PÁNEK František

IV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. a zahr.

Vzdal se mandátu 1. VII. 1922. 123, 30. VI. 1922; 447, V.

Za něho nastoupil Slavík Antonín. 124, 10. VII. 1922; 465, V.

PÁNEK Rudolf

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 9. IV. 1920, č. 214 Sb. z., o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 7. 4, 10. VI. 1920; 92, I.

ohledně osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance, t. 140. 14, 26. X. 1920; 14, II. o b n o v e n t. 1717/1. 174, 8. XI. 1923; 23, VIII.

na zrušení úředního pojmenování "sluha" u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných, t. 273. 25, 16. XII. 1920; 445, II.

na změnu zákonů ze dne 7. X. 1919, č. 541 Sb. z., ze dne 19. III. 1920, č. 186 a 195 Sb. z., jimiž se upravují poměry státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných a požitky československého četnictva a vojska, t. 677. 57, 11. V. 1921; 76, III.

na změnu zákona ze dne 7. I. 1920, č. 31 Sb. z., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích, t. 730. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. II. 1920, č. 128 Sb. z., kterým se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů a nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. II. 1920, č. 130 Sb. z., kterým se upravují poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech, t. 837. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. o b n o v e n t. 1717/2. . 174, 8. XI. 1923; 23, VIII.

na úpravu služebních poměrů vrchních dozorců vězňů v trestnicích a věznicích soudů sborových, t. 838. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. o b n o v e n t. 1717/3. 174, 8. XI. 1923; 23, VIII.

na další odložení splátek na úvěry, poskytnuté ve státní ošacovací akci, t. 1032. 71, 18. X. 1921; 6, IV.

stran dosazení komisí pro zjednodušení státní správy a způsobu úřadování v úřadech státních, jakož i v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 1105. 77, 29. XI. 1921; 105, IV. o b n o v e n t. 1717/4. 174, 8. XI. 1923; 23, VIII.

aby senát RČS usnesl se na resoluci, týkající se prodloužené platnosti kolektivních smluv. 143, 18. XII. 1922; 783, VI.

Resoluce:

k předloze o slučování a rozlučování obcí, změně hranic (zpr. t. 1775), aby samospráva obcí byla upravena jednotným způsobem, odpovídajícím novým zásadám práva ústavního a správního. 189, 20. XII. 1923; 700, VIII.

Zpravodajem:

soc. pol. v. zpr. t. 106 (mimořádná výpomoc veškerým státním zaměstnancům). 13, 15. VII. 1920; 545, I.

soc. pol. v. zpr. t. 105 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům). 13, 15. VII. 1920; 549, I.

soc. pol. v. zpr. t. 104 (přídavky a příplatky vojenským gážistům). 13, 15. VII. 1920; 549, I. .

soc. pol. v. zpr. t. 220 (nouzová výpomoc veškerým civilním i vojenským státním zaměstnancům). 19, 18. XI. 1920; 172, II.; doslov 192, II.

soc. pol. v. zpr. t. 384 (rozšíření oboru působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku). 32, 25. I. 1921; 816, II.

soc. pol. v. zpr. t. 398 (zvýšení zaopatřovacích požitků vojenských gážistů, jejich vdovám a sirotkům). 34, 27. I. 1921; 845, II.

soc. pol. v. zpr. t. 397 (zrušení úředního pojmenování "sluha" u zaměstnanců ve státní službě a nahrazení titulem "zřízenec"). 24, 27. I. 1921; 848, II.

soc. pol. v. zpr. t. 565 (vydání zákona o stavebním ruchu). 45, 3. III. 1921; 1098, II.; doslov 1163, II.

soc. pol. v. zpr. t. 1008 (mimořádná výplata jednoměsíční částky nouzových výpomocí všem státním zaměstnancům). 70, 12. VIII. 1921; 472, III.

soc. pol. v. zpr. t. 1009 (zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových). 70, 12. VIII. 1921; 475, III.

soc. pol. v. zpr. t. 1201 (zákon o stavebním ruchu). 96, 25. I. 1922; 842, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1198 (požitky válečných poškozenců). 96, 25. I. 1922; 864, IV; doslov 874, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1182 (válečné přirážky k poplatkům). 99, 6. II. 1922; 914, IV.

soc. pol. v. 1239 (pense stát. zaměstnanců systému uherského v Podkarp. Rusi). 101, 7. II. 1922; 922, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1271 (vojenské požitky zaopatřovací). 106, 16. II. 1922; 1169, IV. tiskové opravy 107, 17. II. 1922; 1216, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1432 (propočítání služební doby četnictva). 126, 13. VII. 1922; 565, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1433 (požitky četnických vrchních strážmistrů). 126, 13. VII. 1922; 566, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1442 (zákon o sborech stráže bezpečnosti). 126, 13. VII. 1922; 568, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1538 (požitky civilních i vojenských státních zaměstnanců). 145, 20. XII. 1922; 807, VI.; doslov 837, VI.

soc. pol. v. zpr. t. 1623 a 1624 (ochrana nájemníků, změna některých ustanovení zákona z 11. VII. 1922, č. 225 Sb. z., o mimořádných opatřeních bytové péče). 161, 26. ľV. 1923; 1321, 1324, VII.; doslov 1356, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 1695 (úprava služebních poměrů četnictva a některých četnických požitků, zejména odpočivných a zaopatřovacích). 171, 3. VII. 1923; 1568, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 1918 (doplnění zákona o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých). 216, 30. VI. 1924; 558, IX.

soc. pol. v. zpr. t. 2059 (změna předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich). 247, 22. XII. 1924; 497, X.

soc. pol. v. zpr. t. 21 19 (zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních). 257, 26. III. 1925; 644, X.

soc. pol. v. zpr. t. 2177 (nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců). 274, 9. VII. 1925; 386, XI. tiskové opravy 277, 17. IX. 1925; 462, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 169, IV.

o telegrafech (zpr. t. 1590). 156, 19. III. 1923; 1186, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 471, VIII.

o radiotelegrafních a radiotelefonních zařízeních (zpr. t. 1749). 187, 19. XII. 1923; 579, VIII.

o nemocenském pojištění dělníků (ústní zpr. k t. 1790). 190, 21. XII. 1923; 761, VIII.

o stavebním ruchu (zpr. t. 1810). 193, 6. III. 1924; 15, IX.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 856, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 239, 12. XII. 1924; 362, X.

o sestátnění drah (zpr. t. 2141). 264, 26. V. 1925; 187, XI.

2 řeči v rozpravě o státním rozpočtu a finančním zákonu pro rok 1926 (zpr .t. 2250). 289, 15. X. 1925; 855, 893, XI.

Věcná poznámka:

k řeči dr. Hellera v rozpravě o zpr. t. 1749 (radiotelegrafní a radiotelefonní zařízení). 187, 19. XII. 1923; 588, VIII.

Interpelace:

ve věci generální stávky bankovního úřednictva, t. 839. 62, 2. VIII. 1921; 223, III.

PERTHEN Anna

III. voleb. kraj

NSD

volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byla členem výb. zdrav.

Návrhy:

p o z m ě ň o v. n á v r h k novelisaci zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198) k § 17, odst. 3. 96, 25. I. 1922; 874, IV.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XXI., tit. 1 § 4 a ku kap. Investice - stavby v oboru min. soc. péče. 141, 15. XII. 1922; 734, VI.

o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1538) k § 6. 145, 20. XII. 1922; 835, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557) k § 18. 149, 25. I. 1923; 1011, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h y k novelisaci úpravy organisace odborných škol pro ženská povolání a poměrů učitelstva těchto škol (zpr. t. 1735) k §§ 5, 6, 7 a 17. 179, 4. XII. 1923; 167, VIII.

Resoluce:

k fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XXI. 83, 17. XII. 1921; 564, IV.

k novelisaci úpravy organisace odborných škol pro ženská povolání a poměrů učitelstva těchto škol (zpr. t. 1735) stran večerních kursů. 179, 4. XII. 1923; 167, VIII.

k fin. zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran podpory organisací na ochranu dětí a mládeže. 184, 14. XII. 1923; 539, VIII.

k dodatečné úmluvě k Labské plavební aktě (zpr. t. 1778), aby nezaměstnanosti dělníků při polabské plavbě čelilo se opatřeními, umožňujícími omezenou dopravu uhlí po Labi. 189, 20. XII. 1923; 693, VIII.

dodatek k resoluci ku zpr. t. 1737 (ošetřování v ústavech pro choromyslné), aby epileptici byli ponecháni v ústavech již stávajících. 191, 14. II. 1924; 802, VIII.

k návrhu posl. dr. Hálka o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 1919), aby v podnicích, zaměstnávajících větší počet dělnic, byla správa povinna opatřiti přiměřené místnosti pro kojení. 218, 2. VII. 1924; 582, IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 469, II. (něm. 562)

o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (zpr. t. 629). 53, 18. III. 1921; 1503, II. (něm. 1528)

o přechodných policejně-právních ustanoveních o cestovních pasech (zpr. t. 893). 66, 9. VIII. 1921; 340, III. (něm. 343)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 435, IV. (něm. 516)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140 14. XII. 1922; 604, VI. (něm. 662)

o úpravě organisace odborných škol pro ženská povolání a poměrů učitelstva těchto škol (zpr. t. 1735). 179, 4. XII. 1923; 164, VIII. (něm. 170)

o dodatečné úmluvě k Labské plavební aktě (zpr. t. 1778). 189, 20. XII. 1923; 691, VIII. (něm. 713)

o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 1919). 218, 2. VII. 1924; 580, IX. (něm. 588)

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 844, IX. (něm. 905)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 742, XI. (něm. 817)

Interpelace:

n a l é h a v á o událostech v Litoměřicích, t. 1414. 124, 10. VII. 1922; 467, V. odpov. t. 1445. 126, 13. VII. 1922; 548, V.

o přechodných ustanoveních k zákonu ze dne 14. IV. 1920 o zubním lékařství a zubní technice, t. 209. 19, 18. XI. 1920; 172, II. odpov. t. 410. 35, 3. II. 1921; 855, II.

stran německé školy pro ošetřovatelky v Praze, t. 1418/2. 126, 13. VII. 1922; 547, V. odpov. t. 1460/6. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

stran poskytování a výplaty podpor v nezaměstnanosti v okresech děčínském, benešovském, česko-kamenickém a česko-lipském, t. 1803/2. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1958/5. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

PETŘÍK Josef

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona z 12. VIII. 1921, č. 313 Sb. z., o obnově drobných zemědělských pachtů, t. 1352. 119, 1. VI. 1922; 316, V.

v záležitosti živelní pohromy v polit. okrese Kralovice, t. 1528. 143, 18. XII. 1922; 783, VI.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 1264 (státní záruka zemědělským družstvům vyjma úvěrní a konsumní). 106, 16. II. 1922; 1161, IV.

nár. hosp. v. zpr. t. 1427 (novelisace zákona o obnově drobných zemědělských pachtů). 126, 13. VII. 1922; 575, V; tiskové opravy 579, V.

nár. hosp. v. zpr. t. 1569 (živelní pohroma v soudních okrech Kralovice a Manětín). 162, 8. V. 1923; 1392, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1617 (pomoc pohořelcům obce Ruská Nová Ves, okres Prešov, župa šarišská). 162, 8. V. 1923; 1393, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1705 (prozatímní úprava obchodních styků s cizinou). 172, 4. VII. 1923; 1611, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1946 (zrušení svěřenství). 219, 3. VII. 1924; 649, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1938 (podpora živelní pohromou postiženým v obci Hostěradice-Rakousy, okres Jílové). 219, 3. VII. 1924; 669, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1995 (podpora obcím okresu stříbrského a plzeňského, postiženým bouří). 235, 2. XII. 1924; 146, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2032 (podpora poškozeným živelní pohromou na okresích Poděbrady a Městec Králové). 248, 28. I. 1925; 531, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2034 (zavedení strážní služby při povodních). 252, 11. III. 1925; 560, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2173 (prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi RČS a Spojenými Státy Americkými ze 27. X. 1923, sjednaná v Praze 5. XII. 1924). 274, 9. VII. 1925; 407, XI.

Řeč v rozpravě:

o záležitosti drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1002). 70, 12. VIII. 1921; 497, III.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 490, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 558, VI.

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 1708). 172, 4. VII. 1923; 1620, VII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 286, VIII.

o užívání pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v obdobích 1924-1929 (zpr. t. 1864). 203, 26. IV. 1924; 211, IX.

o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1979). 224, 30. IX. 1924; 738, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 316, X.

o poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami (zpr. t. 2213, 2214, 2215). 278, 18. IX. 1925; 480, XI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 287, 13. XI. 1925; 647, XI.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 2268). 290, 16. X. 1925; 941, XI.

POLACH Johann

VII. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult. - ku prozk. Stál. v. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

ve příčině stabilisace mimořádných požitků státních úředníků, jakož i na roveň postavení staropensistů s novopensisty, t. 1298. 111, 4. IV. 1922; 59, V.

na změnu zákona z 21. XII. 1921, č. 495 Sb. z. (úprava výhod státních a veřejných zaměstnanců), t. 1304. 112, 24. IV. 1922; 83, V.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k novelisaci zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198) k §§ 8 a 25. 96, 25. I. 1922; 874, IV.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k částečnému zrušení zák. čl. I-XIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 1340) k čl. II. 116, 23. V. 1922; 177, V.

4 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1538) k § 6, odst. 3, 8, 9 a IV. 145, 20. XII. 1922; 835, 836, VI.

aby se přes zpr. t. 1538 (o požitcích státních zaměstnanců) přešlo k dennímu pořadu. 145, 20. XII. 1922; 834, VI.

aby zpr. t. 1991 (zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS") byla vrácena rozp. v. 228, 9. X. 1924; 945, IX.

Resoluce:

13 r e s o I. k fin. zákonu pro rok 1921 (zpr. t. 284) ku kap. V., XIII., XXI., VI., XII. a XIV.. 26, 17. XII. 1920; 619-634, II.

2 r e s o I. k fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. V a XIII. 83, 17. XII. 1921; 561, 563, IV.

5 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XIII. 141, 15. XII. 1922; 735-736, VI.

k úpravě vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (zpr. t. 1670) 1. aby vyučovací správa předložila co nejdříve osnovu zákona, jímž se zavádí povinné vyučování českému jazyku také ve vyšších třídách obecných škol a na občanských školách menšinových národností; 2. aby bez důvodů nezamítala návrhu místní školní správy a rodičů na zavedení (povinného) vyučování jazyku menšinové národnosti na českých školách. 168, 8. VI. 1923; 1511, VII.

k fin. zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran školské reformy. 184, 14. XII. 1923; 538, VIII. . k osnově finančního zákona pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. XIII. 289, 15. X. 1925; 891, XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 8, 22. VI. 1920; 343, I. (něm. 360)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 510, II. (něm. 580)

o převzetí pojištění cizích pojišťoven pojišťovnami domácími (zpr. t. 357). 31, 20. I. 1921; 799, II. (něm. 808)

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. A. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1351, II. (něm. 1417)

o převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě do správy státní a přeměně jeho v ref. reál. vyšší gymnasium (zpr. t. 593). 49, 16. III. 1921; 1440, II. (něm. 1452)

o obchodní a celní smlouvě mezi RČS a král. S. H. S., sjednané v Bělehradě r. 1919 (zpr. t. 93l). 65, 5. VIII. 1921; 320, III. (něm. 328)

o mimořádné výplatě jednoměsíční částky nouzových výpomocí veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 1008). 70, 12. VIII. 1921; 473, III. (něm. 524)

o právu autorském (zpr. t. 1099). 77, 29. XI. 1921; 109, IV. (něm. 117)

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 103, 9. II. 1922; 1027, IV. (něm. 1072)

o soupisu pohledávek a dluhů vůči cizincům (zpr. t. 1258). 106, 16. II. 1922; 1152, IV. (něm. 1196)

o částečném zrušení zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 1340). 116, 23. V. 1922; 152, V. (něm. 187)

o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417). 126, 13. VII. 1922; 647, V. (něm. 694)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 141, 15. XII. 1922; 688, VI. (něm. 757)

o požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 818, VI. (něm. 850)

o telegrafech (zpr. t. 1590). 156, 19. III. 1923; 1184, VI. (něm. 1204)

o úpravě vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (zpr. t. 1670). 168, 8. VI. 1923; 1508, VII. (něm. 1537)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 212, VIII. (něm. 314)

o stihání úplatkářství (zpr. t. 1945). 219, 3. VII. 1924; 631, IX. (něm. 684)

o zrušení svěřenství (zpr. t. 1946). 219, 3. VII. 1924; 650, IX. (něm. 692)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991). 228, 9. X. 1924; 930, IX. (něm. 956)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1925; 706, XI. (něm. 798)

Interpelace:

stran úpadku Moravsko-slezské banky v Brně (t. 1552/15). 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1692/4. 169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

Volán k pořádku:

2 krát 145, 20. XII. 1922; 820, 822, VI.

184, 14. XII. 1923; 530, VIII.

POLIAK František

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal l, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. techn. doprav. a živn.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. k návrhu na prodloužení lhůty k podání zprávy o t. 1164 (ochrana vynálezů, změna zákona o patentech). 96, 25. I. 1922; 849, IV.

techn. doprav. v. zpr. t. 1344 (změna a doplněk zák. opatření o ochraně vynálezů). 122, 28. VI. 1922; 401, V.

Interpelace:

o nezdravých čsl. vzájemnost ohrožujících poměrech na stát. reál. gymnasiu v Ružomberku, t. 496. 41, 18. II. 1921; 1037, II. odpov. t. 723. 48, 14. VI. 1921; 123, III.