ZAVADIL Vojtěch

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - soc. pol. a zdrav.

Z e m ř e l 4. V. 1924. 204, 13. V. 1924; 223, IX.

Zaň nastoupil Havránek Jan.

Návrhy:

na postátnění nebo převzetí osobní a nákladní dopravy na dráze, kterou vlastní firma Ringhofer pro své potřeby - trať Stránčice-Velké Popovice, t. 1595. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII.

(koaliční) na poskytnutí podpory ze státních prostředků živelní pohromou postiženým obyvatelům obce Hostěradice- Rakousy v okr. Jílové u Prahy, t. 1843. 199, 10. IV. 1924; 101, IX.

k návrhu posl. Bechyně na vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) stran zřízení zvláštního oddělení i v jiných místech než uvádí § 59. 45, 3. III. 1921; 1154, II.

Zpravodajem:

soc. pol. v. zpr. t. 1012 (účast zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podíl na čistém zisku). 70, 12. VIII. 1921; 843, III.

soc. pol. v. zpr. t. 1019 (zákon o závodních radách). 70, 12. VIII. 1921; 484, III.; doslov 487, III.

im. v. zpr. t. 1503 (imunita J. Blaho). 159, 23. IV. 1923; 1268, VII.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1160, II.

Interpelace:

v záležitosti Kolodějského zámku, t. 39. 8, 22. VI. 1920; 342, I. odpov. t. 154. 14, 26. X. 1920; 15, II.

v příčině dopravního řádu v hlavním městě Praze, t. 233. 21, 7. XII. 1920; 324, II. odpov. t. 479. 38, 10. II. 1921; 1015, II.

v příčině stále se množících podniků, vyrábějících lihoviny tak zvanou cestou studenou, t. 396. 32, 25. I. 1921; 811, II.

ZAVORAL Method

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. Stál.

Návrhy:

(koaliční) na změnu § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění, t. 1807. 193, 6. III. 1924; 4, IX.

p o z m ě ň o v. n á v r h ku změně zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 1935). 219, 3. VII. 1924; 663, IX.

p o z m ě ň o v. n á v r h (koaliční) ku změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1952). 220, 4. VII. 1924; 706, IX.

Zpravodajem:

Z p r á v a o X. mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Bruselu 1924. 231, 4. XI. 1924; 26, X.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 224, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 398, II.

Prohlášení:

jímž odmítá zodpovědnost klubu lidové strany za řeč inž. J. Klimko. 16, 11. XI. 1920; 136, II.

jménem koalovaných stran při rozpravě o vládním prohlášení min. předs. dr. Beneše z 18. X. 1921. 73, 25. X. 1921; 33, IV.

ZIMÁK František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a zahr.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 442 (výpomoc při škodách válečných). 37, 8. II. 1921; 1002, II.

rozp. v. zpr. t. 946 (zákon o dani ze zapalovadel). 68, 10. VIII. 1921; 362, III.

rozp. v. zpr. t. 1016 (změna některých ustanovení zákonů o solním monopolu). 70, 12. VIII. 1921; 426, III.

rozp. v. zpr. t. 1013 (změna ustanoveni o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 70, 12. VIII. 1921; 456, III.

rozp. v. zpr. t. 1015 (drahotní přídavky k důchodům podle zákona o pensijním pojištění). 70, 12. VIII. 1921; 457, III.

rozp. v. zpr. t. 1018 (prozatímní zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 70, 12. VIII. 1921; 476, III.

rozp. v. zpr. t. 1128 (oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarp. Rusi). 87, 21. XII. 1921; 633, IV.

rozp. v. zpr. t. 1129 (úprava práva promlčení k vyměřování a vymáhání daní a dávek v Podkarp. Rusi). 87, 21. XII. 1921; 635, IV.

rozp. v. o vybírání zdravotní přirážky k přímým daním státním a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v RČS (ústní zpr. k t. 1136). 89, 21. XII. 1921; 716, IV.

rozp. v. zpr. t. 1257 (statky a majetek, připadlé Československému státu dle mírových smluv a výpověď příslušných nájemních smluv). 106, 16. II. 1922; 1151, IV.

rozp. v. zpr. t. 1260 (mimořádná župní přirážka na Slovensku). 106, 16. II. 1922; 1155, IV.

rozp. v. zpr. t. 1268 (válečné přirážky k přímým daním pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (mimo daň důchodkovou) za léta 1922 a 1923 a zrušení některých ustanovení o přímých daních). 106, 16. II. 1922; 1164, IV; doslov 1165, IV.

zahr. v. zpr. t. 1380 (úvěr republice Rakouské). 123, 30, VI. 1922; 432, V.

rozp. v. zpr. t. 1420 (rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus). 125, 11. VII. 1922; 520, V.

rozp. v. zpr. t. 1440 (poručenská a opatrovnická agenda na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 126, 13. VII. 1922; 563, V.

rozp. v. zpr. t. 1449 (pomoc pohořelým v obci Slov. Raslavice, okres Bardiov, župa Šariš). 127, 14. VII. 1922; 707, V.

rozp. v. zpr. t. 1474 (úprava promlčení práva k výměře a vymáhání daní a dávek na r. 1921 a 1922). 133, 21. XI. 1922; 232, VI.

rozp. v. zpr. t. 1487 (státní podpora spořitelen a jejich poboček na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 135, 29. XI. 1922; 267, VI.

rozp. v. zpr. t. 1617 (pomoc pohořelcům obce Ruská Nová Ves, okres Prešov, župa šarišská). 162, 8. V. 1923; 1393, VII.

rozp. v. zpr. t. 1685 (finanční a právní výhody na podporu soustavné elektrisace). 169, 2. VII. 1923; 1556, VII.

rozp. v. zpr. t. 1776 (vybírání zdravotní přirážky, veřejný fond pro podporu nemocnic). 189, 20. XII. 1923; 709, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1873 a 1874 (úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. XI. 1922). 205, 15. V. 1924; 260, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1920 (změna úpravy právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 218, 2. VII. 1924; 583, IX.

rozp. v. zpr. t. 1941 (výkup místní dráhy Holič-Hodonín). 219, 3. VII. 1924; 601, IX.

kult. v. zpr. t. 1943 (výplata odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí nestátním učitelům na Slovensku). 219, 3. VII. 1924; 605, IX.

rozp. v. zpr. t. 1942 (úmluva s Maďarskem o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami). 219, 3. VII. 1924; 615, IX.

rozp. v. zpr. t. 2044 (oprava odpočivných požitků některých župních zaměstnanců, obec. a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto osobách). 243, 19. XII. 1924; 446, X.

rozp. v. zpr. t. 2085 (osnova o poplatcích v řízení před rozhodčím soudem plodinové bursy v Bratislavě). 253, 12. III. 1925; 567, X.

rozp. v. zpr. t. 2132 (návrh P. Mudrocha (koaliční) na urychlené sestátnění dráhy Trnava-Kúty). 263, 23. IV. 1925; 157, XI.

zahr. v. zpr. t. 2182 (ratifikace obchodní a plavební úmluvy mezi RČS a Švédskem, sjednané a podepsané ve Stockholmu 18. IV. 1925). 275, 13. VII. 1925; 433, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 523, II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Kišságu a Lubochni na Slovensku, jímž se zodpovídají naléh. in terp. V. Chlumeckého (t. 429) a T. Matuščáka (t. 418). 47, 15. III. 1921; 1380, II.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 104 10. II. 1922; 1089, IV.

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 119, 1. VI. 1922; 331, V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1710). 172, 4. VII. 1923; 1600, VII.

o prohlášení ministra zahraničí 175, 9. XI. 1923; 92, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). . 182, 12. XII. 1923; 256, VIII.

o stát. rozpočtu a fi. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 200, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 289, 15. X. 1925; 849, XI.

Věcná poznámka:

v níž vysvětluje výrok, pro nějž byl volán k pořádku. 26, 17. XII. 1920; 615, II.

Interpelace:

n a l é h a v á stran znehodnocování potravin a mylného aplikování rakouských předpisů na slovenské území, t. 1349. 120, 27. VI. 1922; 377, V.

n a l é h a v á stran církevních daní a povinností (koblín a rokovin) na Slovensku a v Podkarp. Rusi, t. 1351. 120, 27. VI. 1922; 377, V. odpov. t. 1558. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

o rozpuštění sjezdu komunistů ze Slovenska v Lubochni, t. 417. 34, 27. I. 1921; 843, II.

stran obtěžování obecenstva loveckými psy při cestování ve vlacích, t. 2261. 289, 15. X. 1925; 919, XI.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy a urážky na cti podle bodu 1. § 8 zák. čl. XLI. ai 1914). 73, 25. X. 1921; 29, IV.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1 a 2 kvalifikovaného podle § 3, č. 1 zákonného čl. XLI. z r. 1914). 79, 13. XII. 1921; 129, IV. zpr. t. 1739; zprav. dr. Krouský; 178, 29. XI. 1923; 154, VIII. n e v y d á n 180, 4. XII. 1923; 181, VIII.

vyšetřujícího soudu v Bratislavě (přečin pomluvy a urážky na cti dle § 1 a 2 zák. čl. XLI. ai 1914). 116, 23. V. 1922; 151, V.

sed. v Bratislavě (přečin pomluvy věc dr. J. Brežného). 127, 14. VII. 1922; 706, V. zpr. t. 1504; zprav. dr. Krouský; 136, 1. XII. 1922; 277, VI. vydán: 144, 18. XII. 1922; 793, VI.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin dvojnásobné pomluvy tiskem - věc dr. Schnabla). 129, 24. X. 1922; 6, VI. zpr. t. 1502; zprav. dr. Krouský; 136, 1. XII. 1922; 277, VI. vydán: 144, 18. XII. 1922; 794, VI.

sed. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem dle § 1, 2, § 9, bod 6. zák. čl. 41 z r. 1914). 148, 23. I. 1923; 964, VI. zpr. t. 1619; zprav. dr. Krouský; 163, 9. V. 1923; 1400, VII. n e v y d án 1402, VII.

sed. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem dle §§ 1, 3, bod 1, 2, § 9, bod 6 zák. čl. z r. 1914). 148, 23. I. 1923; 964, VI. zpr. t. 1619; zprav. dr. Krouský; 161, 26. IV. 1923; 1320, VII.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin urážky na cti, spáchaný tiskem dle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI. z r. 1914). 173, 30. X. 1923; 5, VIII. zpr. t. 1738; zprav. dr. Krouský; 178, 29. XI. 1923 141, VIII. vydán: 179, 4. XII. 1923; 169, VIII.

hlav. stát. zast. v Bratislavě se žádosti sedrie v Bratislavě ze dne 22. XI. 1923 (přečin pomluvy tiskem podle §§ 1 a 3, odst. 2, č. 1 zák. čl. XLI. z r. 1914). 191, 14. II. 1924; 798, VIII. zpr. t. 1854; zprav. dr. Krouský; 201, 24. IV. 1924; 140, IX. n e v y d á n 204, 13. V. 1924; 246, IX.

porušení imunity sedrií v Bratislavě (č. 8703/24 předs.). 262, 22. IV. 1925; 135, XI. zpr. t. 2136; zprav. dr. Krouský; zpráva im. v., že byla imunita porušena, schválena. 265, 5. VI. 1925; 211, XI.

Volán k pořádku:

25, 16. XII. 1920; 537, II.

ZULEGER Theodor

IV. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I. Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I. Byl členem výb. im. a nár. hosp.

Návrhy:

ohledně organisace Pozemkového úřadu, t. 248. 22, 8. XII. 1920; 336, II.

stran živelních škod způsobených katastrofálním suchem v okresech doupovském, kadaňském, podbořanském a žateckém, t. 2186. 275, 13. VII. 1925; 427, XI.

Resoluce:

4 r e s o l. k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. IX. a XVIII. 26, 17. XII. 1920, 622 630, II.

k dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 441) stran plánu pro přechodné hospodářství z nynějšího vázaného do normálního s výrobky zemědělskými i průmyslovými. 36, 4. II. 1921; 975, II.

k předloze o povinném známkování chmele (zpr. t. 488) k §§ 13 a 25. 40, 17. II. 1921; 1030, II.

k návrhu posl. Bechyně (koalič.) na vydání zákona o staveb. ruchu (zpr. t. 565) stran specialisování pozemků, jež nesmí býti vyvlastněny k účelům stavební činnosti. 45, 3. III. 1921; 1154, II.

3 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XIV., XVIII. a XX. 141, 15. XII. 1922; 737, VI.

k § 37 vládního návrhu zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách (zpr. t. 1720). 178, 29. XI. 1923; 148, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy J. Černého ze 26. X. 1920. 15, 9. XI. 1920; 39, II. (něm. 73).

o převzetí soukromých železnic do správy státní (zpr. t. 326). 29, 22. XII. 1920; 705, II. (něm. 755)

o povinném známkování chmele (zpr. t. 488). 40, 17. II. 1921; 1030, II. (něm. 1033)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1157, II. (něm. 1197)

o mimořádné župní přirážce na Slovensku, (zpr. t. 830). 61, 1. VII. 1921; 187, III. (něm. 214)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 164, IV. (něm. 220)

o strojených hnojivech na rok 1921 (zpr. t. 1436). 126, 13. VII. 1922; 555, V. (něm. 666)

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132, 9. XI. 1922; 174, VI. (něm. 217)

o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 1598). 158, 23. IV. 1923; 1248, VII. (něm. 1257) I

o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách (zpr. t. 1720). 178, 29. XI. 1923; 143, VIII. něm. 155)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 257, VIII. (něm. 352)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 692, XI. (něm. 788)

Prohlášení:

jménem německých měšťanských stran: odvolává hlasování proti návrhu zákona na změnu zákona o dani výdělkové (zpr. t. 1339), k němuž došlo omylem; něm. měšť. strany jsou pro návrh. 117, 24. V. 1922; 202, V. (něm. 229)

Interpelace:

n a l é h a v á ve příčině vyživovacího plánu, t. 877. 63, 2. VIII. 1921; 250, III.

stran zvýšení kontingentu obilí, t. 591. 47, 15. III. 1921; 1296, II. odpov. t. 779. 60, 30. VI. 1921; 143, III.

ŽĎÁRSKÝ Josef

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp.

Vzdal se mandátu 112, 24. IV. 1922; 82, V.

Za něho nastoupil dr. Němec Bohumil.