NAEGLE August, dr.

I. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - kult. a zahr.

Návrhy:

na zrušení zákona ze dne 19. II. 1920, č. 135 Sb. z., týkající se poměrů pražských universit, t. 36. 8, 22. VI. 1920; 342, I.

stran zákona o zřízení odborného oddělení báňského při německé vysoké škole technické v Praze, t. 653. 54, 31. III. 1921; 4, III.

na vydání zákona o zřízení státní německé obchodní a národohospodářské školy v Ústí n. L. jakožto oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 880. 62, 2. VIII. 1921; 224, III.

na zřízení a obsazení stolice pro nauku o soukromém hospodářství při právních a státovědeckých fakultách tuzemských universit, t. 987. 70, 12. VIII. 1921; 507, III.

na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci, t. 1171. 93, 17. I. 1922; 757, IV. o b n o v e n t. 1459/4. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

o vydání zákona o zřízení německé vysokoškolské fakulty lesnické v Československé republice, t. 1172. 93, 17. I. 1922; 758, IV. o b n o v e n t. 1459/5. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

na přeložení sídla německé university v Praze, t. 1174. 93, 17. I. 1922; 758, IV. o b n o v e n t. 1159/6. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

na přeložení německé vysoké školy technické do německého území, t. 1175. 93, 17. I. 1922; 758, IV. o b n o v e n t. 1459/7. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

stran zákona o zřízení odborného oddělení pro hornictví a hutnictví při německé vysoké škole technické v Praze, t. 1391. 124, 10. VII. 1922; 466, V.

na vydání zákona o zřízení státní německé obchodní a národohospodářské vysoké školy v Ústí n. L., jakožto oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 1392. 124, 10. VII. 1922; 466, V.

aby ministr zahr. věcí v nejbližší schůzi senátu podal zprávu o zahraniční politické situaci. 149, 25. I. 1923; 1014, VI.

Resoluce:

k předloze zmocňující vládu, aby poskytla úvěr republice Rakouské (zpr. t. 1380) stran připojení Rakouska k Německu. 123, 30. VI. 1922; 433, V.

3 r e s o I. k předloze o úpravě vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (zpr. t. 1670), 1. aby učebnice pro vyučování češtině neobsahovaly ničeho urážejícího národnostní city; 2. aby ministr školství vykonával právo jemu v § 3 přiřčené v dohodě s radou rodičů a učitel. sborem dotyčného ústavu; 3. aby českému jazyku na německých středních školách vyučovaly pouze schopné učitelské síly německé národnosti. 168, 8. VI. 1923; 1511, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 6, 17. VI. 1920; 253, I. (něm. 277)

o prohlášení min. předs. J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 216, II. (něm. 277)

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž zodpovídají se 2 naléh. interp. A. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1315, II. (něm. 1394)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 147, IV. (něm. 209)

o částečném zrušení zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 1340). 1 16, 23. V. 1922; 160, V. (něm. 191)

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31, V. 1922; 269, V. (něm. 300)

o změně řádu volení v obcích (ústní zpr. k t. 1403). 128, 14. VII. 1922; 713, V. (něm. 738)

o požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců (t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 827, VI. (něm. 861)

o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 1550). 147, 21. XII. 1922; 909, VI. (něm. 949)

o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1003, VI. (něm. 1029)

o úpravě vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (zpr. t. 1670). 168, VI. 1923; 1503, VII. (něm. 1531)

Prohlášení:

jménem nár. str. něm. a něm. nár. soc. str. dělnické za rozpravy o vlád. prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 110, VI. (něm. 152)

Interpelace:

n a l é h a v á stran užívání jazyka polit. zemské správy v Praze ve styku s německými vys. školami, t. 46. 10, 24. VI. 1920; 377, I.

v záležitosti zkrácení německé universitní kliniky dětské v českém nalezinci, t. 33. 8, 22. VI. 1920; 342, I. odpov. t. 778. 58, 14. VI. 1921; 125, III.

ve věci zákazu politických úřadů německým studentům nositi své barvy, t. 132. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 711. 57, 11. V. 1921; 77, III.

o zrušení ústavu pro zkoumání potravin při něm. universitě v Praze, t. 139. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 275. 25, 16. XII. 1920; 445, II.

týkající se zákazu studentských odznaků, t. 425. 35, 3. II. 1921; 855, II. odpov. t. 711. 57, 11. V. 1921; 77, III.

stran náhrady škod způsobených v listopadových nepokojích 1920 v Praze a jinde na četném německém majetku, t. 475, 38, 10. II. 1921; 1015, II. odpov. t. 704. 57, 11. V. 1921; 77, III.

ve příčině zákazu, jímž úřady zapověděly německým studujícím nositi studentské odznaky, t. 816. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1060. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

ve příčině konfiskace časopisu "Montagsblatt aus Böhmen", t. 1109/2. 79, 13. XII. 1921; 128, IV. odpov. t. 1237/8. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

ve příčině zákazu studentských odznaků, t. 1170/7. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

stran pomíjení německých uchazečů při jmenování zaměstnanců v pražské universitní knihovně, t. 1453/10. 129, 24. X. 1922; 3, VI.

stran ubytování státní tabákové režie v budově gymnasia ve Štěpánské ulici v Praze, t. 1453/11. 129, 24. X. 1922; 3, VI.

stran německého státního reálného gymnasia v Prachaticích, t. 1453/12. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1558/4. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran poměrů při obsazování míst v pražské universitní knihovně, t. 1552/1. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615/3. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran odškodnění čsl. státních občanů za válečné škody, utrpěné na italském území, t. 1552/2. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1692/10. 169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

stran znásilnění a znetvoření německého pravopisu min. nařízením, t. 1552/16. 148, 23. I. 1923; 963, VI.

odpov. t. 1615/12. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran zabavení tiskopisu "Abgeordneter Dr. Alois Baeran vor dem Prager Schwurgerichte", t. 1594/7. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII. odpov. t. 1801/5. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran štvanic, zahájených koncem dubna proti německým peněžním ústavům a vůbec proti německému živlu v tomto státě, t. 1687/4. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1801/3. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran úředního znásilňování německého pravopisu, t. 1687/13. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1755/6. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran německých kursů pro porodní asistentky, t. 1900/3. 214, 24. VI. 1924; 509, IX.

odpov. t. 2064/3. 250, 3. III. 1925; 541, X.

stran nostrifikace lékařských doktorských diplomů, získaných na zahraničních universitách, t. 2013. 233, 1. XII. 1924; 138, X. odpov. t. 2144/1. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

stran porušování jazykového zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z., u správy německého školství, t. 2065. 250, 3. III. 1925; 542, X.

stran rozdílení státních peněz českým tělocvičným svazům, t. 2135/5. 264, 26. V. 1925; 163, XI.

stran německých kursů pro porodní asistentky, t. 2135/6. 264, 26. V. 1925; 163, XI.

stran urážky a sesměšňování nově zvoleného říšského presidenta Hindenburga, t. 2155/7. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

stran vhodného opatření zabrániti nerušené poštovní dopravě, t. 2191. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

o tom, že němečtí středoškolští učitelé nejsou povyšováni do vyšších hodnostních tříd, t. 2191/3. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

stran odstrkování německých středoškolských učitelů na Slovensku, t. 2191/7. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 300 tr. z.). 164, 29, V. 1923; 1409, VII.

Volán k pořádku:

145, 20. XII. 1922; 843, VI.

3 krát 149, 25. I. 1923; 1005, VI.

NĚMEC Bohumil, dr.

III. voleb. kraj

ND

Nastoupil po Ž ď á r s k é m J o s.

Volba verifikována 130, 7. XI. 1922; 30, VI.

Slib vykonal 113, 24. IV. 1922; 92, V.

Byl členem výb. nár. hosp. - zahr. a živn.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 435, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 268, X.

NIESSNER Wilhelm

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - Stál. - ústav. práv. - zahr. a náhr. úsp. kom.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 18, 17. XI. 1920; 170, II.

Návrhy:

p o z m ě ň o v. n á v r h k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284), ku kap. XXIV.., § 3. 26, 17. XII. 1920; 618, II.

p o z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1011, VI.

13 p oz m ě ň o v. n á v r h ů ku zpr. t. 1884 (změna příslušnosti trestních soudů a odpovědnost za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem) k §§ 1, 5, 6, 7, 11, 17, 21, 25, 26, 28-37, 40 a 42. 207, 28. V. 1924; 352-353, IX.

2 n á v r h y, aby zpr. t. 1641 (imunita V. Klofáče, dr. Kloudy a F. Šťastného) a zpr. t. 1653 (imunita dr. Hellera) byly vráceny im. výb. 166, 30. V. 1923; 1430, 1432, VII.

aby zpr. t. 1656 (imunita F. Linka) byla vrácena im. výb. 167, 7. VI. 1923; 1471, VII.

2 n á v r h y ku zpr. t. 1853 (imunita J. Matuščáka), aby zpráva byla vrácena im. výb., v případu zamítnutí, aby bylo hlasováno odděleně o obou návrzích na vydání. 204, 13. V. 1924; 243, IX.

aby zpr. t. 1854 (imunita Fr. Zimáka) byla vrácena im. výb. 204, 13. V. 1924; 246, IX.

aby se přes zpr. t. 1884 (změna příslušnosti trestních soudů a odpovědnost za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem) přešlo k dennímu pořádku. 207, 28. V. 1924; 352, IX.

aby zpr. t. 2081 a 2082 (imunita J. Bodnára) byly vráceny im. výb. 256, 24. III. 1925; 604, X.

stran hlasování o pozměňov. návrzích k osnově o nedělích, svátcích a památných dnech RČS (t. 2113). 260, 3. IV. 1925; 69, XI.

aby zpr. t. 2159 (imunita J. Matuščáka) byla vrácena im. výb. 270, 1. VII. 1925; 352, XI.

Resoluce:

16 r e s o I. k finančnímu zákonu pro rok 1921 (zpr. t. 284) ku kap. IX., X., XI., XII. 26, 17. XII. 1920; 620-633, II.

k finančnímu zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. VI. 83, 17. XII. 1921; 562, IV.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin v Brně uzavřené (zpr. t. 77). 11, 13. VII. 1920; 500, I. (něm. 519)

o imunitní věci inž. J. Klimko (zpr. t. 245). 21, 7. XII. 1920; 330, II. (něm. 334)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920: 374, II. (něm. 427)

o imunitní věci dr. Karase (zpr. t. 308). 27, 21. XII. 1920; 658, II. (něm. 672)

o změně ustanovení o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských (zpr. t. 547). 44, 1. III. 1921; 1087, II. (něm. 1091)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o zahraniční situaci vyvolané druhým návratem exkrále Karla do Maďarska. 74, 26. X. 1921; 50, IV. (něm. 57) o snížení drahotních přídavků státním i jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 647, IV. (něm. 683)

o imunitní záležitosti Hartla, Luksche, Jelinka, Jessera, Chlumeckého, Dúrčanského a inž. Klimko (zpr. t. 1100). 95, 24. I. 1922; 823, IV. (něm. 832)

o VII. mezinárodní parlam. konferenci obchodní v Lisaboně (zpr. t. 1336). 116, 23. V. 1922; 182, V. (něm. 194)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše k janovské konferenci a o naléh. interpelacích stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31. V. 1922; 250, V. (něm. 285)

o poskytnutí úvěru republice Rakouské (zpr. t. 1380). 123, 30. VI. 1922; 433, V. (něm. 450)

o změně ustanovení stran posluchačů veřejného líčení (zpr. t. 1472). 134, 23. XI. 1922; 241, VI. (něm. 253)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 362, VI. (něm. 395)

o protokolech o sanaci Rakouska daných v Ženevě dne 4. X. 1922 (t. 1532). 147, 21. XII. 1922; 880, VI. (něm. 930)

o imunitních věcech V. Klofáče, dr. Kloudy a Ferd. Šťastného (zpr. t. 1641) 166, 30. V. 1923; 1427, VII. (něm. 1435)

o imunitě dr. Hellera (zpr. t. 1653). 166, 30. V. 1923; 1432, VII. (něm. 1439)

o imunitní věci F. K. Starka (zpr. t. 1654). 167, 7. VI. 1923; 1465, VII. (něm. 1484)

o imunitní věci F. Linka (zpr. t. 1656). 167, 7. VI. 1923; 1467, VII. (něm. 1486)

o prohlášení ministra zahraničí. 174, 8. XI. 1923; 24. VIII. (něm. 66)

o imunitní věci T. Matuščáka (zpr. t. 1853). 204, 13. V. 1924; 242, IX. (něm. 252)

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t 1884). 207, 28. V. 1924; 332, IX. (něm. 382)

o imunitní věci J. Duchaje (zpr. t. 1867). 211, 11. VI. 1924; 477, IX. (něm. 482)

o imunitních věcech J. Bodnára (zpr. t. 2081 a 2082). 256, 24. III. 1925; 600, X. (něm. 608)

o nedělích, svátcích a památných dnech RČS (zpr. t. 2126). 260, 3. IV. 1925; 51, XI. (něm. 96)

o imunitní věci T. Matuščáka (zpr. t. 2159). 270, 1. VII. 1925; 348, XI. (něm. 356)

o Husově oslavě a konfliktu s Vatikánem za rozpravy o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi RČS a Spojenými Státy Americkými (zpr. t. 2173). 274, 9. VII. 1925; 407, XI. (něm. 419)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 289. 15. X. 1925; 860, XI. (něm. 920)

Prohlášení:

jménem Klubu něm. soc. dem. senátorů za rozpravy o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Kišságu a Lubochni na Slovensku, jímž se zodpovídají naléh. interp. Chlumeckého (t. 429) a Matuščáka (t. 418). 47, 15. III. 1921; 1375, II. (něm. 1424)

Interpelace:

n a l é h a v á ve věci zrušení německých středních škol v Prostějově, Hranicích a Břeclavě, t. 93. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 349. 30, 18. I. 1921; 773, II.

stran zacházení se senátory a poslanci při vyšetřující komisi v Jihlavě, t. 94. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 482. 40, 17. II. 1921; 1027, II. stran pronásledování brněnského sociálně-demokratického denníku "Volksfreund" státním zástupcem, t. 662. 63, 2. VIII. 1921; 250, III. odpov. t. 1063. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

n a l é h a v á stran zjednání stávkokazů pro Poruří z rozkazu francouzské vlády, t. 1559. 151, 27. II. 1923; 1046, VI. odpov. t. 1692/6. 169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

n a l é h a v á stran zahraniční politické situace, t. 1561. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

n a l é ha v á stran odjezdu nuncia Marmaggiho, t. 2183. 277, 17. IX. 1925; 444, XI.

odpov. t. 2216. 446, XI.

o přezkoušení pozměňovacích návrhů k zaopatřovacímu zákonu ze dne 20. II. 1920, t. 223. 21, 7. XII. 1920; 324, II. odpov. t. 329. 30, 18. I. 1921; 773, II.

o povznesení výroby perleťových knoflíků na jižní Moravě, t. 293. 27, 21. XII. 1920; 641, II. odpov. t. 835. 62, 2. VIII. 1921; 223, III.

stran zabrání bývalé německé školní budovy ve Studénkách u Jihlavy, t. 1453/3. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1578/4. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

stran konfiskace časopisu "Der Sozialdemokrat", t. 1462. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

odpov. t. 1558/3. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

o zabavení časopisu "Sozialdemokrat", t. 1563/7. 152, 13. III. 1923; 1057, VI.

odpov. t. 1615/11. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

Volán k pořádku:

259, 2. IV. 1925; 37, XI.

 

 

 

 

 

OBERLEITHNER Gustav, inž.

VII. voleb. kraj.

NN

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal l, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - techn. doprav. a živn.

Resoluce:

k fin. zákonu na rok 1921 (zpr. t. 284) stran vodních staveb. 26, 17. XII. 1920; 635, II.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 53). 10, 24. VI. 1920; 387, I. (něm. 453)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 470, IV. (něm. 546)

o naléh. interpelacích t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 962, IV. (něm. 993)

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773). 188, 20. XII. 1923; 626, VIII. (něm. 666)

Interpelace:

n a l é h a v á ve příčině škod způsobených povodní v pohoří Praděda, t. 803. 61, 1. VII. 1921; 176, III. odpov. t. 1055. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

o zprávách časopisů, že zmrzly brambory na severní Moravě a ve Slezsku, t. 205. 18, 17. XI. 1920; 169, II. odpov. t. 452. 37, 8. II. 1921; 991, II.

o postupu okresní politické správy v Mor. Šumperku, t. 335. 30, 18. I. 1921; 773, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Šumperku (přestupek ve smyslu §§ 11, 14, 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.). 75, 22. XI. 1921; 63, IV.

Volán k pořádku:

10, 24. VI. 1920; 392. I.

OSVALD Richard, dr.

VIII. voleb. kraj

LS

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Vzdal se mandátu 57, 11. V. 1921; 75, III.

Za něho nastoupil Barinka Josef.