SÁBLÍK Karel

VI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. soc. pol. - techn. doprav. a osp. kom.

Návrhy:

na úpravu hospodaření příští sklizní obilí a brambor, t. 20. 5, 16. VI. 1920; 130, I.

na poskytnutí státní podpory zemědělcům v některých obcích okresu žďárského, postižených průtrží mračen a krupobitím, t. 799. 60, 30. VI. 1921; 144, III.

na snížení tarifů na místních drahách, t. 1678. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

(koaliční) na poskytnutí podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na Jihlavsku a Znojemsku, t. 1951. 220, 4. VII. 1924; 705, IX.

Resoluce:

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XVIII. a XX. 26, 17. XII. 1920; 622, 632, II.

k předloze o opatření strojených hnojiv v r. 1921 (ústní zpr. k t. 313) stran opatření hnojiva pro pěstitele lnu. 29, 22. XII. 1920; 714, II.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 163 (úprava hospodaření příští sklizní obilí a brambor). 17, 16. XI. 1920; 155, II. doslov 162, II.

výb. rozp. a nár. hosp. k předloze o opatření strojených hnojiv v r. 1921 (ústní zpr. k t. 313). 29, 22. XII. 1920; 711, II. doslov 719, II.

rozp. v. zpr. t. 461 (změna zákona o evidenci katastru daně pozemkové). 38, 10. II. 1921; 1017, II.

výb. rozp. a nár. hosp. zpr. t. 498 (nařízení o nadkontingentním příplatku za dodané obilí). 42, 22. II. 1921; 1057, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 511 (úprava obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin). 42, 22. II. 1921; 1058, II.

rozp. v. zpr. t. 619 (vládní nařízení o ochraně před morem skotu a o úpravě zvěrolékařství). 54, 31. III. 1921; 9, III.

rozp. v. ku změně zákona o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním zákona přídělového o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarp. Rus (ústní zpr. k t. 603). 56, 1. IV. 1921; 27, III.

rozp. v. zpr. t. 939 (úvěr 10 mil. Kč ke tlumení moru a nákaz zvířecích). 68, 10. VIII. 1921; 355, III.

výb. rozp. a nár. hosp. zpr. t. 940 (státní příspěvek na provedení nouzových prací opravných a zajišťovacích na moravských vodotocích). 68, 10. VIII. 1921; 357, III.; doslov 358, III.

rozp. v. o úpravě - snížení - drahotních přídavků státním i jiným zaměstnancům veřejným (ústní zpr. k t. 1138). 88, 21. XII. 1921; 644, IV.

výb. nár. hosp. a rozp. zpr. t. 1598 (plemenitba hospodářských zvířat). 158, 23. IV. 1923; 1245, VII.; doslov 1255, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1816 (obchodní smlouva s Anglií). 196, 19. III. 1924; 67, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1913 (zvelebení a ochrana výroby rostlinné). 218, 2. VII. 1924; 572, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1931 (plemenitba hospodářských zvířat). 218, 2. VII. 1924; 573, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1979 (doplněk a částečná změna zákona o obnově drobných zemědělských pachtů). 224, 30. IX. 1924; 733, IX.; doslov 742, IX.

Řeč v rozpravě:

o sestátnění drah (zpr. t. 2141). 264, 26. V. 1925; 193, XI.

Interpelace:

v záležitosti úpravy železničního spojení Vel. Meziříčí s pražskými rychlíky v Okřískách, t. 688. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 1034. 71, 18. X. 1921; 6, IV.

o ochraně domácího lnářství, t. 1687/6. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1801/4. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

SEHNAL Václav

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - soc. pol. - techn. doprav. a živn.

Návrhy:

ohledně škod způsobených průtrží mračen na Hořicku, t. 1677. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

Resoluce:

k vlád. nař. o zřízení zemského hospodářského úřadu pro Podkarpatskou Rus (zpr. t. 391) stran zřízení kontrolního a poradního sboru. 32, 25. I. 1921; 817, II.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o úpravě - snížení - drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1139). 88, 21. XII. 1921; 646, IV; doslov 675, IV.

br. v. zpr. t. 1495 (náhrada za vojenskou přípřež v míru v r. 1923). 135, 29. XI. 1922; 268, VI.

br. v. zpr. t. 1865 (požadování dopravních prostředků pro účely vojenské). 204, 13. V. 1924; 226, IX.; doslov 234, IX.

živn. v. zpr. t. 2086 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů). 253, 12. III. 1925; 569, X.

živn. v. zpr. t. 2103 (osnova, kterou se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění). 258, 31. III. 1925; 4, XI. tisková oprava 259, 2. IV. 1925; 32, XI.

techn. doprav. v. zpr. t. 2141 (předloha zákona, podle kterého nabývá stát drah zaručených státem anebo zemí Českou). 264, 26. V. 1925; 165, XI.; doslov 198, XI.

Interpelace:

stran neoprávněného postupu berních správ při přípravných pracech pro daň z majetku a přírůstku na majetku, t. 85. 14, 26. X. 1920; 13, II. odpov. t. 354. 30, 18. I. 1921; 773, II.

SECHTR Josef

I. voleb. kraj

A

Nastoupil místo P r á š k a K a r l a, zbaveného mandátu.

Ověřovací list vydán 6. V. 1925. 264, 26. V. 1925; 165, XI.

Slib vykonal 264, 26. V. 1925; 165, XI.

Řeč v rozpravě:

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 2268). 290, 16. X. 1925; 940, XI.

SEIFERT Josef, dr.

VI. voleb. kraj

ND

Nastoupil za dr. S t r á n s k é h o A d o l f a, vzdavšího se mandátu.

Volba ověřena 282, 1. X. 1925; 519, XI.

Slib vykonal 282, 1. X. 1925; 519, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 287, 13. X. 1925; 617, XI.

SLAVÍK Antonín

IV. voleb. kraj

A

Nastoupil po P á n k o v i F r a n t., který se vzdal mandátu.

Volba verifikována 130, 7. XI. 1922; 30, VI.

Slib vykonal 124, 10. VII. 1922; 465, V.

Byl členem výb. kult. - nár. hosp. - soc. pol. - ústav. práv. - zahr. a zdrav.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 1426 (obnova prozatímního vnuceného pachtu). 126, 13. VII. 1922; 571, V; doslov 574, V.

ústav. práv. v. ku změně řádu volení v obcích (ústní zpr. k t. 1403). 126, 13. VII. 1922; 662, V. doslov 128, 14. VII. 1922; 723, V.

soc. pol. zpr. t. 1540 (výplata jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní). 147, 21. XII. 1922; 889, VI.

soc. pol. v. zpr. t. 1622 (odklad exekučního vyklizení místností). 161, 26. IV. 1923; 1327, VII.; doslov 1360, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 1827 (stanovení hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců). 197, 8. IV. 1924; 76, IX.; doslov 83, IX: 2. doslov k resoluci 199, 10. IV. 1924; 118, IX.

soc. pol. v. zpr. t. 1862 (prodloužení platnosti zákona o odkladu exekučního vyklizení místností). 202, 25. IV. 1924; 169, IX.

soc. pol. v. zpr. t. 2118 (odklad exekučního vyklizení místností). 257, 26. III. 1925; 629, X; tisková oprava 258, 21. III. 1925; 6, XI.

soc. pol. v. zpr. t. 2153 (pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří). 268, 9. VI. 1925; 251, XI.; doslov 300, XI.

zahr. v. zpr. t. 2231 (ratifikace prozatímní úpravy obchodních styků s republikou Tureckou, sjednané v Praze 6. III. 1925). 283, 6. X. 1925; 544, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 327, VI.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 846, IX.

o prohlášení ministra zahraničí 231, 4. XI. 1924; 49, X.

SMETANA Antonín

VII. voleb. kraj.

ČSD

Nastoupil za zemřelého C i n g r a P e t r a.

Volba verifikována 30, 18. I. 1921; 772, II.

Slib vykonal 17, 16. XI. 1920; 150, II.

Byl členem výb. ostav. práv.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 829 (povolení zcizení několika pozemků města Frýdku). 67. 9. VIII. 1921; 348, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 985 (užití dílčích dluhopisů města Brna v hodnotě 50 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 70, 12. VIII. 1921; 408, III.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 968, IV.

o obchodní úmluvě s Polskem (ústní zpr. k t. 1366). 123, 30. VI. 1922; 446, V.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 851, IX.

SMRTKA Josef

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - kult. - ku prozk. Stál. v. - soc. pol. a ostav. práv.

Návrhy:

na zařadění obcí Borohrádku, Velké Čermé, Malé Čermé, Čičové, Šachova, Zdelova a Žďáru nad Orlicí v pol. okresu rychnovském n. Kn. do obvodu bramborářského o dani z převodu majetku, t. 586. 47, 15. III. 1921; 1296, II.

p o z m ě ň o v. n á v r h k vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) k § 9. 45, 3. III. 1921; 1154, II. vzat zpět 1163, II.

Zpravodajem:

soc. pol. v. zpr. t. 400 (ochrana dětí v cizí péči a dětí nemanželských). 33, 25. I. 1921; 826, II.; doslov 832, II.

soc. pol. v. zpr. t. 440 (prodloužení zmocnění obcí a společných bytových úřadů k provádění zákona z 30. X. 1919, č. 592 Sb. z.). 37, 8. II. 1921; 1002, II.

kult. v. zpr. t. 539 (zřízení hudebních komor). 44, 1. III. 1921; 1085, II.

soc. pol. v. zpr. t. 547 (změna ustanovení o odpočivných požitcích státních zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských). 44, 1. III. 1921; 1086, II.

kult. v. zpr. t. 593 (převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě do státní správy a přeměna jeho ve vyšší reál. ref. gymnasium). 49, 16. III. 1921; 1440, II.

soc. pol. v. zpr. t. 1550 (překládání státních zaměstnanců na jiné služební mí. sto). 147, 21. XII. 1922; 906, VI.; doslov 913, VI.

kult. v. zpr. t. 1735 (úprava organisace odborných škol pro ženská povolání a poměrů učitelstva těchto škol). 179, 4. XII. 1923; 163, VIII.; doslov 167, VIII.

soc. pol. v. zpr. t. 2061 (změna předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požit. cích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích). 247, 22. XII. 1924; 495, X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 478, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 335, IV.

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417) 126, 13. VII. 1922; 620, V.

Interpelace:

ve příčině užívání názvu škola občanská t. 855. 62, 2. VIII. 1921; 224, III. odpov. t. 1091. 75, 22. XI. 1921; 61, IV.

SOKOL Karel Stanislav

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. zahr. a náhr. Stál. v.

Z e m ř e l 20. III. 1922. 108, 28. III. 1922; 2, V.

Místo něho nastoupil dr. Malínský František.

Zpravodajem:

zahr. v. zpr. t. 291 (3 mírové smlouvy podepsané v Trianonu, v Neuilly sur Seine a Sevrés). 27, 21. XII. 1920; 643, II.; doslov 655, II.

zahr. v. o smlouvě o hranicích, podepsané v Sevrés 1920 (dodatek ku zpr. t. 393). 31, 20. I. 1921; 790, II.; doslov 797, II.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 256, II.

o prohlášení min. zahr. dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. dr. Hellera (t. 556). 46, 8. III. 1921; 1257, II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. A. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1355, II.

SOUKUP František, dr.

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda 1, 26. V. 1920; 7, I.

Zvolen místopředsedou senátu při volbě definitivní 11, 13. VII. 1920; 497, I.

Byl členem výb. im. - Stál. v. - ústav. práv. a náhr. úsp. kom.

Proslov:

uvítací k senátorům z Podkarp. Rusi. 197, 8. IV. 1924; 75, IX.

Posmrtná vzpomínka:

choti presidenta republiky Charlie G. Masarykové. 164, 29, V. 1923; 1409, VI.

Woodrowu Wilsonovi. 191, 14. II. 1923; 795, VIII.

vyslanci Vlastimilu Tusarovi. 197, 8. IV. 1924; 73, IX.

Prohlášení:

ex prasidio o projevu býv. předsedy senátu K. Práška při oslavě 5. výročí republiky na Hradě za rozpravy o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 347, IX.

Vysvětlení:

proč přerušena 125. schůze na půl hodiny (na výtku učiněnou presidiu dr. Hellerem). 125, 11. VII. 1922; 523, V.

Návrhy:

na zrušení vlád. nař. z 19. XII. 1919, č. 662 Sb. z., t. 256. 23, 14. XII. 1920; 342, II.

na doplnění zákona z 31. I. 1919, č. 75 Sb. z., o ztrátě mandátu člena obecního zastupitelstva, t.258. 23, 14. XII. 1920; 342, II.

na změnu jednacího řádu senátu, t. 1167. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

Resoluce:

k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XIV.. 83, 17. XII. 1921; 565, IV.

k předloze o snížení drahotních výpomocí státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138) stran všeobecného zlepšení životních podmínek všestrannou akcí vlády proti drahotě. 88, 21. XII. 1921; 676, IV.

k fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XIII. 141, 15. XII. 1922; 736, VI.

Zpravodajem:

Stál. v. zpr. t. 77 (brněnská smlouva mezi RČS a rep. Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin). 11, 13. VII. 1920; 497, I; doslov 514, I.

ústav. práv. v. o ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou (ústní zpr. k t. 315). 29, 22. XII. 1920; 731, II.; doslov 742, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 1096 (užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy). 77, 29. XI. 1921; 114, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1746 (ukládání deposit soudních a deposit poručenských úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze). 185, 17. XII. 1923; 551, VIII.

im. v. zpr. t. 1883 (zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Nár. shromáždění na běh promlčecí lhůty). 207, 28. V. 1924; 299, IX.

im. v. zpr. t. 2265 (imunita Š. Kady). 289, 15. X. 1925; 910, XI.

Z p r á v a o VIII. Mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Paříži (zpr. t. 1664). 167, 7. VI. 1923; 1444, VII.

Z p r á v a o X.Mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Bruselu 1924. 231, 4. XI. 1924; 26, X.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 3, 9. VI. 1920; 36, I.

o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 248, II.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích. 23, 14. XII. 1920; 348, II.

o prohlášení min. zahr. dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. dr. Hellera (t. 556). 46, 8. III. 1921; 1263, II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Ústí n. L. dne 3. VIII. 1921. 64, 4. VIII. 1921; 276, III.

o obchodní a celní smlouvě mezi RČS a král. S. H. S., sjednané v Bělehradě r. 1919 (zpr. t. 931). 65, 5. VIII. 1921; 323, III.

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o zahraniční situaci, vytvořené druhým návratem exkrále Karla do Maďarska. 74, 26. X. 1921; 47, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 156, IV.

o změně řádu volení v obcích (t. 1403). 128, 14. VII. 1922; 721, V.

o vládních prohlášeních a naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132, 9. XI. 1922; 197, VI.

o ochraně republiky a o státním soudě (zpr. t. 1588 a 1589). 155, 17. III. 1923; 1136, VI.

o prohlášení ministra zahraničí 232, 5. XI. 1924; 118, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 401, X.

Interpelace:

n a l é h a v á v záležitosti uzavření všech hostinců a kaváren v Praze, t. 389. 33, 25. I. 1921; 825, II. odpov. t. 756. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

n a l é h a v á o stávce v průmyslu hornickém, t. 1244. 100, 6. II. 1922; 916, IV. zodpověděna prohlášením min. veř. prací Tučného. 102, 8. II. 1922; 974, IV.

n a l é h a v á o hospodářské krisi, nezaměstnanosti a drahotě, t. 1465. 130, 7. XI. 1922; 30, VI. zodpověděna prohlášením min. soc. péče Habrmana. 131, 8. XI. 1922; 92, VI.

ohledně zasahování bankovního úřadu republiky Československé do stávky bankovních úředníků, t. 842. 69, 10. VIII. 1921; 369, III.

Žádost ve věcech imunity:

disciplinární rady pro advokáty a kandidáty advokacie v Čechách za souhlas k disciplinárnímu stíhání. 230, 30. X. 1924; 2, X. zpr. t. 2001; zprav. dr. Stránský; 233, 1. XII. 1924; 138, X. n e v y d á n; zprav. J. Kouša; 236, 9. XII. 1924; 153, X.

zemsk. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti). 259, 2. IV. 1925; 14, XI. o b n o v e n a 264, 26. V. 1925; 164, XI. zpr. t. 2266; zprav. J. Kouša; 288, 14. X. 1925; 784, XI. n e v y d á n 289, 15. X. 1925; 910, XI.

SPIEGEL Ludwig, dr.

III. voleb. kraj

NDSS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - Stál. ústav. práv. a náhr. úsp. kom.

Návrhy:

aby proti zákonům z 15. IV. 1920, č. 325 a 326 Sb. z. (jednací řád sněmoven) vznesen byl odpor u ústavního soudu, t. 1483. 133, 21. XI. 1922; 229, VI.

2 do p l ň o v. n á v r h y k brněnské smlouvě o státním občanství a ochraně menšin mezi RČS a rep. Rakouskou (zpr. t. 77) stran odstavce 2. ratifikačního usnesení a vsunutí odstavce 4. 11, 13. VII. 1920; 514, I.

8 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček (zpr. t. 59) k §§ 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 12. 10, 24. VI. 1920; 438, I.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními (zpr. t. 1333). 117, 24. V. 1922; 200, V.

p í s e m n á s t í ž n o s t předsednictvu senátu na zamítavé usnesení iniciat. výb. stran návrhu dr. Spiegela, aby vznesen byl odpor proti zákonům o jednacích řádech u ústav. soudu (t. 1483) a n á v r h, aby iniciat. výb. změnil zamítavé usnesení. 149, 25. I. 1923; 984, VI.

aby osnova zákona o radiotelegrafii a radiotelefonii byla vrácena výb. (zpr. t. 1749). 187, 19. XII. 1923; 589, VIII.

Resoluce:

4 r e s o I. k finančnímu zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. IX. a XIII. 26, 17. XII. 1920; 620, 629, II.

k předloze o organisaci řádných soudů I. a II. stolice a veškerých vojenských soudů (ústní zpr. k t. 312) stran vztahu § 3 odst. 7 ústavy k projednávanému zákonu. 29, 22. XII. 1920; 724, II.

2 r e s o I. k předloze zákona, zmocňujícího vládu ke slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 631) stran předložení zprávy senátu o dosavadních změnách provedených na základě dosud platného zákona a prováděcího nařízení k § 4. 53, 18. III. 1921; 1493, II.

k vlád. nař. o zániku závazku k válečným úkonům (ústní zpr.) stran co nejrychlejšího zrušení závazku k válečným úkonům. 75, 22. XI. 1921; 72, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 7, 18. VI. 1920; 294, I. (něm. 319)

o smlouvě brněnské, uzavřené mezi RČS a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin (zpr. t. 77). l 1, 13. VII. 1920; 506, I. (něm. 526)

o prohlášení min. předsedy ze 16. XI. 1920 a o naléh. interpelacích t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 264, II. (něm. 308)

o imunitní záležitosti inž. J. Klimko (zpr. t. 245). 21, 7. XII. 1920; 326, II. (něm. 333)

o mírových smlouvách mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291). 27, 21. XII. 1920; 649, II. (něm. 667)

o smlouvě o hranicích uzavřené v Sèvres r. 1920 (zpr. t. 393). 31, 20. I. 1921; 792, II. (něm. 802)

o uvolnění obchodu zvěří (zpr. t. 535). 43, 24. II. 1921; 1070, II. (něm. 1075)

o zvýšení rozpočtových položek kapitoly "Nejvyšší správní soud" na rok 1921 (zpr. t. 568). 46, 8. III. 1921; 1203, II. (něm. 1271)

o zmocnění vlády k zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rak.-uher. (zpr. t. 641). 53, 18. III. 1921; 1506, II. (něm. 1530)

o zprávě komise N. S. pro kontrolu dávky z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 815). 62, 2. VIII. 1921; 230, III. (něm. 242)

o upravení povinnosti vydati nemovité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 1101). 76, 24. XI. 1921; 87, IV. (něm. 99)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 192, IV. (něm. 232)

o zákonu, jímž se upravuje vyhlašováni zákonů a nařízení (zpr. t. 1126). 84, 19. XII. 1921; 587, IV. (něm. 592)

o zrušení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 1179). 94, 19. I. 1922; 791, IV. (něm. 803)

o zmocnění ministra financí k výpůjčkám také v cizí měně (zpr. t. 1294). 110, 31. III. 1922; 28, V. (něm. 53)

o osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (zpr. t. 1335). 117, 24. V. 1922; 207, V. (něm. 232)

o změně úředních obvodů v pohraničním území (zpr. t. 1473). 134, 23. XI. 1922; 246, VI. (něm. 257)

o ochraně republiky a státním soudě (zpr. t. 1588 a 1589). 155, 17. III. 1923; 1109, VI. (něm. 1162)

o osnově zákona o telegrafech (zpr. t. 1590). 156, 19. III. 1923; 1190, VI. (něm. 1206)

o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 1658). 167, 7. VI. 1923; 1453, VII. (něm. 1475)

o vojenském kázeňském a kárném právu (zpr. t. 1703). 172, 4. VII. 1923; 1630, VII. (něm. 1659)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 249, VIII. (něm. 343)

o radiotelegrafních a radiotelefonních zařízeních (zpr. t. 1749). 187, 19. XII. 1923; 565, VIII. (něm. 599)

o změně ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení (zpr. t. 1813). 194, 7. III. 1924; 46, IX. (něm. 51)

o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění (zpr. t. 1825). 199, 10. IV. 1924; 110, IX. (něm. 125)

o inkompatibilitě a o volebním soudu (zpr. t. 1885 a 1887), o projevu předsedy senátu K. Práška k presidentu republiky při oslavě 5. výročí republiky. 208, 30. V. 1924; 403, IX. (něm. 437)

o stihání úplatkářství (zpr. t. 1945). 219, 3. VII. 1924; 634, IX. (něm. 688)

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 291, XI. (něm. 322)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 699, XI. (něm. 793)

Věcná poznámka:

k řeči v rozpravě o stihání úplatkářství (zpr. t. 1945). 219, 3. VII. 1924; 657, IX. (něm. 698)

Interpelace:

n a l é h a v á stran uvedení československo-francouzské obchodní úmluvy v platnost, t. 747. 63, 2. VIII. 1921; 250, III.

o omluvách Československé republiky s Německou říší, t. 292. 27, 21. XII. 1920; 641, II. odpov. t. 379. 34, 27. I. 1921; 843, II.

ve příčině prodloužení opční lhůty pro československou státní příslušnost, t. 436. 35, 3. II. 1921; 856, II. odpov. t. 729. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

ve příčině hlasování v Horním Slezsku, t. 486. 40, 17. II. 1921; 1027, II. odpov. t. 742. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

stran předložení materiálu k mírovým smlouvám, t. 528. 42, 22. II. 1921; 1055, II. odpov. t. 714. 57, 11. V. 1921; 77, III.

ohledně uveřejnění mírových smluv ve Sb. z. a n., t. 876. 62, 2. VIII. 1921; 224, III. odpov. t. 1053. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

stran uplatňování nároku na část hornoslezského území pro Československo, t. 1109/4. 79, 13. XII. 1921; 128, IV. odpov. t. 1237/5. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

o zabavení němec. novin "Bohemia" z 1. XI. 1921, t. 1238. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran nařízení ze 16. II. 1922, č. 49 Sb. z., o stažení drobných mincí 20 haléřových měny rak.-uher., t. 1314/6. 112, 24. IV. 1922; 83, V. odpov. t. 1460. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

stran porušení jazykového zákona železniční správou, t. 1355/5. 120, 27. VI. 1922; 377, V. odpov. t. 1558/7. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran vytlačení německého jazyka ze styku zemských školních rad s okresními a místními školními radami, t. 1563/1. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1714/2. 173, 30. X. 1923; 3, VIII.

stran zabavení němec. časopisů, zejména časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" pro jejich poznámky k procesu Baeranovu, t. 1563/6. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1692/1. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

o jazykovém právu cizozemců, t. 1594/4. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII. odpov. t. 1801/1. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu, t. 1594/5. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII.

stran neustálého zasahování do vysoko- školské samosprávy, t. 1687/10. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1714/5. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.

stran monopolu, uděleného firmě Fučíkovský, t. 1756/2. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII. odpov. t. 1842/6. 201, 24. IV. 1924; 139, IX.

stran zabavení německého časopisu "Bohemia" ze dne 24. II. 1924, t. 1832/3. 197, 8. IV. 1924; 74, IX. odpov. t. 1882/6. 206, 27. V. 1924; 279, IX.

tom, jak se po stránce jazykového práva jedná s cizinci, t. 1904/5. 214, 24. VI. 1924; 509, IX. . odpov. t. 2064/6. 250, 3. III. 1925; 541, X.

o tom, že soudy nesprávně vykládají § 2 jazykového zákona, t. 1957/1. 221, 23. IX. 1924; 712, IX. odpov. t. 2064/4. 250, 3. III. 1925; 541, X.

stran úpravy požitků státních zaměstnanců, t. 2251. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

Dotazy:

k předsednictvu senátu ze dne 7. XI. 1920 o nezodpovídání interpelací vládou a odpov. předsedy senátu K. Práška. 16, 11. XI. 1920; 86, II.

k předsedovi senátu ze dne 8. II. 1921 o vlivu vlády na parlamentní projednávání vládních předloh a odpov. předsedy senátu K. Práška. 41, 18. II. 1921; 1038, II.

k předsednictvu senátu ze dne 30. X. 1923 stran nekonání schůzí senátu a jeho výborů až do 21. X. 1923 a odpov. předsedy senátu K. Práška. 176, 27. XI. 1923; 121, VIII.

k předsednictvu senátu ze dne 19. XII. 1923 stran výkonu censury řečí a projevů členů senátu v plenárních schůzích se strany předsedajícího, provedené z popudu úředníků sněmovních a odpov. předsedy K. Práška. 190, 21. XII. 1923; 731, VIII.