Historické senátní tisky z 1. volebního období
2. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Senátní tisky

2. zasedání


¨
č. zkrácený popis
163 Zpráva o návrhu na úpravu hospodaření příští sklizní obilí a brambor
164 Zpráva o návrhu na zabezpečení výživy obyvatelstva Československé republiky z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a uvolnění obchodu se všemi životními potřebami (tisk č.3)
165 Vládní návrh zákona o dohledu k obcím na Slovensku (přehled dosavadní úpravy dohledu k obcím na Slovensku, vztah ustanovení župního zákona k dosavadní úpravě dohledu k obcím na Slovensku)-Rozbor vládního návrhu
166 Interpelace ve příčině udržování melioračních prací na Moravě
167 Interpelace v záležitosti zatčení dra Karla Amerlinga, zakladatele a řídícího lékaře čsl. ústavu pro výrobu ser v Hranicích a jeho účetního rotmistra Vladimíra Barvíka
168 Interpelace o přesídlení československého ústavu pro výrobu ser do Ivanovic na Hané
169 Návrhy na řešení otázky bytové
170 Návrh na částečnou změnu zákona č.562sb.z. a n., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění
171 Návrh týkající se poměru církví a státu ve školství a veřejné správě
172 Interpelace o stranickém a násilnickém vystupování vojska ve veřejnosti, a na schůzích o veřejných projevech jmenovitě o famósním přístupu pů generál. inspektora J.S.Machara
173 Interpelace o provádění nařízení k melisrační novele č. 21/20, o návrzích smluv mezi státní a zemskou správou a vodnímy družstvy, jež vydány byly ministerstvem zemědělství
174 Interpelace v příčině zastavení výplaty dalších záloh na výslužní požitky starorakouských státních zaměstnanců
175 Odpověď ministra vnitra na interpelaci ohledně prováděcích nařízení k zákonům o úpravě právních a hmotných pomkěrů obecních a okresních zřízenců (tisk č.64)
176 Odpověď ministra vnitra o násilném zabírání církevního majetku (tisk č.67)
177 Zpráva o činnosti Stálého výboru v době mezi 1. a 2. zasedáním prvého volebního období Národního shromáždění, příloha A-Příloha B a C-Příloha D, E a F-Příloha G a H-Příloha CH a A-Příloha B-Vysvětlivky k přílohám A a B-Vysvětlivky k přílohám A a B
178 Odpověď ministra školství na interpelaci ohledně násilného zabírání církevního majetku (tisk č.66)
179 Naléhavá interpelace o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu (německy)
180 Interpelace o vybírání 30% uhelné dávky z deputálního uhlí horníků-provisionistů (německy)
181 Interpelace o zvýšení podpor nezaměstnaným (německy)
182 Interpelace o vyplácení odpočinkových požitky pensistům Rakousko-uherské banky, kteří jsou usedlí v Československé republice a mají tam domovské právo (německy)
183 Interpelace o zabrání budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o jejím přeložení do Hostinného (německy)
184 Interpelace o odškodnění ˝Hlavní správy německých studentských a žákovských nocleháren˝ ve Vrchlabí a ˝Německého spolku pro Krkonoše˝ ve Vrchlabí za odebrané ale nevrácené předměty (německy)
185 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.7), jímž se mění zákon č.98 mor.z.z., kterým upravena jnest zdravotní služba v obcích)
186 Odpověď ministra vnirtra na interpelaci o složení nového zemského správního výboru pro Čechy (tisk č.63)
187 Odpověď ministra vnitra na dotaz o schůzi komunistů na Staroměstském náměstí 12.6.1920(tisk č.45)
188 Odpověď ministra vnitra na interpelaci týkající se vypovězení úředníka odborové organisace jako obtížného cizince okresním hejtmanem drem Sommerem v Teplé (tisk č.49)
189 Interpelace ve věci útoků na čest dr. Eduarda Beneše podnikaných
190 Interpelace ve věci dovolené brancům zemědělcům
191 Interpelace stran složení a praxe Nájemních senátů
192 Naléhavá interpelace o odstranění pomníku císaře Josefa v Teplicích (německy)
193 Interpelace v příčině změny nemocenského zákona
194 Interpelace ohledně strašlivé bytové krise ve Velké Praze
195 Interpelace v záležitosti soustavných revolt německých proti státu směřujících
196 Naléhavá interpelace v příčině nedostatku uhlí
197 Zpráva o návrhu na změnu §5 zákona č.326sb.z. a n. o jednacím řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé
198 Návrh aby byl zřízen výbor státně-zřízenecký i aby výbor tomu byl k projednání přikázán návrh senátora Pánka (tisk č.140)
199 Interpelace o násilnostech, které byly spáchány při schůzi legionářů dne 28.10.1920 v Liberci (německy)
200 Interpelace v záležitosti epidemie kulhavky a slintavky
201 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.640) o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům
202 Interpelace o postupu Pozemkového úřadu, urážejícím veškeré právní pojmy, při pronajímání bud v Krkonoších (německy)
203 Interpelace ve věci stranického úřadování okresní nemocenské pokaldny ve Dvoře Králové (německy)
204 Interpelace o náhradě zabavených stokorun (německy)
205 Interpelace o zprávách časopisů, že zmrzly brambory na severní Moravě a ve Slezsku (německy)
206 Odpověď na interpelaci o hromadném uzavírání německých škol a tříd (tisk č.76)
207 Odpověď ministra spravedlnosti o provedení zákona č.318Sb.z. a n.(tisk č.22)
208 Naléhavá interpelace o událostech v Teplicích (německy)
209 Interpelace ve věci vydání přechodných ustanovení k zákonu o zubním lékařství a zubní technice (německy)
210 Odpověď vlády na interpelaci o povolání německých úředníků do ústředních státních úřadů (tisk č.35)
211 Naléhavá interpelace ohledně pamětního spisu předloženého r.1919 mírové konferenci a pojednávající o problému Němců v Čechách, 1-4 - 5-6, Původní text 1-2(německy) - 3-6(německy)
212 Naléhavá interpelace o stržení pomníku císaře Josefa 14.11.1920 v Chebu (německy)
213 Návrh na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních
214 Naléhavá interpelace o událostech v Praze (německy)
215 Naléhavá interpelace o poruše dodávání mouky do německych průmyslových okresů a o nákupu obilí v cizině (německy)
216 Naléhavá interpelace o pražských událostech (německy)
217 Interpelace v příčině nepravidelného zásobování moukou
218 Interpelace v příčině nezaměstnanosti dělnictva v Jižních Čechách
219 Interpelacia v záležitosti platov stredoškolský profesorov z Čech, na Slovensko definitivne menovaných
220 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákonaw (tisk č.640), o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům (tisk č.201)
221 Naléhavá interpelace o nepovolení německé občanské školy pro město Touškov (německy)
222 Naléhavá interpelace o zrušení německé obecné školy v Malšicích, okres Stříbro (německy)
223 Interpelace o přezkoušení pozměňovacích návrhů k zaopatřovacímu zákonu (německy)
224 Interpelace o parcelaci Schwarzenvbergského velkostatku Citolib u Loun (německy)
225 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu Shromáždění Československé republiky: 1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé dne 4. června 1920 v Trianonu podepsaná; 2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná; 3. smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sevres; 4. smlouva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů dne 10. srpna 1920 v Sevres podepsaná. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) - (pokračování předešlého-45) - (pokračování předešlého-46) - (pokračování předešlého-47) - (pokračování předešlého-48) - (pokračování předešlého-49) - (pokračování předešlého-50) - (pokračování předešlého-51) - (pokračování předešlého-52) - (pokračování předešlého-53) - (pokračování předešlého-54) - (pokračování předešlého-55) - (pokračování předešlého-56)
226 Odpověď ministra školství na interpelaci ohledně požitků zemských inspektorů (tisk č.110)
227 Vládní návrh o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckýcm a fotografickým dílům §1-46 - §47-68, Důvodová Zpráva - Důvodová Zpráva - Důvodová Zpráva
228 Interpelace týkající se podloudného obchodování ječmenem a sladem plzeňským pivovarem
229 Interpelace v záležitosti zkracování konsumentů značným procentem přimíšeniny kamene v dodávaném uhlí
230 Interpelace v záležitosti výměny bankovek rakousko-uherské banky s falešnými kolky a falsifikátů bankovek československých
231 Návrh aby byl zrušen zákon č.210 o úpravě poměrů družstev na Slovensku
232 Návrh na zavedení státního monopolu obchodu s lihem
233 Interpelace v příčině dopravního řádu v hlavním městě Praze
234 Interpelace stran provedení zákona č.89Sb.z. a n. o pensijním pojištění
235 Interpelace v příčině násilného zabrání katolického chrámu v Libušíně dne 28.10.1920
236 Interpelace o stejnokrojích pro politické úředníky (německy)
237 Interpelace o přijímání právních praktikantů německé národnosti (německy)
238 Odpověď ministra školství ve věci zajištění německych dívčích škol středních škol (tisk č.109)
239 Interpelace o nevyplácení kuponů uznaných předválečných dluhů (německy)
240 Odpověď v záležitosti ústavu pro rekonvalescenty v Tuchoměřicích (tisk 4.18) dodatkem k odpovědi tisku č.153
241 Odpověď ministra sociální péče v příčině změny nemocenského zákona (tisk č.193)
242 Interpelace o konfiskaci časopisu >Ostböhmische Presse< v Trutnově (německy)
243 Návrh o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků a chleba (německy)
244 Odpověď na interpelaci o zjevech, týkajících se Těšínska (tisk č.117)
245 Zpráva o žádosti okresního soudu v Sabinově a vrchnímu státnímu zastupitelství v Košicích, za souhlas k trestnímu stíhání člena senátu inž. Julia Klimko pro přestupek proti bezpečnosti cti
246 Zpráva o žádosti krajského soudu v Chebu za souhlas k trestnímu stíhání člena senátu V.Lorenze pro přečin §5tr.z., §20 čís.2cís. nařízení a §20sb.cís. nařízení
247 Odpověď vlády ve věci přenechání mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojenské správy (tisk č.108)
248 Návrh ohledně organisace Pozemkového úřadu (německy)
249 Odpověď správce ministerstva financí o jednání Žatecké odbočky bankovního úřadu s lombardními dlužníky (tisk č.122)
250 Odpověď ministra vnitra v příčině složení zemské správní komise pro Čechy (tisk č.55)
251 Interpelace o ochraně koaliční svobody a koaličního práva dělnictva (německy)
252 Interpelace o odstranění závad na trati severozápadní dráhy Litoměřice-Ústí (německy)
253 Interpelace aby byl zrušen zákon o dávce moučné a z chlebových lístků (německy)
254 Naléhavá interpelace o událostech v Dobranově u České Lípy 21.11.1920 (německy)
255 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1921 (tisk 561). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14)
256 Návrh na zrušení vládního nařízení č.662Sb.z. a n.
257 Návrh na zrušení vládního nařízení č.662Sb.z. a n.
258 Návrh na doplnění zákona č.75Sb.z. a n.o ztrátě mandátu člena obecního zastupitelstva
259 Návrh na doplnění zákona č.75Sb.z. a n.o ztrátě mandátu člena obecního zastupitelstva
260 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci ohledně odprodeje tovarů ze státních železáren v Podbrezové firmou ˝Fož˝(tisk č. 125)
261 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.7), jímž se mění zákon ze dne 27.12.1909, čís.98mor.z.z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích (tisk č.185)
262 Interpelace stran zajištění československých válečných poškozenců, žijících v cizině
263 Návrh na změnu opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle §54 ústavní listiny o úpravě pachtového z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů
264 Návrh na změnu nařízení vlády o úpravě cen mlýnských výrobků
265 Návrh na částečnou změnu zákona č.220ř.z., pokud se týče novely č.13ř.z., o přímých daních osobních zvýšením odpočítatelného maxima za pojišťovací premii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu
266 Interpelace v záležitosti stanovení ušlého zisku pro dělníky porotce v obvodu krajského soudu v Novém Jičíně
267 Interpelacia o gymnáziach náboženského rázu na Slovensku
268 Interpelace o nedodržení maximálních cen ministerstvem pro zásobování lidu
269 Interpelace o protináboženském vystupování učitele Jaroslava Juráška v Provodově
270 Interpelace o zdlouhavém vyřizování žádostí invalidů za přidělování trafik
271 Interpelace ohledně provedení zákona o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu
272 Návrh na změnu branného zákona
273 Návrh na zrušení úředního pojmenování >sluha< u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných
274 Zpráva o nařízení vlády republiky Československé č.409Sb.z. a n., kterým se vydávají prozatímní ustanovení o vyklizení najatých místností
275 Odpověď ministra zdravotnictví na dotaz ohledně zrušení ústavu pro zkoumání potravin při německé universitě v Praze (tisky č.139 a 143)
276 Odpověď ministra školství na interpelaci stran požitků zemských školních inspektorů (tisk č.123)
277 Interpelace ohledně odmítání českých dělníků a dělnic v továrně na tabákové výrobky v Lanškrouně
278 Návrh na změnu nařízení vlády Československé republiky č.633, kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
279 Návrh aby vydán byl zákon o soudcovských přídavcích služebních
280 Odpověď ministra železnic na interpelaci ohledně zavedení dělnických vlaků na trati Zvoleň-Červená Skála mezi Báňskou Bystricí a Podbrezovou, jakož i mezi Podbrezovou a Polhorou (tisk č.96)
281 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci v příčině přídělu dříví, dřevo obrábějícím živnostníkům
282 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátora O.Hrejsy ohledně zařadění soudního okresu vizovického na Moravě do II. obvodu podle tabulek Brdlíkových (tisk č.90)
283 Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení §24 odstavce 2.zákona č.30ř.z. sestavením seznamů znalců řízení týkající se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic
284 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny týkajícím se vládního návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1921. (Tisk 255.)-Finanční zákon republiky Československé-První část-Druhá část. Příloha I. Státní rozpočet 1921. První díl: Státní výdaje.-I. President republiky. -II. Kancelář presidenta republiky. -III. Národní shromáždění -IV. Nejvyšší správní soud. -V. Nejvyšší účetní kontrolní úřad -VI. Příděly zemím. -VII. Státní dluh republiky Československé -VIII. a VIII. A Pensijní a zaopatřovací platy -IX. Předsednictvo ministerské rady -X. Ministerstvo zahraničních věcí -XI. Ministerstvo Národní Obrany -XII. a XII. A Ministerstvo vnitra -XIII. a XIII. A. Ministerstvo školství a národní osvěty. XIV. a XIV. A Ministerstvo financí -XV. a XV. A.Ministerstvo průmyslu,obchodu a živností -XVI. a XVI. A. Ministerstvo pošta telegrafů -XVII. Ministerstvo železnic XVIII. a XVIII. A. Ministerstvo-zemědělství. -XIX. a XIX. A. Ministerstvo spravedlnosti. -XX. a XX. A. Ministerstvo veřejných prací. XXI. Ministerstvo sociální péče -XXII. a XXII. A. Ministerstvo pro zásobování lidu. -XXIII. a XXIII. A. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy -XXIV. a XXIV A. Opatření přechodné doby poválečné -XXIV. A Opatření přechodné doby poválečné -XXV. Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správy. -XXVI. Úřad pro zahraniční obchod -Druhý díl: Státní příjmy. -I. President republiky. -II. Kancelář presidenta republiky. -III. Národní shromáždění. -IV. Nejvyšší správní soud. -V. Nejvyšší účetní kontrolní úřad -VI. Příděly zemím -VII. Státní dluh republiky Československé. -VIII. a VIII. A Pensijní a zaopatřovací platy. -IX. Předsednictvo ministerské rady: -X. Ministerstvo zahraničních věcí. -XI. Ministerstvo Národní Obrany. -XII. a XII. A Ministerstvo vnitra. -XIII. a XIII. A. Ministerstvo školství a národní osvěty: XIV. a XIV. A. Ministerstvo financí. -XV. a XV. A. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. -XVI. a XVI. A. Ministerstvo pošt a telegrafů. XVII. Ministerstvo železnic -XVIII. a XVIII. A. Ministerstvo zemědělství. -XIX. a XIX. A. Ministerstvo spravedlnosti. -XX. a XX. A Ministerstvo veřejných prací. -XXI. a XXI. A. Ministerstvo sociální péče -XXII. a XXII. A. Ministerstvo pro zásobování lidu. -XXIII. a XXIII. A. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy -XXIV. Opatření přechodné doby poválečné. -XXV. Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správy -XXVI. Úřad pro zahraniční obchod -Státní vydání a státní příjmy. Celkový přehled. Příloha II. Rozpočet státních investic pro rok 1921. Potřeba -A. Předsednictvo ministerské rady -B. Ministerstvo financí -C. Ministerstvo pošt a telegrafů -D. Ministerstvo železnic-I. Stavba nových drah: -II. Provoz státních drah: -Obor správní -I. Stavby nových drah: -II. Běžné investiční náklady: -E. Ministerstvo zemědělství. F. Ministerstvo veřejných prací.-Stavby v oboru ministerstva školství a Národní osvěty. (pokračování předešlého)IV. Stavby při státních báňských závodech:
285 Návrh na snížení daně z uhlí
286 Interpelace o neosvobození hluchoněmého ústavu v Hradci Králove od placení příplatku za mlýnské výrobky
287 Interpelace o neoprávněné domovní prohlídce u advokáta dra. Ivana Dolynského v Užhorodě
288 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímáu shromáždění ku schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních satyků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
289 Interpelace stran nezákonného postupu pří vyvlastňování akumulátorů a neplnění převzatých závazků firmy Tudor
290 Zpráva o vládním návrhu, kterým se mění ustanovení §24., odst.2 zákona č.30 ř.z. o sestavení seznamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic (tisk č.283)
291 Zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk č.225), kterým se předkládají 1.mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a Maďarskem, 2.mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a Bulharskem, 3.smlouva smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a Československem, 4.smlouva mezi Itálií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem
292 Interpelace o úmluvách Československé republiky s německou říší (německy)
293 Interpelace o povznesení výroby perleťových knoflíků na jižní Moravě (německy)
294 Interpelace o německém zemském divadle v Praze (německy)
295 Odpověď o zásobovacích poměrech v okrese varnsdorfském, rumburském a šluknovském (tisk č.134)
296 Odpověď týkající se státních úředníků, bydlících v Rumunsku a příslušející do republiky Československé
297 Návrh na zařadění úvěru do rozpočtu, z něhož by se poskytovaly zálohy věřitelům bývalé vojenské správy (německy)
298 Interpelácia v záležitosti núdze obyvatelstva krajov vojnou poškodených
299 Antrag des Senators Hartl und Genossen auf Abänderung des Militär-Versorgungs-Gesetzes Vorn 20. Feber 1920. -Návrh senátora Hartla a druhĹŻ na zmÄ>nu vojenskĂcho zaopatĹtovacĂ­ho zákona ze dne 20. Ăşnora 1920
300 Interpelace v příčině provedení zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a přídělu půdy podle §63 přídělového zákona na Těšínsku
301 Interpelace stran zrušení starých smluv o prodeji dříví ze státních lesů
302 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 471) o zcizení státního nemovitého manetku
303 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.31), kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku
304 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.389), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou k ukládání nadačních; sirotčincích a podobných kapitálů
305 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských
306 Návrh na vydání zákona o vyměření zvláštních služebních přídavků soudcům, čekatelům soudcovským a konceptním úředníkům státního zastupitelství
307 Interpelace ohledně jmenování úředníků VIII. a IX. hodn. třídy
308 Zpráva o žádosti okresního soudu v Berouně za souhlas ku stíhání senátora dr. Josefa Karase pro přestupek §312
309 Zpráva o opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Českoslkovenské podle §54 ústavní listiny o měně na Československém Těšínsku - Zpráva o činnosti tohoto výboru v době mezi 1. a 2. zasedáním 1. volebního období Národního shromáždění (tisk č.177), příloha A-E - příloha F-CH
310 Návrh na změnu nového zákona o Pozemkovém úřadě (německy)
311 Interpelace o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti (německy)
312 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se určuje doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských
313 Usnesení moslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o opatření strojených hnojiv v roce 1921
314 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
315 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou
316 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu věeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8, 000.000 Kč
317 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se rozšiřuje platnost zákona o úpravě promlčení práva při vyměřování a vymáhání dávek na rok 1920
318 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé
319 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu, kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích
320 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se opravuje §7 opatření Stálého výboru č.583Sb.z. a n., o měně na Československém Těšínsku
321 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o změně zákona o zvláštní dávce, z vína v lahvích a zákona o všeobecné dani nápojové
322 Usnesení poslanecké sněmovny o vládníám návrhu zákona, jímž se upravuje clo pro automobily
323 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalicním poddůstojníkům z povolání, invalidům ze stavu mužstva, a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti
324 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o zvýšení zaopatřovacích požitků gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalicním poddůstojníkům z povolání, invalidům ze stavu mužstva, a pak patentálním invalidům
325 Odpověď na interpelaci v záležitosti zabraňování poklesu cen a zastavování výroby se strany továrníků a z toho vznikající nezaměstnanost dělnictva (tisk č.48)
326 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o převzetí soukromých železnic do správy státní
327 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se mění způsob zdaňování piva
328 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci a o návrhu na změnu jednotlivých ustanovení nemocenského zákona
329 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci o přezkoušení pozměňovacích návrhů k zaopatřovacímu zákonu
330 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci o zabrání studentského konviktu ve Stříbře (tisk č.118)
331 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci týkající se zásobování některých německých okresů v západních Čechách (tisk č.58) - Překlad (německy)
332 Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří
333 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci stran provedení zákona o pensijním pojištění (tisk č.234)
334 Zpráva imunitního výboru o žádosti za vydání senátora dra. Z. Witta pro přestupek §488 a 496 v trestní věci Jan Moškoř ca dr z. Witt
335 Interpelace na celou vládu o postupu okresní politické správy v Mor. Šumperku (německy)
336 Interpelace ohledně pensionování četnického kapitána Michala Krejzlíka a jiných
337 Naléhavá interpelace o zatčení v Mostě a Chomutově (německy)
338 Interpelace o zaopatření vysloužilých poddůstojníků (německy)
339 Interpelace stran sdělení vídeňského časopisu ˝Deutsche Arbeiterpreisse˝ (německy)
340 Odpověď na interpelace ohledně zřízení sboru pro občanskou kontrolu pro velká střediska průmyslová
341 Odpověď ministra pro zásobování lidu v příčině nepravidelného zásobování moukou
342 Vládní návrh zákona o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy
342 Vládní návrh zákona o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy
343 Odpověď ministra sociální péče na interpelace senátorů Frant. Linka, Aug. Heckera a soudr. o zvýšení podpor nezaměstnaným (č. t. 181).
344 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátora Löwa a soustruhů o náhradě zabavených stokorun (číslo tisku 204)
345 Odpověď ministra vnitra na interpelaci pánů senátorů Josefa Luksche, Jelinka a soudruhů o zákazu druhé župní tělocvičné slavnosti ve Znojmě (tisk č. 116)
346 Vládní návrh zákona kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. zák. a nař.
347 Zpráva imunitního výboruve věci senátora Václava Lorenze, starosty ve St. Rolavěproti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. (číslo 583 Předs.).
348 Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. soudu v Hanšpachu za vydání člena senátu Josefa Reyzla pro přečin urážky na cti podle § 496 tr. z. (čís. 716 Předs.).
349 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Niessnera, dra. Wiechowského, dra. Hellera a soudr. ve věci zrušení některých středních škol v Břeclavě, Hranicích a Prostějově (tisk č. 93).
350 Vládní návrh zákona jimž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákoníku ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. 1963 a § 5 zák. čl. XXXVII (obchodního zákona) z r. 1875.
351 Vládní návrh zákona kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n.
352 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.
353 Zpráva rozpočtového výboru a ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116, 000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
353 Zpráva rozpočtového výboru a ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116, 000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
354 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátorů Václava Sehnala, Ot. Hrejsy a soudruhů stran neoprávněného postupu berních správ při přípravných pracech pro dávku z majetku a z přírůstku na majetku. (Č. tisku 85.)
355 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o zcizení státního nemovitého majetku (usnesení poslanecké sněmovny č. t. 302).
356 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8, 000.000 Kč (usnesení poslanecké sněmovny č. t. 316).
357 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze 24. června 1920, č. 402 Sb. z. a n. o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími.
358 Zpráva rozpočtového výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 401 Sb. z. a n., jímž zrušuje se nařízení z 3. února 1319, č. 95 Sb. z. a n. o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů.
359 Zpráva rozpočtového výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 28. září 1920, č. 550, Sb. z. a n. o osvobození darů pro národní fond Masarykův od daní a poplatků.
360 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu senátora dra Vl. Fáčka a druhů č. t. 69, na zrušení zákona ze dne 25. června 1919, čís. 378 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432 Sb. z. a n.
361 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 165)o dohledu k obcím na Slovensku.
362 Usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 528), kterýmž se mění § 54. odst. 1. zákona ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové (tisk 1068).
363 Usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění o vládním návrhu (tisk 861), aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě dané v Bernu dne 26. září 1906 o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek (tisk 1053).
364 Usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění o vládním návrhu zákona (tisk 3), jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého (tisk 1098).
365 Odpověď správce ministra financí na interpelaci senátorů dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela, Hartla a soudruhů ve věci hrozícího zrušení celního úřadu v Litoměřicích (č. t. 113).
366 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátorů dr. Mayr-Hartinga, dr. Hilgenreinera a soudruhů ve věci úpravy pensijních požitků civilních úředníků a osob vojenských, přeložených do výslužby (č. t. 114).
367 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátorů dr. Mayr-Hartinga, dr. Hilgenreinera a soudruhů o zkracování malých střadatelů bankovním kartelem (tisk 121).
368 Prozatímní Odpověď ministra národní obranyna interpelaci člena senátu N. S. Al. Konečného a spol.v záležitosti zatčení dra Karla Amerlinga, zakladatele a řídícího lékaře čsl. ústavu pro výrobu sér v Hranicích a jeho účetního rotmistra Vladimíra Barvíka (tisk 167).
369 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátora dra B. Franty a soudruhů v příčině zastavení výplaty dalších záloh na výslužní požitky starorakouských státních zaměstnanců (čís. tisku 174).
370 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátora Jarolima a soudruhů o vybírání 30%ní uhelné dávky z deputátního uhlí horníků provisionistů (čís. tisku 180).
371 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o vyplacení odpočinkových požitků pensistům Rakousko-uherské banky, kteří jsou usedlí v republice Československé a mají tam domovské právo (číslo tisku 182).
372 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora dra Emmy Marie Herzigové a soudruhů ve věci stranického úřadování okresní nemocenské pokladny ve Dvoře Králové (čís. tisku 203).
373 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Ferd. Jiráska, Bož. Ecksteinové, Jos. Cholka a druhů o podloudném obchodování plzeňského pivovaru ječmenem a sladem (tisk čís. 228).
374 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Friedricha, dra Wiechowskiho a soudruhů o stejnokrojích pro politické úředníky (číslo tisku 236).
375 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudruhů o přijímání právních praktikantů německé národnosti (č. tisku 237).
376 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátorů Meissnera, Friedricha a soudruhů o nevyplácení kuponů uznaných předválečných dluhů (Tisk 239).
377 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Jelínka, dr. Spiegela a soudruhů o odstranění závad na trati severozápadní dráhy Litoměřice-Ústí. (Tisk čís. 252.)
378 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátorů Jana Jílka, Vincence Ševčíka a soudruhů o zdlouhavém vyřizování žádostí invalidů za přidělování trafik. (Tisk 270)
379 Odpověď vlády na interpelaci senátora dra. Spiegela, dra. Mayr-Hartinga a soudruhů o úmluvách Československé republiky s říší Německou (Tisk 292).
380 Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora K. Friedricha, dra Naegle a soudruhů, o organisačním řádě pro lesnické školy a přeměnění lesnické školy v Chebu na střední školu lesnickou (č. tisku 107).
381 Odpověď na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudr. o vydání prováděcího nařízení k jazykovému zákonu. (Tisk č. 179.)
382 Odpověď vlády na interpelaci senátora Hanuše Hartla a soudruhů, o postupu Pozemkového úřadu, urážejícím veškeré právní pojmy, při pronajímání bud v Krkonoších. (Tisk 202.)
383 (zatím není k dispozici)
384 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona (tisk 31), kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku (tisk 303).
385 Návrh senátorů dra Hellera, dra Wiechowskiho a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy. (německy)
386 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Reyzla, dra Hellera, Niessnera a soudruhů stran provádění volebního řádu do obcí (č. tisku 73).
387 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátorů dra Mayr-Hartinga, Jelínka a soudruhů ve věci přiznání k dávce z majetku (č. tisku 111).
388 Tisk 388. Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera, dra Soukupa, Svěceného a druhů na pány ministry vnitra, zásobování a železnic ve věci uzavření všech hostinských a kavárenských místností v Praze. (německy)
389 Naléhavá interpelace senátorů dra Soukupa, Svěceného, dra Hellera, Niessnera a soudr. na p. ministra vnitra, zásobování a železnic v záležitosti uzavření všech hostinců a kaváren v Praze.
390 Interpelace senátora Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra vnitra stran procesu o rozvod hraběte Ivana Draskoviche. (německy)
391 Zpráva ústavně-právního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, Sb. z. a n. č. 344, jímž se zřizuje Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou Rus na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.
392 Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, čís. 398 Sb. z. a n., kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, čís. 352 Sb. z. a n.
393 Dodatečná zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (č. tisku 225), kterým se předkládá smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sevres.
394 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 275) o dani z obchodu cennými papíry (tisk 1026).
395 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1028), kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 1191). - Dodatek ke státnímu rozpočtu na r.1929 výdaje I.-X. - Výdaje XI. - Výdaje XIII. - Výdaje XIV.-XVII. - Sumář - Výdaje XIII.-XX. - Výdaje XXI.-XXV. - Výdaje XXVI.,příjmy I.-III. - Výdaje IX.-XVI. - Výdaje XVII.-XXIV.
396 Interpelace senátora Vojtěcha Zavadila a soudruhů na pana ministra obchodu v příčině stále se množících podniků, vyrábějících lihoviny t. zv. cestou studenou.
397 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu senátora R. Pánka a spol. na vydání zákona, kterým se zrušuje úřední pojmenování "sluha" u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných a nahražuje titulem "zřízenec". (Tisk 273.)
398 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. branného výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona, kterým se zvyšují zaopatřovací požitky vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidním ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a patentálním invalidům, jimž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení (tisk 324).
399 Zpráva I. branného výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 564) o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojnikům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti (tisk 323).
400 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 30) usneseném poslaneckou sněmovnou na ochranu dětí v cizí péči a dětí nemanželských (tisk 305 senátu).
401 Vládní návrh zákona o ustanovení vládních komisařů pro stavby budov.
402 Vládní návrh zákona o stavební povinnosti.
403 Zpráva ústavně-právního výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 6. listopadu 1920 č. 611 Sb. z. a n. o výplatě veřejných peněz, uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska, vydaném na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n.
404 Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Šachla, Šabaty a soudruhů stran rychlého propuštění vojínů zemědělců a zemědělských dělníků ku pracím žňovým (tisk č. 89).
405 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů dra Witta, Smetany a soudr. v příčině provedení zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a přídělu půdy podle §u 63 přídělového zákona na Těšínsku (číslo tisku 300).
406 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci pp. senátorů dra Ad. Procházky, dra Jana Kovalika, dra Josefa Karase a dalších členů senátu o zastoupení Ústřední Rady Orla Československého v poradním sboru pro tělesnou výchovu při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (tisk č. 271).
407 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů J. Thoře, M. Trčky, J. Kotrby a soudruhů v příčině nedostatku uhlí (tisk 196).
408 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů Jelinka, dra. Spiegla a spol. stran předložení mírových smluv atd. (čís. tisku 31).
409 Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hartla a soudr. o protiprávních násilných opatřeních vůči Němcům obzvláště německému školství v Českém Dubě (č. tisku 144).
410 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Perthenové a spol. ve věci vydání přechodných ustanovení k zákonu ze dne 14. dubna 1920 o zubním lékařství a zubní technice (č. tisku 209).
411 Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří (tisk č. 332).
412 Zpráva Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1039), jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých i nových pořízení strojů (tisk 1208).
413 Usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n. provedeno nebylo (tisk 1211).
414 Vládní návrh zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů.
415 Vládní návrh zákona o povinném známkování chmele.
416 Zpráva obchodne-živnostenského výboru nariadení vlády republiky Československej zo dňa 5. októbra (ríjna) 1920, čís. 559 Sb. z. a n., ktorým sa na novo upravuje obchod výrobkami železiarskych hutí.
417 Interpelácia senátora Frant. Zimáka a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti rozpustenia sjazdu komunistou zo Slovenska v Lubochni.
418 Tisk 418. Naliehavá interpelácia senátora Theodora Matuščáka a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti nezákonného postupu četníkov v obci Kišsag (ž. šárišská).
419 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora A. Friedricha a soudr. o parcelaci Schwarzenbergského velkostatku Citolib u Loun (čís. tisku 224).
420 Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora Aloise Konečného a spol. o přesídlení československého ústavu pro výrobů ser do Ivanovic na Hané (číslo tisku 168).
421 Zpráva I. výboru sociálně-politického II. výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 861), aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě dané v Bernu dne 16. září 1906 o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek. (Usnesení poslanecké sněmovny tisk 363.)
422 Návrh senátora dr. Mayr-Hartinga a soudr. ve příčině zřízení hudebních komor. (německy)
423 Interpelace senátorů dra Hellera, Löwa a soudruhů, na pana ministra financí ve příčině vybírání obecních přirážek berními úřady. (německy)
424 Návrh senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů ve příčině zvýšení cenové hranice pro příslušnost soudů v právních sporech občanských. (německy)
425 Interpelace senátora dra Augusta Naegla a soudr. na pana ministra vnitra ve příčině zákazu studentských odznaků. (německy)
426 Naléhavá interpelace senátorů Jelinka, Luksche a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty ve věcech brněnského školství. (německy)
427 Interpelace senátorů Lipperta, Zulegera a soudr. na ministra pro zásobování lidu v příčině zvýšení ceny povinných otrub rolníkům. (německy)
428 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 470) o rozšírení stížnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242).
429 Súrna interpelácia senátora Václava Chlumeckého a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti násilného rozohnania soc. demokratického sjazdu v Lubochni
430 Interpelace senátora Špery a soudr. na ministra veřejného zásobování ohledně kontroly nad výrobou bílého pečiva. >
431 Interpelace senátora Folbra Karla a soudruhů na pana ministra zahraničních věcí, ve věci nucených dělnických legitimací pro příslušníky Č. S. R. v Německu.
432 Návrh senátora Bohumila Jakubky a soudruhů na změnu úrazového zákona ze dne 28. prosince r. 1887, ř. z. č. 1. z. r. 1888 článku IV § 6 změněného zákonem ze dne 10. dubna r. 1919, č. 207 Sbírky zákonů a nařízení.
433 Návrh senátora Č. Jos. Lisýho a soudruhů na vydání zákona o občanské vyživovací půjčce státu.
434 Interpelace senátora Jos. Kouši a soudruhů na pana ministra věci zahraničních dra. Ed. Beneše ohledně konsulátu republiky Československé ve Vídni.
435 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu (tisk 288), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení smlouva, o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.
436 Interpelace senátorů dra. Spiegela, Jelinka a soudruhů na vládu ve příčině prodloužení opční lhůty pro československou státní příslušnost.
437 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu členů senátu Josefa Hucla, dr. Horáčka a soudruhů na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací premii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk č. 437).
438 Interpelace senátora dra. Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran nedostatečnosti poštovní dopravy.
439 Interpelace senátora dra. Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran nedostatečnosti poštovní dopravy.
440 Zpráva sociálně-politického výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. zák. a nař. a vládního nařízení, kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, č. 592 Sb. z. a n.
441 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 395).Dodatek ke státnímu rozpočtu na r. 1920. Výdaje:I.-VIII. - Výdaje IX.-XI. - Výdaje XII. - Výdaje XIII. - Výdaje XIV.-XVI. - Výdaje XVII. - Výdaje XVIII.-XIX. - Výdaje XX. - Výdaje XXII.-XXVI. - Příjmy III.-XI. - Příjmy XIII.-XVII. - Příjmy XIX.-XXVI. - Dodatečné státní příjmy pro rok 1920
442 Zpráva rozpočtového výboru o nariadení vlády Československej republiky zo dňa 5. oktobra 1920, č. 556 Sb. z. a n. o výpomoci pri škodách válečných.
443 Zpráva rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 524 Sb. z. a n., jímž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotní přirážky.
444 Zpráva rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. října 1920 vydaného podle § 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu a jednotném súčtování zahraničního obchodu s bavlnou a bavlněného zboží.
445 Interpelace senátora H. Hartla a soudruhů na pana ministerského předsedu ve příčině protizákonné nové úpravy drahotních přirážek válečným poškozencům. (německy)
446 Interpelace senátora Meissnera a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině zákazu vánoční nadílky německým dětem v Jaktaři, okres opavský. (německy)
447 Interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů ve příčině zřízení poštovního a telegrafního ředitelství pro západočeský obvod lázeňský v Karlových Varech. (německy)
448 Návrh senátorů Hartla a soudruhů ve příčině příslušnosti ministerstva veřejných prací ve věcech vodních družstev. (německy)
449 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci člena senátu Em. Hrubého a soudruhů stran nezákonného postupu při vyvlastňování akumulátorů a neplnění převzatých závazků firmy Tudor (č. tisku 289).
450 Odpověď ministra školství a národní osvěty a správce ministerstva financí na interpelaci senátorů Kroihera, Hrejsy a soudr., tisk č. 87 jakož i na interpelaci senátorů dra. Stojana, dra. Reyla, Ševčika, Valouška a soudr. o výplatě zvýšené kongruy, drahotní výpomoci a nákupního přídavku, tisk č. 92.
451 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátora Hartla a soudr. o odškodnění "Hlavní správy německých studentských a žákovských nocleháren ve Vrchlabí" a "Německého spolku pro Krkonoše" ve Vrchlabí za odebrané, ale nevrácené předměty (čís. tisku 184).
452 Odpověď ministrů pro zásobování lidu a železnic na interpelaci senátoru inž. Gust. Oberleithnera, R. Meissnera a druhů o zprávách časopisů, že zmrzly brambory na severní Moravě a ve Slezku (č. tisku 205).
453 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Jelinka, Luksche a soudr. týkající se anulování obecních voleb v Jihlavě (č. tisku 71).
454 Odpověď vlády na interpelaci senátora J. Knesche a soudr. o zabrání budovy zimní hospodářské školy v Hradišti a o jejím přeložení do Hostinného (č. tisku 183).
455 Vládní návrh zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin.
456 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci senátora dra. Reyla a soudr. o neosvobození ústavu hluchoněmých v Hradci Králové od placení přeplatků za mlýnské výrobky (č. tisku 28).
457 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora J. Dúrčanského a soudruhů o gymnasiích náboženského rázu na Slovensku (č. tisku 267).
458 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora J. Dúrčanského a soudruhů o gymnasiích náboženského rázu na Slovensku (č. tisku 267).
459 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Juraja Babky a soudruhů v záležitosti platů středoškolských profesorů z Čech na Slovensko definitivně jmenovaných (tisk č. 219).
460 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 412).
461 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 362) o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 54 odst. 1. zákona ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové.
462 Interpelácia senátora Juraja Lažo a súdruhov na pána ministra školstva a národnej osvety, v záležitosti obsadenia ruských biskupských stolíc v Československej republike.
463 Interpelace senátorů Jílka, Ševčíka, dra. Stojany a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů ohledně nedostatečných a tmavých místností na poštovním úřadě v Třebíči.
464 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n. provedeno nebylo (tisk 413).
465 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu (tisk 275) o dani z obchodu cennými papíry (tisk sen. č. 394).
466 Interpelácia senátora Theodora Walló a spoločníkov na pána ministra železnic ohľadom vyzdvihnutia peňazí z nákladnej pokladnice pri železnici pre svoje súkromné obchodovanie železničních úradníkov
467 Interpelácia senátora Theodora Walló a společníkov na pána ministra zemedelstva v záležitosti upravenia alkoholového zákazu.
468 Interpelace senátora Karla Friedricha a soudr. na pana ministra spravedlnosti ve příčině styků s říšskoněmeckými soudy. (německy)
469 Interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudr. ve příčině znovuzřízení přímého spojení jízdní poštou mezi Bečovem, Schönthalem a Útvinou. (německy)
470 Vládní návrh zákona o dopravních daních.
471 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 968), kterým se doplňuje resp. mění odst. 1, č. 1. zákona ze dne 11. března 1919, čís. 140 Sb. z. a n. o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu Československého (tisk 1310).
472 Tisk 472. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva, schvalující ujednání přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919 (tisk č. 1292), I. překlad (francouzsky) - II. a III. překlad (francouzsky)
473 Interpelace senátora dr. Emmy Marie Herzigové a soudruhů na vládu stran domnělých mobilisačních příprav v okresu trutnovském. (německy)
474 Interpelace senátora W. Lorenze a soudruhů na pana ministra železnic stran špatných železničních spojení a zdravotních závad ve vagonech buštěhradské dráhy. (německy)
475 Interpelace senátorů dr. Naegle, dr. Hilgenreinera a soudruhů na pana ministerského předsedu stran náhrady škod způsobených v listopadových nepokojích 1920 v Praze a jinde na četném německém majetku. (německy)
476 Návrh senátorů dra. Wiechowského, A. Friedricha a soudr. ve příčině propuštění německých státních zaměstnanců. (německy)
477 Návrh senátorů Fahrnera, dra. Naegle, Jelinka, dra. Mayr-Hartinga, Erdmanna Spiese a soudr. stran propuštění německých státních zaměstnanců. (německy)
478 Zpráva obchodně-živnostenského výboru o nariadení vlády republiky Československej, zo dňa 3. septembra 1920, č. 510 Sb. z. a n. oproti dosud platnému narizeniú minísterstva financi, obchodu a orby ze dňa 22. ledna 1915, čis. 15 r. z. týkajucého sa vývozu a provozu pytlôv.
479 Odpověď ministra vnitra na interpelaci, senátorů Vojtěcha Zavadila, Karla Cífky, Josefa Ackermanna a soudruhů v příčině dopravního řádu v hlavním městě Praze. (Čís. tisku 233)
480 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. dr Adolfa Procházky a soudruhů o protináboženském vystupování učitele Jarosl. Juráška v Provodově (č. tisku 269).
481 Odpověď ministra obchodu, průmyslu a živností a ministra pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Jelinka, Hartla a soudruhů o jednostranném přidělování úředně obhospodařovaných materalií. (Č. tisku 124.)
482 Odpověď vlády na interpelaci senátora Niessnera a soudruhů stran zacházení se senátory a poslanci při vyšetřující komisi v Jihlavě. (Č. tisku 94.)
483 Interpelace senátora Otmara Hrejsy a soudr. k panu ministru školství a národní osvět ve věci ochrany historických a uměleckých památností, jakože i přírodních krás.
484 Interpelace senátora dr. Josefa Karasa a druhů na pana ministra vyučování a národní osvěty, ohledně stranického jednána učitelů ve škole.
485 Naléhavá interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministerského předsedu stran přesunů vojska do německých okresů. (německy)
486 Interpelace senátorů dra. Spiegela, Jelinka, dra. Mayr-Hartinga, Jessera, dra. Naegle a soudruhů na vládu ve příčině hlasování v horním Slezsku. (německy)
487 Interpelace senátorů dra. Ledebur-Wichelna, dra. Spiegela, dra. Naegle a soudruhů na celou vládu ohledně přesunů vojska do převážně německého uzemí pohraničního. (německy)
488 Zpráva národohospodářského výboru vládním návrhu zákona o povinném známkování chmele. (Tisk 415.)
489 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem sjednaná v Bernu 6. března 1920 (tisk 1408).
490 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 2. a 3. Sb. z: a n. z r. 1920 o odpočivných požitcích státních zaměstnanců; tisk č.1041, o návrhu poslance Dra Schollicha a soudruhů (tisk 797) a o příslušných peticích (tisk 1313).
491 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1352) o ražbě drobných mincí (tisk 1477).
492 Zpráva národohospodářského výboru, o vládním návrhu zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávaní osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin (tisk 455).
493 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny vládním návrhu zákona, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého (tisk sen. 364).
494 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Karla Folbra a soudruhů stran zajištění československých válečných poškozenců, žijících v cizině (čís. tisku 262).
495 Interpellácia senátora Teodora Walló a společníkov na pána ministra železnic o predaji na nádražiach.
496 Interpellácia Frant. Poliaka a súdruhov na pána ministra školstva a národnej osvety nezdravých a československú vzájemnosť ohrožujucich pomeroch na štátnom reál. gymnáziume v Ružomberku.
497 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (č. t. 350), jímž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonu ze dne 17. prosince 1862, č. I ř. z. z r. 1863 a § 5 zákonného čl. XXXVII. (obchodního zákona) z r. 1875.
498 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 3. prosince 1920, čís. 632 Sb. z. a n. o nadkontingentním příplatku za dodané obilí.
499 Zpráva rozpočtového výboru návrhu členů senátu Josefa Hucla, dr Horáčka a soudruhů na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočítatelného maxima za pojišťovací premii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk č. 265).
500 Naléhavá interpelace senátorů Ondřeje Lipperta, Erdmanna Spiese, Theodora Zulegera a soudruhů na ministerstvo vnitra stran přehmatů některých osob v místě Sytnu u Stříbra ve věcech nastávajícího sčítání lidu.
501 Naléhavá interpelace senátorů Lipperta, Zulegera, Spiese a soudruhů na ministra vnitra stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu.
502 Interpelace senátorů dra. Hellera, Jarolima a soudr. na pana ministra železnic stran špatného stavu železnic. (německy)
503 Naléhavá interpelace senátorů Ondřeje Lipperta, Erdmanna Spiese, Theodora Zulegera a soudruhů na pana ministra vnitra stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra. (německy)
504 Vládní návrh zákona jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě.
505 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci senátora Jáchyma Havleny a soudruhů ohledně odmítání českých dělníků a dělnic v továrně na tabákové výrobky v Lanškrouně (č. tisku 277).
506 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Vincence Ševčíka a soudruhů o stranickém a násilnickém vystupování vojska ve veřejnosti a na schůzích a o veřejných projevech jmenovitě o famosním přípisu pana generálního inspektora dra. J. S. Machara (č. tisku 172).
507 Odpověď správce ministerstva financí a ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Otm. Hrejsy a soudruhů ohledně jmenování úředníků VIII. a IX. hodn. tř. (č. tisku 307).
508 Odpověď ministra sociální péče a ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Karla Folbra a soudr. ve věci repatriace českých horníků z Francie a odškodnění za zničený majetek ve válečném území. (Tisk č. 131).
509 Vládní náuvrh zákona kterým se zavádí 24hodinové měření času.
510 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu senátorů V. J. Klofáče, dr Ot. Krouského a soudruhů na řešení otázky bytové (tisk 169) a o vládním návrhu zákona v příčině ustanovení vládních komisařů pro stavbu budov (tisk 401).
511 Zpráva I. výboru živnost.-obchodního a II. výboru národo-hospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení z 28. září 1920, čís. 570 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin.
512 Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Karasa, Kadlčáka a soudruhů v záležitosti stržení sloupu Nejsv. Trojice ve Slaném (čís. tisku 126).
513 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátora dra. Ledebur-Wichelna a druhů o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti (č. tisku 311).
514 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dra. C. E. Schmidta, Vettera-Lilie, Hartla a soudruhů o nepřístojnostech při vystavování pasů a přecházení hranic (č. tisku 142).
515 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1190) o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i poplatků přímo placených (tisk 1523).
516 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 491).
517 Interpelace senátora Otmara Hrejsy a soudr. k panu správci ministerstva pro zásobování lidu v záležitosti nedostatečného zásobování nesamozásobitelův v okresu Val.-Klobouckém.
518 Návrh senátora dra F. Mareše a spol. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách.
519 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1062) o omezení práva stěhovacího (tisk 1441).
520 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslance Hrušovského a společníků, aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů (tisk 262) a vládního návrhu zákona (tisk 1123) o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 1443).
521 Usnesení poslanecké sněmovny o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů poslanců Dr. Matouška, Bergmana, Dr. Lukavského a druhů (tisk 679) na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 1471).
522 Interpelace senátora dra. Fáčka a soudr. k panu ministerskému předsedovi ohledně pořízení statistiky cen jako podkladu pro řešení otázek mzdových.
523 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny, týkajícím se vládního návrhu zákona (tisk 470) o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (tisk 428).
524 I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva, schvalující ujednání, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (tisk 472) I. - I.překlad (francouzsky) - II., překlad (francouzsky)
525 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 12. října 1920, č. 576 Sb. z. a n. o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo kolkováno.
526 Zpráva výboru technicko-dopravního senátu N. S. R. Č. o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 471), obsahující zákon, kterým se prodlužuje lhůta ku zřízení pobočného úřadu šekového v Brně, stanovená v čl. 1. zákona ze dne 11. března 1919, čís. 140 sb. z. a n.
527 Interpelace senátorů dr. Koperniczkého, dr. Hilgenreinera a soudruhů na vládu ve příčině uvítání apoštolského nuncia v Bratislavě. (německo)
528 Interpelace senátorů dra Spiegela, Jelinka a soudruhů na vládu stran předložení materiálu k mírovým smlouvám. (německo)
529 Zpráva kulturního výboru o návrhu senátora dra Fr. Krejčího a spol., týkajícího se poměrů církví a státu ve školství a veřejné správě (tisk č. 171).
530 Zpráva kulturního výboru o návrhu dr Frant. Krejčího a spol. na odloučení teologické fakulty od universit (tisk č. 86).
531 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bechyně, Franke, Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. (tisk 1551), aby byl vydán zákon o stavebním ruchu (tisk 1572) §1-25 - §26-73
532 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 1517).
533 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1437) o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 1533).
534 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1017) a o návrhu poslance H. Jokla a soudruhů (tisk 833), kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 1535).
535 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 27. ledna 1921, čís. 34 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod zvěří.
536 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátorů dra Witta, Filipinského a soudruhů v záležitosti zkracování konsumentů značným procentem přimíseniny kamene v dodávaném uhlí (tisk č. 229).
537 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dra Fáčka a soudruhů stran zrušení starých smluv o prodeji dříví ze státních lesů (č. tisku 301).
538 Vládní návrh zákona kterým doplňuje se článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z líhu.
539 Zpráva kulturního výboru o návrhu senátora dra Mayr-Hartinga a soudr. ve příčině zřízení hudebních komor. (Tisk 422.)
540 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 491).
541 Zpráva sociálně-politického výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3. zák. z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 568 Sb. z. a n. jímž se stanoví příspěvková sazba pro pojištění úrazové pro Zemskou úřadovnu pro dělnické pojištění na Slovensku.
542 Odpověď ministra zemědělství a ministra vnitra na interpelaci senátorů Frant. Šabaty, Ant. Šachla a soudruhů v záležitosti epidemie kulhavky a slintavky (č. tisku 200).
543 Vládní návrh zákona o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek.
544 Vládní návrh zákona o příslušnosti v záležitostech státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.
545 Interpelace senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti ve věci presidialisty nejvyššího soudu Karla Kolaci. (německy)
546 Interpelace senátorů Kiesewettera, Heckera a soudruhů na pana ministra vnitra stran protizákonného postupu při sčítání lidu v Kocléřově, politický okres Dvůr Králové. (německy)
547 Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o odpočivných požitcích státních zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských (tisk 490) §1-2 - §3-8
548 Návrh senátorů Löwa, Lorenze a soudruhů na zařadění obcí Donic, Fischern, Drahovic, Doubí, Staré Role a Pirkenhammern do stejné třídy aktivních přídavků jako Karlovy Vary. (německy)
549 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu §u 3. zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. zák. a nař., vládního nařízení ze dne 3. prosince 1920, č. 631 Sb. zák. a nař., o nejvyšších cenách piva.
550 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 8. ledna 1921, čís. 15 Sb. z. a n. o změně nejvyšších cen piva.
551 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru živnostensko-obchodního o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 19. listopadu 1920, čís. 622 Sb. z. a n. o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/21.
552 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátora dra Josefa Karasa a soudruhů na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk 213).
553 Interpelace senátora dra. F. Mareše a spol. na pana předsedu vlády o přetvoření zemské hospodářské akademie v Děčíně-Libverdě na vysokoškolský odbor německé vysoké školy technické v Praze s ponecháním na dosavadním místě.
554 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu senátora Karla Folbera a soudr. na snížení daně z uhlí (č. tisku 285).
555 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 (tisk 489).
556 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních o vyjednávání s Francií a Polskem.
557 Zpráva výboru národo-hospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 1. července 1920 č. 419 Sb. z. a n. o nejvyšších cenách droždí.
558 Zpráva národohospodářského výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. zák. a nař. vládního nařízení ze dne 24. června 1920, čís. 408 Sb. zák. a nař., kterým se zrušuje po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 646 Sb. zák. a nař. o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku (čís. 621 Předs.)
559 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15./IV. 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 2. září 1920, č. 499 Sb. z. a n. o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku (čís. 1282 Předs.).
560 Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15./IV. 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 2. září 1920, č. 499 Sb. z. a n. o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku (čís. 1282 Předs.).
561 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Zikmunda Witta, Antonína Smetany a soudr. v záležitosti stanovení ušlého zisku pro dělníky porotce v obvodu krajského soudu v Novém Jičíně (č. tisku 266).
562 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora dra. Emmy Marie Herzigové a soudruhů o nedostatečnosti poštovní dopravy (č. tisku 438).
563 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr Mayr-Hartinga a soudruhů o ochraně koaliční svobody a koaličního práva dělnictva (tisk 251).
564 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dr E. M. Herzigové a soudr. o konfiskaci časopisu "Ostböhmische Presse" v Trutnově (čís. tisku 242).
565 Zpráva I. sociálně-politického výboru a II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny ve příčině návrhu poslanců Bechyně, Franke, Rašína, Šrámka, Švehly a soudr., aby byl vydán zákon o stavebním ruchu (tisk 531) §1-32 - §33-70, důvodová zpráva - důvodová zpráva
566 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Krupky, dr Procházky a soudruhů ohledně pensionování četnického kapitána Michala Krejzlíka a jiných. (Číslo tisku 336).
567 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Erdmanna Spiese a soudr. o zřízení ředitelství post a telegrafů pro západočeský obvod lázeňský v Karlových Varech (č. tisku 447).
568 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny, aby byl dán souhlas ke zvýšení rozpočtových položek kapitoly Nejvyšší správní soud na rok 1921.
569 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 24. června 1920, čís. 406 Sb. z. a n. o úpravě výroby a obchodu s bavlněným zbožím (čís. 612 Předs.).
570 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresní politické správy v Sušici za svolení ku trestnímu stíhání senátora Josefa Štelcla pro přestupek § 17 čís. 5 nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n. (Čís. 1131 předs.).
571 Interpelace senátorů E. Hrubého, K. St. Sokola a spol. na pana ministerského předsedu o sčítání lidu ve Vrchlabí.
572 Návrh senátora Otmara Hrejsy a spol. za zařazení celého soudního okresu Vizovice do V. obvodu pícninářského a soudního okresu napajedelského s výjimkou obcí řepařských do II. obvodu obilnářského.
573 Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 521) o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů poslanců dr Matouška, Bergmana, dr Lukavského a druhů na úpravy požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 679).
574 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládnom návrhu zákona, ktorým sa sriaďuje Riaditeľstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 504).
575 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního II. výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 20. srpna 1920, čís. 491 Sb. z. a n. o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny (čís. 1294 Předs.).
576 Interpelace senátora Č. J. Lisého, dr A. Kloudy a soudruhů na pana ministerského předsedu o německých podvodech při sčítání lidu na Benecku a v Jablonci nad Jizerou v okresu jilemnickém.
577 Interpelace senátora Č. J. Lisého, dr A. Kloudy a soudruhů na pana ministerského předsedu o sčítání lidu ve Lhotě Zálesní v okresu jilemnickém a v Dolní Branné v okresu vrchlabském.
578 Zpráva I. výboru ústavně-právního II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí 24hodinové počítání času (tisk 509).
579 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátorů dra. J. Karasa, Jana Jílka a druhů o nedodržení maximálních cen ministerstvem pro zásobování lidu (č. tisku 268).
580 Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátora Karla Folbra a soudruhů ve věci nucených dělnických legitimací pro příslušníky ČSR. v Německu (č. tisku 431).
581 Vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku.
582 Vládní návrh zákona o změně státního nemovitého majetku.
583 Interpelace senátora Meissnera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti stran přehmatů justičních orgánů při únosu nedospělých dítek hraběnky Draskovichové. (německy)
584 Interpelace senátora MUDra. Ondřeje Přikryla a soudr. na ministerského předsedu o státní pomoci proti vzrůstající nezaměstnanosti v Prostějově.
585 Interpelace senátora MUDra. Ondřeje Přikryla a soudr. na ministra školství a národní osvěty v záležitosti zřízení školy pro dámské krejčovství při státní škole tkalcovské a krejčovské v Prostějově.
586 Návrh senátora J. Smrtky a druhů na zařadění obcí Borohrádku, Velké Čermé, Malé Čermé, Číčové, Šachova, Zdelova a Ždáru n./Orlicí v pol. okrese Rychnovském n./Kn. do obvodu bramborářského o dani z převodu majetku.
587 Zpráva národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 532).
588 Návrh senátorů dr Wiechowskiho, dr Hellera a soudruhů, týkající se zákona o zřízení odborného oddělení báňského při německé vysoké škole technické v Praze. (německy)
589 Návrh senátorů Jelinka, Zulegera a soudruhů, týkající se starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků, obchodníků a rolníků. (německy)
590 Interpelace senátorů Hartla, dra. Mayr-Hartinga, dra. Naegle, Jelinka, Zulegera, Fahrnera a soudr. na pana ministra věcí zahraničních ve příčině domnělého požadavku náhrady válečných škod od Německa. (německy)
591 Interpelace senátorů Zulegera, Knesche, dra. Ledebur-Wichelna a soudr. na pana ministra zemědělství a zásobování stran zvýšení kontingentu obilí
592 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o dopravních daních (č. tisku 470).
593 Zpráva o návrhu členů senátu dr Witta, Cingra, Špery a soudruhů na zahájení přípravných prací ku převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší reformní reálné gymnasium (tisk č. 32).
594 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra železnic stran vynuceného českého úřadování na dráze Liberec-Jablonec-Tannvald. (německy)
595 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra pošt stran úředního poslouchání telefonních rozhovorů. (německy)
596 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra pošt o opatření, kteréž obyvatelstvo znepokojuje.
597 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 533).
598 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona o splatnosti přímých dani státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek jakož i z poplatků přímo placených (tisk 515).
599 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1016), kterým se zrušuje ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní (tisk 1586).
600 Interpelace senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudruhů na veškerá ministerstva ve příčině vyhovění resolucím, kteréž senát přijal. (německy)
601 Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu tisk 414 ve věci osnovy zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů.
602 Státní účet (pokladní) za listopad a prosinec 1918. (Dle závěrek došlých do konce ledna 1921.) - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10)
603 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1491), jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním §u 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. a. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1689).
604 Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 1441 posl. sněm.) a návrhu dr. Witta a soudr. na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhovací.
605 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu tisk 346 ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n.
606 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Hellera, Jarolima, Bartha a druhů o zatčeních v Mostě a Chomutově (č. tisku 337).
607 Odpověď ministra Národní obrany na interpelaci senátorů Hartla, dra. Herzigové a soudruhů stran sdělení vídeňského časopisu "Deutsche Arbeiterpresse" (č. tisku 339.)
608 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Táboře, aby senátor Josef Šáda byl vydán ke stíhání pro přestupek § 13 zákona z 15. listopadu 1867 číslo 135 ř. z. (Čís. 1693 Předs.).
609 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů H. Hartla, dra. Mayr-Hartinga a soudruhů o násilnostech, které byly spáchány při schůzi legionářů dne 28. října 1920 v Liberci (č. tisku 199).
610 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora H. Hartla a soudruhů v příčině protizákonné nové úpravy drahotních přirážek válečným poškozencům (č. tisku 445).
611 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Erdmanna Spiese a soudruhů o znovuzřízení přímého spojení jízdní poštou mezi Bečovem, Schönthalem a Útvinou (č. tisku 469).
612 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátorů Lipperta, Zulegera a soudr. ve příčině zvýšení ceny povinných otrub rolníkům (č. tisku 427).
613 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bechyně, dra Frankeho, dra Rašína, Šrámka, Švehly a soudruhů (tisk 1566) na vydání zákona o náhradě předsedů, místopředsedů a členů obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1585).
614 Usnesení poslanecké sněmovny o pozměňovacím návrhu poslanců Udržala, Stivína, Franke, Šrámka, Lukavského, Mlčocha a druhů ku zprávě ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 800 a 1097), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1741).
615 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1199), o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 1538).
616 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Svitavách za svolení k trestnímu stíhání senátora Františka Jessera pro zločin podle §u 65 tr. z. a přečin podle §u 302 tr. z. (č. 1339 předs.).
617 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíhání senátora Hanuše Hartla pro zločin podle §u 65 a, b, tr. z. (č. 1132 předs.).
618 Odpověď ministra sociální péče a ministra železnic na interpelaci senátora V. Švece a soudruhů v příčině nezaměstnanosti dělnictva v jižních Čechách (tisk č. 218).
619 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového a III. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 20. ledna 1921, čís. 21 Sb. z. a n., jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880 č. 37 ř. z. o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru a zák. čl. VII. z r. 1888 o úpravě zvěrolékařství.
620 Interpelace senátorů Vincence Ševčíka, J. M. Kadlčáka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty ve příčině provedení článku IV. zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 306 Sb. z. a n., kterým se přechodně upravuji právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a měšťanských. (Min. výnos dtto 31. prosince 1920, čís. 40.897.)
621 Interpelace senátora dr Witta a soudr. na pana ministra obchodu dr Hotowitze v záležitosti zadání stavby budovy pro exposituru Vývozní komise v Moravské Ostravě.
622 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (č. t. 520) o návrhu poslance Hrušovského a společníků, aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů (tisk 262 posl. sněm.) a vládním návrhu zákona o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 1123 posl. sněm).
623 Interpelace senátora Jana Kotrby a soudruhů k ministerskému předsedovi a ministru financí o vymáhání daní.
624 Zpráva rozpočtového výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bechyně, dra Frankeho, dra Rašína, Šrámka, Švehly a soudruhů (tisk 1566) na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členem obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1585).
625 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran zcizeni státního nemovitého majetku (číslo tisku 581).
626 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran směny nemovitého státního majetku (číslo tisku 582).
627 Tisk 627. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1649), jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 1765).
628 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1651), o státní investiční půjčce dopravní (tisk 1770).
629 Zpráva I. výboru branného a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona a o návrhu poslance H. Jokla a soudruhů, kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 534).
630 Návrh senátora Otm. Hrejsy a soudr. na vydání zákona ve smyslu čl. XI. zákona ze dne 7. října 1919, č. 54 Sb. z. a n. o přiznání výhod zákona č. 541 Sb. z. a n. zaměstnancům, dosavade nepřevzatým.
631 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 614), ve věci osnovy zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1741 posl. sněm.).
632 Usnesení poslanecké sněmovny o návrzích poslanců: J. Dubického a spol. (tisk 832), J. Koudelky a spol. (tisk 570), Zierhuta a spol. (tisk 260), Dra Hahna a spol. (tisk 285), Zierhuta a spol. (tisk 442) a Dra Lehnerta a spol. (tisk 445) na doplnění zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 1500).
633 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení §u 34 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk 1766).
634 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1541), o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem (tisk 1768).
635 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1611), kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy.
636 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tisk 274) ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnej príslušnosti a súdnom pokračovaní v občanských veciach a o prejednaní pozoztalosti a o návrhu posl. Elišky Purkyňovej a soudr. (tisk 754), o zmene civilného súdneho poriadku (tisk 1836).
637 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1504), kterým se mění ustanovení §u 1154 b) obč. zákoníka (tisk 1827).
638 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1628), kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.
639 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Jurko Lažu, Štěpána Kadu, Juraja Babku a soudruhů v záležitosti nouze obyvatelstva krajů válkou poškozených (č. tisku 298).
640 Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dra. Mayr-Hartinga, dra. Naegle, dra. Spiegela a druhů o německém zemském divadle v Praze (č. tisku 294).
641 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 627).
642 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona o státní investiční půjčce dopravní (tisk 628).
643 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 638), týkajícím se zákona, kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.
644 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 635) o vládním návrhu zákona (tisk 1611), kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy.
645 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 635) o vládním návrhu zákona (tisk 1611), kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy.
646 Interpelace senátorů Frant. J. Kroihera, Otm. Hrejsy a soudr. na ministra financí o nepředpisování, případně nevybírání daní velkým podnikům průmyslovým i zemědělským.
647 Interpelace senátora dr Ondřeje Přikryla a druhů na pana předsedu ministerstva o ochraně občanů Čsl. republiky před neoprávněným zdaňováním rakouskou vládou.
648 Interpelace senátora dr Ondřeje Přikryla a druhů na ministra školství a národní osvěty v záležitosti živnostenských škol pokračovacích v Prostějově.
649 Interpellácia senátora Juraja Babku a súdrohov na vládu, zvlášte na pp. ministrov zemedeľstva a verejného vyživovania vo veci včelárstva a vydania zákona, vztahujúceho sa na včelárstvo.
650 Interpelace senátorů dr Reyla, F. Šabaty a soudruhů k panu předsedovi ministerstva jako ministru vnitra ohledně zákazu ohlašování výstupů z církve s kazatelen.
651 Interpelace dr C. E. Schmidta a druhů na pana zplnomocněného ministra pro správu Slovenska ve příčině odložení saisony německého divadla v Bratislavě. (německy)
652 Interpelace senátorů Jelinka, Fritsche, Jessera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran povýšení zemských školních inspektorů do V. třídy hodnostní od 1. září 1919. (německy)
653 Návrh senátorů dr Naegle, dr Hilgenreinera, dr Mayr-Hartinga, dr Spiegela, Hartla a soudruhů stran zákona o zřízení odborného oddělení báňského při německé vysoké škole technické v Praze. (německy)
654 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Karla Friedricha a soudruhů ve příčině styků s říšskoněmeckými soudy (č. tisku 468).
655 Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra. Mayr-Hartinga, dra. Spiegela, Hartla, Hübnera a druhů o událostech v Dobranově u České Lípy dne 21. listopadu 1920 (č. tisku 254).
656 Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátora Špery a soudr. ohledně kontroly nad výrobou bílého pečiva (č. tisku 430).
657 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dra. Ant. Kloudy, dra. Frant. Veselého, dra. Ot. Krouského a soudr. o neoprávněné domovní prohlídce u advokáta dra. Ivana Dolynského v Užhorodě (č. tisku 287).
658 Návrh senátorů D. Löwa, F. Linka dra. Wiechowskiho a soudr. stran předložení zákona o poskytování vyživovacích příspěvků příslušníkům nováčků povolaných k činné službě.
659 Zpráva I. výboru rozpočtového a II. výboru technicko-dopravního o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1466), kterým se pozměňují ustanovení §u 34 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n. o úpravě uhelného hospodářství (tisk sen. 633).
660 Zpráva výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 23. září 1920, čís. 546 o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček, o jejich připojení a o úpravě smluvních sazeb přepravních.
661 Návrh senátorů Löwa, Lorenze, Perthenové a soudruhů na změnu zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců.
662 Naléhavá interpelace senátorů Niessnera, dr Hellera a soudr. na pana ministra spravedlnosti stran pronásledování brněnského sociálně-demokratického denníku "Volksfreund" státním zástupcem.
663 Interpelace senátora Jelinka a soudruhů na ministra národní obrany, ministra obchodu a ministra financí ve příčině zadávání vojenských dodávek.
664 Naléhavá interpelace senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních ve příčině repatriace uprchlíků a osob vypovězených.
665 Interpelace senátorů dra. Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra spravedlnosti ve příčině dalšího používání pana Kolaci ve službě soudní.
666 Interpelace senátora Luksche a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu a na pana ministra obchodu ve příčině úpravy mlecího řízení na hranicích rakouských.
667 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu tisk 351 ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n.
668 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dra. Fáčka a soudr. ohledně pořízení statistiky cen jako podkladu pro řešení otázek mzdových (č. tisku 522).
669 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Jílka, Ševčíka, dra. Stojana a soudruhů o nedostatečných a tmavých místnostech poštovního úřadu v Třebíči (č. tisku 463).
670 Odpověď ministra obchodu v dohodě se správcem ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci senátora Vojtěcha Zavadila a soudruhů ve příčině stále se množících podniků vyrábějících lihoviny t. zv. studenou cestou (č. tisku 396).