LISÝ Čeněk Josef

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona o občanské vyživovací půjčce státu, t. 433. 35, 3. II. 1921; 855, II.

na okamžité knihovní převzetí zabraných velkostatků ve smyslu zákona ze dne 16. IV. 1919, č. 215 Sb. z., a provedení pozemkové reformy na nich, t. 738. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

na vydání zákona, kterým se přeměňuje Státní pozemkový úřad v ministerstvo pro pozemkovou reformu, t. 1104. 77, 29. XI. 1921; 105, IV.

na přeměnu Státního pozemkového úřadu v ministerstvo pro pozemkovou reformu, t. 1318. 114, 27. IV. 1922; 99. V.

na ochranu drobných pachtů, t. 1348. 118, 31. V. 1922; 247, V.

na prominutí příspěvků na strojená hnojiva obcím, okresům, župám a drobným vlastníkům půdy, t. 1354. 120, 27. VI. 1922; 377, V.

Resoluce:

k předloze o opatření strojených hnojiv v r. 1921 (ústní zpr. k t. 313) stran drobných zemědělců. 29, 22. XII. 1920; 714, II.

k dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441) stran plánu pro přechodné hospodářství z nynějšího vázaného do normálního s výrobky zemědělskými a průmyslovými. 36, 4. II. 1921; 975, II.

k vlád. nař., kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masa a tuků (zpr. t. 825) stran zájmů malozemědělců. 62, 2. VIII. 1921; 238, III.

k přechodným ustanovením k zákonu náhradovému (zpr. t. 1259) stran uveřejnění příslušných nařízení ve Sb. z. současně se zákonem náhradovým. 106, 16. II. 1922; 1154, IV.

Zpravodajem:

výb. k prozk. zprávy o čin. Stál. v. k příloze C (zpr. t. 309) jednající o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků. 28, 22. XII. 1920; 684, II.

nár. hosp. v. o úpravě cla na automobily (ústní zpr. k t. 322). 29, 22. XII. 1920; 746, II.

nár. hosp. v. zpr. t. 587 (úprava starší smlouvy o těžbě dříví). 49, 16. III. 1921; 1435, II.

nár. hosp. v. o doplnění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (ústní zpr. k t. 632). 56, 1. IV. 1921; 30, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 824 (změna ustanovení zákona o dani z lihu). 60, 30. VI. 1921; 148, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 825 (vlád. nař. o zrušení předpisů o omezení spotřeby masa a tuků). 62, 2. VIII. 1921; 233, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 826 (vlád. nař. o úpravě obchodu melasou a osmosovou vodou). 63, 2. VIII. 1921; 252, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 827 (vlád. nař. o prodejních cenách lihu a lihovin). 63, 2. VIII. 1921; 252, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 828 (vlád. nař. o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920-1921). 63, 2. VIII. 1921; 253, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 931 (obchodní a celní smlouva mezi RČS a král. S. H. S., sjednaná v Bělehradě v r. 1919). 65, 5. VIII. 1921; 319, III.

nár. hosp. v. zpr. t. 1003 (doplnění zákona o celní sazbě). 70, 12. VIII. 1921; 410, III.

živn. v. zpr. t. 1028 (zřízení nuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručeny úvěr). 70, 12. VIII. 1921; 503, III.

živn. v. zpr. t. 1177 (zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny koupené na státem zaručený úvěr). 94, 19. I. 1922; 779, IV; doslov 783, IV.

živn. v. zpr. t. 1179 (zrušení úřadu pro zahraniční obchod). 94, 19. I. 1922; 784, IV; doslov 794, IV.

nár. hosp. v. zpr. t. 1257 (statky a majetek, připadlé Československému státu dle mírových smluv a výpověď příslušných nájemních smluv). 106, 16. II. 1922; 1150, IV.

nár. hosp. v. zpr. t. 1272 (změna zákona o dani z lihu). 106, 16. II. 1922; 1180, IV; doslov 1191, IV.

živn. v. zpr. t. 1337 (obchodní dohoda se Španělskem). 120, 27. VI. 1922; 380, V.

živn. v. zpr. t. 1338 (obchodní dohoda s Rakouskem). 120, 27. VI. 1922; 382, V.

nár. hosp. v. zpr. t. 1342 (hospodářská ujednání s říší Německou). 120, 27. VI. 1922; 383, V.

živn. v. k obchodní úmluvě s Polskem (ústní zpr. k t. 1366). 123, 30. VI. 1922; 442, V.

živn. v. zpr. t. 1422 (Mezinárodní Ústav zimný). 125, 11. VII. 1922; 515, V; tisková oprava 516, V.

živn. v. zpr. t. 1428 (nová oprava statistiky zahraničního obchodu). 126, 13. VII. 1922; 549, V; tisková oprava 551, V.

nár. hosp. v. zpr. t. 1444 (změna zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový). 126, 13. VII. 1922; 581, V.

živn. v. o novelisaci zákona ze dne 19. I. 1922, č. 29 Sb. z., o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny (ústní zpr. k t. 1525). 145, 20. XII. 1922; 844, VI.; doslov 847, VI.

živn. v. zpr. t. 1603 (změna některých ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, uvedeného v platnost cís. nař. z 10. XII. 1914, č. 337 ř. z.). 160, 25. IV. 1923; 1277, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1600 (obchodní dohoda s republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně 11. XII. 1922). 162, 8. V. 1923; 1389, VII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1601 (obchodní smlouva s republikou Lotyšskou). 162, 8. V. 1923; 1391, VII.

živn. v. zpr. t. 1671 (prozatímní obchodní dohoda s Řeckem, podepsaná v Athénách 10. I. 1923). 168, 8. VI. 1923; 1528, VII.

živn. v. zpr. t. 1749 (úprava výroby, prodeje a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení a jejich dovoz z ciziny). 187, 19. XII. 1923; 563, VIII.

živn. v. zpr. t. 1761 (označování původu zboží). 187, 19. XII. 1923; 594, VIII.

nár. hosp. v. zpr. t. 1772 (prozatímní úprava obchodních styků s cizinou). 189, 20. XII. 1923; 710, VIII.

živn. v. zpr. t. 1811 (úprava poměru čsl. státní správy k Čsl. plavební akciové společnosti Oderské). 193, 6. III. 1924; 22, IX.

živn. v. zpr. t. 1791 (obchodní smlouva s republikou Litevskou). 193, 6. III. 1924; 26, IX.

živn. v. zpr. t. 1684 (obchodní smlouva s Nizozemskem). 219, 3. VII. 1924; 659, IX.; doslov 662, IX.

nár. hosp. v. zpr. t. 1890 a 1939 (podpory zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami a podpory majitelům a uživatelům budov v krajích postižených živelními pohromami). 219, 3. VII. 1924; 664, IX.

živn. v. zpr. t. 1947 (přeměna společností s ručením obmezeným v družstva). 219, 3. VII. 1924; 673, IX.

živn. v. zpr. t. 2029 (zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní). 242, 17. XII. 1924; 435, X.

nár. hosp. v. zpr. t. 2169 (prozatímní obchodní dohoda RČS s republikou Řeckou, sjednaná v Athénách 8. IV. 1925). 272, 2. VII. 1925; 371, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2182 (ratifikace obchodní a plavební úmluvy mezi RČS a Švédskem, sjednané a podepsané ve Stockholmu 18. IV. 1925). 275, 13. VII. 1925; 434, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2196 prozatímní úprava obchodních styků s král. Dánským, sjednaná v Praze 18. XII. 1924). 279, 22. IX. 1925; 492, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2210 (ratifikace obchodní omluvy s Francií, podepsané v Paříži 17. VIII. 1923 a Dodatečná úprava doplňující tuto smlouvu, s protokolem k ní přiloženým. 279, 22. IX. 1925; 494, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2209 (prozatímní úprava obchodních styků s král. Dánským, sjednaná v Praze 18. IV. 1925. 280, 30. IX. 1925; 505, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2228 (ratifikace prozatímní úpravy obchodních styků s král. Dánským, sjednané v Praze 31. I. 1924). 282, 1. X. 1925; 522, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2230 (Druhá dodatková úmluva ze 27. VII. 1925 s republikou Rakouskou k obchodní dohodě ze 4. V. 1921). 283, 6. X. 1925; 543, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2231 (ratifikace prozatímní úpravy obchodních styků s republikou Tureckou, sjednané v Praze 6. VIII. 1925). 283, 6. X. 1925; 545, XI.

nár. hosp. v. zpr. t. 2243 (úprava obchodních styků s cizinou). 284, 7. X. 1925; 552, XI.; doslov 559, XI.

výb. živn. a soc. pol. při II. čt. předlohy, kterou se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarp. Rusi (zpr. t. 2245). tiskové opravy 286, 12. X. 1925; 597, XI.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 53). 10, 24. VI. 1920; 381, I.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1338, II.

o státní půjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství (zpr. t. 995). 70, 12. VIII. 1921; 425, III.

o záležitosti drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1002). 70, 12. VIII. 1921; 496, III.

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 484, IV.

o úvěru pro Pozemkový úřad (zpr. t. 1200). 96, 25. I. 1922; 855, IV.

o obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 1426). 126, 13. VII. 1922; 571, V.

o novelisaci zákona o obnově drobných pachtů (zpr. t. 1427). 126, 13. VII. 1922; 577, V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 621, VI.

o prodlužování a změně zákona z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z., ve znění zákona z 21. XII. 1921, č. 482 Sb. z., o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1549). 147, 21. XII. 1922; 926, VI.

o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách (zpr. t. 1720). 178, 29. XI. 1923; 141, VIII.

o živelních pohromách v různých krajích (zpr. t. 1719). 178, 29. XI. 1923; 151, VIII.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 425, VIII.

o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1774 a 1777). 188, 20. XII. 1923; 652, VIII.

o užívání pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v obdobích 1924-1929 (zpr. t. 1864). 203, 26. IV. 1924; 213, IX.

o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 1979). 224, 30. IX. 1924; 736, IX.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 863, IX.

o zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 2148). 267, 8. VI. 1925; 233, XI.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 2268). 290, 16. X. 1925; 943, XI.

Interpelace:

o německých podvodech při sčítání lidu na Benecku a v Jablonci n. J. v okresu jilemnickém, t. 576. 46, 8. III. 1921; 1202, II. odpov. t. 762. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

o sčítání lidu ve Lhotě Zálesní v okresu jilemnickém a v Dolní Branné, okresu vrchlabském, t. 577. 46, 8. III. 1921; 1202, II. odpov. t. 780. 58, 14. VI. 1921; 125, III.

stran nedostatečného a nepravidelného zásobování průmyslových okresů severovýchodních Čech, t. 675. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 819. 60, 30. VI. 1921; 145, III.

v záležitosti odškodnění obětí rakouské persekuce a postupu při vyplácení náhrady, t. 687. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 1090. 75, 22. XI. 1921; 61, IV.

o zamýšleném novelisování zákonů pozemkové reformy, t. 735. 58, 14. VI. 1921; 123, III. odpov. t. 1048. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

o vývozu exkontingentního uhlí, t. 795. 60, 30 VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1075. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

o plánu pro zásobování uhlím, t. 796. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1108/1. 79, 13. XII. 1921; 128, IV.

o zvyšování cen uhlí, t. 797. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1029. 71, 18. X. 1921; 6, IV.

o výhradě uhlí z dolu "Gott mit uns", t. 798. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1080. 71, 18. X. 1921; 8, IV.

ohledně zákazu průvodu českého občanstva a československého vojska k hrobu zastřelených československých vojínů v Jihlavě, t. 843. 62, 2. VIII. 1921; 223, III. odpov. t. 1108/7. 79, 13. XII. 1921; 128, IV.

stran provádění zákona o vnuceném likvidátoru pro rozvrh bavlny, zakoupené na úvěr státem zaručený, t. 1330/3. 116, 23. V. 1922; 149, V. odpov. t. 1460/2. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

Volán k pořádku:

174, 8. XI. 1923; 64, VIII.

LÖW Dominik

IV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována l, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - soc. pol. a techn. doprav.

Návrhy:

na zařadění obcí Donic, Břežan, Drahovic, Doubí, Staré Role a Pirkenhammeru do stejné třídy aktivních přídavků jako Karlovy Vary, t. 548. 44, 1. III. 1921; 1081, II.

stran předložení zákona o poskytování vyživovacích příspěvků příslušníkům nováčků povolaných k činné službě, t. 658. 54, 31. III. 1921; 4, III.

na změnu zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, t. 661. 54, 31. III. 1921; 4, III.

na sloučení Karlových Varů se sousedními obcemi, t. 2122. 259, 2. IV. 1925; 13, XI.

7 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k zákonu o stavebním ruchu (zpr. t. 565) k §§ 11, 12, 16, 17, 21, 29 a 33. 45, 3. III. 1921; 1153-1163, II.

p o z m ě ň o v. n á v r h ku změně a doplnění zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198) k § 23. 96, 25. I. 1922; 874, IV.

p o z m ě ň o v. n á v r h ku změně zákona o slučování a rozlučování obcí, změně hranic (t. 1541) k čl. I, bod 4. 147, 21. XII. 1922; 904, VI.

4 p oz m ě ň o v. a 1 e v e n t. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557) k §§ 3, 12 17, 28 a 37. 149, 25. I. 1923; 1010, 1011, VI.

8 po z m ě ň o v. a 3 e v e n t. n á v r h y k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861) k §§ 1, 4, 12 a 33. 202, 25. IV. 1924; 178-179, IX.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 1862) k §§ 1 a 3. 202, 25. IV. 1924; 182, IX.

7 p o z m ě ň o v. a 1 e v e n t. n á v r h k předloze o ochraně nájemníků (t. 2106) k §§ 1, 4, 8, 9, 10, 12 a 31. 257, 26. III. 1925; 638-639, X.

3 p o z m ě ň o v. a 2 e v e n t. n á v r h y k předloze o odkladu exekučního vyklizení místností (zppr. t. 2118) k §§ 1, 3 a 4. 257, 26. III. 1925; 639, X.

Resoluce:

ku změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. t. 884) stran sestavení moravské zemské správní komise. 64, 4. VIII. 1921; 296, III.

k předloze o prodloužení Lhůty k přihláškám o důchod a úprava výplaty drahotní přirážky u válečných poškozenců (zpr. t. 1010) stran rozšíření stávajícího zákona o invalidech a jich pozůstalých. 70, 12. VIII. 1921; 415, III.

2 r e s o l. k finančnímu zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. XII. a XXI. 83, 17. XII. 1921; 563, 564, IV.

2 r e s o I. k finančnímu zákona pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. VI., VIII. a kap. Investice. 141, 15. XII. 1922; 734-738, VI.

k fin. zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran přenechání práva obcím vybírati obecní přirážky. 184, 14. XII. 1923; 538, VIII.

k předloze o staveb. ruchu (zpr. t. 1810), aby byla přiměřeně prodloužena lhůta stanovená v § 4 zákona o stavebním ruchu. 193, 6. III. 1924; 19, IX.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. XII. a XXI. 289, 15. X. 1925; 891-892, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 393, II. (něm. 432) o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1143, II. (něm. 1192)

o státní investiční půjčce dopravní (zpr. t. 642). 53, 18. III. 1921; 1518, II. (něm. 1538)

o zrušení předpisů o omezení spotřeby masa a tuku (zpr. t. 825). 62, 2. VIII. 1921; 239, III. (něm. 246)

o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 1027). 70, 12. VIII. 1921; 462, III. (něm. 519)

o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (ústní zpr. k t. 1149). 89, 21. XII. 1921; 712, IV. (něm. 722)

o prodloužení omezení práva stěhovacího (zpr. t. 1189). 95, 24. I. 1922; 813, IV. (něm. 829)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1322). 114, 27. IV. 1922; 108, V. (něm. 124)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 460, VI. (něm. 516)

o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 996, VI. (něm. 1020)

o bytových zákonech (zpr. t. 1623, 1624 a 1622 - ochrana nájemníků, mimořádná opatření bytové péče, odklad exekučního vyklizení místností). 161, 26. IV. 1923; 1336, VII.,(něm. 1367)

o slučování a rozlučování obcí, o změně hranic (zpr. t. 1775). 189, 20. XII. 1923; 703, VIII. (něm. 721)

o stavebním ruchu (zpr. t. 1810). 193, 6. III. 1924; 13, IX. (něm. 34)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861). 202, 25. IV. 1924; 174, IX. (něm. 195)

o ochraně nájemníků a o odkladu exekučního vyklizení místností (ústní zpr. k t. 2106 a 2118). 257, 26. III. 1925; 630, X. (něm. 649)

Interpelace:

n a l é h a v á stran předložení osnovy zákona o podpoře stavebního ruchu, t. 2233. 287, 13. X. 1925; 609, XI. odpov. t. 2254. 287, 13. X. 1925; 656, XI.

stran provedení zákona ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. z., t. 22. 5, 16. VI. 1920; 130, I. odpov. t. 207. 20, 23. XI. 1920; 209, II.

stran vypovědění úředníka odborové organisace, jako obtížného cizince, okresním hejtmanem dr. Sommrem v Teplé, t. 49. 10, 24. VI. 1920; 377, I. odpov. t. 188. 17, 16. XI. 1920; 150, II.

o náhradě zabavených stokorun, t. 204. 18, 17. XI. 1920; 169, II. odpov. t. 344. 30, 18. I. 1921; 773, II.

stran tzv. okresních pomocných fondů u politických okresních správ, t. 751. 58, 14. VI. 1921; 124, III. odpov. t. 926. 71, 18. X. 1921; 6, IV.

stran požáru radiového léčebného ústavu v Jáchymově, t. 1453/15. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1578/3. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

stran opatření okresní správy politické v Karlových Varech ve věcech nájemních, t. 1954/2. 221, 23. IX. 1924; 711, IX.

Žádost ve věcech imunity:

krajsk. s. v Chebu (přečin proti bezpečnosti cti dle § 487 tr. z.). 77, 29. XI. 1921; 105, IV.

okres. s. v Karlových Varech (přestupek podle § 2 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.). 169, 2. VII. 1923; 1552, VII. zpr. t 1704; zprav. dr. Krouský; 171, 3. VII. 1923; 1573, VII. n e v y d á n 172, 4. VII. 1923; 1635, VII.

Volán k pořádku:

24, 15. XII. 1920; 401.

LORENC Jan

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1. 26. V. 1920; 2, I. Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I. Byl členem výb. im. - kult. a techn. dopr.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci zemědělcům v okresu uh. hradišťském, boskovickém, šternberském a litovelském, postiženým živelní pohromou, t. 1681. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 593, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 219, X.

LORENZ Wenzel

IV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - nár. hosp. - techn. dopr. a zdrav.

Návrhy:

p o z m ě ň o v. n á v r h k změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198) k § 8. 96, 25. I. 1922; 874, IV.

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k finančnímu zákonu pro rok 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XXI., tit. 5, § 1 a XXIII. 141, 15. XII. 1922; 734, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538) k § 19. 145, 20. XII. 1922; 837, VI.

21 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789) k §§ 1, 3, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 40 a 49. 190, 21. XII. 1923; 750-751, VIII.

Resoluce:

ku změně zákona o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 996) stran úpravy daně z obratu. 70, 12. VIII. 1921; 450, III.

k předloze o výši daně z cukru (ústní zpr. k t. 1781) stran snížení ceny cukru a úhrady domácí spotřeby konsumního cukru. 190, 21. XII. 1923; 740, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 89, II. (něm. 140)

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 246). 22, 8. XII. 1920; 337, II. (něm. 339)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 534, II. (něm. 590)

o vlád. nař. o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku (zpr. t. 558). 46, 8. III. 1921; 1217, II. (něm. 1277)

o zrušení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 1179). 94, 19. I. 1922; 789, IV. (něm. 800)

o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým (zpr. t. 1263). 106, 16. II. 1922; 1157, IV. (něm. 1197)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 596, VI. (něm. 657) o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 1669). 168, 8. VI. 1923; 1518, VII. (něm. 1540)

o dani z cukru (ústní zpr. k t. 1781). 190, 21. XII. 1923; 737, VIII. (něm. 775)

o dani z obratu a o dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789). 190, 21. XII. 1923; 744, VIII. (něm. 779)

o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů za r. 1920 (zpr. t. 1870). 206, 27. V. 1924; 286, IX. (něm. 290)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarp. Rus (zpr. t. 1993). 228, 9. X. 1924; 948, IX. (něm. 963)

Interpelace:

stran zásobení německých okresů v západních Čechách a to: Aše, Chebu, Falknova, Lokte, Kraslice, Jáchymova, Karlových Var, Nýdku, t. 58. 12, 14. VII. 1920; 535, I. odpov. t. 331. 30, 18. I. 1921; 773, II.

stran špatných železničních spojení a zdravotních závad ve vagonech buštěhradské dráhy, t. 474. 38, 10. II. 1921; 1015, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Karlových Varech (přestupek proti bezpečnosti cti § 487 tr. z.). 11, 13. VII. 1920; 494, I. zpr. t. 347; zprav. Fr. Šabata; 30, 18. I. 1921; 772, II. n e v y d á n 777, II.

krajsk. s. v Chebu (přečin § 5 tr. z., § 20, 2 cís. nař. ze 24. III. 1917, č. 103 ř. z. a § 20, 2 b) cís. nař. ze 24. III. 1917, č. 131 ř. z.). 14, 26. X. 1920; 13, II. . zpr. t. 246; zprav. J. Kouša; 21, 7. XII. 1920; 325, II. n e v y d á n 22, 8. XII. 1920; 337, II.

Volán k pořádku:

16, 11. XI. 1920; 95, II.

LUKEŠ Josef

VII. voleb. kraj.

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. im. - ku prozk. Stál. v. - rozp. - ústav. práv. a zahr.

Návrhy:

na reorganisaci státních hřebčinců, t. 1137. 85, 20. XII. 1921; 599, IV. o b n o v e n t. 1459/1. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

na stanovení nových předpisů, které osoby mohou býti ošetřovány v ústavech pro choromyslné, t. 1299. 111, 4. IV. 1922; 59, V.

na stanovení minimálního počtu žactva pro normální třídu škol obecných i pro školy občanské, kde jich je v obci více téhož jazyka, t. 1300. 111, 4. IV. 1922; 59, V.

na poznačování letopočtu na knihách odborných a učebnicích, t. 1301. 112, 24. IV. 1922; 82, V.

na zjištění počtu státních zaměstnanců a agendy v roce 1913 a 1921, t. 1302. 112, 24. IV. 1922; 82, V.

na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. IV. 1922, č. 143 Sb. z. k provedení zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z. o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 2163. 270, 1. VII. 1925; 338, XI.

Resoluce:

k návrhu posl. Bechyně (koaI.) na vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) stran zřízení zvláštního oddělení pro stavební ruch ve Slezsku, Hlučínsku a okrese ostravském při zemské politické správě v Opavě. 45, 3. III. 1921; 1154, II.

k předloze o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné (zpr. t. 1024) stran zabírání bytů pro veřejné státní zaměstnance. 70, 12. VIII. 1921; 489, III.

2 r e s o I. (koaliční) k předloze o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 2060), a) aby při revidování a zjednodušování veřejné správy brán byl zřetel na župní zřízení, b) aby byly zavedeny jednotné statusy zaměstnanců veřejné správy pro celou republiku. 247, 22. XII. 1924; 492, X.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 261 (úprava zdravotní služby v obcích). 23, 14. XII. 1920; 343, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 361 (dohled k obcím na Slovensku). 31, 20. I. 1921; 786, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 552 (úprava služebních požitků zřízenců obecních a okresních). 46, 8. III. 1921; 1205, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 644 (změna zákona o zemském správním výboru pro Čechy). 53, 18. III. 1921; 1511, II.; doslov 1515, II.

ústav. práv. v. zpr. t. 679 (zrušení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek daňových). 56, 1. IV. 1921; 25, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 925 (oprava služebních požitků zřízenců obecních a okresních). 69, 10. VIII. 1921; 371, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1026 (přikázání výnosu některých daní samosprávným svazkům). 70, 12. VIII. 1921; 446, III.

ústav. práv. v. zpr. t. 1126 (úprava vyhlašování zákonů a nařízení). 84, 19. XII. 1921; 586, IV.; doslov 590, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1134 (prodloužení doby organisace řádných soudů první a druhé stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a v Košicích). 86, 20. XII. 1921; 611, IV.; doslov 618, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1128 (oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi). 87, 21. XII. 1921; 634, IV.

zahr. v. zpr. t. 1209 (obchodní, plavební a fin. smlouva s Italií). 99, 6. II. 1922; 913, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1236 (obmezení porot na Podkarpatské Rusi). 101, 7. II. 1922; 921, IV. textová úprava 102, 8. II. 1922; 955, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 123č (zřízení fin. ředitelství pro Podk. Rus v Užhorodě). 102, 8. II. 1922; 956, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1257 (statky a majetek, připadlé Československému státu dle mírových smluv a výpověď nájemních smluv o nich). 106, 16. II. 1922; 1149, IV.

zahr. v. zpr. t. 1337 (obchodní dohoda se Španělskem). 120, 27. VI. 1922; 379, V. 122, 28. VI. 1922; 399, V.

zahr. v. o obchodní úmluvě s Polskem (ústní zpr. k t. 1366). 123, 30. VI. 1922; 441, V. doslov 446, V. opravy 447, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1420 (rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus). 125, 11. VII. 1922; 519, V. doslov 522, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1443 (přechodná úprava fin. hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923). 126, 13. VII. 1922; 551, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1444 (převzetí a náhrada za zabavený majetek pozemkový). 126, 13. VII. 1922; 583, V. doslov 592, V.

ústav. práv. v. zpr. t. 1496 (změna ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví). 135, 29. XI. 1922; 269, VI.

ústav. práv. v. k předloze o slučování a rozlučování obcí, změna hranic (ústní zpr. k t. 1541). 147, 21. XII. 1922; 896, VI.; doslov 903, VI.

zahr. v. zpr. t. 1671 (prozatímní obchodní dohoda s Řeckem, podepsaná v Athénách 10. I. 1923). 168, 8. VI. 1923; 1527, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1749 (úprava výroby, prodeje a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení a jejich dovozu z ciziny). 187, 19. XII. 1923; 561, VIII.; doslov 589, VIII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1852 (změna § 5 zákona o jednacím řádu senátu N. S.). 201, 24. IV. 1924; 144, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1863 (trestání válečné lichvy). 202, 25. IV. 1924; 158, IX.; doslov 164, IX.

im. v. zpr. t. 1868 (imunita A. Svraky). 205, 15. V. 1924; 261, IX.; doslov 266, IX.

im. v. zpr. t. 1869 (imunita A. Svraky). 205, 15. V. 1924; 268, IX.

zahr. v. zpr. t. 1871 (obchodní dohoda s Norskem, podepsaná v Praze 2. X. 1923). 206, 27. V. 1924; 280, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1884 (změna příslušnosti trestních soudů a odpovědnost za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem). 207, 28. V. 1924; 306, IX.; doslov 353, IX.

im. v. zpr. t. 1881 (imunita J. Barinky). 212, 11. VI. 1924; 488, IX.; doslov 490, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1944 (změna zákona o civilním řízení soudním). 218, 2. VII. 1924; 575, IX. oprava tiskové chyby 577, IX.

zahr. v. zpr. t. 1684 (obchodní úmluva s Nizozemskem). 219, 3. VII. 1924; 658, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1994 (hornické vyhledávání a těžení živic [bitumen]). 231, 4. XI. 1924; 62, X.

im. v. zpr. t. 2145 (imunita A. Svěceného). 267, 8. VI. 1925; 237, XI.

im. v. zpr. t. 2146 (imunita A. Šachla). 267, 8. VI. 1925; 238, XI.

ústav. práv. v. zpr. t. 2167 (osnova zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákon z 29. II. 1920, č. 121 Sb. z.). 272, 2. VII. 1925; 367, XI. tisková oprava 273, 8. VII. 1925; 380, XI.

ústav. práv. v. o ratifikaci a) úmluv s republikou Rakouskou stran úpravy závazků v rak.-uh. korunách ze dne 18. VI. a 12. VII. 1924 (zpr. t. 2188), b) Dodatečného zápisu k omluvě ze dne 18. VI. 1924 (zpr. t. 2189) a c) o provedení úmluv těchto a o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění (zpr. t. 2197). 277, 17. IX. 1925; 456, XI.

im. v. zpr. t. 2164 (imunita T. Matuščáka). 279, 22. IX. 1925; 495, XI. doslov 498, XI.

ústav. práv. v. o změně řádu volení do posl. sněmovny (ústní zpr. k t. 2256) a změně zákona o složení a pravomoci senátu (ústní zpr. k t. 2257). 289, 15. X. 1925; 911, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 404, II.

o prohlášení dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem (odpověď min. zahraničí na naléh. interp. dr. Hellera t. 556). 46, 8. III. 1921; 1235, II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. A. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1348, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 141, 15. XII. 1922; 694, VI.

o prohlášení ministra zahraničí 174, 8. XI. 1923; 38, VIII.

o ošetřování v ústavech pro choromyslné (zpr. t. 1737). 191, 14. II. 1924; 801, VIII.

Interpelace:

o ratifikaci hranic v horním Slezsku, t. 686. 57, 11. V. 1921; 76, III. odpov. t. 872. 62, 2. VIII. 1921; 224, III.

LUKSCH Josef

VI. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem kom. pro. dáv. z maj. - výb. ku prozk. Stál. v. - rozp. a techn. doprav.

Návrhy:

na národnostní rozdělení Pozemkového úřadu, t. 24. 5, 16. VI. 1920; 130, I.

na zrušení státního hospodaření obilím a ostatními zemědělskými výrobky, t. 25. 5, 16. VI. 1920; 130, I.

na repatriaci válečných zajatců, t. 27. 6, 17. VI. 1920; 232, I.

na zřízení zemědělského oddělení na německé technice v Brně, t. 28. 6, 17. VI. 1920; 232, I.

stran přikázání pozemků pro kolonisační účely vyžádaných, t. 74. 11, 13. VII. 1920; 494, I.

na věnování 50 milionů Kč na sanaci zemědělských družstev, jež následkem hospodářské krise jsou ohrožena, t. 1547. 138, 12. XII. 1922; 307, VI.

stran živelních škod, způsobených v jednotlivých obcích okresů mikulovského a hustopečského průtrží mračen a krupobitím, t. 1686. 169, 2. VII. 1923; 1549, VII.

stran živelních škod, způsobených průtrží mračen a krupobitím v jednotlivých obcích okresu Moravská Třebová, t. 1688. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

Resoluce:

k fin. zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran podpory zájmů zemědělského obyvatelstva. 184, 14. XII. 1923; 539, VIII.

2 r e s o I. ku změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773) stran vyloučení z dávky z majetku: obnosů za válečné půjčky, pohledávek v cizích měnách, starých korun, jmění rodinných příslušníků podavších vlastní přiznání, jmění převzatého dědictvím za války; dále aby započítávání úroků z prodlení nastalo po doručení všech platebních rozkazů o dávce z majetku. 188, 20. XII. 1923; 643, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 5, 16. VI. 1920; 158, I. (něm. 200)

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž se zodpovídají 2 naléh. interp. A. Lipperta (t. 500 a 501). 47, 15. III. 1921; 1332, II. (něm. 1406)

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 657, IV. (něm. 694)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 140, 14. XII. 1922; 560, VI. (něm. 643)

o změně zákona o dávce z majetku (zpr. t. 1773). 188, 20. XII. 1923; 630, VIII. (něm. 672)

o změně příslušnosti trestních soudů a o odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech utrhání a urážek na cti, spáchaných tiskem (zpr. t. 1884). 207, 28. V. 1924; 319, IX. (něm. 371)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 178, X. (něm. 238)

Interpelace:

n a l é h a v á, týkající se zákazu druhé župní tělocvičné slavnosti ve Znojmě, t. 116. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 345. 30, 18. I. 1921; 773, II.

n al é h a v á ve příčině hospodaření cukrovkou ze sklizně 1921, t. 929. 69, 10. VIII. 1921; 372, III. odpov. t. 1108/4. 79, 13. XII. 1921; 128, IV.

ve příčině úpravy mlecího řízení na hranicích rakouských, t. 666. 54, 31. III. 1921; 4, III. odpov. t. 902. 66, 9. VIII. 1921; 333, III.

stran zvýšení pensí a zaopatřovacích požitků pensistům v cizině žijícím, obzvláště vojenským pensistům, t. 1998. 233, 1. XII. 1924; 137, X. odpov. t. 2144/2. 264, 26. V. 1925; 164, XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Brně (přečin podle § 305 tr. z.). 32, 25. I. 1921; 812, II. zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský; 95, 24. I. 1922; 819, IV. n e v y d án 827, IV.

zemsk. trest. s. v Brně z 21. IX. 1921, Vr XV. 5168/3 (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65, lit. a) trest. zák.). 71, 18. X. 1921; 10, IV.

zemsk. trest. s. v Brně z 8. IX. 1921, Vr XV. 4857/3 (zločin rušení veřejného klidu podle § 65 tr. z.). 71, 18. X. 1921; 10, IV. zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský; 95, 24. I. 1922; 819, IV. n e v y d á n 827, IV.

Volán k pořádku:

5, 16. VI. 1920; 170, I.