ŠÁDA Josef

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. soc. pol. - techn. doprav. - ústav. práv. a zdrav.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Táboře (přestupek § 13 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.) 30, 18. I. 1921; 774, II. zpr. t. 608; zprav. J. Kousa; n e v yd án 51, 17. III. 1921; 1475, II.

ŠACHL Antonín

V. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. a nár. hosp.

Návrhy:

na zabezpečení dostatečného přídělu benzinu pro příští výmlat sklizně a nutných hospodářských výkonů pro pohon strojů, řezaček, šrotovníků atd., jakož i potřebného přídělu petroleje k zimnímu období, dosud silně postrádaného, t. 17. 5, 16. VI. 1920; 130, I.

na zrušení nařízení o mlecím řízení a mlecích listech, t. 30. 7, 18. VI. 1920; 294, I.

na změnu branného zákona ze dne 19. III. 1920, t. 272. 25, 16. XII. 1920; 445, II.

na změnu zákona ze dne 17. III. 1918, č. 82 Sb. z., o zatímní ochraně lesů, t. 1289. 111, 4. IV. 1922; 59, V.

na poskytnutí podpory krajům krupobitím, průtrží mračen a povodní postiženým, t. 1680. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 1722 (změna zákona o prozatímní ochraně lesů). 178, 29. XI. 1923; 153, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 26, 17. XII. 1920; 602, II.

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 939, II.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 103, 9. II. 1922; 1045, IV.

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 285, XI.

Interpelace:

v příčině dodávání umělých hnojiv pro zemědělskou výrobu, t. 38. 8, 22. VI. 1920; 342, I. odpov. t. 149. 14, 26. X. 1920; 15, II.

stran rychlého propuštění vojínů-zemědělců a zemědělských dělníků ku pracím žňovým, t. 89. 18, 17. XI. 1920; 169, II. odpov. t. 404. 32, 25. I. 1921; 812, II.

o výpisu daní pro poplatníky vždy počátkem roku od berních úřadů, t. 1238/7. 105, 15. II. 1922; 1118, IV.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem). 262, 22. IV. 1925; 118, XI. zpr. t. 2146; zprav. J. Lukeš; 265, 5. VI. 1925; 205, XI. n e v y d á n 267, 8. VI. 1925; 239, XI.

okres. s. v Lišově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.). 286, 12. X. 1925; 585, XI. zpr. t. 2267; zprav. dr. Krouský; 288, 14. X. 1925; 784, XI. vydán 289, 15. X. 1925; 917, XI.

ŠEVČÍK Vincenc

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Zemřel 16. X. 1921. 71, 18. X. 1921; 3, IV.

Za něho nastoupil Horák Alois.

Návrhy:

na zabezpečení výživy obyvatelstva Československé republiky z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a pozvolného uvolnění obchodu se všemi životními potřebami, t. 3. 3, 9. VI. 1920; 21, I.

na změnu opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. X. 1920 o opravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů (č. 586 Sb. z.), t. 263. 24, 15. XII. 1920; 357, II.

na změnu nařízení vlády ze dne 2. IX. 1920 o úpravě a ohradě cen mlýnských výrobků, t. 264. 24, 15. XII. 1920; 357, II.

Resoluce:

ke zpr. t. 309 (činnost Stál. výb. v době mezi 1.-2. zasedáním 1. voleb. období N. S.) týkající se přílohy C (poměr malozemědělců k moučné dávce). 28, 22. XII. 1920; 684, II.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 164 (zabezpečení výživy obyvatelstva RČS z nové sklizně). 17, 16. XI. 1920; 153, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 549 (vládní nařízení o nejvyšších cenách piva). 46, 8. III. 1921; 1208, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 550 (vládní nařízení o změně nejvyšších cen piva). 46, 8. III. 1921; 1210, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 557 (vlád. nař. o nejvyšších cenách droždí). 46, 8. III. 1921; 1217, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 558 (vlád. nař. o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku). 46, 8. III. 1921; 1217, II. doslov 1218, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 559 (vlád. nař. o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku). 46, 8. III. 1921; 1218, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 560 (vlád. nař. o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých). 46, 8. III. 1921; 1220, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého ze 26. X. 1920. 15, 9. XI. 1920; 46, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 474, II.

Interpelace:

o vydání nařízení finančními úřady k zákonu z přírůstku na majetku ze dne 8. IV. 1920, č. 309 Sb. z., t. 120. 13, 15. VII. 1920; 550, I. odpov. t. 150. 14, 26. X. 1920; 15, II.

o stranickém a násilnickém vystupování vojska ve veřejnosti a na schůzích, o veřejných projevech, jmenovitě o famosním přípisu pana generál. inspektora J. S. Machara, t. 172. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 506. 40, 17. II. 1921; 1028, II.

o provádění nařízení k meliorační novele z r. 1912-19, č. 21/20, o návrzích smluv mezi státní a zemskou správou a vodními družstvy, jež vydány byly ministerstvem zemědělství, t. 173. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 1078. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

v příčině provedení čl. IV. zákona ze dne 9. IV. 1920, č. 306 Sb. z., kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a měšťanských (Min. výnos dto 31. XII. 1920, č. 40897), t. 620. 51, 17. III. 1921; 1466, II. odpov. t. 703. 57. 1 1. V. 1921; 77, III.

Dotazy:

o neprovádění melioračního zákona ze dne 19. XII. 1919, č. 21 Sb. z. z r. 1920. t. 13. 4, 10. VI. 1920; 92, I. odpov. t. 146. 14, 26. X. 1920; 15, II.

ŠPERA Alois,

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. a zdrav.

Návrhy:

na postátnění zemských středních škol na Moravě, t. 1346. 118, 31. V. 1922; 247, V.

na vydání zákona o převzetí ubytování četnictva na náklad státu, t. 1347. 118, 31. V. 1922; 247, V.

aby zvěrolékařský dozor s ministerstva zemědělství přenesen byl na ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy, t. 1350. 118, 31. V. 1922; 247, V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 408, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 422, VI.

Interpelace:

ohledně kontroly nad výrobou bílého pečiva, t. 430. 35, 3. II. 1921; 855, II. odpov. t. 656. 54, 31. III. 1921; 4, III.

stran rozpouštění obecních zastupitelstev na Moravě, t. 684. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 832. 62, 2. VIII. 1921; 222, III.

ohledně obsazování míst v tabákové továrně ve Svitavách, t. 726. 58, 14. VI. 1921; 123, III. odpov. t. 909. 65, 5, VIII. 1921; 317, III.

v záležitosti výplaty zvýšení odpočivného t. zv. staropensistům, t. 793. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1064. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

ŠTELCL Josef

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. zdrav. a živn.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 511 (úprava obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin). 42, 22. II. 1921; 1058, II.

živn. v. zpr. t. 826 (vlád. nař. o úpravě obchodu melasou a osmosovou vodou). 63, 2. VIII. 1921; 252, III.

živn. v. zpr. t. 1339 (změna zákona o dani výdělkové). 116, 23. V. 1922; 181, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. polit. správy v Sušici (přestupek § 17, č. 5 nařízení vlády RČS ze dne 11. VI. 1920, č. 390 Sb. z.). 14, 26. X. 1921; 13, II. zpr. t. 570; zprav. dr. Procházka; 47, 15. III. 1921; 1298, II. n e v y d á n 1299, II.

ŠŤASTNÝ Ferdinand

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - výb. techn. doprav. a náhr. úsp. kom.

Návrhy:

na změnu nařízení vlády republiky Československé č. 633 ze dne 2. XII. 1919, kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí, t. 278. 25, 16. XII. 1920; 445, II.

na novelisaci zákona ze 30. VI. 1921, č. 242 Sb. z., o daních dopravních. 143, 18. XII. 1922; 783, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721) k §§ 7 a 8. 57, 11. V. 1921; 101, III.

Resoluce:

(koaliční) k osnově zákona, kterým se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně (zpr. t. 1780), aby se započatou stavbou budovy poštovního ředitelství v Brně provedly se nutné stavby k odstranění ubytovacích nedostatků. 190, 21. XII. 1923; 735, VIII.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. o převzetí soukromých železnic do správy státní (ústní zpr. k t. 326). 29, 22. XII. 1920; 700, II. doslov 707, II.

techn. doprav. v. zpr. t. 698 (příslušnost ministerstva veřejných prací ve věcech vodních družstev). 57, 11. V. 1921; 104, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 699 (vlád. nař. o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily). 57, 11 . V. 1921; 105, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 823 (státní podpora při zahájení soustavné elektrisace). 60, 30. VI. 1921; 146, III.

techn. doprav. v. zpr. t. 1343 (úmluva o definitivním dunajském statutu). 1 17, 24. V. 1922; 227, V.

techn. doprav. v. zpr. t. 1780 (prodloužení Lhůty pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně). 190, 21. XII. 1923; 734, VIII.

techn. doprav. v. zpr. t. 1811 (úprava poměru čsl. státní správy k Čsl. plavební akciové společnosti Oderské). 193, 6. III. 1924; 20, IX.

techn. doprav. v. zpr. t. 2134 (předloha zmocňující vládu, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akc. spol. v Praze, a kterou se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 262, 22. IV. 1925; 133, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 544, II.

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721). 57, 1 1. V. 1921; 86, III.

o úvěru k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v r. 1921 (zpr. t. 941). 68, 10. VIII. 1921; 360, III.

o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory (zpr. t. 1014). 70, 12. VIII. 1921; 468, III.

o úvěru na podporu nezaměstnaných (zpr. t. 1493). 136, 1. XII. 1922; 291, VI.

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 2120). 259, 2. IV. 1925; 26, XI.

Interpelace:

stran složení a praxe nájemních senátů, t. 191. 17, 16. XI. 1920; 150, II. odpov. t. 1073. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 a 491 tr. z.). 158, 23. IV. 1923; 1244, VII. zpr. t. 1641; zprav. dr. Stránský; 164, 29. V. 1923; 1408, VII. n e v y d á n 166, 30. V. 1923; 1431, VII.

ŠVEC Václav

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in.

Návrhy:

na doplnění § 9 zákona ze dne 17. VII. 1919, č. 421 Sb. z., kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění, t. 791. 60, 30. VI. 1921; 144, III.

na používání lesního steliva a zachování slámy ke krmení dobytka, t. 990. 70, 12. VIII. 1921; 507, III.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 703, XI.

Interpelace:

v příčině nepravidelného zásobování moukou, t. 217. 21, 7. XII. 1920; 324, II. odpov. t. 341. 30, 18. I. 1921; 773, ÍI.

v příčině nezaměstnanosti dělnictva v jižních Čechách, t. 218. 21, 7. XII. 1920; 324, II. odpov. t. 618. 51, 17. III. 1921; 1466, II.