Historické senátní tisky z 1. volebního období
3. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Senátní tisky

3. zasedání


č. zkrácený popis
671 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Karla Friedricha, dra. Ledebur-Wichelna a druhů, aby byl zrušen zákon o dávce moučné a z chlebových lístků (č. tisku 253).
672 Odpověď vlády na interpelaci senátora Jelinka a soudr. ve věci zastavení "Pressburger Zeitung" (č. tisku 133).
673 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Linka, dra. Hellera a druhů o poruše v dodávání mouky do německých průmyslových okresů a o nákupu obilí v cizině (č. tisku 215). - Překlad (německy)
674 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a druhů na pana ministra školství a národní osvěty o přídělu sbírek zrušené německé státní reálky v Prostějově.
675 Interpelace senátora Č. Jos. Lisýho a soudruhů na ministra výživy ohledně nedostatečného a nepravidelného zásobování průmyslových okresů severovýchodních Čech.
676 Návrh senátorů dr Witta, Smetany a soudruhů na vydání zákona, jímž se poskytuje po dobu mimořádných drahotních poměrů úředníkům státních báňských úřadů mimořádný drahotní příspěvek.
677 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol. na změnu zákonů ze dne 7. října 1919, čís. 541 Sb. z. a n., ze dne 19. března 1920, č. 186 a 195 Sb. z. a n., jimiž se upravují poměry státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných a požitky československého četnictva a vojska §1-13, Důvodová zpráva - Důvodová zpráva - Důvodová zpráva
678 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 637) o vládním návrhu zákona (tisk 1504), kterým se mění ustanovení §u 1154 b) obč. zákoníka.
679 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 599), (vládní návrh tisk 1016), kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní (tisk 1586).
680 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnej príslušnosti a súdnom pokračovaní v občanských veciach a o prejednaní pozoztalosti a o návrhu posl. Elišky Purkyňovej a soudr. o zmene civilného súdného poriadku (tisk senátu 636), článek I.-VII. - článek VIII.-XI.
681 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona tisk 544 o příslušnosti v záležitosti státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.
682 ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona tisk 543 o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.
683 Naléhavá interpelace senátorů dr Franty, dr Horáčka, Klofáče, Svěceného, Zavorala a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních v záležitosti událostí v Maďarsku.
684 Interpelace senátora Špery a soudruhů na ministra vnitra ohledně rozpouštění obecních zastupitelstev na Moravě.
685 Návrh senátorů J. Hucla, Fr. Kroihera a spol., aby ministerstvem zemědělství byla vydána osnova jednotného zákona I. o scelování pozemků pro celé území Čsl. republiky, II. o dělení společných pozemků, lll. o úpravě užívacích a správních práv ohledně pozemků společných, IV. o scelování lesů a očisťování jich od enkláv.
686 Interpelace senátora J. Lukeše a soudruhů vládě o rektifikaci hranic v Horním Slezsku.
687 Interpelace senatora Č. J. Lisýho a soudruhů na ministra vnitra, financí a zahraničních věcí v záležitosti odškodnění obětí rakouské persekuce a postupu při vyplácení náhrady.
688 Interpelace senátorů Karla Sáblíka, O. Hrejsy a soudruhů na pana ministra železnic v záležitosti úpravy železničního spojení Velkého Meziříčí s pražskými rychlíky v Okříškách.
689 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na veškeré ministerstvo stran hrozící hospodářské krise a opatření proti ní, a o účastenství na t. zv. hospodářských sankcích vůči Německu.
690 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Meissnera a druhů o zákazu vánoční nadílky německým dětem v Jaktaři, okres opavský (č. tisku 446).
691 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Ondřeje Lipperta, Erdmanna Spiese, Theodora Zulegera a soudruhů stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra (č. tisku 503).
692 Interpelace senátorů Hartla, Friedricha a soudr. na pana ministerského předsedu jako správce ministerstva vnitra, týkající se zneužití zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 267 Sb. z. a n.
693 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty, ve příčině nerovnoměrného zastoupení Němců a Čechů v jejich autonomních školních úřadech.
694 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dra. Emmy Marie Herzigové a soudruhů stran domnělých mobilisačních příprav v okresu trutnovském (č. tisku 473), na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudruhů stran přesunů vojáka do německých okresů (č. tisku 485) a na interpelaci senátorů dra. Ledebur-Wichelna, dra. Spiegela, dra. Naegle a soudruhů ohledně přesunů vojska do převážně německého území pohraničního (č. tisku 487).
695 Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů dra. Hellera, Löwa a soudruhů ve příčině vybírání obecních přirážek berními úřady (č. tisku 423).
696 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dra. Procházky, J. Kadlčáka, A. Šachta, dra. J. Mudroně a soudruhů ohledně zastavení osobní dopravy na městských elektrických drahách v Praze (č. tisku 130).
697 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra Josefa Karasa a druhů o stranickém jednání učitelů ve škole (č. tisku 484).
698 Zpráva výboru technicko-dopravního o návrhu p. senátora Hartla a druhů ve příčině příslušnosti ministerstva veřejných prací ve věcech vodních družstev (tisk 448).
699 Zpráva výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení podle § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n, vládního nařízení ze dne 4. března 1921, čís. 92 Sb. z. a n. o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily (čís. 2097 předs.).
700 Interpelace senátora dr. Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra železnic ve příčině železničního spojení se severními Čechami.
701 Interpelace senátorů Erdmana Spiese, Zulegera a soudruhů na pana ministra zemědělství ve příčině odebrání koní, kteří vojenskou správou byli rolníkům vydáni.
702 Naléhavá interpelace senátorů dra. Ledebur-Wichelna, Jelinka, Zulegera, dra. Naegle a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních v záležitosti zúčastnění se sankcí proti Německu.
703 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Vincence Ševčíka, J. M. Kadlčáka a soudruhů ve příčině provedení článku IV. zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 306 Sb. z. a n., kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a měšťanských. (Min. výnos dtto 31. prosince 1920, čís. 40897) (č. tisku 620).
704 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů dra. Naegle, dra. Hilgenreinera a soudruhů stran náhrady škod, způsobených v listopadových nepokojích 1920 v Praze a jinde na četném německém majetku (č. tisku 475).
705 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudr. ve věci rady nejvyššího soudu Karla Kolacího (č. tisku 545).
706 Vládní návrh zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih.
707 Návrh senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na vydání zákona, kterým má se usnadniti slučování polních a lesních pozemků.
708 Návrh. senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na bezodkladné zrušení Pozemkového úřadu.
709 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Hartla a druhů, o opatření, kteréž obyvatelstvo znepokojuje (Tisk č. 596).
710 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Jelínka, Luksche a soudr. ve věcech brněnského školství (č. tisku 426).
711 Odpověď ministra vnitra na interpelace senátora dra. Augusta Naegla a soudruhů ve věci zákazu politických úřadů německým studentům nositi barvy (č tisku 132) a v příčině zákazu studentských odznaků (č. tisku 425).
712 Vládní návrh zákona o nakladatelské smlouvě §1-34 - §35-44, důvodová zpráva - Důvodová zpráva
713 Odvověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudruhů ve příčině dalšího používání Karla Kolacího ve službě soudní (č. tisku 665).
714 Odvověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů dra. Spiegela, Jelínka a soudruhů stran předložení materiálu k mírovým smlouvám (č. tisku 528).
715 Dodatek k odpovědi ministra sociální péče na interpelaci senátora Karla Folbra a soudruhů stran zajištění československých válečných poškozenců žijících v cizině (tisk 262).
716 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátora Ottnara Hrejsy a soudruhů ve věci dovolené brancům zemědělcům (č. tisku 190).
717 Odpověď ministra vnitra na interpelace senátorů Kiesewettera, Heckera a soudr. stran protizákonného postupu při sčítání lidu v Kocléřově, politický okres Dvůr Králové (č. tisku 546).
718 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran úředního poslouchání telefonních rozhovorů (č. tisku 595).
719 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dra Ondřeje Přikryla a druhů o ochraně občanů čsl. republiky před neoprávněným zdaňováním rakouskou vládou. (Tisk č. 647).
720 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Koperniczkého a soudr. ve příčině uvítání apoštolského nuncia v Bratislavě (č. tisku 527).
721 Zpráva sociálně-politického výboru usnesení poslanecké sněmovny (tisk 615), ve věci vládního návrhu zákona (tisk 1199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 1538).
722 Odpověď ministra obchodu co správce Úřadu pro zahraniční obchod k interpelaci senátora dra Witta a soudruhů v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní komise v Mor. Ostravě. (Tisk č. 621.)
723 Odpověď ministra školstva a narodnej osvety na interpeláciu senátora Františka Poliaka a súdr. o nezdravých a československú vzájemnost ohrožújúcich pomeroch na štátnom reálnom gymnáziume v Ružomberku (č. tlače 496).
724 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátora K. Friedricha a druhá o zaopatření vysloužilých poddůstojníků (č. tisku 338).
725 Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů.
726 Interpelace senátora Špery a soudruhů na pana ministra financí ohledně obsazování míst v tabákové továrně ve Svitavách.
727 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátora Otmara Hrejsy a soudruhů v záležitosti nedostatečného zásobování nesamozásobitelův v okresu Val. Klobouckém (č. tisku 517).
728 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Jelínka, Fritsche, Jessera a soudr. stran povýšení zemských školních inspektorů do V. hodn. třídy od 1. září 1919 (č. tisku 652).
729 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Spiegela a soudruhů ve příčiné prodloužení opční lhůty pro čsl. statní příslušníky (č. tisku 436).
730 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol. na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n, kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích.
731 Návrh senátora V. Klofáče a soudruhů na svoláni meziministerské porady ve věcech legionářských.
732 Interpelace. senátora MUDr. Ondřeje Přikryla a druhů na pana ministra školství a národní osvěty v záležitosti zrušení německého státního gymnasia v Hranicích.
733 Interpelace senátorů Václ. Klofáče, dra Cyrila Horáčka, A. Svěceného, dra Brabce, a soudruhů k ministerskému předsedovi a ministrovi školství a národní osvěty o nutnosti úpravy mezikonfesních poměrů a užívání budov bohoslužebných na Podkarpatské Rusi.
734 Interpelace. senátora Václava Klofáče a soudruhů k ministru Národní obrany o zastavení výplaty odbytného fém poddůstojníkům z povolání (certifikatistům), kteří po převratu přestoupili do státní civilní služby.
735 Interpelace. senátora Č. Jos. Lisého a společníků na pana ministerského předsedu o zamýšleném novelisování zákonů pozemkové reformy.
736 Návrh senátorů V. Klofáče, Ferd. Šťastného a spol. na změnu nařízení ministerstva vnitra s ministerstvem obchodu, ministerstvem veřejných prací a ministerstvem financí ze dne 28. dubna 1910, jímž se vydávají bezpečnostní ustanovení policejní pro jízdu samohybných vozidel (automobilů, motorových vlaků a motorových kol).
737 Interpelace. senátorů Bohumila Jakubky a J. V. Klečáka a soudr. na ministra sociální péče dr. Josefa Grubera a ministra zdravotnictví a tělesné výchovy dr. Františka Procházku, o stávce lékařů v nemocenských pokladnách.
738 Návrh člena senátu Č. Jos. Lisého a společníků na okamžité knihovní převzetí zabraných velkostatků ve smyslu zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař. a provedená pozemkové reformy na nich.
739 Interpelace. senátorů Filipínského, Špery, Lorence, Časného, Smetany, dra Witta a druhů na pana předsedu vlády republiky Československé v příčině oddalovaní vyvlastnění pozemků velkostatku liechtensteinského.
740 Interpelace senátora dr Adolfa Procházky, Frant. Valouška a soudruhů na pana ministerského předsedu jako ministra vnitra o násilnostech páchaných příslušníky církve československé proti katolíkům v Dubicku.
741 Interpelace senátora dr Adolfa Procházky a druhu na pana ministra školství a národní osvěty ohledně tak zvané církve československé.
742 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Spiegela a soudruhů v příčině hlasování v Horním Slezsku (č. tisku 486).
743 Odpověď ministra vnitra na interpalaci senátorů Jelínka, Luksche a soudruhů o událostech jihlavských (č. tisku 115).
744 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Otmara Hrejsy a soudruhů v záležitosti výměny bankovek Rak. uherské banky s falešnými kolky a falsifikátů bankovek (recte státovek) československých (č. tisku 230).
745 Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu senátora Juraja Lažo a súdr. v záležitosti obsadenia biskupských stolcov v Československej republike (tisk 462).
746 Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci senátora Jana Kotrby a soudruhů o vymáhání daní (č. tisku. 623).
747 Naléhavá interpelace senátorů dra Spiegela, dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na vládu stran uvedení československo-francouzské obchodní úmluvy v platnost.
748 Interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra věcí zahraničních o ubytování vojsk Wrangelovy armády v Československu.
749 Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra zdravotnictví stran zřízení německých babických kursů.
750 Interpelace senátorů dra Hellera, Löwa a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran činnosti okresního soudce Wislischel-a v Podbořanech.
751 Interpelace senátorů Löwa, dra Hellera a soudruhů na pana ministra vnitra stran tak zvaných okresních pomocných fondů u politických okresních správ.
752 Návrh senátorů V. Klofáče, Ferd. Šťastného a spol. na vydání zákona o státních cvičebných kursech pro řidiče automobilů.
753 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 1040) ohľadom mimoriadnej župnej prirážky na Slovensku (tisk 1877).
754 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 161) jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 1848).
755 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ku schválení obchodní úmluva mezi Československem a Francií a s ní související dopravní úmluva mezi Československem a Francií článek 1-20 - Seznam A - Seznam B - Seznam B - Seznam C - Seznam C - Seznam D a E - Článek 1-20 Překlad (francouzsky) - Seznam A, překlad (francouzsky) - Seznam B, překlad (francouzsky) - Seznam B, překlad (francouzsky) - Seznam C, překlad (francouzsky) - Seznam C, překlad (francouzsky) - Seznam D a E, překlad (francouzsky) - Závěrečný protokol, překlad (francouzsky)
756 Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátora dra Soukupa, Svěceného a druhů v záležitosti uzavření všech hostinců a kaváren v Praze (č. t. 389).
757 Odpověď ministra obchodu na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessuera a druhů ve věci uzavřeni všech hostinských a kavárenských místností v Praze (č. tisku 388).
758 Odpověď vlády na interpelaci senátora Jelínka a soudr. ohledně pamětního spisu předloženého r. 1919 mírové konferenci a pojednávajícího o problému Němců v Čechách (č. tisku 211).
759 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Lipperta, Zulegera, dra Spiegela a druhů o zrušení německé obecné školy v Malesicích, okres stříbrský (č. tisku 222).
760 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům (tisk č. 227). - Zákon o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům §1-31 - §32-70
761 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Otm. Hrejsy a soudr. o ochraně historických a uměleckých památností jakož i přírodních krás (č. tisku 483).
762 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Č. J. Lisého a soudruhů o německých podvodech při sčítání lidu na Benecku a v Jablonci n. Jiz. v okresu jilemnickém (č. tisku 576).
763 o zřízení ústavu Slovanského a Orientálního.
764 Vládní návrh zákona o potírání pohlavních nemocí §1-30, důvodová zpráva-část všeobecná - Důvodová zpráva-část všeobecná - Důvodová zpráva-část zvláštní k§1-7 - K§8-12, úvod k oddílu II. - Úvod k oddílu II. - K§13 a 16 - K§14-24
765 o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr.
766 Vládní návrh zákona o řádu volení v obcích §1-31 - §32-66 - §67-68, důvodová zpráva K§1-16 - K§17-47 - K§48-68
767 Vládní návrh zákona o ochraně znaku a jména Červeného kříže.
768 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 1426) a o návrhu poslance Draxla, Dra Vrbenského a spol. (tisk 587) na zvýšení přídavku a mimořádného platu hornickým provisionistům (tisk 2023).
769 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1364), kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty (tisk 1988).
770 Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů J. Kroihera, Otm. Hrejsy a soudr. o nepředpisování a nevybírání daní velkým podnikům průmyslovým a zemědělským (č. tisku 646).
771 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra Ondřeje Přikryla a druhů v záležitosti živnostenských škol pokračovacích v Prostějově (č. tisku 648).
772 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Theodora Walló a společníků o prodeji na nádražích (č. tisku 495).
773 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů v záležitosti zřízení školy pro dámské krejčovství při státní škole tkalcovské a krejčovské v Prostějově (č. tisku 585).
774 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dra F. Mareše, dra B. Franty a druhů o vyučování ženským ručním pracím na státním reálném gymnasiu v Strážnici (č. tisku 645).
775 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora dra Emmy Marie Herzigové a soudr. ve příčině železničního spojení se severními Čechami (č. t. 700).
776 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů Hartla, dra Mayr-Hartinga, dra Naegle, Jelínka, Zulegera, Fahrnera a soudruhů, ve příčině domnělého požadavku náhrady válečných škod od Německa (tisk č. 590).
777 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů dra Hellera, Jarolima a soudruhů stran špatného stavu železnic, (tisk čís. 502).
778 Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů dra Naegle, dra Hilgenreinera, dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela a soudr. v záležitosti zkrácení německé universitní kliniky dětské v českém nalezinci (č. tisku 33) a interpelaci senátorů dra Wiechowskiho, dra Hellera, Linka a soudr. v téže věci (č. tisku 44).
779 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Zulegera, Knesche, dra Ledebur-Wichelna a soudr. stran zvýšení kontingentu obili (č. tisku 591), výkaz - Výkaz - Výkaz, překlad (německy)
780 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů Č. J. Lisého, dra A. Kloudy a soudruhů o sčítání lidu ve Lhotě Zálesní v okresu Jilemnickém a v Dolní Branné v okresu Vrchlabském (č. tisku 577).
781 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Lipperta, dra Spiegela, dra Hilgenreinera a druhá o nepovolení německé občanské školy pro město Touškov (č. tisku 221).
782 Zpráva kulturního výboru o návrhu senátora dra F. Mareše a spol. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách. Tisk 518.
783 Zpráva komise Národního shromáždění pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku.
784 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů ve příčině vyhovění resolucím, kteréž senát přijal (č. tisku 600).
785 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dra F. Mareše a spol. o přetvoření zemské hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě na vysokoškolský odbor německé vysoké školy technické v Praze s ponecháním na dosavadním místě (č. tisku 553).
786 Vládní návrh zákona kterým se dovoluje zcizení několika pozemků města Frýdku.
787 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hartla a soudr. o nerovnoměrném zastoupení Němců a Čechů v jejich autonomních úřadech školních (č. tisku 693).
788 Vládní návrh zákona kterým se omezuje prodej, pokud se týče pronájem budov nebo částí budov, v nichž zařízeny jsou očistné lázně
789 Vládní návrh zákona o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
790 Návrh senátora Kadlčáka a společníků na vydání včelařského zákona pro republiku Československou.
791 Návrh senátora V. Švece a soudruhů na doplnění § 9 zákona ze dne 17. července 1919, čís. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění.
792 Interpelace senátora dra Horáčka a spol. na pana ministra železnic v příčině vyhlášení nových jízdních řádů.
793 Interpelace senátora Špery a soudruhů k p. ministru vnitra v záležitosti výplaty zvýšení odpočivného t. zv. staropensistům.
794 Interpelace senátorů Otm. Hrejsy, Fr. J. Kroihera a spol. k vládě republiky československé ohledně výkladu resoluce senátu N. S. R. Č. z 18. listopadu 1920 a resoluce poslanecké sněmovny z 25. listopadu 1920, o nouzové výpomoci duchovenstvu.
795 Interpelace senátora Č. J. Lisého a soudruhů k ministru veřejných prací o vývozu exkontigentního uhlí.
796 Interpelace senátora Č. J. Lisého a soudruhů k ministru veřejných prací o plánu pro zásobování uhlím.
797 Interpelace senátora Č. J. Lisého a soudruhů k ministru veřejných prací o zvyšování cen uhlí.
798 Interpelace senátora Č. J. Lisého a soudruhů k ministru veřejných prací o výhradě uhlí z dolu "Gott mit uns".
799 Návrh senátora K. Sáblíka a spol. na poskytnutí státní podpory zemědělcům v některých obcích okresu Žďárského, postižených průtrží mračen a krupobitím.
800 Návrh senátora Otm. Hrejsy a spol. na udělení podpory soudnímu okresu val. klobouckému na Moravě, průtrží mračen poškozenému.
801 Vládní návrh zákona jímž se doplňuje ustanovení § 5 zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.
802 Naléhavá interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministerského předsedu a pana ministra pro zásobování lidu ve příčině zabezpečení vyživovacího plánu pro příští hospodářský rok. (německy)
803 Naléhavá interpelace senátorů Oberleitnera, Jessera, Vettera, Meissnera, Fritsche a soudruhů na veškerou vládu ve příčině škod způsobených povodní v pohoří Praděda. (německy)
804 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů ve příčině nesprávného předepisování telefonní půjčky.
805 Interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních ve příčině interviewu ve >Westminster Gazette<.
806 Interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra financí ohledně navrácení zadržených bankovek chudým a nezaměstnaným osobám. (německy)
807 Interpelace senátorů Frant. Linka, Polacha, Löwa a soudr. na pana ministra železnic ohledně vybudování železniční trati Hlučín - Annaberg jako nouzové stavby.
808 Interpelace senátorů Linka, Polacha a soudruhů na pana ministra financí ve příčině cla, prostého dovozu zeleniny do okresu frývaldovského.
809 Interpelace senátorů Hartla, dra Naegle a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů ohledně neslýchaného porušení listovního tajemství.
810 Naléhavá interpretace senátorů dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela a soudruhů na vládu ve příčině zamýšleného prý oktroje vyživovacího plánu cestou nařizovací.
811 Interpelace senátora dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních stran projevu, který učinil předseda čs. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisaboně. (německy)
812 Zpráva výboru ústavně právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. prosince 1920, č. 638 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 3.září 1920, č. Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě a Hlučínsku.
813 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. dubna 1921, č. 168 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsku.
814 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu senátora Otm. Hrejsy a spol., tisk 630, na vydání zákona ve smyslu čl. Xl. zák. ze dne 7. října 1919, čís. 541 Sb. z. a n., o přiznání výhod zákona zaměstnancům, dosud nepřevzatým.
815 Zpráva rozpočtového výboru o zprávě komise Národního shromáždění pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku. (Tisk 783.) , příloha I. a II. - Příloha III. a IV.
816 Interpelace senátora dra Augusta Naegle a soudr. na pana ministra vnitra ve příčině zákazu, jímž úřady zapověděly německým studujícím nositi studentské odznaky. (německy)
817 Interpelace senátoru dra Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran požitkův a služebních poměrů soudních sluhův a podúředníků. (německy)
818 Vládní návrh zákona kterým se uděluje obci liberecké povolení, aby převzala záruku za závazky Liberecké spořitelny.
819 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátora Č. Jos. Lisého a druhů o nedostatečném a nepravidelném zásobování průmyslových okresů severovýchodních Čech (č. tisku 675).
820 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Hartla, Friedricha a soudr., týkající se zneužití zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 267 Sb. zák. a nař. (č. tisku 692).
821 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 768), ve věci vládního návrhu zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 1426) a o návrhu poslance Draxla, dra Vrbenského a spol. (tisk 587) na zvýšení přídavkův a mimořádného platu hornickým provisionistům (tisk 2023).
822 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 769), ve věci vládního návrhu zákona (tisk 1364), kterým se zavádí placená dovolená, pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty (tisk 1988).
823 Zpráva I. výboru technicko-dopravního II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 19. května 1921, kterým se doplňuje zákon ze dne. 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (tisk 754).
824 Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920. č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 538).
825 Zpráva národohospodářského výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 31 Sb. z. a n., kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masa i tuku.
826 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. živnostensko - obchodního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. listopadu 1920, č. 619 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod s melasou a osmozovou vodou.
827 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru, III. živnostensko-obchodního výboru, o nařízení vlády republiky Československé ze dne 16. listopadu 1920, č. 620 Sb. z. a n., jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin.
828 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. října 1920, č. 58l Sb. z. a n., o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/21. , §1-10 - §10-29
829 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu, týkajícím se povolení zcizení několika pozemků města Frýdku (tisk 786).
830 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny tisk 253 (vládní návrh tisk č. 1040) o mimořádné župní přirážce na Slovensku.
831 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra Ondřeje Přikryla a druhů o přídělu sbírek ze zrušené německé státní reálky v Prostějově (č. tisku 674).
832 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Špery a soudr. ohledně rozpouštění obecních zastupitelstev na Moravě (č. tisku 684).
833 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů (tisk 725).
834 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 422), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní smlouva mezi Československem a král. Srbů, Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě připojenou notou, ze dne 9. září 1919 a uvedena prozatímní platnost nařízením vlády republiky Československé, ze dne 18. května 1920, čís. 379 Sb. z. a n. (tisk 1639).
835 Odpověď ministrů financí a sociální péče na interpelaci senátorů Niessnera, dra Hellera a druhů o povznesení výroby perleťových knoflíků na jižní Moravě (č. tisku 293).
836 Návrh senátora Otmara Hrejsy a spol., aby uloženo bylo příslušným ministerstvům, by umožnila, urychlila a upravila vývoz koní, hovězího a vepřového dobytka, jakož i masa za hranice.
837 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spo1. na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. února 1920, čís. 128 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů a nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. února 1920, čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech.
838 Návrh senátora Rudolfa Pánka a spol., na úpravu služebních poměrů vrchních dozorů vězňů v trestnicích a věznicích soudů sborových.
839 lnterpelace senátora Rudolfa Pánka a spol. k vládě republiky Československé, ve věci generální stávky bankovního úřednictva.
840 Interpelace senátora Em. Hrubého a spol. na ministra spravedlnosti v záležitosti odsouzení obce Libkovic u Duchcova proto, že dožadovala se českého účtu za veřejné elektrické osvětlení a nepřijala německého účtu v našem národním státě.
841 Interpelace senátora Otm. Hrejsy a spol. k panu ministru sociální péče v záležitosti praxe zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně při výkladu § 25 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n.
842 Interpelace senátorů dra Soukupa, Svěceného, Dědice, dra Hellera a soudr. na pana ministerského předsedu a na pana ministra financí ohledně zasahování bankovního úřadu republiky Československé do stávky bankovních úředníků.
843 lnterpelace senátora Č. Jos. Lisýho a spol. na ministra vnitra a ministra Národní obrany ohledně zákazu průvodu českého občanstva a čsl. vojska k hrobu zastřelených čsl. vojínů v Jihlavě.
844 Interpelace senátora dra Fr. Krejčího a soudruhů k ministerstvu školství a národní osvěty ve příčině ustanovení učitele náboženství československého v Trhových Svinech.
845 Interpelace senátora dra Horáčka a spol. na pana ministra železnic v příčině zřízení ústředního nádraží v Praze.
846 Návrh senátorů dra Fáčka, dra Horáčka, dra Kloudy a spol., aby nařízeni vlády republiky čsl. ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n. bylo doplněno.
847 Návrh senátora dra Emmy Marie Herzigové a soudruhů, týkající se změny normálního statutu pro nemocnice ze dne l2. března 1890, č. 17504
848 Návrh senátorů dr Fáčka, Šťastného a soudruhů na změnu celních sazeb pro automobily a motorové pluhy a motory z ciziny dovážené.
849 Interpelace senátora V. J. Klofáče a soudruhů k vládě republiky Československé o přehmatech civilní správy v Podkarpatské Rusi.
850 Interpelace senátora AI. Konečného a společníků na pana ministra školství a nár. osvěty o odvolání a propuštění zákonem neodůvodněném některých učitelů ze Slovenska.
851 Interpelace senátorů dra Fáčka, dra Horáčka, dra Karasa, F. Jiráska, Šťastného a druhů k panu ministru financí v příčině provedení resoluce senátu k zákonu o splatnosti přímých daní ze 16. března 1921, č. 116 sb. z. a n.
852 Vládní návrh zákona, kterým se částečně mění slezský zemský zákon ze dne 25. června 1895, č. 48 z. a n., o poplatcích, za prohlídku dobytka a masa a slezský zemský zákon ze dne 29. dubna 1897, č. 27 z. a n. o poplatcích za dobytčí pasy.
853 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů E. Hrubého, K. St. Sokola a spol. o sčítání lidu ve Vrchlabí (č. tisku 571).
854 Vládní návrh zákona o trestní ochraně představitelů moci ústavní.
855 Interpelace senátora Josefa Smrtky a druhů na ministra školství a národní osvěty ve příčině užívání názvu škola občanská.
856 Odpověď vlády na interpelaci senátorů Em. Hrubého, dra A. Kloudy, K. St. Sokola, M. Zavorala a spol., v záležitosti soustavných revolt německých, proti státu směřujících.
857 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1773), kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (tisk 2288).
858 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1626) o povinném známkování chmele.
859 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 1940) o vládnom návrhu zákona ktorým sa sriaďuje Riaditeľstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 2428).
860 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 2038) a vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n. o úpravě uhelného hospodářství (tisk 2444).
861 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 1905) o návrhu senátora dra Karasa a soudruhů a o návrhu posl. dra Mazance a soudruhů (tisk 1012) na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk 2447).
862 Usnesení poslanecké sněmovny o usnesení senátu (tisk 1647) o návrhu členů senátu Josefa Hucla, dra Horáčka a společníků na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 114, čís. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací premii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 2468).
863 Vládní návrh zákona o výkupu dráhy Rakovník-Louny.
864 Vládní návrh zákona o výkupu místní dráhy Počeradec-Vrskmany.
865 Vládní návrh zákona o užití nemovitostí pro telegrafy.
866 Vládní návrh zákona, kterým se udílí povolení ku zcizení pozemků města Opavy.
867 Vládní návrh zákona o nákazách zvířecích §1-19 - §20-39 - §40-62 - §63-81, Důvodová zpráva
868 Zpráva kulturního výboru o návrhu senátora dr Frant. Krejčího a druhů ve příčině pohřbívání ohněm (tisk 91).
869 Vládní návrh, kterým se předkládají ku schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou. - Hospodářská dohoda mezi vládami československou a německu, příloha A a B - Příloha C-G, Úmluva mezi vládou československou a vládou německou o provádění článku 297. mírové smlouvy versailleské. - Deutsche Flachsbaugesellschaft m. b. H. v Berlíně SW. 19, Krausenstraße 25/28, zastoupená jednateli: Dr. Maxem Augstinem a Hermannem Kleichem a jmenovaná v této smlouvě "Společnost" a kníže Karel Max Lichnowsky v Chuchelné, zastoupený správcem statků p. gen. ředitelem Püschlem v Chuchelné, a nazývaný ve smlouvě "Správa statků" , Válečná půčka, Výplata kuponů, Hospodářská dohoda mezi vládami československou a německu překlad (německy) - Příloha A-E překlad (německy) - Příloha F a G, Úmluva mezi vládou československou a vládou německou o provádění článku 297. mírové smlouvy versailleské překlad (německy) - Deutsche Flachsbaugesellschaft m. b. H. v Berlíně SW. 19, Krausenstraße 25/28, zastoupená jednateli: Dr. Maxem Augstinem a Hermannem Kleichem a jmenovaná v této smlouvě "Společnost" a kníže Karel Max Lichnowsky v Chuchelné, zastoupený správcem statků p. gen. ředitelem Püschlem v Chuchelné, a nazývaný ve smlouvě "Správa statků" , Válečná půčka, Výplata kuponů překlad (německy)
870 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů o ubytování vojsk Wrangelovy armády v Československu (č. tisku 748).
871 Zpráva ústavně-právního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. února 1921, čís. 82 Sb. zák. a n., o soudcovském příročí po živnostníky poškozené válkou.
872 Odpověď vlády na interpelaci sen. Lukeše a soudruhů o rektifikaci hranic v Horním Slezsku (tisk č. 686).
873 Interpelace senátorů dra Hellera, dra Wiechowskiho, dra Soukupa, Svěceného, Dědice a soudruhů na pana ministerského předsedu a pana ministra financí ohledně zasažení bankovního úřadu do stávky bankovních úředníků (německy)
874 Interpelace senátora dra Emmy Marie Herzig-ové a soudruhů na pana ministra vnitra ohledně zlepšení kinematografických představení k účelu lidové výchovy. (německy)
875 Naléhavá interpelace senátorů Reyzla, Löwa a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu ve příčině zamýšleného odebrání chlebových a moučných lístků domácnostem s příjmem nad 10.000 Kč. (německy)
876 Interpelace senátorů dra Spiegela, Jelinka a soudruhů na vládu ohledně uveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a nařízení. (německy)
877 Naléhavá interpelace senátorů Zulegera, Luksche a soudruhů na pana ministerského předsedu a ministra pro zásobování lidu ve příčině vyživovacího plánu. (německy)
878 Návrh senátorů dra Mayr-Hartinga, Oberleithnera a soudruhů na zřízení hudebních komor. (německy)
879 Odpověď ministra školství na interpelaci senátora MUDra Ondřeje Přikryla a druhů v záležitosti zrušení německého státního gymnasia v Hranicích (tisk 732).
880 Návrh senátorů dra Naegle, dra Hilgenreinera, dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela, Hartla a soudruhů na vydání zákona o zřízení státní německé obchodní a národohospodářské vysoké školy v Ústí n./L., jakožto oddělání německé vysoké školy technické v Praze. (německy)
881 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865), jímž se žádá povolení úvěru 10 milionů Kč ku tlumení moru a nákaz zvířecích (tisk 2179).
882 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2365) o záměně 6 % státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky.
883 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1736), jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (tisk 2225), seznam č.1 - Seznam č.2
884 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů dra Hellera, dra Wiechowskiho a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 385).
885 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže. (Tisk 767.)
886 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé z 18. února 1921, čís. 65 Sb. z. a n.
887 Vládní návrh. Zákon o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny §1-37, důvodová zpráva - Důvodová zpráva k§3-37 - Francouzský zákon ze dne 10. dubna 1889 o řízení před senátem proti osobám obviněným z útoku (attentat) proti bezpečnosti státní
888 Vládní návrh. Zákon o oddělení stání finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
889 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudruhů stran zřízení německých babických kursů [č. tisku 749].
890 Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dra Ledebur-Wichelna a soudr. stran procesu o rozvod hraběte Ivana Draškoviče (č. tisku 390) a interpelaci senátora Meissnera a soudruhů stran přehmatů justičních orgánů při únosu nedospělých dítek hraběnky Draškovičové (č. tisku 583).
891 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra Hellera, Löwa a soudruhů o činnosti okresního soudce Wislischela v Podbořanech (č. tisku 750).
892 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Hartla a soudruhů ve příčině nesprávného předepisování telefonní půjčky (č. tisku 804).
893 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním nařízení ze dne 9. června 1921, čís. 215 Sb. z. a n., kterým vydána přechodná ustanovení policejně - právní o cestovních pasech.
894 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 799), kterým prodlužuje se lhůta v paragrafech 2 a 3 zákona ze dne 5. listopadu 1919, č. 599 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě notářství (tisk 2041).
895 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1821), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění smlouva uzavřená v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou o státním občanství (tisk 2343).
896 Návrh senátorů Kadlčáka, Klofáče, Niessnera, dr Soukupa a soudruhů na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a nař., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu.
897 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1621), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 2530).
898 Tisk 898. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1866), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 2497).
899 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1543) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (tisk 2098).
900 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Filipinského a druhů v příčině oddalování vyvlastnění pozemků velkostatku Lichtensteinského (čís. tisku 739).
901 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátoru F. Linka, Polacha, Löwa a soudr. ohledně vybudování trati Hlučín-Annaberg jako nouzové stavby (č. tisku 807).
902 Odpověď ministra pro zásobování lidu a správce ministerstva průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátora Luksche a druhů o úpravě telecího řícení na hranicích rakouských (č. tisku 666).
903 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů dra Ledebur-Wichelna, Jelinka, Zulegera, dra Naegle a soudruhů v záležitosti zúčastnění se sankcí proti Německu (č. tisku 702).
904 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2091), kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby statní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921 (tisk 2529).
905 Tisk 905. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2369), kterým mění se ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 2647).
906 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2146) o dani ze zapalovadel (tisk 2680).
907 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1197), kterými se blíže upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného (tisk 2681).
908 Odpověď ministra Národní obrany ministra obchodu a ministra financí na interpelaci senátora Jelínka a soudruhů ve příčině zadávání vojenských dodávek (č. tisku 663).
909 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Špery a soudruhů ohledně obsazování míst v tabákové továrně ve Svitavách (č. tisku 726).
910 Návrh senátora dra Horáčka a spol. na zlepšení osobní místní dopravy na železničních tratích v okolí velkých měst.
911 Interpelace senátora Em. Hrubého a spol. na pana ministra Národní obrany ve příčině placení náhrad, které důstojnictvu jsou předpisovány a ze služného strhovány.
912 Interpelace senátora Em. Hrubého a spol. na pana ministerského předsedu ve příčině boykotu českých živnostníků a továrních dělníků v národnostně smíšeném území v Čechách.
913 Interpelace senátora E. Hrubého a spol. na celou vládu, zejména pak na pana ministerského předsedu, ve příčině urážlivého jmenování republiky Československé v německém tisku.
914 Interpelace senátora E. Hrubého a spol. na pana ministra národní obrany ve příčině vojenských posádek ve Vrchlabí a v Trutnově, jich definitivního ponechání v těchto městech a náležitého ubytování.
915 Interpelacia sénátorov Chlumeckého, Matuščáka a súdruhov na pánov ministrov vnitra a spravodlivosti v záležitosti cenzúry v Baňskej Bystrici na Slovensku.
916 Interpelacia senátora inž. Jul. Klimko a spol. na pána ministra soc. pečlivosti poť. financie vo veci udelenia peňažnej podpory "Stavebnímu družstvu železničiarov v Prešove".
917 Súrna Interpelacia senátorov Chlumeckého, Dr. Hellera a súdruhov na celú vládu o plánovitej persekucií robotnického hnuťia v Československu.
918 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů v záležitosti rekonstrukce telefonní sítě v Prostějově.
919 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů na pana ministra železnic v záležitosti přestavby nádraží severní dráhy v Prostějově.
920 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů v záležitosti stavby poštovní budovy pro poštovní a telegrafní úřad II. v Prostějově.
921 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů na pana ministerského předsedu v záležitosti ochrany českých menšin ve východní Moravě.
922 Interpelace senátora Felixe Časného a soudruhů na pana ministra financí ohledně nízké výměry pozemkové daně u severomoravských velkostatků.
923 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů na pana ministra veřejných prací v záležitosti regulace mlýnské strouhy v Prostějově.
924 Interpelácia senátora Theodora Walló a společníkov na p. ministra výučby o nepochopitelnom jednostranném zamitnuti teho, že aby bole nezodpovedajucé vyšetrovanie z vyslechom svedkov navrhovaných otcem o vylúčeni jeho syna žiaka Jána Taubingera, ze všetkych strednych škol v B. Bystrici obnoveno, a dľa správnych dóvodov objektivne provedené.
925 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 861) týkajícím se usnesení senátu (tisk 1905) o návrhu senátora dra Josefa Karasa a soudruhů (tisk senátu 213) na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk senátu 552).
926 Odpověď ministerstva vnitra na interpelaci senátora Löwa a soudruhů o t. zv. pomocných fondech při okresních správách politických (č. tisku 751).
927 Naléhavá interpelace senátorů Knesche a soudruhů na ministerstva školství a národní osvěty ve příčině slučování německých a českých školních okresů (německy)
928 Interpelace senátorů Fahrnera, Hartla, Dr. Herzigové, Dra Spiegela a soudruhů na vládu stran událostí, které se sběhly v Ustí n. L. dne 31. července t. r. (německy)
929 Naléhavá interpelace senátorů Luksche, Zulegera a soudruhů na veškerou vládu ve příčině hospodaření s cukrovkou ze sklizně 1921.
930 Interpelace senátorů dra Wiechowskiho, dra Hellera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty a na pana ministra vnitra ve příčině neudržitelných poměrů na německých universitních klinikách, jež umístěny jsou v zemských ústavech. (německy)
931 Zpráva I. národohospodářského výboru a II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 834 sen.), kterým se předkládá ku schválení Národímu shromáždění obchodní a celní smlouva mezi Československem a král. Srbů, Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě připojenou notou, ze dne 9. září 1919 a uvedena prozatímní platnost nařízením vlády republiky Československé, ze dne 18. května 1920, čís. 379 Sb. z. a n.
932 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1626) o povinném známkování chmele tisk 858.
933 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (usnesení senátu tisk 1647) o návrhu členů senátu Josefa Hucla, dr Horáčka a společníků na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočítatelného maxima za pojišťovací premii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 2468).
934 Návrh senátora Fr. Hybše a soudruhů na uvolnění melasy z kampaně 1921/22.
935 Návrh senátora Fr. Hybše a soudruhů na poskytnutí podpory zemědělcům v okresu mělnickém postiženým krupobitím.
936 Návrh senátora Otm. Hrejsy a soudruhů na vyzvání vlády, aby zřídila komisi pro reformu státní správy a provedla revisi pensionování státních zaměstnanců.
937 Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu senátorů Kadlčáka, Klofáče, Niessnera, dr Soukupa a soudr. na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. zák. a nař., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu č. t. 896.
938 Zpráva I. technicko-dopravního výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2444), (usnesení senátu tisk 2038) o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n. o úpravě uhelného hospodářství (tisk 860).
939 Zpráva I. výboru národo-hospodářského a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2179) k vládnímu návrhu zákona tisk 1865, jímž se žádá povolení úvěru 10,000.000 Kč ku tlumení moru a nákaz zvířecích (tisk 881).
940 Zpráva I. výboru národohospodářského II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2225) o vládním návrhu zákona. (tisk 1736), jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (tisk 883).
941 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2529) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2091), kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921, tisk 904 sen.
942 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2647) o vládním návrhu zákona (tisk 2369), kterým mění se ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých (tisk 905 sen.).
943 Interpelace senátora Em. Hrubého a spol. na ministra spravedlnosti v záležitosti nepřípustného jednání soudce Fritsche v Duchcově, který nutil českého svědka, aby vypovídal německy.
944 Interpelácia senátora Jurko Lažo a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti nešetrenia národnostných a jazykových práv ruskej menšiny na Slovensku.
945 Interpelácia senátora Chlumeckého a súdruhov na ministra vnútorných zaležitosti a ministra spravedlnosti v zaležitosti cenzurnej prakse periodíčnej tlače na Slovensku.
946 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovny (tisk 906) o vládnom návrhu zákona (tisk 2680) o dani zo zapalovadel (tisk 2680).
947 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2288) stran vládního návrhu zákona (tisk 1773), kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (tisk 857).
948 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2223) na poskytnutí státní zápůjčky zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 2596).
949 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 546) o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z. a uher. zák. čl. LIII. z roku 1907 (tisk 2506).
950 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R. Tayerle, F. Geršla, Rob. Kleina a soudr. (tisk 1258) na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích, dále o návrhu poslanců Patzela, Knirsche a druhů (tisk 1594) na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n. o poplatkové povinnosti a o petici č. pet. 922 (tisk 2534).
951 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2009), kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (tisk 2591).
952 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2361), kterým se zřizuje "Nadání Arnošta Denise" (tisk 2714).
953 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2653), kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům (tisk 2794).
954 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1201), jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmu (dôchodkové) (tisk 2797).
955 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona ( tisk 1121) o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 2815).
956 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců A. Čuříka, B. Bezděka, Vrabce, dra Mazance, dra Dolanského a soudr. (tisk 49), na vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (tisk 2832).
957 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R. Bechyně, dra E. Frankeho, dra AI. Rašína, Šrámka, Švehly a soudruhů (tisk 2807) na změnu zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n. o platu presidenta Československé republiky (tisk 2828).
958 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců dra K. Kramáře, dra Lukavského, dra Rašína a spol. (tisk 222), na vydání zákona o zřízení úsporné komise parlamentní (tisk 2824).
959 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1360) o dani z vodní síly (tisk 2639)
960 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2811) o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství (tisk 2833).
961 Usnesení poslanecké sněmovny. o vládním návrhu zákona (tisk 2652), kterým se pozměňují ustanovení § 5. zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n. o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku (tisk 2826).
962 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2092), jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí, stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n. (tisk 2715).
963 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslance Brodeckého a soudruhů (tisk 1240), jímž se mění zákon ze dne 18. února 1919. č. 89 Sb. z. a n. o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (tisk 2648).
964 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1542), jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu (tisk 2699).
965 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č. 1203) o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu (tisk 2741).
966 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Dubického, Koudelky, Drobného, Kaderky, Hackenberga, Mikulíčka, Zavřela a Zierhuta jako členů subkomitétu pro vyřízení návrhů (tisk 161, 331, 278 a 1005) ve věci drobných zemědělských pachtů (tisk 2779).
967 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1200), o dani z obohacení a z převodu nemovitostí (tisk 2785).
968 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tlačivo 1122), ktorým sa pre Slovensko a Podkarpátsku Rus ustanovujú válečné prirážky ku priamym daniam (s výminkou dane dôchodkovej) na rok 1921 a dočasne sa zrušujů niektoré ustanovania o priamych daníach (tisk 2834).
969 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1398), kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (tisk 2825).
970 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2365) o záměně 6 % státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky (tisk 882).
971 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1197), kterým se blíže upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného (tisk 907).
972 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1196), kterým se mění zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., a zákon ze dne 29. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové (tisk 2713). -HLAVA I. Všeobecná daň z obratu a z pracovních výkonů. I. Předmět daně. -II. Daňové subjekty -III. Základ daně. Sazba daňová -IV. Vznik daňové povinnosti. Přesunutí daně. -V. Předepsání a vybírám daně. -VI. Předepsání a vybírání daně u dodávek a výkonů podnikatelů -HLAVA II. Daň přepychová - Hlava III. Ustanovení společná a závěrečná. - Seznam přepychových předmětů podrobených dani podle hlavy II. tohoto zákona - (pokračování předešlého)
973 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2651), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (tisk 2827).
974 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1601) o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu (tisk 2816).
975 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2735) o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 2835).
976 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tlač. č. 2318), ktorým pozmenujú sa niektoré ustanovizne zákonného čl. I. z r. 1890, jednajúceho o verejných hradských (silniciach) a mýtach na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (tisk 2790).
977 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1898) o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 2533).
978 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1397), o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (tisk 2784). -Článek I. Finanční hospodářství obcí. (pokračování předešlého)-Článek II. Finanční hospodářství měst s právem municipálním. -Článek III. Ustanovení společná
979 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců inž. Lad. Nováka, inž. Bečky a soudr. (tisk 2679) na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (tisk 2831).
980 Zpráva výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 859) k vládnímu návrhu zákona tisk 2428, jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě.
981 Usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona (tisk 2177), dále o návrhu posl. Ant. Němce a soudr. (tisk 900), dále o návrhu posl. Schäfera a soudr. (tisk 1370) a o návrhu posl. Skaláka a soudr. (tisk 1817) o závodních radách (tisk 2836). , §1-5 - §6-21 - §22-32
982 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2523) a o návrhu poslanců Tayerle, Roschera, Hampla, Marka a soudr. (tisk 2135), na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných (tisk 2830). , §1-7 - §8-24
983 Zpráva rozpočtového výboru senátu Národního shromáždění o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 5. srpna 1921 ve příčině překročení státního rozpočtu na r. 1921 (č. presid. 2820).
984 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se vydávají prozatímní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 894)
985 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1866), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 898).
986 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1621), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 897).
987 Návrh senátorů dra Naegle, K. Friedricha a druhů,kde se vyzývá vláda , aby při právních a státovědeckých fakultách tuzemských universit zřídila a obsadila co nejdříve stolice pro nauku o soukromém hospodářství.
988 Interpelace senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů na pana ministra zdravotnictví v záležitosti požadavků subalterních lékařů všeobecné nemocnice v Praze.
989 Interpelace senátora Otm. Hrejsy a spol. k panu ministru financí v záležitosti nesprávné praxe berní správy v Holešově v případě před­pisování všeobecné daně z převodu statků a pracovních výkonův.
990 Návrh senátora V. Švece a soudruhů na používání lesního steliva a zachování slámy ku krmení dobytka.
991 Interpellácia senátora inž. Jul. Klimko a spol. na ctenú vládu vo veci rozšírenia zákona zo dňa 17. decembra 1919, č. 3. Sb. z. a n. a zákona zo dňa 3. marca 1921, č. 99 Sb. z. a n. na zamestnancov a ich rodiny z územia predtým uhorského.
992 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 5. srpna 1921 ve příčině zákona, kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (tisk 951).
993 Zpráva zahraničního výboru senátu Národního shromáždění R. Č. o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 1821), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění smlouva uzavřená v Praze, dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou o státním občanství (tisk 2343) č. t. 895 sen
994 Zpráva ústavně-právního výboru senátu Národního shromáždění o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu (tisk 974).
995 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 6. srpna 1921 ve příčině zákona stran státní výpůjčky na úhradu schodku z moučného hospodářství (tisk 960).
996 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2713) ve příčině změny zákona o dani z obratu a dani přepychové. (Číslo tisku 972.) , §1-19 - §20-45 - §46-50, Seznam přepychových předmětů - Seznam přepychových předmětů - Seznam přepychových předmětů - Seznam přepychových předmětů
997 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k návrhu poslanců R. Bechyně, dra E. Frankeho, dra Al. Rašína, Šrámka, Švehly a soudruhů (tisk 2807) na změnu zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n. o platu presidenta Československé republiky (tisk 957).
998 Zpráva I. výboru kulturního II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 2361), kterým se zřizuje "Nadání Arnošta Denise" (tisk 952).
999 Zpráva ústavně právního výboru (ku tisku 956) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2832) na vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních vzhledem na návrh poslanců A. Čuříka a druhů (tisk 49).
1000 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny tisk 958 ve věci návrhu poslanců dra K. Kramáře, dra Lukavského, dra Rašína a spol. (tisk 222) na vydání zákona o zřízení úsporné komise parlamentní (tisk 2824).
1001 Zpráva I. zahraničního výboru a II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 973) o vládním návrhu zákona (tisk 2651), kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou (tisk 2827).
1002 Zpráva I. národohospodařského výboru a II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny tisk 966 týkající se návrhu poslanců Dubického, Koudelky, Drobného, Kaderky a soudruhů jako členů subkomitétu pro vyřízení návrhů (tisk 161, 331, 278 a 1005) ve věci drobných zemědělských pachtů (tisk 2779).
1003 Zpráva národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 546) o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z. a. uher. zák. čl. LIII. z roku 1907 (tisk 949).
1004 Interpelace senátorů E. Trčky, J. Kotrby a společníků na p. ministra financí ohledně neudržitelných poměrů na hlavním celním úřadě v Hybernské ulici.
1005 Interpelace senátorů E. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů na pana ministra veřejných prací, aby zákonné předpisy pro stavební ruch byly podřízenými úřady přesně a dochvilně vyřizovány.
1006 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1200), o dani z obohacení a z převodu nemovitostí (tisk 967).
1007 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R. Tayerle, F. Geršla, Rob. Kleina a soudr. na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích, dále o návrhu poslanců Patzela, Knirsche a druhů na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n. o poplatkové povinnosti (tisk 950).
1008 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2715) o vládním návrhu zákona (tisk 2092), jímž se civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí, stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. zák. a nař. (tisk 962).
1009 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru, o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2648), jímž se mění zákon ze dne 8. února 1919, č. 89 Sb. z. a n. o zařádění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (tisk 963).
1010 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 953) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům (tisk 2794).
1011 Zpráva I. výboru technicko-dopravního a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona (tisk 1360) o dani z vodní síly (tisk 2639) tisk sen. 969
1012 I. výboru technicko-dopravního a II. výboru sociálně-politického ohledně usnesení poslanecké sněmovny (tisk 961) o vládním návrhu zákona tisk 2652, kterým se pozměňuje ustanovení §u 5 zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n. o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílů na čistém zisku. Tisk 2826.
1013 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlač č. 2790) o vládnom návrhu zákona (tlač č. 2318), ktorým sa pozmenujú niektoré ustanovenie základného čl. I. z r. 1890, jednajúceho o verejných hradských (silniciach) a mýtach na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (tlač č. 976).
1014 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 979) ohledně návrhu poslanců inž. Lad. Nováka, inž. Bečky a soudr. (tisk 2679) na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (tisk 2831).
1015 Zpráva I. výboru sociálně politického a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 977) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1898) o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 2533).
1016 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlač č. 964) o vládnom návrhu zákona (tlač č. 1542), ktorým sa mení niektoré ustanovenia zákonov o soľnom monopole (tlač č. 2699).
1017 Zpráva I. výboru sociálně-politického II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 982) o vládním návrhu zákona (tisk 2523) a o návrhu poslance Tayerle a soudr. (tisk 2135) na změnu zákona o podpoře nezaměstnaných (tisk 2830).
1018 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tlač. č. 975) o vládnom návrhu zákona (tlač. č. 2735.) o prezatymnom zvýšení zaopatrovacích platov baníckych na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tlač. č. 2835).
1019 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 981) k vládnímu návrhu zákona (tisk 2177), dále o návrhu posl. Ant. Němce a soudr. (tisk 900), o návrhu posl. Schäfera a soudr. (tisk 1370) a o návrhu posl. Skaláka a soudr. (tisk 1817) o závodních radách (tisk 2836).
1020 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 955) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1121) o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 2815)
1021 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 965) o vládním návrhu zákona (tisk č. 1203) o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu (tisk 2741).
1022 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1122), jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za rok 1921 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 968)
1023 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 954) o vládním návrhu zákona (tisk 1201), jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z přijmu (dôchodkové) (tisk 2797), článek I. - Článek II.-V.
1024 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 899) o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (tisk 2098).
1025 Zpráva I. rozpočtového výboru II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 948) o vládním návrhu zákona (tisk 2223), na poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze (tisk 2596)
1026 Zpráva I. rozpočtového výboru a II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 969) o vládním návrhu zákona (tisk 1398), kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní (tisk 2825).
1027 Zpráva I. ústavně-právního výboru a II. rozpočtového výboru ve věci usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1397), o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (tisk 978), §1-31 - §32-60
1028 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 765).
1029 Odpověď ministra veřejných prací na interpretaci senátora Č. J. Lisého a soudr. o zvyšování cen uhlí (č. tisku 797).
1030 Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a sodruhů ohledně navrácení zadržených bankovek chudým a nezaměstnaným osobám (čís. tisku 806).
1031 Naléhavá interpelace. senátora Dr. Fr. Krajčíka a spol. na veškeré ministerstvo o poměru církve římskokatolické k církvi československé a pravoslavné.
1032 Návrh. senátorů R. Pánka, dra Brabce a druhů na další odložení splátek na úvěry, poskytnuté ve státní ošacovací akci.
1033 Návrh senátorů dra A. Kloudy, V. Donáta a soudruhů ministrovi školství a národní osvěty a ministrovi veřejných prácí v příčině umístění veřejné občanské školy v arcibiskupském zámku v Červené Řečici.
1034 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Karla Sáblíka, O. Hrejsy a soudruhů v záležitosti úpravy železničního spojení Velkého Meziříčí s pražskými rychlíky v Okříškách. (Tisk 688).
1035 Interpelace senátora Alberta Friedricha a soudruhů na pana ministra zemědělství, stran výkupu propachtovaných pozemků. (německy)
1036 Interpelace senátorů dra Hellera, dra Wiechowskiho a soudruhů na pana ministerského předsedu a pana ministra financí stran zacházení s bankovními úředníky. (německy)
1037 Naléhavá interpelace. senátorů Löwa, Hellera a soudr. k ministerstvu nár. obrany ve příčině špatného nelidského nakladání s vojáky v posádkách na uherské hranici.
1038 Interpelace senátorů Dra Hellera, Niessnera a soudruhů na veškeré ministerstvo ohledně činnosti pozemkového úřadu (německy)
1039 Zpráva Výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o výkupu dráhy Rakovník-Louny (tisk sen. 863.)
1040 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy Počeradec-Vrskmany (tisk č. 864).
1041 Návrh senátorů dra Wiechowskiho, dra Hellera a soudruhů na vydání zákona o lékařských pomocných silách při nemocnicích, případně léčebných a ošetřovacích ústavech, které souvisejí s lékařskými fakultami universitními. (německy)
1042 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Perthen-ové a soudruhů na pana ministerského předsedu stran událostí v Ústí n./L (německy)
1043 Odpověď předsedy vlády, ministra sociální péče, ministra obchodu a ministra zemědělství na interpelaci senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudr. o státní pomoci proti vzrůstající nezaměstnanosti v Prostějově (č. tisku 584).
1044 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra Karase a soudruhů ve příčině násilného zabrání katolického chrámu v Libušině, dne 28. října 1920 (čís. tisku 235).
1045 Odpověď ministra železnic a ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora dr Horáčka a spol. v příčině vyhlášení nových jízdních řádů (tisk č. 792).
1046 Dodatek k odpovědi ministra obchodu spolupověřeného správou Úřadu pro zahraniční obchod k interpelaci senátora dr Witta a soudruhů v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní a dovozní komise v Moravské Ostravě (tisk č. 621).
1047 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora MUDra. Ondřeje Přikryla a soudruhů o rekonstrukci místní telefonní sítě v Prostějově (č. tisku 918).
1048 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Č. J. Lisého a společníků o zamýšleném novelisování zákonů pozemkové reformy (č. tisku 735).
1049 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra Adolfa Procházky a druhů ohledně československé církve (č. tisku 741).
1050 Vládní návrh zákona kterým se upravuje povinnost vrátiti neb vydati věci movité ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných.
1051 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra F. Veselého a spol. o zabrání statků rodiny Habsburské a upravení právních poměrů na velkostatku Konopišti (č. tisku 88).
1052 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Otmara Hrejsy a druhů ve věci praxe zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně při výkladu § 25 zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 sb. z. a n. (č. tisku 841).
1053 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Spiegela a soudruhů ohledně uveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a nařízení, (číslo tisku 876).
1054 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhů ve příčině interviewu ve "Westminster Gazette" (tisk 805).
1055 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů Oberleithnera a druhů ve příčině škod způsobených povodní v pohoří Praděda (tisk 803).
1056 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora dra Ledebur-Wichelna soudruhů stran projevu, který učinil předseda čsl. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisaboně (č. tisku 811).
1057 Odpověď Předsedy vlády. ministra financí a ministra obchodu na interpelaci senátora Hartla a soudr stran uspokojení československých věřitelů dřívější rakousko-uherské vojenské správy (č. tisku 56).
1058 Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci senátora Vetter-Lilie a soudr. stran loterních půjček rak. společnosti Červeného kříže nalézající se v likvidací (č. tisku 57).
1059 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Erdmana Spiese, Zulegera a soudr. ve příčině odebírání koní, kteří vojenskou správou byli rolníkům vydáváni (č.tisku 701).
1060 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra Augusta Naegle a soudruhů o příčině zákazu, jímž úřady zapověděly německým studujícím nositi studentské odznaky (č. tisku 816)
1061 Vládní návrh zákona o započteni válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické.
1062 Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění státních zaměstnanců. - §36-47
1063 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelací senátorů Niessnera, dra Heliera a soudr. stran pronásledování brněnského sociálně-demokratického denníku "Volksfreund" státním zástupcem (č. tisku 882).
1064 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Špery a soudruhů v záležitosti výplaty zvýšení odpočivného tak zv. staropensistům (tisk č. 793).
1065 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Josefa Kouši a soudruh ohledně konsulátu republiky Československé ve Vídní (č. tisku 434).
1066 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dra Fr. Krejčího a soudruhů ve příčině ustanovení učitele náboženství československého v Trhových Svinech (č. tisku 844).
1067 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Emanuela Hrubého a spol. ve věci odsouzení obce Libkovice u Duchcova proto, že se dožadovala českého účtu za veřejné elektrické osvětlení a nepřijala německého účtu (č. tisku 840).
1068 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora MUDra. Ondřeje Přikryla a soudruhů o požadavcích subalterních lékařů všeobecné nemocnice v Praze (č. tisku 988).
1069 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů o požitcích a služebních poměrech soudních sluhů a podúředníků (č. tisku 817).
1070 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudruhů v záležitosti regulace odpadu Hloučely v Prostějově (Tisk 923)
1071 Odpověď ministra sociální péče a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Bohumila Jakubky a soudr. o stávce lékařů v nemocenských pokladnách. (Tisk 737.)
1072 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Al. Konečného a společníků o odvolání a propuštění zákonem neodůvodněném některých učitelů ze Slovenska (č.tisku 850.)
1073 Odpověď ministrů sociální péče, spravedlnosti a vnitra na interpelaci senátorů Ferdinanda Šťastného, Josefa Klečáka a soudr. o složení a praksi nájemních senátů. (Tisk 191.)
1074 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora MUDra Ondřeje Přikryla a soudr. v záležitosti stavby poštovní budovy pro poštovní a telegrafní úřad 2 v Prostějově (č. tisku 920).
1075 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Č. J. Lisého a druhů o vývozu exkontingentního uhlí (č. tisku 795).
1076 Odpoveď ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, na interpeláciu senátorov dra C. E. Schmidta a súdruhov, pre odloženie saisony nemeckého divadla v Bratislave (č. tisku 651).
1077 Odpověď ministra financí, ministra zemědělství a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátora Juraje Babky a soudr. ve věci včelařství a vydáni zákona vztahujícího se na včelařství (č. tisku 649).
1078 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Hrejsy, Sáblíka, Rozkošného a soudr. o zdržování melioračních prací na Moravě (č. tisku 166), jakož i na interpelaci senátorů Ševčíka, Šabaty, Durčanského a soudr. o prováděni nařízení k meliorační novele a o návrzích smluv mezi státní, zemskou správou a vodními družstvy, jež vydány byly ministerstvem zemědělství (č. tisku 173).
1079 Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhű ve příčině repatriace uprchlíků a osob vypovězených
1080 Odpověď ministra veřejných prací na Interpolaci senátora Č. J. Lysého a soudruhů o výhradě uhlí a dolu "Gott mit uns" (č. tisku 798).
1081 Připomínky pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne 12. srpna 1921 o jmenování úředníků v kancelářské službě (Tisk sen. 1009).
1082 Připomínky pana presidente republiky k vrácenému zákonu ze dne 12.srpna 1921, jimž se částečně mění zákon o osobních daních přímých (tisk sen. 933).
1083 Odpověď národohospodářského výboru o návrzích sen. Fr. Kroihera a spol. tisk 685, sen. Dra Ledebur-Wichelna, tisk 707, týkajících se vypracování zákona o scelování pozemků.