PRÁŠEK Karel

I. voleb. kraj

A mk

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Jmenován ministrem zemědělství 25. V. 1920. 2, 1. VI. 1920; 10, I.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 24. VI. 1920. 11, 13. VII. 1920; 493, I.

Zvolen předsedou senátu (při definitivní volbě předsedy). 11, 13. VII. 1920; 496, I.

Přípis předsednictvu senátu ze dne 23. I. 1924, že se vzdává funkce předsedy senátu N. S. 191, 14. II. 1924; 796, VIII.

Zbaven mandátu nálezem volebního soudu ze dne 25. IV. 1925. 264, 26. V. 1925; 165, XI.

Místo něho nastoupil Sechtr Josef.

Proslov:

po zvolení předsedou senátu. 11, 13. VII. 1920; 496, I.

při příležitosti ukončení předvánočního období podzimního zasedání senátu N. S. 29, 22. XII. 1920; 748, II.

při příležitosti ukončení jarního zasedání senátu N. S. 70, 12. VIII. 1921; 507, III.

při příležitosti odchodu senátorů na vánoční prázdniny. 92, 22. XII. 1921; 752, IV.

Posmrtná vzpomínka:

sen. Petru Cingrovi. 15, 9. XI. 1920; 24, II.

prof. Arnoštu Denisovi. 30, 18. I. 1921; 771, II.

sen. Josefu Hyršovi. 57, 11. V. 1921; 75, III.

sen. Josefu Hybešovi. 62, 2. VIII. 1921; 222, III.

sen. Vincenci Ševčíkovi. 71, 18. X. 1921; 3, IV.

sen. Janu Ružiakovi. 93, 17. I. 1922; 756, IV.

sen. Karlu St. Sokolovi. 108, 28. III. 1922; 2, V.

sen. Štěpánu Hangosovi. 109, 30. III. 1922; 7, V.

sen. Jindřichu Fritschovi. 135, 29. XI. 1922; 265, VI.

ministru financí dr. Aloisi Rašínovi. 150, 21. XII. 1923; 1040, VI.

sen. Aloisi Konečnému a dr. Ant. Cyrilu Stojanovi. 173, 30. X. 1923; 2, VIII.

Projev:

o akci Karla Habsburga v Maďarsku, jejím významu pro stát československý a vyslovení důvěry vládě. 73, 25. X. 1921; 28, IV.

o atentátu na min. dr. Rašína. 148, 23. I. 1923; 961, VI.

Prohlášení:

ve věci fondů Družstva hospodářských lihovarů. 176, 27. XI. 1923; 121, VIII.

Odpověď na dotazy:

dr. Spiegela o nezodpovídání interpelací. 16, 11. XI. 1920; 86, II.

Vettera stran naléh. interpelace o pamětním spisu v r. 1919 na mírové konferenci předloženém, jenž pojednává o problému Němců v Čechách. 26, 17. XII. 1920; 596, II.

dr. Spiegela o vlivu vlády na parlamentní projednávání vládních předloh. 41, 18. II. 1921; 1038, II.

dr. Ledebura o projednání návrhu t. 26 výborem iniciativním. 58, 14. VI. 1921; 122, III.

Hartla stran záležitosti dr. Baerana a Svazu legionářů. 71, 18. X. 1921; 4, IV.

dr. Hellera stran způsobu projednání návrhu dr. Franty, aby na VIII. mezinár. parlam. konferenci obchodní vysláni byIi za senát dr. Brabec a dr. Soukup. 118, 31. V. 1922; 248, V.

dr. Spiegela ze dne 30. X. 1923 stran nekonání schůzí senátu a jeho výborů až do 21. X. 1923. . 176, 27. XI. 1923; 121, VIII.

J. Průši, jaké opatření učinilo předsednictvo, aby předs. Prášek nevykonával funkce předsedy senátu dotud, dokud nebude vyšetřena otázka lihová. 178, 29. XI. 1923; 141, VIII.

dr. Spiegela ze dne 19. XII. 1923 stran výkonu censury řečí a projevů členů senátu v plenárních schůzích se strany předsedajícího, provedené z popudu úředníků sněmovních. 190, 21. XII. 1923; 731, VIII.

Sdělení:

pozdravného telegramu maršálka prvního senátu obnovené Polsky Trampczinského. 148, 23. I. 1923; 961, VI.

Návrhy:

(koaliční) na poskytnutí podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na okrese dolnokralovickém, t. 1953. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.

Řeč v rozpravě:

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884), v níž reaguje na vývody Průši o disposičním fondu lihovarnickém. 207, 28. V. 1924; 341, IX.

o směru "napravo" za rozpravy o státním rozpočtu a o finančním zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 309, X.

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 2056). 247, 22. XII. 1924; 515, X.

Volán k pořádku:

207, 28. V. 1924; 348, IX.

PROCHÁZKA Adolf, dr.

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal l, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - rozp. a ústav. práv.

Návrhy:

na částečnou změnu zákona ze dne 17. X. 1919, č. 562 Sb. z., o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění, t. 170. 15, 9. XI. 1920; 25, II.

na vydání zákona o vyměření zvláštních služebních přídavků soudcům, čekatelům soudcovským a konceptním úředníkům státního zastupitelství, t. 306. 27, 21. XII. 1920; 641, II.

na částečnou změnu trestních zákonů, t. 1112. 79, 13. XII. 1921; 129, IV.

stran zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze 27. IV. 1922, č. 130 Sb. z., o ochraně nájemníků, t. 1463. 130, 7. XI. 1922; 29, VI.

(koaliční) na poskytnutí podpor majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami, t. 1902. 213, 12. VI. 1924; 495, IX.

Resoluce:

k předloze o organisaci soudů řádných I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských (ústní zpr. k t. 312) stran přesídlování soudců. 29, 22. XII. 1920; 724, II.

ku změně a doplnění některých ustanovení advokátních řádů (zpr. t. 833) stran snížení vojenské povinnosti pro studující vysokých škol na 1 rok. 61, 1. VII. 1921; 197, III.

(koaliční) k finančnímu zákonu pro r. 1924) (zpr. t. 1753) stran sestátnění drah zemských a místních. 184, 14. XII. 1923; 537, VIII.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 197 (jednací řád senátu). 17, 16. XI. 1920; 152, II.

im. v. zpr. t. 308 (imunita dr. Karase). 27, 21. XII. 1920; 657, II.; doslov 658, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 392 (prodloužení příročí povoleného nařízením ze 27. VI. 1919, č. 352 Sb. z.). 32, 25. I. 1921; 819, II.

im. v. zpr. t. 570 (imunita Jos. Štelcla). 47, 15. III. 1921; 1298, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 681 (příslušnost v záležitostech státních hranic a povinnost vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti). 56, 1. IV. 1921; 54, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 682 (zákon o ochraně hraničních mezníků a trigonometrických značek). 56, 1. IV. 1921; 57, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 760 (zákon o původcovu právu k literárním, hudebním, uměleckým a fotografickým dílům). 58, 14. VI. 1921; 127, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 999 (zákon proti útisku a na ochranu ve shromážděních). 70, 12. VIII. 1921; 490, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1099 (původcovo právo k uměleckému dílu). 77, 29. XI. 1921; 106, IV.; doslov 113, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1130 (změna ustanovení § 1164 všeob. obč. zák.). 85, 20. XII. 1921; 603, IV.

rozp. v. o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (ústní zpr. k t. 1141). 88, 21. XII. 1921; 678, IV.

ústav. práv. v. o prodloužení platnosti opatření Stál. výb. o změně některých ustanovení trestního práva (ústní zpr. k t. 1152). 91, 22. XII. 1921; 744, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1168 (povolení užíti dílčích dluhopisů Moravy v obnosu 175,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů a zrušení zákona z 20. I. 1921, č. 27 Sb. z.). 93, 17. I. 1922; 761, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1194 (užití dílčích dluhopisů 5% čes. zem. investič. půjčky elektrisační v hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podob. kapitálů). 95, 24. I. 1922; 816, IV.

rozp. v. zpr. t. 1195 (změna ustanovení o soudních poplatcích). 95, 24. I. 1922; 817, IV; doslov 818, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1248 (smlouva s republikou Rakouskou o hranicích). 103, 9. II. 1922; 1019, IV.

rozp. v. zpr. t. 1253 (plavební společnosti Labská a Dunajská). 105, 15. II. 1922; 1132, IV.

rozp. v. zpr. t. 1255 (dívčí školy odborné a právní poměry jejich učitelstva). 106, 16. II. 1922; 1148, IV.

rozp. v. zpr. t. 1315 (připomínky p. presidenta rep. k vrácenému zákonu o plavebních společnostech Labské a Dunajské). 112, 24. IV. 1922; 88, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1319 (změna konkursního a vyrovnávacího řádu). 115, 28. IV. 1922; 138, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1324 (mezinárodní smíšené rozhodčí soudy). 115, 28. IV. 1922; 140, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1345 (použití části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen). 122, 28. VI. 1922; 402, V. doslov 404, V. tisková oprava 123, 30. XI. 1922; 416, V.

rozp. v. zpr. t. 1387 (smlouva s Německem stran zdanění). 124, 10. VII. 1922; 477, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1386 (užití dílčích dluhopisů hl. m. Prahy do 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů a placení cel slosovanými titry a splatnými kupony). 124, 10. VII. 1922; 480, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1441 (výslužné obecních a obvodních lékařů). 126, 13. VII. 1922; 594, V.

ústav. práv. zpr. t. 1472 (změna ustanovení stran posluchačů veřejného líčení). 134, 23. XI. 1922; 239, VI.; doslov 244, VI. tiskové opravy 135, 29, XI. 1922; 266, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1473 (změny úředních obvodů v pohraničním území). 134, 23. XI. 1922; 245, VI.; doslov 250, VI.

rozp. v. zpr. t. 1496 (změna ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví). 135, 29. XI. 1922; 271, VI.

rozp. v. zpr. t. 1509 (náležitosti vkladných listin, výmaz starých pohledávek a poplatkové úlevy při výmazu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 148, 23. I. 1923; 966, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1569 (nakladatelská smlouva). 154, 16. III. 1923; 1069, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1589 (státní soud). 155, 17. III. 1923; 1092, VI.; doslov 1149, VI.

ústav. práv. v. zpr. t. 1604 (stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny). 160, 25. IV. 1923; 1275, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1636 (příslušnost soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních, jež se mají nahrazovati podle § 393, odst. 3 tr. ř.). 164, 29. V. 1923; 1410, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1703 (vojenské kázeňské a kárné právo, odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním). 172, 4. VII. 1923; 1623, VII.; doslov 1633, VII.

rozp. v. zpr. t. 1746 (ukládání deposit soudních a deposit poručenských úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze). 185, 17. XII. 1923; 550, VIII.

ústav. práv. v. o sloučení rozhodování ve věcech nájemních (ústní zpr. k t. 1783). 190, 21. XII. 1923; 757, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1737 (stanovení předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné). 191, 14. II. 1924; 800, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1813 (změna ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení). 194, 7. III. 1924; 43, IX.; doslov 47, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1829 (zákon o osvojení). 199, 10. IV. 1924; 101, IX. textové opravy 201, 24. IV. 1924; 141, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1825 (podmíněné odsouzení a podmíněné propuštění). 199, 10. IV. 1924; 108, IX.; doslov 117, IX.

výb. ústav. práv. a rozp. zpr. t. 1850 (ukládání soudních deposit a deposit poručenských úřadů u poštovního úřadu šekového v Praze). 201, 24. IV. 1924; 143, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1861 (ochrana nájemníků). 202, 25. IV. 1924; 168, IX.; doslov 179, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1883 (zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stíhání členů Nár. shromáždění na běh promlčecí Lhůty). 207, 28. V. 1924; 298, IX.; doslov 305, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1918 (doplnění zákona o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých). 216, 30. VI. 1924; 560, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1945 (stihání úplatkářství). 219, 3. VII. 1924; 624, IX.; doslov 644, IX. oprava tiskové chyby 672, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1960 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe). 221, 23. IX. 1924; 714, IX. doslov (k resoluci F. Linka) 222, 29, IX. 1924; 722, IX.

rozp. v. zpr. t. 1984 (povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů). 228, 9. X. 1924; 925, IX.

rozp. v. zpr. t. 1985 (příročí a ochrana peněžních ústavů a jejich věřitelů). 228, 9. X. 1924; 927, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 2428 (prodloužení změny ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech). 241, 17. XII. 1924; 429, X.

rozp. v. zpr. t. 2057 (úprava platových poměrů soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti). 247, 22. XII. 1924; 502, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2067 (užití dílčích dluhopisů vydaných Brnem v úhrnné hodnotě 50 mil. Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 249, 29. I. 1925; 535, X. textová oprava 537, X.

rozp. v. zpr. t. 2086 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů). 253, 12. III. 1925; 569, X.

ústav. práv. v. zpr. t. 2127 (dávky za úřední úkony ve věcech správních). 260 3. IV. 1925; 70, XI.; doslov 93, XI.

ústav. práv. v. zpr. t. 2149 (zákon o letectví). 268, 9. VI. 1925; 305, XI. tiskové opravy 269, 10. VI. 1925; 333, XI.

rozp. v. zpr. t. 2172 (úprava soudnictví v hlav. městě Praze). 275, 13. VII. 1925; 429, XI. tiskové opravy 277, 17. IX. 1925; 459, XI.

ústav. práv. v. zpr. t. 2192 (osnova zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby). 277, 17. IX. 1925; 448, XI.; doslov. 450, XI.

ústav. práv. v. zpr. t. 2198 (osnova zákona, kterým se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnost. řádu). 278, 18. IX. 1925; 470, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 541, II.

o organisaci řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských (ústní zpr. k t. 312). 29, 22. XII. 1920; 721, II.

o záležitosti rady Nejvyššího soudu K. Kolacího (odpovědi min. spravedl. t. 705 a 713 na interp. dr. Hellera (t. 545 a 665). 60, 30. VI. 1921; 158, III.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Ústí n. L. dne 3. VIII. 1921. 64, 4. VIII. 1921; 272, III.

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 289, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 446, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 220, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 256, X.

Interpelace:

ohledně zastavení osobní dopravy na městských elektrických drahách v Praze, t. 130. 14, 26. X. 1920; 14. II. odpov. t. 696. 57, 11. V. 1921; 77, III.

o protináboženském vystupování učitele Jar. Juráška v Provodově, t. 269. 24, 15. XII. 1920; 357, II. odpov. t. 480. 38, 10. II. 1921; 1015, II.

ohledně provedení zákona o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu, t. 271. 25, 16. XII. 1920; 445, II. odpov. t. 406. 32, 25. I. 1921; 812, II.

o násilnostech páchaných příslušníky církve československé proti katolíkům v Dubicku, t. 740. 58, 14. VI. 1921; 123, III. odpov. t. 1237/3. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

ohledně tak zvané církve československé, t. 741. 58, 14. VI. 1921; 123, III. odpov. t. 1049. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

Volán k pořádku:

155, 17. III. 1923; 1106, VI.

PROCHÁZKA Jan

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. pro prozk. Stál. v. a techn. doprav.

Návrhy:

na zavedení státního monopolu obchodu s lihem, t. 232. 21, 7. XII. 1920; 324, II.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. zpr. t. 660 (vlád. nař. o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček a o úpravě smluvních sazeb přepravních). 55, 1. IV. 1921; 15, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Liberci (přestupek podle §§ 491 a 496 tr. zák.) 176, 27. XI. 1923; 124, VIII.

PROCHÁZKA Vincenc

VII. voleb. kraj.

L

Nastoupil na místo zemřelého K a d l č á k a Jos. M.

Volba verifikována 25. X. 1924. 231, 4. XI. 1924; 25, X.

Slib vykonal 204, 13. V. 1924; 225, IX.

Řeč v rozpravě:

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 297, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 712, XI.

PRŮŠA Josef

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1. 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. a živn. Návrhy:

Návrhy:

7 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze stanovící hranici příjmů vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827) k §§ 2, 6, 17, 23, 24 a 42. 197, 8. IV. 1924; 84-85, IX.

Resoluce:

4 r e s o I. k předloze stanovící hranici příjmů vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827) stran: 1. co nejrychlejšího ukončení likvidace a výplaty důchodů válečným poškozencům, 2. provádění lékařských prohlídek váleč. poškozenců, 3. ustanovování úředníků znalých mateřského jazyka a sociálních poměrů váleč. poškozenců, 4. zadávání nádražních prodejen novinových a nádražních knihkupectví válečným poškozencům. 197, 8. IV. 1924; 85-86, IX.

Řeč v rozpravě:

o všeobecné dani z převodu statků a pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 996). 70, 12. VIII. 1921; 449, III.

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o zahraniční situaci, vytvořené novým návratem exkrále Karla do Maďarska. 74, 26. X. 1921; 54, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 187, IV.

o snížení drahotních přídavků státním zaměstnancům, jakož i jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1912; 661, IV.

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 119, 1. VI. 1922; 326, V.

o vládním návrhu zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 1416). 125, 11. VII. 1922; 507, V.

o vládních prohlášeních a naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 132, 9. XI. 1922; 193, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 412, VI.

o požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 832, VI.

o ochraně republiky a státním soudě (zpr. t. 1588 a 1589). 155, 17. III. 1923; 1127, VI.

o stanovení hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827). 197, 8. IV. 1924; 80, IX.

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění (zpr. t. 1707). 172, 4. VII. 1923; 1595, VII.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1710). 172, 4. VII. 1923; 1606, VII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 423, VIII.

o disposičním fondu lihovarnickém za rozpravy o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 339, IX.

o podpoře nezaměstnaných a o povolení dodatečného úvěru k této (zpr. t. 1946 a 1907). 215, 26. VI. 1924; 532, IX.

o hornických soudech rozhodčích (zpr. t. 1932). 219, 3. VII. 1924; 620, IX.

o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1979). 224, 30. IX. 1924; 740, IX.

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991). 228, 9. X. 1924; 943, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 242, X.

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 2120). 259, 2. IV. 1925; 22, XI.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 2268). 290, 16. X. 1925; 942, XI.

Dotazy:

jaké opatření učinilo předsednictvo senátu, aby předseda K. Prášek nevykonával funkce předsedy senátu dotud, dokud nebude vysvětlena otázka lihová a odpov. předsedy K. Práška 178, 29. XI. 1923; 141, VIII.

ze dne 14. II. 1924, jaké opatření učinilo předsednictvo senátu, aby byla vyšetřena korupční aféra člena senátu K. Práška a odpov. předsedy V. Donáta 193, 6. III. 1924; 27, IX.

Volán k pořádku:

207, 28. V. 1924; 348, IX.

PŘIKRYL Ondřej, dr.

VII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. zdrav. a živn.

Zpravodajem:

živn. v. zpr. t. 435 (smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi RČS a král. S. H. S.). 37, 8. II. 1921; 994, II.

živn. v. zpr. t. 549 (vládní nařízení o nejvyšších cenách piva). 46, 8. III. 1921; 1208, II.; doslov 1210, II.

živn. v. zpr. t. 550 (vlád. nař. o změně nejvyšších cen piva). 46, 8. III. 1921; 1211, II.

živn. v. zpr. t. 575 (vlád. nař. o zákazu přeregistrování a prodeje čsl. říčních lodí do ciziny). 47, 15. III. 1921; 1299, II.

živn. v. zpr. t. 1001 (zmocnění vlády k prozatímní opravě obchodních styků s cizinou). 70, 12. VIII. 1921; 452, III.

živn. v. zpr. t. 1209 (obchodní, plavební a fin. smlouva s Italií). 99, 6. II. 1922; 912, IV. živn. v. zpr. t. 1336 (VII. mezinárodní parlam. konference obchodní v Lisaboně). 116, 23. V. 1922; 182, V.

zdrav. v. zpr. t. 1435 (převzetí výkonů zdravotně-policejních státem). 126, 13. VII. 1922; 597, V.

Interpelace:

o vzrůstající nezaměstnanosti v Prostějově, t. 584. 47, 15. III. 1921; 1295, II. odpov. t. 1043. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

v záležitosti zřízení školy pro dámské krejčovství při státní škole tkalcovské a krejčovské v Prostějově, t. 585. 47, 15. III. 1921; 1295, II. odpov. t. 773. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

o ochraně občanů Čsl. republiky před neoprávněným zdaňováním rakouskou vládou, t. 647. 54, 31. III. 1921; 4, III. odpov. t. 719. 57, 11. V. 1921; 77, III.

v záležitosti živnostenských škol pokračovacích v Prostějově, t. 648. 54, 31. III. 1921; 4, III. odpov. t. 771. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

o přídělu sbírek zrušené německé státní reálky v Prostějově, t. 674. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 831. 62, 2. VIII. 1921; 222, III.

v záležitosti zrušení německého státního gymnasia v Hranicích, t. 732. 58, 14. VI. 1921; 123, III. odpov. t. 879. 62, 2. VIII. 1921; 224, III.

v záležitosti rekonstrukce telefonní sítě v Prostějově, t. 918. 66, 9. VIII. 1921; 333, III. odpov. t. 1047. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

v záležitosti přestavby nádraží severní dráhy v Prostějově, t. 919. 66, 9. VIII. 1921; 333, III.

v záležitosti stavby poštovní budovy pro poštovní a telegrafní úřad II. v Prostějově, t. 920. 66, 9. VIII. 1921; 333, III. odpov. t. 1074. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

v záležitosti ochrany českých menšin ve východní Moravě, t. 921. 66, 9. VIII. 1921; 333, III.

v záležitosti regulace mlýnské strouhy v Prostějově, t. 923. 66, 9. VIII. 1921; 333, III. odpov. t. 1070. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

v záležitosti požadavků subalterních lékařů všeobecné nemocnice v Praze, t. 988. 70, 12. VIII. 1921; 507, III. odpov. t. 1068. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

stran stavby budov pro menšinové školy na severní Moravě, t. 1418/1. 126, 13. VII. 1922; 547, V. odpov. t. 1485/5. 134, 23. XI. 1922; 237, VI.

stran různých nesrovnalostí a protizákonností v německém školství v kraji mor.ostravském, t. 1687/2. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1714/8. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.