskou článek 1-10 (německy) - Článek 11-26 (německy), příloha A a B (i s překladem) - Závěrečný protokol (i s překladem) - Úlevy v pohraničním styku (i s překladem) - Úmluva vzájemné podpory při celním odbavování, při zamezování, stíhání a trestání přestupků celních předpisů a vzájemné právní pomoci v celních trestních záležitostech (i s překladem) - Dohody o nákazách zvířecích. - Dohody o nákazách zvířecích. (německy) - Dohoda o vzájemném uznání vysvědčení o zkouškách zboží, důvodová zpráva (i německy)
1312 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3477), jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, čís. 28 ř. z. o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními (tisk 3516).
1313 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. A. Dietla a soudruhů (tisk 2698) a o návrhu posl. Patzela a soudruhů (tisk 1844) na změnu §§ 85 a 100 hlavy I. zákona z 13. ledna 1913, č. 13 ř. z. a z 23. ledna 1914, č. 13 ř. z. o dani výdělkové (tisk 3517).
1314 Interpelace senátora J. Thoře a soudruhů ministru železnic v záležitosti zkrácené dopravy mezi Prahou a severovýchodem, Interpellácia senátorov Václava Chlumeckého, dr Hellera a súdruhov na pánov ministrov železnic, vnútra a pána ministra s plnou mocou pre Slovensko v záležitosti nezamestnaných železničiarov zvolenských, - Interpelace senátora Jindř. Knesche a soudr. na pana ministra národní obrany stran požadování vojenské taxy od invalidů a osob, které sloužily ve vojsku, Interpelace senátora Karla Friedricha a soudr. na pana ministra národní obrany ve příčině zrušení působnosti zákona o válečných úkonech, Interpelace senátora Karla Friedricha a soudr. na pana ministra spravedlnosti o soudcovské zkoušce německých čekatelů stavu soudcovského, Interpelace senátorů dra Spiegela, dra Mayr-Hartinga a soudr. na vládu stran nařízení ze dne 16. února 1922, čís. 49 Sb. z. a n. o stažení drobných mincí 20 haléřových měny rakousko-uherské
1315 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru k připomínkám pana presidenta republiky (tisk 1287) k vrácenému zákonu ze dne 16. února 1922, jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým paroplavebním společnostem Labské a Dunajské, smlouva o založení a provozování československých plavebních podniků na Labi a na Dunaji, článek 1-9 - Článek 10-28, Příloha A - Příloha A - Příloha A - Příloha A a B - Příloha B - Příloha B a C - Příloha C a D - Příloha D - Příloha D - Příloha D
1316 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1293) o ražbě dalších drobných mincí.
1317 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1292), kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací.
1318 Návrh senátora Č. J. Lisého a spol. na vydání zákona, kterým se přeměňuje státní pozemkový úřad v ministerstvo pro pozemkovou reformu.
1319 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1288), kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, cís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. z.
1320 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1286), kterým se mění článek XIX. zákona o celním sazebníku ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z. a článek XIX. uherského zákonného článku LIII. z roku 1907.
1321 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (č. t. 1306) k vládnímu návrhu zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23.
1322 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny č. t. 1305 o vládním návrhu zákona o ochraně nájemníků.
1323 Návrh senátora dra Frant. Krejčího a spol. na vydání nařízení o úpravě vyučování němčině na školách středních.
1324 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny tisk 1308 o vládním návrhu zákona stran provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírové smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské.
1325 Návrh senátora dra Witta, Antonína Smetany a soudruhů o nové úpravě uhelné dávky. Senát Národního shromáždění republiky Československé račiž se usnésti na tomto návrhu:
1326 Návrh senátora dr Frant. Krejčího a spol. na vydání zákona o zřízení hudebnických komor.
1327 Návrh senátorů Otm. Hrejsy, Jos. Cholka, F. Šťastného a druhů na další provádění zákona ze dne 11. června 190l, ř. z. č. 66, o stavbě vodních drah a provedení úpravy řek.
1328 Naléhavá interpelace senátorů Fahrnera, dra Naegle, dra Mayr-Hartinga, Zulegera, Jelinka a soudr. na vládu ve příčině použití sankcí proti Německu. (německy)
1329 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra věcí zahraničních ve přičině použití sankcí proti Německu. (německy)
1330 Interpelace senátora A. Konečného a spol. na pana ministra školství a nár. osvěty, na pana ministra vnitra, na pana ministra sociální péče a na pana ministra zahraničí ve příčině verbování a posílání nezkušených dívek, členek t. zvané Marianské družiny žen a dívek při kostele Redemptoristů sv. Michala v Brně, Dominikánská ul. 7. do kláštera Božs. Srdce Páně (Benedictine convent of the sacred heart) v Lisle ve státě Illinois U. S. A., Interpelace Senátora Hartla a soudr. na pana ministra spravedlnosti ve příčině novinářských zpráv o protizákonných pokynech pro sestavování seznamu porotců, Interpellácia senátora Chlumeckého, dra Hellera a súdruhov na mininistra verejných prací v záležitosti vypovedania 140 robotníkov zo štátnej železiarne v Podbrezovej na Slovensku, Interpelace senátorů Lisýho, Thoře, Ackermanna, Roháčka a spol. na ministra obchodu v záležitosti provádění zákona o vnuceném likvidátoru pro rozvrh bavlny, zakoupené na úvěr státem zaručený,
1331 Návrh senátorů Fahrnera, K. Friedricha, dra Hilgenreinera, dra Herzigové a druhů na změnu živnostenského řádu (německy) - Návrh senátorů Fahrnera, K. Friedricha, dra Hilgenreinera, dra Herzigové a druhů na změnu živnostenského řádu.
1332 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona tisk 764 o potírání pohlavních nemocí.
1333 Zpráva I. ústavně právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny tisk 1312 o vládním návrhu zákona jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876 čís. 28 ř. z. o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními.
1334 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (č. tisku 1208), kterým se stanoví spotřební dávka z tabáku, sloužící za základ ku vyměřování trestu při důchodkových přestupcích tabákových.
1335 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru živnostensko-obchodního, o vládním návrhu zákona (tisk 1291) o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek.
1336 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového o zprávě senátora dra Františka Soukupa jako člena čsl. delegace o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně.
1337 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1307) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18. listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělského ze dne 19. listopadu 1921.
1338 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1311) týkajícím se vládního návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. května 1921, se závěrečným protokolem, jakož i a) příloha k čl. XII: "úlevy v pohraničním styku"; b) příloha k čl. XII: "úmluva vzájemné podpory při celním odbavovaní"; c) příloha k § 8 (2): "ustanovení o předběžném sloučení československých a rakouských pohraničních celních a pasových kontrolních úřadů"; d) příloha k čl. XIL: "dohoda o nákazách zvířecích"; e) příloha k čl. XII: "dohoda o vzájemném uznání vysvědčení o zkouškách zboží"; f) příloha k čl. XII.: "dohoda o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních".
1339 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny, tisk 1313, o návrhu posl. A. Dietla a soudruhů a o návrhu post. Patzela a soudruhů na změnu §§ 85 a 100 hlavy I. zákona z 13. ledna 1913, č. 13. ř. z. a z 23. ledna 1914, č. 13 ř. z. o dani výdělkové.
1340 Zpráva ústavno-právneho výboru o usneseniu poslaneckej snemovne (tisk 1309) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa čiastočne zrušuje zák. čl. LXIII z r. 1912 o výnimečných opatreniach a menia sa niektoré opatrenia dľa neho vydané.
1341 Návrh senátora Fahrnera a soudr. na poskytnutí dovolené učedníkům a mladistvým pomocným dělníkům (německy)
1342 Zpráva. I. národohospodářského výboru, II. výboru zahraničního k vládnímu návrhu (tisk 869), kterým se předkládají ke schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání, uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou.
1343 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1310) o vládnom návrhu, ktorým sa predkladá Národnému shrornaždeniu úmluva stanoviaca definitivný dunajský štatút, podpisaná v Paríži, dňa 23. červenca 1921.
1344 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1164) týkajícím se vládního návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž týká se prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech).
1345 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1279) o upotřebení částí správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.
1346 Návrh senátora Špery a soudr. na sestátnění zemských středních škol na Moravě. Národní shromáždění republiky Československé račiž se usnésti:
1347 Návrh senátora Špery a soudr. na vydání zákona o převzetí ubytování četnictva na náklad státu.
1348 Návrh senátora Lisého a spol. na ochranu drobných pachtýřů
1349 Súrna interpellácia senátora Frant. Zimáka a súdruhov na vládu Československej republiky v záležitosti znehodnocovania potravín a požívatin a mýlneho aplikovania rakúských predpisov na slovenské územie.
1350 Návrh senátora Špery a soudr., jímž se vláda vyzývá, aby přenesla dozor zvěrolékařský posud v ministerstvu zemědělství se nalézající na ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
1351 Súrna interpellácia senátora Frant. Zimáka a súdruhov na vládu Čsl. republiky v záležitosti církevných daní a povinností, takzvaných koblín alebo rokovín zavedených na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1352 Návrh vládního zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n. o obnově drobných zemědělských pachtů.
1353 Návrh senátora inž. Jul. Klimko a spoločnikov na poskytnutie pomoci pohorelcom obce Ruská-Nová-Ves, okres Prešov, župa Šáriš
1354 Návrh senátora Č. J. Lisého a spol. na prominutí příspěvků na opatření strojených hnojiv obcím, okresům, župám, zemím a drobným vlastníkům půdy.
1355 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra financí ve příčině konečné úpravy pensijních požitků bosensko-hercegovinských pensistů, kteří jsou československými státními občany (i německy), Interpelace senátora Hartla a soudruhů na veškerou vládu stran liknavého a nepořádného vyplácení příslušných požitků státním úředníkům v činné službě a na odpočinku, Interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra financí o použití anglického úvěru, Interpelace senátorů dra Emmy Marie Herzigové, Hartla a soudruhů na ministra obchodu ve příčině dovozu čerstvé zeleniny do okresu Libereckého ( vše i německy) - Interpelace senátora dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra pošt a na pana ministra obchodu ve příčině seznamu majitelů poštovního šekového konta, Interpelace senátorů dra Spiegela, dra Mayr-Hartinga a soudruhů na vládu ve příčině porušení jazykového zákona železniční správou, Interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudruhů na pana ministra financí ve příčině vyplácení náhrady za bankovky s padělanými kolky( vše i německy)
1356 Návrh vládního zákona, kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922.
1357 Návrh vládního zákona o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.
1358 Návrh vládního zákona o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit).
1359 Návrh vládního zákona jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, čís. 8428 pres. a zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 a 1922.
1360 Návrh vládního zákona, kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské - Příloha k článku 5., odstavci 1., bodu 1.= SEZNAM AKCIÍ. A. Společnosti místních drah, - B. Akcie Dolnocetenského cukrovaru.
1361 Návrh vládního zákona o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním
1362 Návrh vládního zákona jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru.
1363 Návrh vládního zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
1364 Návrh vládního zákona o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími.
1365 Návrh vládního zákona o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou.
1366 OBCHODNÍ SMLOUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A POLSKEM, článek 1-29 (francouzsky) - OBCHODNÍ SMLOUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A POLSKEM, článek 1-29 (česky), Příloha A §1-5 - Příloha A §6-8, Příloha B a C - Příloha D, E §1-10 (francouzsky) - Příloha E, F §1-3 (francouzsky) - Příloha F §1-8, Důvodová zpráva
1367 Smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní a smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o právní ochraně a právní pomoci ve věcech berních, Smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, Smlouva mezi Německou říší a Československou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových článek 1-13 - Článek 14-21, Smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní a smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o právní ochraně a právní pomoci ve věcech berních (německy) článek 1 a 2 - Článek 3-21 (německy) - Důvodová zpráva
1368 Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní. - Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní (německy)
1369 Návrh vládního zákona o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem.
1370 Návrh vládního zákona o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.
1371 Návrh vládního zakona jimž se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládáni nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony.
1372 Smlouva mezi republikou Československou a říší Německou O ochraně právní a o právní pomoci ve věcech občanských.
1373 MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA o zřízení Mezinárodního ústavu Zimného v Paříži (francouzsky) - MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA o zřízení Mezinárodního ústavu Zimného v Paříži (česky)
1374 Návrh vládního zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen §1-28 - §29-67 - §68-100
1375 Návrh vládního zákona jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských.
1376 Návrh vládního zákona o potírání pohlavních nemocí.
1377 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (tisk 1365).
1378 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi dlužníky nebo věřiteli československými a cizími (tisk 1364).
1379 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona (tisk 3699) o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem (tisk 1369).
1380 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské (tisk 1360).
1381 Návrh vládního zákona o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
1382 Naléhavá interpelace senátorů Hartla, dr Spiegela, dr Mayr-Hartinga a soudr. na veškerou vládu ve příčině násilností českých vojínů a legionářů při německé turnérské slavnosti v Litoměřicích (i německy)
1383 Naléhavá interpelace senátorů Jelinka, dr Mayr-Hartinga, dr Naegle, Zulegera a soudruhů na vládu ve příčině použití částky 2,500.000 Kč, povolené parlamentem pro všeobecné účely lidového vzdělání (i německy)
1384 Naléhavá interpelace senátora Knesche a soudr. na ministra sociální péče o nemocenské pojistné povinnosti vlastních příslušníků rodiny, kteří jsou zaměstnáni v hospodářství zemědělců (i německy)
1385 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1362) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru.
1386 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1371), k vládnímu návrhu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony.
1387 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1367), k vládnímu návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, jakož i smlouva mezi Německou říši a Československou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových a závěrečný protokol, podepsané v Praze, dne 31. prosince 1921.
1388 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1357) o vládním návrhu zákona o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.
1389 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1368) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. února 1922.
1390 Zpráva. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit) (tisk 1358).
1391 Návrh vládního zákona o zřízení odborného oddělení báňského při německé vysoké škole technické v Praze
1392 Návrh vládního zákona kterým se zřizuje státní německá obchodní a národohospodářská vysoká škola v Ústí n./L., jakožto oddělení německé vysoké školy technické v Praze.
1393 Návrh vládního zákona jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb, z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923.
1394 Návrh vládního zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n o obnově drobných zemědělských pachtů.
1395 Návrh vládního zákona kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před soudy
1396 Návrh vládního zákona o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína.
1397 Návrh vládního zákona kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921.
1398 Návrh vládního zákona o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
1399 Návrh vládního zákona o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva.
1400 Návrh vládního zákona o sborech stráže bezpečnosti.
1401 Návrh vládního zákona o obnově prozatímního vnuceného pachtu.
1402 Vládní návrh zákona kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních, přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne . . . . . . . . 1922, č.. . . . . . Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní, jakž i zaopatřovací požitky pozůstalých po uvedených lékařích, jakož i po obecních a obvodních lékařích zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného.
1403 Vládní návrh zákona kterým se mění řád volení v obcích.
1404 Vládní návrh zákona jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů), nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou.
1405 Vládní návrh zákona ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
1406 Vládní návrh zákona kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní.
1407 Vládní návrh zákona jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
1408 Vládní návrh zákona jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských.
1409 Vládní návrh zákona o prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku
1410 kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhrady za zabraný majetek pozemkový §1-47 - §47a-83
1411 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny (tisk č. 1356) o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v létech 1921 a 1922.
1412 Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk č. 1361) o vládním návrhu zákona ohledně úpravy požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním.
1413 Vládní návrh zákona o československé komisi astronomické, geodetické a geofysikální.
1414 Naléhavá interpelace senátorů Perthen-ové, Kiesewettera a soudr. na pány ministry vnitra a národní obrany o událostech v Litoměřicích (i německy)
1415 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1363) k návrhu poslanců Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky, Dubického a soudruhů na mimořádná opatření bytové péče.
1416 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1374) k vládnímu návrhu zákona o bratrských pokladnách.
1417 Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk č. 1375) o vládním návrhu zákona, jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských §1-8 - §9, dodatky ke článkům
1418 Interpelace senátorů Hartla, dr Herzig-ové a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině protiprávních opatření okresní politické zprávy ve Vrchlabí při tamnější slavnosti slunovratu (i německy)
1419 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudr. ve příčině zrušení působnosti zákona o válečných úkonech (tisk č. 1314/4.) (i německy)
1420 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1370) o vládním návrhu zákona jednajícím o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.
1421 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1376) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona o potírání pohlavních nemocí.
1422 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1373) k vládnímu návrhu na ratifikaci "Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního ústavu zimného".
1423 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1372) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských podepsaná v Praze dne 20. ledna 1922.
1424 Naléhavá interpelace senátorů Jarolima, dra Hellera a soudr. na pana ministra vnitra a na pana ministra železnic o přepadení německých turnérů ve stanici Louka-Horní Litvínov (i německy)
1425 Naléhavá interpelace senátorů dra Ledebur-Wichelna, Jelinka, K. Friedricha, Zulegera, Jessera a soudr. na veškeré ministerstvo o přepadení zvláštního vlaku německých turnérů v Louce (i německy)
1426 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny tisk 1401 o návrhu poslanců J. Dubického, Jos. Vraného, Nejezchleb-Marchy a soudruhů stran vládního návrhu zákona o obnově prozatímního vnuceného pachtu.
1427 Zpráva národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny tisk 1394 k návrhu poslance Jana Koudelky, Ant. Černého a soudruhů na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n. o obnově drobných zemědělských pachtů.
1428 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny tisk 1381 o vládním návrhu zákona o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu.
1429 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny tisk 1407 stan vládního návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
1430 Naléhavá interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudr. na ministra sociální péče stran protizákonného zabraňování zřizovati zemědělské a lesnické nemocenské pokladny (i německy)
1431 Návrh vládního zákona jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
1432 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1399) k vládnímu návrhu zákona o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva.
1433 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1404) o vládním návrhu zákona, jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů) nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou.
1434 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1396) k vládnímu návrhu zákona na poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína
1435 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru sociálně-politického a III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1406) k vládnímu návrhu zákona kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní.
1436 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1397) o návrhu poslance R. Berana a soudr. a návrhu Josefa Adámka, Josefa Šamalíka a soudr. na změnu zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 Sb. z. a n. o opatření strojených hnojiv v r. 1921.
1437 Zpráva I. kulturního výboru a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1408) o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecních a občanských
1438 Zpráva I. výboru ústavně-právního II. výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1405) o vládním návrhu zákona, kterým se všeobecně upravují právní poměry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1439 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1395) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského konané před soudy.
1440 Zpráva I. ústavno-právneho výboru, II. rozpočtového výboru o usneseniu poslaneckej snemovne (tisk 1398) o vládnom návrhu zákona o dočasnej úprave poručenskej a opatrovníckej agendy na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.
1441 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru ústavně-právního, III. výboru zdravotního, IV. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1402) k vládnímu návrhu zákona, kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne..........., č......... Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po obecních a obvodních lékařích zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného.
1442 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru sociálně politického a III. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1400) o vládním návrhu zákona o sborech stráže bezpečnosti
1443 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1393) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. Z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923.
1444 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. ústavně-právního výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1410) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.
1445 Odpověď vlády, ministra vnitra a ministra národní obrany na interpelace senátorů Hartla, dr Spiegela a soudruhů (číslo tisku 1382) a Perthenové, Kiesewettera a soiudruhů (číslo tisku 1414) o událostech v Litoměřicích.
1446 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1409) o vládním návrhu zákona, týkajícím se prozatímní úpravy obecního zřízení na Slovensku.
1447 Návrh senátora Filipínského, Hnátka a soudr. v příčině poskytnutí okamžité podpory ze státních prostředků živelními pohromami postiženým okresům Tišnov a Boskovice na Moravě.
1448 Odpověď vlády republiky Československé na interpelaci senátorů Jelinka, dr Mayr-Hartinga, dr Naegle, Zulegera a soudruhů, ve příčině použití částky 2,500.000 Kč, povolené parlamentem pro všeobecné účely lidového vzdělání (tisk 1383)
1449 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu senátora inž. J. Klimko a soudruhů ohledně státní pomoci pohořelým v obci Slov. Raslavice, okres Bardiov, župa Šárišská (tisk 1295).
1450 Návrh vládního zákona kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 22. března 1920, č. 197 Sb. z. a n. o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).
1451 Návrh senátorů Jelinka, K. Friedricha a soudruhů v záležitosti živelní katastrofy v Mariánských Lázních (i německy)
1452 Návrh vládního zákona o zvýšení zaopatřovacích platů bývalým zřízencům a úředníkům při hornictví (i německy)
1453 Interpelace senátora Em. Hrubého a spol. na ministra vnitra v záležitosti nezákonného povolení stavby J. Habadovi u hřbitova v Tochovicích zemskou správou politickou, Interpelace senátorů dra Hellera, Perthenové a soudruhů na pana ministra Národní obrany a pana ministra školství a národní osvěty ve příčině náhrady škod, jež československým vojskem způsobeny byly na německé živnostenské pokračovací škole v Ústí nad Labem, Interpelace senátorů dra Hellera, Linka a soudruhů na pana ministra Národní obrany ve příčině živnostenského provozování hudby vojenských kapel, Interpelace senátorů Niessera, Polacha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty a pana ministra vnitra ve příčině zabrání bývalé německé školní budovy v Studénkách u Jihlavy, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudr. na pana ministerského předsedu ve příčině zkrácení německého stavebního družstva v Hajdě, Interpelace senátora Alberta Friedricha, dra Hellera a soudruhů na veškeré ministerstvo ve příčině zaopatření dělníků a zřízenců zabraného velkostatku (vše i německy) - Interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudruhů na pana ministra vnitra o úřadování u okresní správy politické v Marianských Lázních, Interpelace senátorů Hartla, dra Naegle a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty ve příčině poškození německého oddělení na pražské akademii výtvarných umění, Interpelace senátorů Jelinka, dra Spiegela a soudr. na vládu ve příčině konfiskace čísla 187 periodického časopisu "Pilsner Tagblatt", Interpelace senátorů Hartla, dra Ledebur-Wichelna, Jelinka, dra Naegle, Jessera, Zulegera a soudruhů na pana ministra vnitra a pana ministra železnic ve příčině loupežného přepadení zvláštního vlaku německých turnérů v železniční stanici Louka-Horní Litvínov ( vše i německy) - Interpelace senátora dra Augusta Naegle a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty pro nedostatečný zřetel na německé uchazeče při jmenování úředníků a sluhů v pražské univerzitní knihovně, Interpelace senátora dra Augusta Naegle a soudruhů na pana ministra financí o ubytování státní tabákové režie ve školní budově ve Štěpánském gymnasiu v Praze, Interpelace senátorů dra Augusta Naegle, dra Hilgenreinera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty ve příčině německého státního reálného gymnasia v Prachaticích, Interpelace senátorů Alberta Friedricha, Starka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty ve příčině zrušení 5 tříd na reálném gymnasiu v Prachaticích ( vše i německy) - Interpelace senátorů Linka, Polacha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran německé menšinové školy v Neředíně u Olomouce, dále stran útisku německé obecné školy v Lužici u Šternberka a stran zřízení německé obecné školy v Hlučíně, Interpelace senátorů Löwa, Lorenze a soudruhů na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve příčině požáru radiového léčebného ústavu ve Sv. Jáchymově ( vše i německy)
1454 Vládní návrh zákona o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek. Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
1455 Zpráva kulturního výboru o návrhu sen. Jos. Lukeše a soudruhů na poznačování letopočtu na knihách odborných a učebnicích.
1456 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona o československé komisi astronomické, geodetické a geofysikální. (Tisk 1413.)
1457 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 1303), ktorým zavádzia sa metrická miera pre právné pokonávania, listiny, knihovné zápisy a operáty katastru pozemkovej dane na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.
1458 Vládní návrh zákona o státní podpoře spořitelen a jích pobočných ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
1459 Seznam obnovených návrhů.
1460 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Spiegela, dra Mayr-Hartinga a soudruhů stran nařízení ze dne 16. února 1922, č. 49 Sb. zák. a nař. o stažení drobných mincí 20 haléřových měny rakousko-uherské (tisk č. 1314/6), Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Erdmanna Spiese a souduhů ve příčině vyplácení náhrady za bankovky s padělanými kolky (č. tisku 1355/6), Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátorů Lisýho, Thoře, Ackermanna, Roháčka a spol. v záležitosti provádění zákona o vnuceném likvidatoru pro rozvrh bavlny zakoupené na úvěr státem zaručený (tisk č. 1330/3), Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátorů dra Emmy M. Herzigové, Hartla a soudruhů ve příčině dovozu čerstvé zeleniny do okresu libereckého (tisk č. 1355/3), Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Knesche a soudruhů .o nemocenské pojistné povinnosti vlastních příslušníků rodiny, kteří jsou zaměstnáni v hospodářství zemědělců (tisk č. 1384) (vše i německy) - Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudr. o soudcovské zkoušce německých čekatelů stavu soudcovského (tisk č. 1314/5), Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Anny Perthenové a soudr. ve příčině německé školy pro ošetřovatelky v Praze (tisk č. 1418/2), Odpověď ministra spravedlnosti a vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů ve příčině novinářských zpráv o protizákonných pokynech pro sestavování seznamů porotců (tisk č. 1330/1), Odpověď ministra pošt a. telegrafů a ministra obchodu na interpelaci senátora dra Emmy Marie Herzigové a soudruhů ve příčině seznamu majitelů poštovního šekového konta (Tisk č. 1355/4) (vše i německy)
1461 Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra železnic stran jednostranného nadržování českým průmyslovým závodům, pokud jde o sazby, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra financí stran rozesíláni výzvy k upisování 6%ní investiční půjčky, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra financí stran berní revise v továrně "Münzer-Hütte" u Ústí n. L, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra Národní obrany stran přeložení vojenské střelnice v Mostě ( vše i německy) - Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na vládu ve příčině domnělého sjednání kupní smlouvy se Standard Oil Company, Interpelace senátorů dra Ledebur-Wichelna, Klimko a soudruhů na vládu o tom, že dle doslechu zadán byl společnosti "Standard Oil Company" monopol pro těžbu a obchod petrolejem (vše i německy)
1462 Interpelace senátorů Niessnera, dra Hellera a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran zabavení časopisu "Der Sozialdemokrat".