THOŘ Josef

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Návrhy:

na změnu, resp. doplnění zákona z 5. II. 1907, říš. zák. č. 26, jenž týče se změn doplňků řádu živnostenského, t. 1826. 197, 8. IV. 1924; 74, IX.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989) k §§ 28 a 141. 227, 8. X. 1924; 870, IX,

Resoluce:

3 r e s o l. k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) stran kompetence rozhodčích soudů v zákoně. 45, 3. III. 1921; 1145, II.

k předloze o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny, zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 1177) stran náhrady ztráty u oněch obchodníků, jež byli Družstvem k nákupu bavlny přinuceni. 94, 19. I. 1922; 783, IV.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 569 (vlád. nař. o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím). 47, 15. III. 1921; 1299, II.

živn. v. zpr. t. 444 (likvidace zásob bavlny zakoupené na úvěr pod zárukou státu a jednotné súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím). 47, 15. III. 1921; 1301, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15 XII. 1920; 410, II.

o změně některých ustanovení o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 947). 70, 12. VIII. 1921; 402, III.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 196, IV.

o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny, zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 1177). 94, 19. I. 1922; 782, IV.

o všeobecné dani výdělkové (zpr. t. 1321). 115, 28. IV. 1922; 133, V.

o změně řádu volení v obcích (t. 1403). 128, 14. VII. 1922; 719, V.

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132, 9. XI. 1922; 180, VI.

o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní (zpr. t. 1529). 143, 18. XII. 1922; 787, VI.

o novelisaci zákona ze dne 19. I. 1922, č. 29 Sb. z., o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny (ústní zpr. k t. 1525). 145, 20. XII. 1922; 845, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 238, VIII.

o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1774 a 1777). 188, 20. XII. 1923; 653, VIII.

o trestání válečné lichvy (zpr. t. 1863). 202, 25. IV. 1924; 160, IX.

o stihání úplatkářství (zpr. t. 1945). 219, 3. VII. 1924; 642, IX.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 226, 7. X. 1924; 797, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 276, X.

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 2056). 247, 22. XII. 1924; 515, X.

o sociálním pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 277, XI.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů RČS za r. 1922 (zpr. t. 2152). 270, 1. VII. 1925; 342, XI.

o poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami (zpr. t. 2213, 2214 a 2215). 278, 18. IX. 1925; 428, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 689, XI.

Interpelace:

v příčině přídělu dříví dřevo obrábějícím živnostníkům, t. 84. 14, 26. X. 1920; 13, II. odpov. t. 281. 26, 17. XII. 1920; 596, II. 18, 17. XI. 1920; 169, II. odpov. t. 407. 32, 25. I. 1921; 812, II.

v záležitosti zkrácené dopravy mezi Prahou a severovýchodem, t. 1314. 112, 24. IV. 1922; 83, V. odpov. t. 1578/6. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

o zamítnutí podpory všeživnostenské výstavě, t. 1803/13. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1955/2. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.

TRČKA Emanuel

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. soc. pol. - Stál. - ku prozk. Stál. v. - techn. doprav. a zdrav.

Návrhy:

o zřízení Politické komise očistné, t. 1516. 140, 14. XII. 1922; 541, VI.

aby senát N. S. usnesl se na resoluci stran vydání doplňujícího vládního nařízení k provedení zákona z 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 1477. 133, 21. XI. 1922; 229, VI.

Resoluce:

3 r e s o I. k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) stran nařízení prováděcího k zákonu. 45, 3. III. 1921; 1154, 1155,II.

Zpravodajem:

zdrav. v. zpr. t. 1124 (započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické). 84, 19. XII. 1921; 586, IV.

techn. doprav. v. zpr. t. 1270 (přístup republiky Československé k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické z 20. V. 1875). 106, 16. II. 1922; 1168, IV.

techn. doprav. v. zpr. t. 1336 (VII. mezinárodní parlam. konference obchodní v Lisaboně). 116, 23. V. 1922; 181, V; doslov 184, V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara ze 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 120, II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1157, II.

o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 996). 70, 12. VIII. 1921; 448, III.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15, XII. 1921; 314, IV.

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 976, IV.

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 119. 1. VI. 1922; 334, V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 321, VI.

o ochraně republiky a státním soudě (zpr. t. 1588 a 1589). 155, 17. III. 1923; 1133, VI.

o prohlášení ministra zahraničí 174, 8. XI. 1923; 54, VIII.

o radiotelegrafních a radiotelefonních zařízeních (zpr. t. 1749). 187, 19. XII. 1923; 570, VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 328, IX.

o prohlášení ministra zahraničí 231, 4. XI. 1924; 56, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 205, X.

o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 2127). 260, 3. IV. 1925; 74, XI.

Interpelace:

n a l é h a v á o odpisu pohledávek Státním obilním ústavem konsumním družstvům, t. 2075. 250, 3. III. 1925; 542, X.

ohledně neudržitelných poměrů na hlavním celním úřadě v Hybernské ulici, t. 1004. 71, 18. X. 1921; 6, IV. odpov. t. 1237/6. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

aby zákonné předpisy pro stavební ruch byly podřízenými úřady přesně a dochvilně vyřizovány, t. 1005. 71, 18. X. 1921; 6, IV. odpov. t. 1237/1. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran výzvy uveřejněné v časopisu "Družstevník", t. 2110/2. 260, 3. IV. 1925; 49, XI. odpov. t. 2190/2. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

ve věci neuhrazených diferencí Velkonákupní společnosti v Karlíně, t. 2110/3. 260, 3. IV. 1925; 49, XI.

ve věci obchodování ministerstva pro zásobování lidu s firmou Heidler a spol., Ústřední Jednotou, Sdružením spotřebních družstev v Praze a Velkonákupní společností Karlín, t. 2155. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

ve věci sanování družstev podle zákona z 9. X. 1924, č. 237 Sb. z., t. 2155/1. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

ohledně rozdělení zbytku konting. cukru z kampaně 1924-1925 (krystalového a ku zpracování a zavařování), t. 2155/2. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

ve věci "Marnna", obchodní spol. v Praze, t. 2155/3. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

ve věci pohledávek ministerstva pro zásobování lidu resp. stát. obilního ústavu za nákupnami konsumních družstev, t. 2191/4. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

ve věci půjčky min. železnic v částce 20,000.000 Kč železničním konsumům, t. 2191/5. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

Dotazy:

v příčině přídělu uhlí živnostníkům pekařským na otop pecí k výrobě chleba, t. 10. 4, 10. VI. 1920; 92, I. odpov. t. 156. 14, 26. X. 1920; 15, II.

v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky, t. 11. 4, 10. VI. 1920; 92, I. odpov. t. 75. 11, 13. VII. 1920; 494, I.