Historické senátní tisky z 1. volebního období
4. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

4. zasedání


č. zkrácený popis
1084 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora E. Hrubého a spol. ve příčině vojenských posádek ve Vrchlabí a v Trutnově, jich definitivního ponechání v těchto městech a náležitého ubytování. (Tisk 914.)
1085 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů stran hrozící hospodářské krise a opatření proti ní, a o účastenství na t. zv. hospodářských sankcích vůči Německu (č. tisku 689).
1086 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra Emmy Marie Herzigové a soudruhů ohledně zlepšení kinematografických představení k účelu lidové výchovy (č. tisku 874).
1087 Odpověď vlády republiky Československé na interpelaci senátora V. J. Klofáče a soudruhů přehmatech civilní správy v Podkarpatské Rusi (tisk 849).
1088 Odpověď vlády republiky Československé na interpelaci senátorů Otm. Hrejsy, Fr. J. Kroihera a spol. ohledně výkladu resoluce senátu M. S. R. Č. z 18. listopadu 1920 a resoluce poslanecké sněmovny z 25. listopadu 1920 o nouzové výpomoci duchovenstvu (tisk 794).
1089 Odpověď ministra sociální péče, financí a veřejných prací na interpelaci senátora Josefa Kouši a soudruhů ohledně bytové krise ve Velké Praze (tisk 194).
1090 Odpověď ministrů vnitra, financi a zahraničních věcí na interpelaci senátora G. J. Lisýho a soudruhů v záležitosti odškodnění obětí rakouské persekuce a postupu při vyplácení náhrady (tisk 687).
1091 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Josefa Smrtky a druhů ve příčině užívání názvu škola občanská (číslo tisku 855).
1092 Návrh senátora dra. J. Karasa a soudruhů na vydání vládního nařízení za účelem bránění lichvě životními potřebami.
1093 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n. (tisk 801) o přeměně statku obecního ve kmenové jmění obecní.
1094 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona na zřízení ústavu Slovanského a ústavu Orientálního (tisk 763).
1095 Interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra zahraničních věcí ve příčině tajných smluv.
1096 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 865) o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy.
1097 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 789) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1098 Úprava platů státních oficiantů (vzato zpět.)
1099 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 227) o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům, §1-33 - §34-70
1100 Zpráva imunitního výboru o žádostech krajského soudu v Liberci, zemského trestního soudu v Brně hlavnoslužnovského úřadu ve Zvoleni, sedrie v Prešově, sedrie v Trenčíně a okresního soudu ve Svitavách za souhlas k trestnímu stíhání senátorů Hanuše Hartla pro zločin pobuřování podle § 65 a, b, tr. z., Josefa Luksche pro zločin pobuřování podle § 65 a tr. z., Josefa Jelínka a Josefa Luksche pro přečin schvalování nezákonných skutků dle § 305 tr. r., Františka Jessera pro. zločin pobuřování podle § 65 tr. z. a přečin podle § 302 tr. z., Václava Chlumeckého pro zločin pobuřování dle § 173 uh. zák. tr., Juraje Dúrčanského pro zločin pobuřování dle § 172 uh. zák. tr. a Julia Klimko pro zločin pobuřování dle § 172 uh. zák. tr. (Čís. předs. 3007, 2949, 2922; 2563, 2750, 1511/20 a 2323/21.)
1101 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1050), týkajícím se zákona, kterým se upravuje povinnost vrátiti neb vydati věci movité ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných.
1102 Vládní návrh zákona kterým se doplňuje nařízení vládní ze dne 21. července 1921, čís. 240 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu, v Podkarpatské Rusi a opětně prodlužují lhůty stanovené článkem VII. tohoto nařízení.
1103 Návrh senátora dra Adolfa Stránského a soudruhů na vydání zákona proti spekulaci valutou čs. republiky
1104 Návrh senátora Č. J. Lisýho a spol. na vydání zákona, kterým se přeměňuje státní pozemkový úřad v ministerstvo pro pozemkovou reformu.
1105 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol., stran dosazení komisí pro zjednodušení státní správy a způsobu úřadování v úřadech státních, jakož i v podnicích a fondech státem spravovaných. - §1-7 - Srovnávací tabela - Srovnávací tabela
1106 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. zahraničního výboru k vládnímu návrhu (tisk 869), kterým se předkládají ku schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání, uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou.
1107 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1922 (tisk 3127 a 3168). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9)
1108 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Em. Hrubého a spol. ve příčině placení náhrad, které důstojnictvu jsou předpisovány a ze služného strhovány (č. tisku 911). , Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Č. J. Lisého a soudruhů o plánu pro zásobování uhlím (č. tisku 796). , Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Em. Hrubého a spol. ve věci soudce dra Roberta Frische v Duchcově, který nutil českého svědka, aby vypovídal německy (č. tisku 943). , Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Knesche a soudruhů ve příčině slučování německých a českých školních okresů (č. tisku 927). , Odpověď ministra financí a ministra zemědělství na interpelaci senátorů Luksche, Zulegera a soudruhů ve příčině hospodaření cukrovkou ze sklizně 1921 (č. tisku 929). - Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Felixe Časného a soudr. v záležitosti nízké výměry pozemkové daně u severomoravských velkostatků (č. tisku 922). , Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Wiechowskiho, dra Hellera a soudruhů ve příčině neudržitelných poměrů na německých universitních klinikách, jež umístěny jsou v zemských ústavech (č. tisku 930). , Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na interpelaci senátora Č. Josefa Lisýho a spol. ohledně zákazu průvodu českého občanstva a čsl. vojska k hrobu zastřelených československých vojínů v Jihlavě (č. tisku 843).
1109 Interpelace Senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra financí stran berní revise v továrně "Münzer-Hütte" u Ústí n. L. , Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na ministerstvo národní obrany ve příčině nedůstojného zacházení s nemocným německým vojínem v Chebu. , Interpelace senátorů dra Naegle, dra Spiegela a soudruhů na vládu ve příčině konfiskace časopisu "Montagsblatt aus Böhmen". , Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra železnic ve příčině jazykově úpravy železničních nákladních listů. , Interpelace senátora dra Spiegela a soudruhů na vládu stran uplatňování nároku na část Hornoslezského území pro Československo. , Interpelace senátora dra Spiegela a soudruhů na vládu ve příčině československo-polské smlouvy.
1110 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlačivo 2425), ktorým sa upravuje právo premlčania k vymeriavaniu a vymáhaniu daní a dávok v Podkarpátskej Rusi (tlačivo 2837).
1111 Návrh senátora Otmara Hrejsy a druhů na zrušení paragrafu 10 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n. týkající se opatření strojených hnojiv v r. 1921.
1112 Návrh senátora dra Adolfa Procházky a druhů na částečnou zněnu trestních zákonů.
1113 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1299), kterým se mění částečně § 3. zákona ze dne 13. března 1919 č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (tisk 1642).
1114 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1107) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1922.
1115 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2145), kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. obč. zákona (tisk 2744).
1116 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 2896) týkajícího se návrhu senátora dra F. Mareše a spol. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (tisk 3206).
1117 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 3020) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 765 a 1028) ohledně zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 3211).
1118 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3172), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n. o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 3226).
1119 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3199), kterým se lhůta stanovená v §u 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n.) prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225).
1120 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 3171), ktorým sa predlžuje doba organizácie riadnych súdov prvej a druhej stolice, určená dľa §u 99 ústavnej listiny zo dňa 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n. zákonom zo dňa 22. prosinca 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pre obvody súdnych tabúl v Bratislave a v Košiciach (tisk 3224) a o petícii Svazu československých sudcov v Prahe, č. 1805 pet. posl. snem.
1121 Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2367), kterým se předkládá obchodní smlouva, uzavřená dne 23. dubna 1921 mezi republikou Československou a královstvím Rumunským Národnímu shromáždění ku schválení (tisk 3220), Obchodní úmluva ze dne 23. dubna 1921 mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, příloha A,B,C - Příloha D, závěrečný protokol, Obchodní úmluva ze dne 23. dubna 1921 mezi republikou Československou a královstvím Rumunským článek 1-16(francouzsky) - Článek 17 a 18, příloha A-D
1122 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vyš. Svidniku za vydání senátora Juraja Lažo pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uher. zák.) (č. 2706 předs).
1123 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1102), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.
1124 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru zdravotního stran vládního návrhu zákona (tisk 1061) o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické.
1125 Návrh senátorů V. Donáta, K. Sáblíka a spol. ohledně provádění veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky.
1126 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1113) o vládním návrhu zákona (tisk 1299), kterým se mění částečně § 3. zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (tisk 1642).
1127 Interpelace senátorů Hartla, Oberleithnera a soudruhů na pana ministra vnitra stran nepřístojného výměru okresní politické správy ve Šternberku. , Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra železnic stran libovolného opatření ředitelství československých státních drah. , Interpelace. senátorů Hartla, Oberleithnera a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran neslýchaného provokování německého obyvatelstva podřízenými orgány poštovní správy. , Interpellácia senátora Šimona Roháčka a spol. ohľadom odškodnenia obetí politického prenasledovania počas svetovej vojny a okamžitého zistenia a vyplácania priznaných náhrad. , Interpelace senátora Otm. Hrejsy a druhů k panu ministru financí ohledně složení zemské odvolací komise pro daň z příjmu v Brně a jejího postupu při vyřizování odvolání. , Interpelace senátora dr Hilgenreinera, dr Naegle a soudruhů na vládu ve příčině stísněných poměrů kněžstva duchovní správy.
1128 Zpráva rozpočtového výboru a ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 888), o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1129 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (t. 1110), o vládnom návrhu (tlačivo 2425), ktorým sa upravuje právo premlčania k vymeriavaniu a vymáhaniu daní a dávek v Podkarpátskej Rusi (tlačivo 2837).
1130 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2744) o vládním návrhu zákona (tisk 2145), kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. obč. zákona (tisk 1115).
1131 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1119) o vládním návrhu zákona (tisk 3199), kterým se lhůta stanovená v §u 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225).
1132 Zpráva sociálně-politického výboru senátu o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1118) o vládním návrhu zákona (tisk 3172), jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 3226).
1133 Návrh senátora Otm. Hrejsy a druhů na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Sušicích, pol. okres Uherské Hradiště.
1134 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1120) o vládnom návrhu zákona (tisk 3171), ktorým sa predlžuje doba organizácie riadnych súdov prvej a druhej stolice, určená dľa §u 99 ústavnej listiny zo dňa 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n. zákonom zo dňa 22. prosince 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pre obvody súdnych tabúl v Bratislave a v Košiciach (tísk 3224) a o petícii Svazu československých sudcov v Prahe, č. 1805 pet. posl. snem.
1135 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3134), jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod (tisk 3244).
1136 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2061) o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé (tisk 3243).
1137 Návrh senátora Jos. Lukeše a druhů na reorganisaci státních hřebčinců.
1138 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3275), kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (tisk 3290).
1139 Usnení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3274), na změnu případně doplnění zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920 a na zrušení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n. (tisk 3285).
1140 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 390), kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n. o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění (tisk 3271).
1141 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3216) o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (tisk 3257).
1142 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3215) o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 3256).
1143 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3170), kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá, jeho ustanovení (tisk 3253).
1144 Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1780), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, čís. 27 Sb. z. a n. (tisk 3255).
1145 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3207), kterým se vláda zmocňuje, aby upravila pensijní pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3246).
1146 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3108), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5 % české zemské investiční půjčky elektrizační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 3254).
1147 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3008), kterým se předkládá ke schválení "Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem", uzavřená dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye (tisk 3248), článek 1-16 překlad (francouzsky) - Článek 17-25, článek 1-16 překlad (francouzsky) - Článek 17-25
1148 Zpráva I. ústavné-právního výboru a II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných podniků do pozemkových knih (tisk 706).
1149 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3219), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n. o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 3258).
1150 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3218), kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích (tisk 3269).
1151 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2429), kterým se mění a doplňují ustanovení, o soudních poplatcích (tisk 3268).
1152 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3189), jímž se prodlužují platnost čl. I, č. 3, 4 a 11 zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 Sb. z. a n. z r. 1920 a opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §, 54 ústavní listiny ze dne 4. srpna 1920, čís. 480 Sb. z. a n. o změně některých ustanovení trestního práva, a jímž se mění další jeho ustanovení (tisk 3273).
1153 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3183), kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (tisk 3270).
1154 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Kleina, Johanise, Hirsche, Malé, Witticha a soudruhů (tisk 3184), aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272).
1155 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců inž. Bečky, Biňovce, Dubického, Langra, Bezděka a soudr. (tisk 3214) na prodloužení omezení práva stěhovacího (tisk 3287).
1156 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3264), kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 7922 (tisk 3289).
1157 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Biňovce, inž. Bečky, Dubického, Bezděka, Langra a soudruhů (tisk 3249) na vydání zákona o stavebním ruchu (tisk 3306). §1-23 - §24-64
1158 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3284) o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (tisk 3310).
1159 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3312) o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. a o změně zákonů ze dně 30. března 1888, č. 33 ř. z., ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. a ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků.
1160 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3316) o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n. o ochraně nájemníků.
1161 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Rudolfa Tayerle, Ant. Roschera a soudr. (tisk 3154) na doplnění a změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných (tisk 3309).
1162 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3266), kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (tisk 3305).
1163 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3265), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců (tisk 3291).
1164 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 219), kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, čís. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech) (tisk 3296).
1165 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk 2547), kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů a o návrhu poslanců dra Černého, dra Bartoška, dra Dolanského, dra Wintera a soudruhů (tisk 1964) na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu (tisk 3278).
1166 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3303), jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297).
1167 Návrh senátorů dra Fr. Soukupa, A. Svěceného, V. Donáta, J. Rozkošného, M. Zavorala, J. Kadlčáka, dra B. Franty, dra J. Brabce, V. Klofáče, dra O. Krouského a E. Trčky, na změnu jednacího řádu senátu.
1168 Zpráva I. ústavně-právního a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 3255) o vládním návrhu zákona (tisk 1780), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z. a n. (tisk 1144).
1169 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr. Hellera, Niessnera a druhů, ohledně činnosti Státního pozemkového úřadu (číslo tisku 1038).
1170 Interpelace senátorů Hartla, dr Naegle a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran jazykových přehmatů u poštovního šekového úřadu, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra financí stran rozesílání výzvy k upisování 6%ní investiční půjčky, Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra financí ve příčině pensistů Rakousko-uherské banky, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra železnic stran jednostranného nadržování českým průmyslovým závodům, pokud jde o sazby, - Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany stran přeložení vojenské střelnice v Mostě, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministerského předsedu stran novelisace zákona o staropensistech ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n., Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany stran požadování bytů pro >YMCA< v Mostě, Interpelace senátora dra Augusta Naegle a soudruhů na pana ministerského předsedu ve příčině zákazu studentských odznaků - Interpelace senátora dra Augusta Naegle a soudruhů na pana ministerského předsedu ve příčině zákazu studentských odznaků přelad (německy)
1171 Návrh senátorů prof. dra Naegle, dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela, dra Hilgenreinera, Hartla, Fahrnera a druhů na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci (německy)
1172 Návrh senátorů prof. dra Naegle, prof. dra Spiegla, prof. dra Mayr-Hartinga, Zulegera, Hartla, Fahrnera a soudr. na vydání zákona o zřízení německé vysokoškolské fakulty lesnické v Československé republice.
1173 Vládní návrh zákona jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů (německy)
1174 Návrh senátorů dra Naegle, dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela, dra Hilgenreinera, Hartla a soudruhů na přeložení sídla německé university v Praze. (německy)
1175 Návrh senátorů prof. dra Naegle, prof. dra Spiegela, prof. dra Mayr-Hartinga, prof. dra Hilgenreinera, Hartla a soudruhů na přeložení německé vysoké školy technické do německého území (německy)
1176 Zpráva kulturního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1116) o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 782), které se týká návrhu sen. dra Mareše a spol. o zřizování a zařizování vysokých škol.
1177 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1117 sen.) o vládním návrhu zákona týkajícím se zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr.
1178 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích (tisk 1150).
1179 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru a II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1135) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.
1180 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru zahraničního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1147) o vládním návrhu tisk 3008, kterým se předkládá ke schválení "Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem", uzavřená dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye.
1181 Zpráva I. zahraničního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (č. tisku 1121) o vládním návrhu (č. tisku 2367), kterým se předkládá obchodní smlouva, uzavřená dne 23. dubna 1921 mezi republikou Československou a královstvím Rumunským Národnímu shromáždění ke schválení.
1182 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. sociálně politického výboru o návrhu senátora R. Pánka a spol. (tisk 730) na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31. Sb. z. a n., kterým se nově upravuji válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.
1183 Zpráva rozpočtového výboru o připomínkách pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12. srpna 1921, jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých (č. tisku 1082).
1184 Zpráva rozpočtového výboru o účetní závěrce nejvyššího účetního kontrolního úřadu za r. 1920 (č. 2700 předs.).
1185 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 3019) o návrhu senátorů Kadlčáka, Klofáče, Niessnera, dra Soukupa a soudruhů (tisk sen. 896) a o návrhu poslanců inž. Botto, Buřívala, dr. Czecha, dr. Hrubana a soudr. (tisk 3136), na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n. o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu (tisk 3348).
1186 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3197), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze dne 10. března 1921 (tisk 3293). I.-VI. - VII.-X. překlad I.-III.(německy) - Překlad IV.-X.
1187 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2736), kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách (tisk 3292).
1188 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3007), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění návrh na přístup republiky Československé k mezinárodní úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané dne 9. prosince 1907 v Římě (tisk 3281).
1189 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců inž. Bečky, Biňovce, Dubického, Langra, Bezděka a soudr. (tisk 3214) na prodloužení omezení práva stěhovacího (tisk 1155).
1190 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2319) o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým (tisk 3314).
1191 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2320) o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní (tisk 3315).
1192 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2321) o státní záruce svazům družstev živnostenských (tisk 3317).
1193 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1140) o vládním návrhu zákona (tisk 390), kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.
1194 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1146) o vládním návrhu zákona (tisk 3108), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
1195 Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2429 posl. sněm.), schváleného usnesením poslanecké sněmovny (tisk 3268 posl. sněm.), kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 1151 sen.). , článek 1.-2. - Článek 3.-6.
1196 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesená senátu N. S. R. Čs. o vládním návrhu zákona (tisk 538), kterým se doplňuje čl. II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 824).
1197 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu N. S. R. Čs. o návrhu senátorů dra Hellera, dra Wiechowskiho a druhů (tisk 385) na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 884).
1198 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1163) o vládním návrhu zákona (tisk 3265), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců.
1199 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1154) o návrhu poslanců Kleina, Johanise, Hirsche, Malé, Witticha a soudruhů (tisk 3184), aby vydán byl zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272).
1200 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1153) o vládním návrhu zákona (tisk 3183), kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.
1201 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru a III. technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Biňovce, inž. Bečky, Dubického, Bezděka, Langra a soudruhů (tisk 1157) na vydání zákona o stavebním ruchu, §1-22 - §23-64
1202 Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. soudu v Hanšpachu za vydání člena senátu Josefa Reyzla pro přestupek urážky na cti podle § 496 tr. z. (čís. 716 Předs.)
1203 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců dra Holitschera, Palmeho, Kirpalové a soudruhů (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 3169).
1204 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlač 2894), ktorým sa predkladajú k schváleniu Národniemu shromaždeniu: 1. smluva obchodná a plavebná, 2. záverečný protokol k obchodnej a plavebnej smluve s prílohami, 3. dohoda o výsadách a ulahčeniach v prospech československého provozu v terst­skom prístave, 4. úmluva finančno-právna, 5. protokol o stanovení úveru Italie na účet vlády československej za dodávky válečného materiálu a živín a 6. obchodná úmluva s protokolom, uzavrené dňa 23. brezna 1921 v Ríme medzi republikou Československou a královstvom Italským (tlač 3341), článek 1-5 - Článek 6-14 - Článek 15-32 - Článek 33-39, závěrečný protokol k článku 3 - K článku 9-31 - Certifikát o analyse - Úmluva o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu, Článek 1-9 - Článek 10-17, Úmluva právně-finanční - Článek 1-7 - Článek 8-13 - Obchodní úmluva mezi republikou Československou a králov­stvím italským, Článek 1-9 - Článek 10-17 - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa - SEZNAM B. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz do Československa v transitu přes přístav Terstský, Obchodní úmluva mezi republikou Československou a králov­stvím italským, Článek 1 - Článek 2-16 - Článek 17, SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa - SEZNAM B. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz do Československa v transitu přes přístav Terstský - SEZNAM C. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Československa do Italie - SEZNAM D. Seznam zboží, jehož dovoz z Italie do Česko­slovenska jest povolen výjimkou z platných zákazů a bez omezení množství, SEZNAM E. Seznam zboží kontingentovaného pro vývoz z Československa do Italie - SEZNAM F. Seznam zboží kontingentovaného pro vývoz z Italie do Československa, Dohoda o úpravě železniční dopravy mezi Česko­slovenskem a Italií, Ujednání uzavřené v Římě dne 22. února 1921 mezi zástupci státních drah československých a italských. - Obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a králov­stvím Italským článek 1 a 2 překlad (italsky) - Článek 3-12, překlad - Článek 13-25 překlad (italsky) - článek 26-39 překlad (italsky) - Závěrečný protokol 3-31 překlad (italsky) - Úmluva o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu článek 1 a 2 překlad (italsky) - Článek 3-14 překlad (italsky) - Úmluva právně-finanční článek 1-3 překlad (italsky) - Článek 4-13 překlad (italsky) - Obchodní úmluva mezi republikou Československou a králov­stvím italským článek 1-4 překlad (italsky) - Článek 5-17 překlad (italsky) - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa překlad (italsky) - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa překlad (italsky) - SEZNAM A. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa překlad (italsky) - SEZNAM B. a C. Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz do Československa v transitu přes přístav Terstský překlad (italsky) - SEZNAM C. překlad (italsky) - SEZNAM D. Seznam zboží, jehož dovoz z Italie do Česko­slovenska jest povolen výjimkou z platných zákazů a bez omezení množství, SEZNAM E. Seznam zboží kontingentovaného pro vývoz z Československa do Italie překlad (italsky) - SEZNAM F. Seznam zboží kontingentovaného pro vývoz z Italie do Československa, Dohoda o úpravě železniční dopravy mezi Česko­slovenskem a Italií, Ujednání uzavřené v Římě dne 22. února 1921 mezi zástupci státních drah československých a italských překlad (italsky) - Protokol překlad (italsky)
1205 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1165) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů (tisk 725) a o návrhu poslanců dra Černého, dra Bartoška, dra Dolanského, dra Wintera a soudruhů na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu (tisk posl. sněm. 1964)
1206 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1166) o vládním návrhu zákona (tisk 3203), jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297).
1207 Návrh senátora dra Frant. Krejčího a druhů ve příčině úpravy vyučování němčině na středních školách
1208 Vládní návrh zákona, kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových.
1209 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru zahraničního stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1204), o vládnom návrhu (tlač 2894), ktorým sa predkladajú k schváleniu Národniemu shromaždeniu: 1. smluva obchodná a plavebná, 2. záverečný protokol k obchodnej a plavebnej smluve s prílohami, 3. dohoda o výsadách a ulahčeniach v prospech československého provozu v terstskom prístave, 4. úmluva finančno-právna, 5. protokol o stanovení úveru Italie na účet vlády československej za dodávky válečného materiálu a živín a 6. obchodná úmluva s protokolom, uzavrené dňa 23. brezna 1921 v Ríme medzi republikou Československou a královstvom Italským (tlač 3341).
1210 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 3222) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 789) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3347).
1211 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3164), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži dne 15. listopadu 1920 (tisk 3353), Mezinárodní úprava o zřízení ústředního úřadu patentního (francouzsky) - Mezinárodní úprava o zřízení ústředního úřadu patentního, článek 1-18 - Článek 19-26, důvodová zpráva
1212 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3151), jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji (tisk 3349).
1213 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3165 a příloha), kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sbírky zákonů a nařízení a dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921 (tisk 3373). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)
1214 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3319) o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení (tisk 3379).
1215 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3195) o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv Československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového (tisk 3381).
1216 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 3323) o obmezení pôsobnosti porôt na Podkarpatskej Rusi (tisk 3383).
1217 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3262), jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 3378).
1218 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3263) o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 3377).
1219 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Pohla, dra Haase, Brožíka, Draxla a druhů (tisk 3250), aby byl podán zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání (tisk 3374).
1220 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3086) na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži (tisk 3376). - Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3086) na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži (tisk 3376) (překlad francouzsky)
1221 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3387) o soupisu právních nároků a závazků čsl. příslušníků vůči cizincům (tisk 3413).
1222 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2804), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva uzavřená v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (otištěná při svrchu citovaném vládním návrhu) (tisk 3283), ÚMLUVA. VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A VLÁDA REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ učinily ve snaze zajistiti společnou dohodou úpravu otázek týkajících se majetku, práv a zájmových účastenství jich příslušníků v jich zemích navzájem, následující ujednání (francouzsky) - ÚMLUVA. VLÁDA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ A VLÁDA REPUBLIKY FRANCOUZSKÉ učinily ve snaze zajistiti společnou dohodou úpravu otázek týkajících se majetku, práv a zájmových účastenství jich příslušníků v jich zemích navzájem, následující ujednání, článek 1-13 - Článek 14-18, Důvodová zpráva
1223 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tl. 969), jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorode (tisk 3400).
1224 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406).
1225 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3153), jímž se povoluje úvěr až do výše 500,000.000 Kč na opatření výzbroje, výstroje, zásob a různého vojenského materiálu (tisk 3370).
1226 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3365), kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 3388).
1227 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3366), jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (tisk 3404).
1228 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol. (tisk 1476), aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395).
1229 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408).
1230 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2424) o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 3401). §1-37 - §38-81 - §82-117
1231 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3001) o vystěhovalectví (tisk 3389), §1-19 - §20-49
1232 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3337), jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405), Smlouva o založení a provozování československých plavebních podniků na Labi a na Dunaji, článek 1-28, Příloha A - Příloha A - Příloha A - Příloha A - Příloha A a B - Příloha B a C - Příloha C - Příloha C a D - Příloha D
1233 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1187) o vládním návrhu zákona (tisk 2736), kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách.
1234 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1223) o vládním návrhu zákona (tisk 969), jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě
1235 Zpráva výboru sociálně-politického stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1219) o návrhu poslanců Pohla, dra Haase, Brožíka, Draxla a druhů (tisk 3250), aby byl vydán zákon, kterým se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání.
1236 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1216) týkajícím se vládního návrhu zákona (tisk 3323) o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi.
1237 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátora Václava Klofáče a soudruhů o zastavení výplaty odbytného těm poddůstojníkům z povolání (certifikatistům), kteří po převratu přestoupili do státní civilní služby (tisk č. 734), Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů E. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů, aby zákonné předpisy pro stavební ruch byly podřízenými úřady přesně a dochvilně vyřizovány (tisk 1005), Odpověď vlády na interpelaci senátora Fahrnera a soudruhů stran událostí, které se sběhly v Ústí n./L. dne 31. července t. r. (tisk 928), Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Adolfa Procházky, Frant. Valouška a soudruhů o násilnostech páchaných příslušníky československé církve proti katolíkům v Dubicku (č. tisku 740), Odpověď vlády na interpelaci senátora E. Hrubého a spol. ve příčině urážlivého jmenování republiky Československé v německém tisku (čís. tisku 913), Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Spiegela a soudruhů stran uplatňování nároků na část Hornoslezského území pro Československo (tisk 1109/4), Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů E. Trčky, J. Kotrby a společníků ohledně neudržitelných poměrů na hlavním celním úřadě v Hybernské ulici (čís. tisku 1004), Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Hartla, Oberleithnera a soudruhů o nepřístojném výměru okresní politické správy ve Šternberku (čís. tisku 1127). - Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Naegle, dra Spiegela a soudruhů o konfiskaci časopisu "Montagsblatt aus Böhmen" (č. tisku 1109/2.), Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudr. ve příčině nedůstojného zacházení s nemocným německým vojínem (č. tisku 1109/1), Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Alberta Friedricha a soudruhů o výkupu propachtovaných pozemků (č. tisku 1035).
1238 Interpelace senátorů dr Spiegela, dr Naegle a soudruhů na vládu o zabavení německých novin >Bohemia< ze dne 1. listopadu 1921, Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra pro zahraniční obchod ve příčině opomíjení hlavního svazu průmyslu, Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině konečného provedení obecních voleb v Roketnici, Interpelace senátora dr K. E. Schmidta a soudruhů na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesně výchovy ve věci neslovanských lékařů na Slovensku, - Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra národní obrany ve příčině zakročení vojenských úřadů proti brancům, kteří se při mobilisaci dostavili pozdě anebo nedostavili vůbec, poněvadž se jim od úřadů nedostalo správného poučení, Interpelace senátora Meissnera a soudruhů na veškerou vládu. Z novinářských zpráv vysvítá, že československá vláda společně se Standard Oil Comp. zamýšlí založiti podnik a tomuto podniku na 30 let k výhradnému využitkování předati veškeré naftové území v republice, Interpellácia senátorov Václava Chlumeckého, dr Hellera a súdruhov na pánov ministrov železnic, vnútra a pána ministra s plnou mocou pre Slovensko, v záležitosti nezamestnaných železničiarov zvolenských, Interpelace senátorů Šachla, Šabaty a druhů na pana ministra financí ve příčině výpisů daní pro poplatníky začátkem každého roku od berních úřadů okresních
1239 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1227) o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi.
1240 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1213) o vládním návrhu zákona (tisk 3165 a příloha), kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sbírky zákonů a nařízení a dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic na rok 1921
1241 Naléhavá interpelace senátorů Jarolima, dr Hellera, Löwa a soudr. o hospodářských poměrech při těžbě hnědého a kamenného uhlí v Československu a o hrozícím zastaveni práce všech horníků. (německy)
1242 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1102), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (tisk 1123).
1243 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1226), jež týče se vládního návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby pozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 1226).
1244 Naléhavá interpelace senátorů dra Soukupa, Ackermanna, Jakubky, Jaroše a soudruhů na vládu republiky Československé o stávce v průmyslu hornickém.
1245 Naléhavá interpelace senátora Jos. Klečáka a soudr. vládě ve příčině hornické stávky.
1246 Zpráva ústavně-právního výboru o usneseni poslanecké sněmovny (tisk 1214) o vládním návrhu zákona o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení.
1247 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1210) o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk 789) o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
1248 Zpráva I. zahraničního výboru, II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1186) o vládním návrhu (tisk 3197), kterém se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze dne 10. března 1921.
1249 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 3151), přijatém poslaneckou sněmovnou (tisk 3349), jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji (tisk 1212).
1250 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru senátu Národního shromáždění R. Čs. o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1231), stran vládního návrhu zákona o vystěhovalectví (tisk 3001).
1251 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. výboru zahraničního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1211), které týče se vládního návrhu zákona, jímž se žádá, by Národní shromáždění schválilo mezinárodní úpravu o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsanou v Paříži dne 15. listopadu 1920.
1252 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny ve příčině vládního návrhu zákona, jímž se povoluje úvěr až do výše 500,000.000 Kč na opatření výzbroje, výstroje, zásob a různého vojenského materiálu (tisk č.1225 sen.).
1253 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1232) o vládním návrhu zákona (tisk 3337), jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské.
1254 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1222), jež týče se vládního návrhu, kterým se žádá, by Národní shromáždění schválilo úmluvu učiněnou v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých.
1255 Zpráva I. kulturního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1228) o návrhu posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol. (tisk 1476), aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395).
1256 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1244) o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1102), kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.
1257 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. národohospodářského výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1215) k vládnímu návrhu zákona (tisk 3195) o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového.
1258 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1221) o vládním návrhu zákona (tisk 3387) o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků vůči cizincům.
1259 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1229) o vládním návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového.
1260 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru týkající se usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1224) o vládnom návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku.
1261 Zpráva I. zdravotního výboru II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1188) o vládním návrhu (tisk 3007), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění návrh na přístup republiky Československé k mezinárodní úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané dne 9. prosince 1907 v Římě.
1262 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu sen. Otm. Hrejsy a druhů na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Sušicích, pol. okr. Uher. Hradiště (tisk 1133).
1263 Zpráva I. rozpočtového výboru a II. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2319) stran státní záruky výrobním a pracovním družstvům dělnickým (tisk 3314).
1264 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2320) stran státní záruky zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní (tisk 3315).
1265 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2321) o státní záruce svazům družstev živnostenských (tisk 3317).
1266 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny, jež týče se změny zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n. o organisaci kanceláře sněmovny poslanců a senátorů (tisk 1185).
1267 Tisk 1267. Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců dra Frankeho, dra Mazance, dra Meissnera, dra Lukavského, K. Sonntága a soudr. (tisk 3311) na změnu jednacího řádu poslanecká sněmovny (tisk 3391).
1268 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1217) k vládnímu návrhu zákona (tisk 3262), jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně důchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 3378).
1269 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1218).
1270 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1220) o vládním návrhu (tisk 3086) na přistoupení Československé republiky k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané 20. května 1875 v Paříži.
1271 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru branného a III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 1230) o vládním návrhu zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích.
1272 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny týkajícím se usneseni senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk 538), kterým se doplňuje článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 1196).
1273 Zpráva výboru zdravotního o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců dra Holitschera, Palmeho, Kirpalové a soudruhů (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 1203).
1274 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o návrhu sen. dra Frant. Soukupa a spol. na změnu jednacího řádu senátu (tisk 1167).
1275 Zpráva ústavně-právního výboru senátu o usnesení poslanecké sněmovny k návrhu dr. Frankeho a spol. na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny.
1276 Návrh sen. Lukeše a soudr. na označování letopočtu na knihách odborných a učebnicích.
1277 Návrh sen. Lukeše a soudr. na stanovení minimálního počtu žactva pro normální třídy veřejných obecních škol vícetřídních, jakož i pro veřejné školy občanské, kde jest jich v obci více téhož vyučovacího jazyka.
1278 Návrh sen. Lukeše a soudr. na zjištění počtu státních zaměstnanců a agendy v roce 1913 až 1921.
1279 Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
1280 Zpráva výboru národohospodářského o nařízení RČS z 28./2. 1921 o uvolnění obchodu kukuřicí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Podkarpatské Rusi.
1281 Zpráva výboru národohospodářského o nařízení vlády RČS z 13./5. 1921 č. 186 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod papírem
1282 Zpráva výboru národohospodářského o návrhu člena senátu dr. Witta, Filipínského, Měchury a soudr. na úpravu výroby a prodeje cementu a vápna.
1283 Odpovědi na interpelace
1284 Zpráva rozpočtového výboru a národohospodářského výboru o návrhu senátora Otmara Hrejsy a spol. na udělení podpory soudnímu okresu valašsko-klobuckém na Moravě.
1285 Odpovědi na interpelace