SPIES Erdmann

IV. voleb. kraj

NA

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. soc. pol. a živn.

Návrhy:

týkající se zřízení německé zvěrolékařské fakulty, t. 72. 11, 13. VII. 1920; 494, I.

na změnu vlád. nař. ze dne 22. XII. 1920, č. 681 Sb. z., o přirážkách k poplatkům za cejchování podle zákona ze dne 22. XI. 1929, č. 629 Sb. z., t. 1886. 207, 28. V. 1924; 359, IX.

na zahájení a provedení nouzové akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresů Teplé a Mariánských Lázní, kteří katastrofální nepohodou byli po- škozeni, t. 1974. 222, 29. IX. 1924; 721, IX.

stran živelních pohrom způsobených trvalými dešti v polit. okresech Kraslicích. Nejdku, Jáchymově a Přísečnici, t. 2224. 280, 30. IX. 1925; 503, XI.

Resoluce:

3 r e s o I. k předloze o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (t. 1546), 1. aby vláda ihned povolila zakládání zemědělských nemoc. pokladen tam, kde jsou pro to zákonité předpoklady; 2. aby vláda ihned vypsala volby do okres. nemoc. pokladen; 3. aby dovolila připojení sousedních okresů ke stávajícím zemědělským nemoc. pokladnám. 147, 21. XII. 1922; 895, VI.

k předloze o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 1971), aby slevy na daních byly ihned po povolení uveřejňovány ve všech daňových okresech a aby prováděcí předpisy před vydáním zaslány byly povolaným korporacím k vyjádření. 226, 7. X. 1924; 811, IX.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 949, II. (něm. 985)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 442, IV. (něm. 521)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 551, VI. (něm. 635)

o slučování a rozlučování obcí, změně hranic (ústní zpr. k t. 1541). 147, 21. XII. 1922; 900, VI. (něm. 944)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 396, VIII. (něm. 486)

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773). 188, 20. XII. 1923; 635, VIII. (něm. 678)

o dani z obratu a o dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789). 190, 21. XII. 1923; 746, VIII. (něm. 781)

o inkompatibilitě (zpr. t. 1885). 208, 30. V. 1924; 416, IX. (něm. 453)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 1971). 226, 7. X. 1924; 807, IX. (něm. 831)

Interpelace:

n a l é h a v á stran protizákonného zabraňování zřizovati zemědělské a lesnické nemocenské pokladny, t. 1430. 151, 27. II. 1923; 1045, VI. odpov. t. 1615/14. 162, 8. V. 1923; 1388, VII.

ve věci vyplácení pohledávek uložených u poštovní spořitelny, vkladů a rent v plné měně československé, poštovní spořitelnou ve Vídni, t. 51. 10, 24. VI. 1920; 377, I. odpov. t. 158. 14, 26. X. 1920; 15, II.

ve příčině zřízení poštovního a telegrafního ředitelství pro západočeský obvod lázeňský v Karlových Varech, t. 447. 37, 8. II. 1921; 991, II. odpov. t. 567. 47, 15. III. 1921; 1295, II.

ve příčině znovuzřízení přímého spojení jízdní poštou mezi Bečovem, Schönthalem a Útvinou, t. 469. 38, 10. II. 1921; 1015, II. odpov. t. 611. 54, 31. III. 1921; 3, III.

ve příčině odebrání koní, kteří byli vojenskou správou rolníkům vydáni, t. 701. 57, 11. V. 1921; 77, III. odpov. t. 1059. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

stran vyplácení náhrady za bankovky s padělanými kolky, t. 1355/6. 120, 27. VI. 1922; 377, V. odpov. t. 1460/1. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

stran úřadování u okresní správy politické v Mariánských Lázních, t. 1453/6. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1565/5. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran poskytování státních záloh konsumním spolkům, t. 1872/4. 204, 13. V. 1924; 224, IX.

stran nápisů na úředních budovách, nemocenské pokladně, okresní správní komisi a na purkmistrovském úřadě města Manětína, jakož i o tom, že tamní měst. obec německým obyvatelům vydává jen české domovní listy, t. 1872/7. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 2000/4. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran zvýšení státního příspěvku na vydržování hudební školy v Bečově nad Teplou, t. 2110/5. 260, 3. IV. 1925; 49, XI.

stran zabavení časopisu "Deutscher Landbote" v Karl. Varech ze dne 20. III. 1925, č. 23, ročník VII., t. 2191/2. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

STARK Franz Karl

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp. a živn.

Návrhy:

na opatření vydatné pomoci obětem živelních pohrom, t. 2221. 280, 30. IX. 1925; 503, XI.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k fin. zákonu na r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. II. a XIX. 141, 15. XII. 1922; 733, 737, VI.

4 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1538) 145, 20. XII. 1922; 834 837, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1011, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze, kterou se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných (t. 1907). 215, 26. VI. 1924; 537, IX.

Resoluce:

k fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XXI. 83, 17. XII. 1921; 564, IV.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu na r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XI. 141, 15. XII. 1922; 735, VI.

k fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753) stran seznamu subvencí poskytnutých ústavům, korporacím a jednotlivcům. 184, 14. XII. 1923; 539, VIII.

k předloze o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1925 (zpr. t. 2264), aby o použití částek osnovou povolených podána byla N. S. zpráva do konce března 1926. 289, 15. X. 1925; 905, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 458, II. (něm. 555)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 437, VI. (něm. 512)

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 1564). 167, 7. VI. 1923; 1465, VII. (něm. 1485)

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 1708). 172, 4. VII. 1923; 1620, VII. (něm. 1654)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 277, VIII. (něm. 362)

o podpoře nezaměstnaných a o povolení dodatečného úvěru k této (zpr. t. 1906 a 1907). 215, 26. VI. 1924; 528, IX. (něm. 540)

o státní pomoci při živelních pohromách (zpr. t. 2264). 289, 15. X. 1925; 903, XI. (něm. 933)

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Plané (přestupek § 312 tr. z. a § 1 zák. ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.). 158, 23. IV. 1923; 1244, VII. zpr. t. 1654; zprav. dr. Stránský; 164, 29, V. 1923; 1408, VII. vydán: 167, 7. VI. 1923; 1466, VII.

okres. s. ve Stříbře (přestupek urážky na cti). 169, 2. VII. 1923; 1552, VII.

okres. s. v Touškově (přestupek proti bezpečnosti cti). 225, 6. X. 1924; 759, IX. zpr. t. 2003; zprav. dr. Stránský; 233, 1. XII. 1924; 137, X. n e v y d á n 140, X.

STOJAN Antonín Cyril, dr.

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. a živn.

Z e m ř e l 29. IX. 1923. 173, 30. X. 1923; 2, VIII.

Za něj nastoupil Koukal Bohuslav.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 1181 (ratifikace obchodní smlouvy, uzavřené mezi RČS a král. Rumunským). 94, 19. I. 1922; 772, IV.

živn. v. zpr. t. 1253 (Labská a Dunajská plavební společnost). 105, 15. II. 1922; 1132, IV.

kult. v. zpr. t. 1255 (dívčí školy odborné a právní poměry jejich učitelstva). 106, 16. II. 1922; 1147, IV.

živn. v. zpr. t. 1265 (státní záruka svazům družstev živnostenských). 106, 16. II. 1922; 1162, IV.

živn. v. zpr. t. 1315 (připomínky p. presidenta rep. k vrácenému zákonu o plavebních společnostech Labské a Dunajské). 112, 24. IV. 1922; 88, V.

Řeč v rozpravě:

o pohořelých v Sušicích, okr. Uh. Hradiště (zpr. t. 1262). 106, 16. II. 1922; 1157, IV.

Interpelace:

ohledně zásilek amerických, t. 60. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 155. 14, 26. X. 1920; 15, II.

ohledně zadržení peněz při okolkování, t. 61. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 145. 14, 26. X. 1920; 15, II.

ohledně výplaty kongruy s přídavky, t. 92. 14, 26. X. 1920; 13, II. odpov. t. 450. 36, 4. II. 1921; 937, II.

ohledně požitků zemských inspektorů, t. 110. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 226. 21, 7. XII. 1920; 324, II.

STRÁNSKÝ Adolf, dr.

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 2, 1. VI. 1920; 10, I.

Byl členem výb. im. - techn. doprav. a úsp. kom.

Vzdal se mandátu dne 21. IX. 1925. 279, 22. IX. 1925; 499, XI.

Za něho nastoupil dr. Seifert Josef.

Návrhy:

na vydání zákona proti spekulaci valutou čs. republiky, t. 1103. 76, 24. XI. 1921; 83, IV.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 1100 (imunita H. Hartla, J. Luksche, J. Jelinka, F. Jessera, V. Chlumeckého, J. Dúrčanského a inž. J. Klimko). 95, 24. I. 1922; 819, IV; doslov 825, IV.

im. v. zpr. t. 1498 (imunita dr. Hellera). 152, 13. III. 1923; 1060, VI.

3 krát im. v. zpr. t. 1641 (imunita V. Klofáče, dr. Kloudy a Ferd. Šťastného). 166, 30, V. 1923; 1424, VII.

im. v. zpr. t. 1653 (imunita dr. Hellera). 166, 30. V. 1923; 1432, VII.

im. v. zpr. t. 1655 (imunita T. Matuščáka). 166, 30. V. 1923; 1433, VII.

im. v. zpr. t. 1654 (imunita F. K. Starka). 167, 7. VI. 1923; 1464, VII.; doslov 1466, VII.

im. v. zpr. t. 1656 (imunita F. Linka). 167, 7. VI. 1923; 1466, VII.; doslov 1471, 1472, VII.

im. v. ve věci min. inž. Novák contra dr. Heller (ústní zpr.). 190, 21. XII. 1923; 770, VIII.; doslov 773, VIII.

im. v. zpr. t. 1824 (imunita dr. Herzigové). 196, 19. III. 1924; 68, IX.

im. v. zpr. t. 1897 (imunita inž. J. Klimko). 214, 24. VI. 1924; 513, IX.; doslov 515, IX.

im. v. (zpr. t. 1978 (imunita T. Matuščáka). 225, 6. X. 1924; 759, IX.

im. v. zpr. t. 1976 (imunita V. Chlumeckého). 225, 6. X. 1924; 760, IX.

im. v. zpr. t. 1977 (imunita J. Reyzla). 233, 1. XII. 1924; 139, X.

im. v. zpr. t. 2003 (imunita F. K. Starka). 233, 1. XII. 1924; 140, X.

im. v. zpr. t. 2002 (imunita I. Bodnára). 254, 17. III. 1925; 578, X; doslov 581, X.

im. v. zpr. t. 2081 a 2082 (imunita I. Bodnára). 256, 24. III. 1925; 596, X; doslov 604, X.

im. v. zpr. t. 2101 (imunita I. Bodnára). 258, 31. III. 1925; 7, XI.; doslov 8, XI.

im. v. zpr. t. 2114 (imunita inž. Klimko). 259, 2. IV. 1925; 33, XI.; doslov 35, XI.

im. v. zpr. t. 2151 a 2159 (imunita T. Matuščáka). 270, 1. VII. 1925; 347, XI.; doslov 353, XI.

Řeč v rozpravě:

o imunitní záležitosti inž. J. Klimko (zpr. t. 245). 21, 7. XII. 1920; 328, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 378, II.

o imunitní záležitosti W. Lorenze (zpr. t. 347). 30, 18, I. 1921; 776, II.

o výkupu dráhy Rakovník-Louny (zpr. t. 1039). 71, 18. X. 1921; 18. IV.

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 130, 7. XI. 1922; 34, VI.

o změně ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení (zpr. t. 1813). 194, 7. III. 1924; 45, IX.

o nové organisaci vojenských soudů a úpravě přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby (zpr. t. 2192). 277, 17. IX. 1925; 448, XI.

Dotazy:

na předsedu senátu stran dohody předsedů obou sněmoven, aby v obou sněmovnách provedla se volba do úsporné komise parlamentní a aby po vykonané volbě byla tato komise opět svolána a odpov. předsedy V. Donáta 193, 6. III. 1924; 27, IX.

Volán k pořádku:

259, 2. IV. 1925; 37, XI.

SVĚCENÝ Antonín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal l, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - in. - ústav. práv. a zahr.

Návrhy:

na zahájení debaty o vládním prohlášení min. fin. inž. Bečky. 173, 30. X. 1923; 11, VIII.

na zahájení debaty o vládním prohlášení min. zahr. dr. Beneše. 173, 30. X. 1923; 19, VIII.

Resoluce:

3 r e s o I. (koaliční) k předloze o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek a cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884) vyzývající vládu: a) k urychlenému dokončení prací s úpravou zákona o tisku, b) k zřizování odborného školství novinářského a k spolupráci na úpravě hospodářského a sociálního postavení stavu novinářského, c) k zabezpečení volnosti vážné kritiky veřejných úřadů a korporací nebo jednotlivých orgánů vlády vzhledem k jich úřednímu působení. 207, 28. V. 1924; 353, IX.

Zpravodajem:

zahr. v. zpr. t. 1599 (zmocnění vlády, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle čl. 16 omluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací). 160, 25. IV. 1923; 1279, VII.

zahr. v. zpr. t. 1791 (obchodní smlouva s republikou Litevskou). 193, 6. III. 1924; 25, IX.

zahr. v. zpr. t. 2173 (prodloužení zatímní úpravy obchodních styků mezi RČS a Spojenými Státy Americkými ze 27. X. 1923, sjednané v Praze 5. XII. 1924). 274, 9. VII. 1925; 406, XI.

zahr. v. zpr. t. 2196 (prozatímní úprava obchodních styků s král. Dánským, sjednaná v Praze 18. XII. 1924). 279, 22. IX. 1925; 491, XI.

zahr. v. zpr. t. 2210 (ratifikace obchodní úmluvy s Francií, podepsané v Paříži dne 17. VIII. 1923 a Dodatečná úprava, doplňující tuto smlouvu, s protokolem k ní přiloženým). 279, 22. IX. 1925; 493, XI.

zahr. v. zpr. t. 2209 (prozatímní úprava obchodních styků s král. Dánským, sjednaná v Praze 18. IV. 1925). 280, 30. IX. 1925; 505, XI.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona stran daně z lihu (zpr. t. 1272). 106, 16. II. 1922; 1191, IV.

o zmocnění ministra financí k výpůjčkám také v cizí měně (zpr. t. 1294). 110, 31. III. 1922; 21, V.

Interpelace:

v záležitosti ústavu pro rekonvalescenty v Tuchoměřicích, t. 18. 5, 16. VI. 1920; 130, I. odpov. t. 153. 14, 26. X. 1920; 15, II. dodatek t. 240. 21, 7. XII. 1920; 325, II.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Praze (přečin § 24 tiskového zákona). 262, 22. IV. 1925; 118, XI. zpr. t. 2145; zprav. J. Lukeš; 265, 5. VI. 1925; 205, XI. n e v yd á n 267, 8. VI. 1925; 238, XI.

SVRAKA Antonín

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I. 112, 24. IV. 1922; 81, V.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 1868). 205, 15. V. 1924; 262, IX. (něm. 271)

o vlastní imunitní věci (zpr. t. 1901). 214, 24. VI. 1924; 512, IX. (něm. 518)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 343, X. (něm. 410)

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě po případě sedrie v Nitře z 13 II. 1924, B 1383/1924 (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.). 193, 6. III. 1924; 5, IX. zpr. t. 1868; zprav. J. Lukeš; 204, 13. V. 1924; 223, IX. vydán: 205, 15. V. 1924; 268, IX.

hlav. stát. zast. v Bratislavě se žádostí sedrie v Bratislavě ze dne 14. II. 1924, B/952 (přečin utrhání na cti podle § 1 a 3, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zákonného čl. XLI. z r. 1914 a přečin podle § 18, č. 1, 2 a 3 zákona z 19 III. 1923, č. 50 Sb. z.). 193, 6. III. 1924; 5, IX. zpr. t. 1869; zprav. J. Lukeš; 204, 13. V. 1924; 223, IX. n e v yd á n 205, 15. V. 1924; 269, IX.

hlav. stát. zast. v Bratislavě ze dne 29. III. 1924, č. 4179/24, se žádostí sedrie v Komárně ze dne 23. III. 1924, B 133/924/2, (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky). 197, 8. IV. 1924; 75, IX. zpr .t. 1901; zprav. J. Lukeš; 213, 12. VI. 1924; 495, IX. n e v y d á n 214, 24. VI. 1924; 512, IX.

SCHILLER Josef

III. voleb. kraj

NSD

Nastoupil místo zemřelého K i e s e w e tt e r a W i l h.

Ověřovací list vydán 264, 26. V. 1925; 165, XI.

Slib vykonal 264, 26. V. 1925; 165, XI.

Byl členem výb. techn. doprav.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 759, XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem). 277, 17. IX. 1925; 477, XI. zpr. t. 2248; zprav. dr. Krouský; 284, 7. X. 1925; 569, XI. n e v y d á n 289, 15. X. 1925; 917, XI.

SCHMIDT Karl Eugen, dr.

XI. voleb. kraj

NN (hospitant)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. ústav. práv.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. stát. půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59). 10, 24. VI. 1920; 422, I. (něm. 480)

o mírových smlouvách mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291). 27, 21. XII. 1920; 652, II. (něm. 670)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 449, IV. (něm. 527)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 369, VI. (něm. 404)

Interpelace:

o nepřístojnostech při vystavování pasů a přecházení hranic, t. 142. 14, 26. X. 1920; 15, II. odpov. t. 514. 41, 18. II. 1921; 1037, II.

ve příčině odložení saisony německého divadla v Bratislavě, t. 651. 54, 31. III. 1921; 4, III. odpov. t. 1076. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

ve věci neslovanských lékařů na Slovensku, t. 1238/3. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

Volán k pořádku:

82, 16. XII. 1921; 462, IV.

ŠABATA František

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. a zahr.

Resoluce:

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XI. a XVII. 141, 15. XII. 1922; 735, 737, VI.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 347 (imunita W. Lorenze). 30, 18. I. 1921; 776, II. im. v. zpr. t. 348 (imunita J. Reyzla). 30, 18. I. 1921; 777, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 446, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 567, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 305, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 747, XI.

Interpelace:

v záležitosti epidemie kulhavky a slintavky, t. 200. 17, 16. XI. 1920; 150, II. odpov. t. 542. 44, 1. III. 1921; 1081, II.