Historické senátní tisky z 1. volebního období
11. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

11. zasedání


č. zkrácený popis
2123 Návrh vládního zákona kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze.
2124 Návrh vládního zákona kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčícha podobných kapitálů, Důvodová zpráva, Bod 1-7 - Bod 8, Výpočet rentability
2125 Návrh vládního zákona podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou, Důvodová zpráva - Úmluva - Příloha (1.-2.),(1.-3.) - Úmluva - Příloha (1.-4.)-(1.-9.) - Úmluva - Příloha (1.-10.)-(1.-16.) - Úmluva - Příloha (1.-17.)-(1.-22.) - Úmluva - Příloha (1.-23.)-(1.-28.) - Úmluva - Příloha (1.-29.)-(1.-35.) - Úmluva - Příloha (1.-36.)-(1.-41.) - Úmluva - Příloha (1.-42.)-(1.-47.) - Úmluva - Příloha (1.-48.), Místní dráhy zaručené zemí - Místní dráhy zaručené zemí - Místní dráhy zaručené zemí
2126 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2113) k vládnímu návrhu zákona o nedělích, svátcích a památných dnech republiky Československé.
2127 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2108) k vládnímu návrhu zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
2128 Návrh vládního zákona kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.
2129 Návrh vládního zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání.
2130 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1922 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39)
2131 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2128) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.
2132 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorov Mudorcha, Zimáka, Křižku, Hucla, dr. Frantu, dr. Brabca, Valouška, dr. Procházku, Pánka a súdruhov (tisk 2079) na urychlené soštátnenie železnice Trnava-Kúty.
2133 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. kulturního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2129) k vládnímu návrhu zákona o vzájemných poměrech náboženských vyznání.
2134 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. technicko-dopravního výboru, III. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2124), kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
2135 Interpelace senátorů Vetter-Lilie, dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany stran zaplacení všech pohledávek, které vznikly válečným zajatcům před válkou a po dobu války proti Rusku. Interpelace senátorů Vetter-Lilie, dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany o tom, že nebyly přiznány zaopatřovací požitky těm vojenským pensistům, kteří se v "Přihlášce" přímo hlásili do výslužby, resp. kteří bez superarbitrace byli dáni do výslužby. Interpelace senátorů Vetter-Lilie, dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany o tom, jak se jedná s bývalými rakousko - uherskými vojenskými gážisty. Interpelace senátorů Vetter-Lilie, dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany stran zvýšení výslužného a zaopatřovacích požitků t. zv. "vojenským pensistům" (vše i německy) - Interpelace senátorů Vetter-Lilie, dra Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra národní obrany stran nároků na náhradu válečných škod a pohledávek proti bývalým důstojnickým fondům. Interpelace senátora dra Augusta Naegle a soudruhů na vládu stran rozdílení státních peněz českým tělocvičným svazům. Interpelace senátora dr. Naegle a soudruhů na vládu stran německých kursů pro porodní asistentky. Interpelace sen. dr. Emmy Maric Herzigové a soudruha na pana ministra financí o prodloužení lhůty k přihlášení pohledávek z válečných dodávek proti bývalému eráru a o tom, že dosud nebyly vydány dvoujazyčné přihlašovací formuláře (vše i německy)
2136 Zpráva imunitního výboru o porušení imunity senátora Františka Zimáka sedrií v Bratislavě (č. 8703/24 předs.).
2137 Návrh vládního zákona o letectví §1-25 - §26-56 - Důvodová zpráva, k §1-8 - K §9-32 - K §33-55
2138 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925.
2139 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925 (i francouzsky) - Prozatimní úprava (i francouzsky)
2140 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.
2141 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2125), podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou, Zákon podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemi Českou, Úmluva - Příloha (1.-2.)-(1.-3.) - Úmluva - Příloha (1.-4.)-(1.-10.) - Úmluva - Příloha (1.-11.)-(1.-17.) - Úmluva - Příloha (1.-18.)-(1.-23.) - Úmluva - Příloha (1.-24.)-(1.-30.) - Úmluva - Příloha (1.-31.)-(1.-36.) - Úmluva - Příloha (1.-37.)-(1.-43.) - Úmluva - Příloha (1.-44.)-(2.-48.)
2142 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtě státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1921 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1956).
2143 Zpráva rozpočtového výboru o účtu státního bytového fondu za léta 1919 a 1920 (tisk 1959).
2144 Odpověď ministra financí na interpelací senátora Knesche a soudr. stran odpisů daně pozemkové a odpisů daně z obratu a daně z příjmu při živelních pohromách (tisk čís. 2065/3). Odpověď vlády na interpelací senátora dra Naegle a soudr. stran nostrifikace lékařských doktorských diplomů, získaných na zahraničních universitách (tisk čís. 2013). Odpověď vlády na interpelací senátora Luksche a soudr. stran zvýšení pensí a zaopatřovacích požitků pensistům v cizině žijícím, obzvláště vojenským pensistům (tisk čís. 1998) (vše i německy) - Odpověď ministra vnitra na interpelací senátora Jelinka a soudruha stran rozpuštění výboru První Moravské spořitelny v Brně a dosazení správní komise (tisk čís. 2065/9). Odpověď ministra vnitra na interpelací sen. Hartla a druhů stran protiprávního jmenování do okresní správní komise v Liberci (tisk čís. 1975/3). Odpověď vlády na interpelaci sen. dra Mayr-Hartinga, dra Spiegela, dra Hilgenreinera a soudruhů stran přestavby a novostavby universitní knihovny v Praze (tisk čís. 1900/4). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Knesche a soudruhů ve věci paušalované daně z obratu u rolníků (tisk čís. 2065/4). Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci senátorů dr. Mayr-Hartinga, Jelinka, Zulegera a druhů o stavu zahraniční politiky (tisk čís. 2110 /8) (vše i německy)
2145 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Antonína Svěceného pro přečin § 24 zák. o tisku (čís. 11.545/25).
2146 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Antonína Šachla pro přečin proti bezpečnosti cti (čís. 11.514/25).
2147 Návrh vládního zákona o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem.
2148 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2089), kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu
2149 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru technicko-dopravního k vládnímu návrhu zákona o letectví (tisk 2137), Zákon o letectví §1-22 - §23-43 - §44-56
2150 Návrh vládního zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří §1-31 - §32-69 - §70-111 - §112-149
2151 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Levoči z 12. března 1925 za svolení k trestnímu stíhání senátora Theodora Matuščáka pro prečin podle § l, 3. II. l, 2, zák. čl. XLI z r. 1914 a prečiny rušení obecného míru podle § 14 bod 1. a 5. zákona č. 50/1923 (čís. 11.410 předs.).
2152 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1922 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 2130).
2153 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2150) k vládnímu návrhu zákona o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří.
2154 Návrh senátorů Knesche a soudruhů na vyšetření škod a provedení nouzové akce pro rolníky, těžce poškozené katastrofální průtrží mračen v okresu Rokytnice v Orlických Horách (i německy)
2155 Interpelace členů senátu Em. B. Trčky, Jana Kotrby, J. Thoře a spol. na vládu ve věci obchodování ministerstva pro zásobování lidu s firmou Heidler & spol., Ústřední Jednotou, Sdružením spotřebních družstev v Praze a Velkonákupní společností Karlín. Interpelace členů senátu Em. B. Trčky, Jana Kotrby, J. Thoře a spol. na vládu ve věci sanováni družstev dle zákona ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n. Interpelace Členů senátu Em. B. Trčky, Jana Kotrby, J. Thoře a spol. na vládu ohledně rozdělení zbytku konting. cukru z kampaně 1924-1925 (krystalového a ku zpracování a zavařování). (vše i německy) - Interpelace senátorů Em. B. Trčky, J. Kotrby, Jos. Thoře a spol. na vládu ve věci "Marna", obchodní společnost v Praze. Interpelace senátora dr. Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministerského předsedu o tom, že prý bylo zakázáno užívati německého jazyka ve vzájemném ústním styku úředníků. Interpelace senátorů dr. Mayr-Hartinga, Zulegera, Jelinka a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran zákazu dopravy blahopřejných telegramů nově zvolenému německému říšskému presidentovi. Interpelace senátora Pavla Franke a soudruhů na ministra železnic o tom, že ředitelství státních drah v Olomouci nedbá jazykového zákona. (vše i německy) - Interpelace senátora dr. Augusta Naegle a soudruhů na vládu stran urážky a sesměšnění nově zvoleného říšského presidenta Hindenburga. Interpelace senátora dr. Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů ve věci válečných půjček. Interpelace senátorů dr. Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra průmyslu, obchodu a živností stran provedení likvidace Nákupního a prodejního družstva československých přádelen bavlny. Interpelace paní sen. dr. E. M. Herzigové a soudruhů na veškerou vládu síran opatření a rozhodnutí několika okresních správ politických ve věci nápisů a označení v hostinské živnosti (vše i německy)
2156 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 2147) o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem.
2157 Naléhavá interpelace senátorů dr. Hellera, Lorenze a soudruhů na vládu stran zavedení pohyblivých cel na potraviny cestou nařizovací (i německy)
2158 Návrh senátorů M. Křižko, J. Hucla, Petříka, dra Soukupa, Lisýho, Pánka, dra Franty, dra Brabce, Šachla, Zavorala a spol. na poskytnutí státní pomoci zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami v roce 1925.
2159 Zpráva imunitního výboru o žádostí soudní stolice v Levoči ze dne 20. dubna 1925 za svolení ku stíhání senátora Theodora Matuščáka pro přečin rušení obecného míru dle § 15 zákona na ochranu republiky a pro přečin ublížení na cti československému vojsku dle §u 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 11608/25).
2160 Návrh senátorů Hladika, Linka, Starka a soudruhů na poskytnutí podpor za příčinou škod, způsobených živelními katastrofami (vše i německy)
2161 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé "Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách z 18. června 1924", podepsaný v Praze dne 14. května 1925.
2162 Vládní návrh. Zákon o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů-I. Předmět poplatků. -II. Osvobození od poplatků. -III. Povinnost platiti a ručení. -IV. Ustanovení o sazebníku. -V. Vznik poplatkové povinnosti. -VI. Předepisování a vybírání poplatků. -VII. Právo stížnosti. -VIII. Použití všeobecných ustanovení o kolcích a poplatcích. -IX. Trestní ustanovení. -X. Promlčení. -XI. Osvobození od kolkovného. -XII. Účinnost zákona. Přechodná ustanovení. Provedení zákona. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)
2163 Návrh senátora J. Lukeše a společníků na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n. k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.
2164 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Berehově z 15. listopadu 1924 Tk 970 / 24 za svolení, aby senátor Theodor Matuščák mohl býti stíhán pro přečin utrhání na cti podle § l, 3, č. 1. a 2., 8 č. 2. zák. čl. XLI z roku 1914, pro přečin rušení obecného míru podle § 14 č. 1. zákona na ochranu republiky č. 50/23, pro zločin podle § 15 č. 3. zákona č. 50/23 ve dvou případech, přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 1. 3 2., 4. odst. II. článku zák. XLI /1914 a pro přečin podle § 14 č. 5. zákona č. 50/23 (č. 10545/24).
2165 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925.
2166 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 1892), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu prozatimní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem, sjednaná v Praze dne 8. května 1924.
2167 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2094) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákon ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.).
2168 Návrh vládního zákona kterým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení. Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2138), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925.
2169 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2138), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná v Athénách dne 8. dubna 1925. Návrh usnesení:
2170 Návrh vládního zákona jímž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami.
2171 Návrh vládního zákona jímž se částečně mění celní sazebník pro Československé celní území, Důvodová zpráva K.s.č. 553,554 - Důvodová zpráva K.s.č. 600-648
2172 Zpráva I. výboru ústavně-právního II. výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2123) zákona, kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze,
2173 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2100), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. října 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1924, č. 314 Sb, z. a n.
2174 Návrh vládního zákona o závazností listin vydaných obcemi (městy s právem municipálním).
2175 Zpráva výboru imunitního o žádosti soudní stolice v Hustu za souhlas senátu k trestnímu stíhání senátora Ivana Bodnára pro přečin podle § 374 tr. zák. (čís. 11462 předs)
2176 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2096), kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921", podepsaná dne 27.listopadu 1924 ve Vídni.
2177 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 1062) zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců §1-24 - §25-37 - Provozovací účet nemocenského ústavu spolkových zaměstnanců rakouských za rok 1923. - Příspěvky - §31-36, zákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců §1-6 - §7-45
2178 Návrh vládního zákona kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.
2179 Návrh vládního zákona kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona).
2180 Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 2170) zákona, jímž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami
2181 Zpráva ústavno-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 2168) ku vládnemu návrhu zákona, ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uh. obchodného zákona zák. čl. XXXVII: 1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení.
2182 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 2165), kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem, sjednaná a podepsaná ve Stockholmu dne 18. dubna 1925.
2183 Naléhavá interpelace senátora Niessnera a soudruhů na veškerou vládu stran odjezdu nuncia Marmaggi-ho (i německy)
2184 Návrh vládního zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění
2185 Súrna interpellácia senátorov dr. Jána Kovalíka, Júla Klimku, Juraja Ďúrčanskeho, Jozefa Barinku, Theodora Wallu, dr. Janka Mudroňa a spol. na vládu v záležitosti odcestovania pána nunciusa Marmaggiho.
2186 Návrh senátorů Theodora Zulegera, Spiese a soudruhů síran živelních škod, jež způsobeny byly katastrofálním suchem v okresech doupovském, kadaňském, podbořanském a žateckém (i německy)
2187 Naléhavá interpelace senátorů dr. Mayr-Hartinga, dr. Hilgenreinera, dr. Koperniczkyho, dr. Ledebur-Wichelna, Vetter-Lilie a soudruhů na pana ministerského předsedu jako zodpovědného zástupce veškeré vlády stran oslavy Husovy (i německy)
2188 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zahraničního, III. výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 2097), kterým se předkládají Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsaná v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě; 2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění, podepsaná v Praze dne 12. července 1924 a dodatek k této úmluvě.
2189 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zahraničního, III. výboru ústavně-právního k vládnímu, návrhu (tisk 2161), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé "Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách z 18. června 1924", podepsaný v Praze dne 14. května 1925.
2190 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Knesche a soudruhů stran nedostatečného přikazování obecních a okresních přirážek (tisk čís. 2065/2). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Knesche a soudruhů stran vyměřování daně z příjmu na léta 1920 až 1923 u rolníků (tisk čís. 2065/6). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů E. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů stran výzvy, uveřejněné v časopisu "Družstevník" (tisk čís. 2110/2). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátorů dr. Herzigová, dr. Naegleho a soudruhů o znovuzahájení zvláštních kursů pro sestry sociální péče na německé Škole pro ošetřování nemocných v Praze (tisk čís. 2110/4). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr. Mayr-Hartinga a soudruhů stran náhrady jízdného státním zaměstnancům, kteří bydlí venku (tisk čís. 2110/6). Odpověď vlády republiky Československé na interpelaci senátorů Hartla, dr. Herzigové a soudruhů ze dne 2. července 1924 o pensijních nárocích zaměstnanců, kteří podléhají pensijnímu pojištění a kteří přešli z Rakouska do Československa (tisk čís. 1957/3) (vše i německy) - Odpověď ministra financí a ministra zemědělství na interpelaci senátora Knesche a soudruhů stran klasifikace půdy v obcích Horních Vernéřovicích a Dolních Vernéřovicích (tisk čís. 2065/1). Odpověď ministra financí na interpelaci sen. dr. Emmy Marie Herzigové a soudruhů o prodloužení lhůty k přihlášení pohledávek z válečných dodávek proti bývalému eráru a o tom, že dosud nebyly vydány dvoujazyčné přihlašovací formuláře (tisk čís. 2135/7) (vše i německy)
2191 Interpelace senátorů dr Naegle, dr Herzigové a soudruhů na vládu stran opatření ministerstva pošt, jež jest způsobilé zabrániti nerušené poštovní dopravě. Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra financí stran nesprávného výkladu zákona o válečných půjčkách ze dne 30. září 1924, č. 216 Sb. z. a n. Interpelace senátora Erdmana Spiese a soudruhů na ministry vnitra a spravedlnosti o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" v Karlových Varech ze dne 20. března 1925 č. 23, ročník VII. Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na vládu o tom, že němečtí středoškolští učitelé nejsou povyšováni do vyšších hodnostních tříd. (vše i německy) - Interpelace senátorů E. Trčky, Jana Kotrby, J. Thoře a spol. na vládu ve věci odpisu pohledávek ministerstva pro zásobování lidu resp. státního obilního ústavu za nákupnami konsumních družstev. Interpelace senátorů Em. Trčky, Jana Kotrby, J. Thoře a spol. na vládu ve věci půjčky ministerstva železnic v částce Kč 20,000.000 železničním konsumům. Interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních stran domnělého usnesení Rady Svazu Národů o jednání ve věcech menšin. Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na veškeré ministerstvo stran odstrkování německých středoškolských učitelů na Slovensku. (vše i německy) - Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o tom, že se neobsazují systemisovaná místa profesorů na německé vysoké škole technické v Praze. Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelnn a soudruhů na pana ministerského předsedu jakožto zástupce veškerého ministerstva o tom, že se neodpovídá na interpelace ve věci Standard Oil Company. Interpelace paní sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran používaní literních učitelek k vyučování ženským ručním pracem (vše i německy)
2192 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2178) o vládním návrhu zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby.
2193 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4447), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n. (tisk 4503).
2194 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4495), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, čís. 57 Sb. zák. a nař. (tisk 4632).
2195 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ivana Bodnára pro přečin § 24 č. 3. zák. čl. XIV/1914 (č. 12021/25 předs.).
2196 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 2098), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. prosince 1924.
2197 Zpráva I. rozpočtového výboru, II. zahraničního výboru, III. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2184) o vládním návrhu zákona o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění.
2198 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2179) k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona, kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu.
2199 Zpráva I. zahraničního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 2162) zákona o poplatcích za úřední úkony československých zastupitelských úřadů. -ZNĚNÍ TISKU Č. 2162. -A. Podle povahy úředního úkonu -B. Podle osobních poměrů poplatných osob -ZMĚNĚNÁ STYLISACE -A. Podle povahy úředního úkonu -B. Podle osobních poměrů poplatných osob - Zákon o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky-I. Předmět poplatků. -II. Osvobození od poplatků. -III. Povinnost platiti a ručení. -IV. Ustanovení o sazebníku. -V. Vznik poplatkové povinnosti. -VI. Předepisování a vybírání poplatků. - VII. Právo stížností -VIII. Použití všeobecných ustanovení o kolcích a poplatcích -IX. Trestní ustanovení -X. Promlčení. -XI. Osvobození od kolkovného -XII. Účinnost zákona. Přechodná ustanovení. Provedení zákona - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)
2200 Návrh vládního zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi §1-10 - §11-31
2201 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Žilině za souhlas k trestnímu stíhání senátora Juraja Dúrčanského pro přečin podvodu podle § 50 tr. nov. z r. 1908 a § 380 tr. z. (č. 12053/25 předs.).
2202 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za svolení k trestnímu stíhání sen. Ivana Bodnára pro přečin § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky (č. 12022/25 předs.).
2203 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921. -Cla při dovozu do Rakouska -Zölle bei der Einfuhr nach Österreich. - B. Cla při dovozu do Československé republiky -Zölle bei der Einfuhr nach der Čechoslovakischen Republik - A. K RAKOUSKÉMU CELNÍMU SAZEBNÍKU -K VŠEOBECNÝM POZNÁMKÁM VYSVĚTLIVEK K BAVLNĚNÉMU ZBOŽÍ -B. K ČESKOSLOVENSKÉMU CELNÍMU SAZEBNÍKU -A. ZUM ÖSTERREICHISCHEN ZOLLTARIF -ZU DEN ALLGEMEINEN BEMERKUNGEN DER ERLÄUTERUNGEN ZU BAUMWOLLWAREN. -B. ZUM TSCHECHOSLOVAKISCHEN ZOLLTARIF
2204 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n.
2205 Návrh senátora dra Otakara Krouského a soudruhů na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a nař. o složení a pravomoci senátu.
2206 Návrh senátora dr Otakara Krouského a soudruhů na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. (řád volení do poslanecké sněmovny). , článek 1 - Článek 2 a 3 §10 a §11 - §15-56 - Důvody. - Příklady.
2207 Návrh vládního zákona kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.
2208 Návrh vládního zákona kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí.
2209 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru k vládnímu návrhu (tisk 2139), kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 18. dubna 1925.
2210 I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1784) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, podepsaná v Paříži dne 17. srpna 1923, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. srpna 1923, čís. 174 Sb. z. a n. a k vládnímu návrhu (tisk 2099), kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923" sjednaná mezí republikou Československou a Francií a podepsaná v Paříži dne 18. srpna 1924 a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923" podepsaný v Paříži dne 4. září 1924.
2211 Interpelace sen. V. Klofáče a soudr. na předsedu vlády o nepřátelském projevu papežské stolice.
2212 Odpověď vlády na interpelaci senátora Klofáče a soudr. o nepřátelském projevu papežské Stolice (tisk čís. 2211).
2213 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátora Knesche a soudruhů (tisk 2154) na vyšetření škod a provedení nouzové akce pro rolníky, těžce poškozené katastrofální průtrží mračen v okresu Rokytnice v Orlických Horách.
2214 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu sen. M. Križko, J. Hucla, Petříka, dra Soukupa, Lisýho, Pánka, dra Franty, dra Brabce, Šachla, Zavorala a spol. (tisk 2158) na poskytnutí státní pomoci zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami v roce 1925.
2215 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů Hladíka, Linka, Starka a soudruhů (tisk 2160) na poskytnutí podpor za příčinou škod, způsobených živelními katastrofami.
2216 Odpověď vlády na interpelaci senátora Niessnera a soudr. stran odjezdu nuncia Marmaggiho (tisk. čís. 2183).
2217 Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Jána Kovalika a spol. v záležitosti odcestování pana nuncia Marmaggiho (tisk čís. 2185).
2218 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudr. stran oslavy Husovy (tisk čís. 2187).
2219 Naléhavá interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů na vládu stran protizákonného vydání I. dávkového řádu ze dne 18. června 1925 (i německy)
2220 Naléhavá interpelace senátorů dr Hellera, Löwa, Polacha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran opětovného zrušování německých škol a školních tříd (i německy)
2221 Návrh senátorů Starka, Perthenové, Hladika a soudruhů na opatření vydatné pomoci obětem živelních pohrom.
2222 Návrh vládního zákona o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé.
2223 Návrh vládního zákona kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.
2224 Návrh enátorů Spiese, Zulegera a soudruhů stran živelních pohrom, jež způsobeny byly trvalými dešti v politických okresech Kraslicích, Nejdku, Jáchymově a Přísečnici.
2225 Zpráva I. výboru národohospodárskeho II. výboru rozpočtového o usnesení poslaneckej snemovny (tlač. 2200) k vládnemu návrhu zákona o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
2226 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2207) o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.
2227 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2208) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí.
2228 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2193), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k dodatečnému souhlasu prozatímní úprava obchodních styků mezí Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze dne 31. ledna 1924, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. a n.
2229 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2194), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu Dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a československého chmele, sjednaná v Paříži dne 7. prosince 1923 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. března 1924, č. 57 Sb. z. a n.
2230 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2203) kterým se předkládá Národnímu shromáždění Druhá dodatková úmluva ze dne 27. července 1925 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k obchodní dohodě s Rakouskem ze dne 4. května 1921.
2231 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2204), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému schválení prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná v Praze dne 6. srpna 1925 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1925, č. 180 Sb. z. a n.
2232 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 2140), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Prozatímní úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě dne 7. dubna 1925.
2233 Naléhavá interpelace senátorů Löwa, Perthenové, A. Friedricha a soudr. na pana ministra sociální péče stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu.
2234 Návrh senátora A. Lipperta a soudr. stran poskytnutí vydatné státní pomoci k nápravě škod, jež způsobeny byly živelními pohromami v okresech Kašperských Horách, Hartmanicích, Nýrsku, Vimperku a Sušici.
2235 Návrh senátora A. Lipperta a soudr. stran živelní pohromy způsobené záplavami v politických okresech Budějovicích, Prachaticích, Kaplici, Krumlově, Jindřichově Hradci a Třeboni.
2236 Návrh vládního zákona o úpravě obchodních styků s cizinou.
2237 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1923 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) - (pokračování předešlého-45) - (pokračování předešlého-46) - (pokračování předešlého-47) - (pokračování předešlého-48) - (pokračování předešlého-49) - (pokračování předešlého-50) - (pokračování předešlého-51) - (pokračování předešlého-52) - (pokračování předešlého-53) - (pokračování předešlého-54) - (pokračování předešlého-55) - (pokračování předešlého-56) - (pokračování předešlého-57) - (pokračování předešlého-58) - (pokračování předešlého-59) - (pokračování předešlého-60) - (pokračování předešlého-61)
2238 Návrh vládního zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.
2239 Návrh vládního zákona o úvěrových opatřeních pro Státní pozemkový úřad, o zrušení přídělů a hospodařeni na přiděleném majetku a o osidlování půdy převzaté k účelům pozemkové reformy, Rentové pachty 1 a 2 - Stavební úvěr kolonisační. Provozovací úvěr kolonisační (na dobu 10 let). Sanace soukromých kolonií. Úrokové příspěvky (zápůjčky s úrokem 8 %). Odůvodnění úrokových příspěvků. - Část zvláštní.
2240 Návrh vládního zákona jímž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řeckovýchodní.
2241 Návrh senátorov Babku, Zimáka, Pánka, Križko, dra Franty, Zavorala a spol. na bezodkladné a náležité vybudovania školstva na východnom Slovensku.
2242 Návrh vládního zákona o dani z vodní sily §1-18, Důvodová zpráva - Důvodová zpráva, Přílohy
2243 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2235 k vládnímu návrhu zákona o úpravě obchodních styků s cizinou.
2244 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Vyšním Svídníku za svolení k trestnímu stíhání sen. Juraje Lažo pro přestupek podle §u 26 odst. 1. a 2. a §u 27 odst. 1. zák. čl. XIV/1914 (č. 12339/1925 předs.).
2245 Zpráva I. živnostensko-obchodného výboru II. sociálne-politického výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 2223), ktorým sa menia §§ 82 a 54 živnostenského poriadku a § 70 živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskú Rus.
2246 Zpráva I. výboru zdravotního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2222) k vládnímu návrhu zákona o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé.
2247 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 5319) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1926 (tisk 5329). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13)
2248 Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Schillera pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 12417/25 předs.).
2249 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2240), jímž se promíjí překážka platnosti některých sňatků vyhlášených nebo uzavřených před duchovními církve československé a řeckovýchodní.
2250 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2247) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1926. - Pokračování zprávy, Resoluce
2251 Interpelace senátorů dr Spiegela, Jelinka, Fahrnera a soudruhů na vládu stran úpravy požitků státních zaměstnanců. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran nedostatků v poštovní dopravě zámořské. Interpelace senátorů Jana Kotrby, Em. Trčky a J. Thoře na vládu republiky Československé ohledně příkrého postupu okresních správ politických vůči pekařům. Interpelace paní sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na veškerou vládu stran povinnosti porodních asistentek oznamovati porody městským úřadům pro péči o mládež a Okresním péčím o mládež. Interpelace senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministra financí stran výměny válečných půjček. Interpelace senátorů prof. dr Spiegela, prof. dr Mayr-Hartinga, Fahrnera, Zulegera, dr Naegle a soudruhů na vládu stran použití urážlivých nápisů na tabulkách při průvodě "Severočeské Jednoty" v Praze (vše i německy)
2252 netištěno
2253 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Naegle, Zulegera, Jelinka a soudruhů stran fašistického přepadení Německého domu ("Deutsches Haus") v Praze (tisk čís. 2110/7). Odpověď vlády na interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů stran domnělého sjednání smlouvy se Standard-Oil Company (tisky čís. 1461/4 a 1872/5). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o tom, že přestalo vycházeti německé vydání úředního Věstníku (tisk čís. 2110/1). Odpověď ministra financí a ministra zemědělství na interpelaci senátora Knesche a soudruhů stran rozdělení výrobních oblastí (tisk čís. 2065/5) (vše i německy)
2254 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Löwa a soudr. stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu (tisk č. 2233).
2255 Návrh vládního zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti.
2256 Návrh vládního zákona kterým se mění řád volení do poslanecké sněmovny ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. - §5-62
2257 Návrh vládního zákona kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n. o složení a pravomoci senátu
2258 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1923 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 2237).
2259 Zpráva výboru rozpočtového k návrhu senátora J. Lukeše a společníků (tisk 2163) na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n. k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.
2260 Interpelace senátorů F. Hybše, Križko, dr Němce a společníků na pana ministra financí o mimořádných slevách přímých daní a dávky z majetku a přírůstku na majetku pro legionáře z kruhů rolníků a živnostníků. Legionáři, rolníci a živnostníci, kteří se vrátili jako prostí občané ke svému
2261 Interpellácia senátora Zimáka a súdruhov na pána ministra železníc vo veci obťažovania poľovnými psami obecenstva pri cestovaní vo vlakoch.
2262 Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra průmyslu, obchodu a živností o tom, že toto ministerstvo nedbá §u 2 jazykového zákona (i německy)
2263 Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran protizákonného propůjčení studentské nadace.
2264 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2255) o vládním návrhu zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti
2265 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Žilině ze dne 21. září 1925 T. za souhlas ke stíhání senátora Štefana Kady pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 12.482/25 předs.).
2266 Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze č. j. TI XIV 119/25 k trestnímu stíhání senátora dra Františka Soukupa pro přečin proti bezpečnosti cti (č. 11619/25 předs.).
2267 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Lišově za souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Šachla pro přestupek proti bezpečnosti cti (čís. 12573/25 předs.).
2268 Zpráva výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 2238) o další obnově prozatímního vnuceného pachtu.

( << 10. zasedání << )