LAŽO Jurko

X. voleb. kraj

ČSD, mk

Volba verifikována 1. 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité vydatné pomoci zemědělcům v okresu Bardiov Svidník, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 1683. 169. 2. VII. 1923; 1549, VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 468, IV. (rus. 544)

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 105, 15. II. 1922; 1118, IV. (rus. 1137)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 141, 15. XII. 1922; 724, VI. (rus. 772)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 473, VIII. (rus. 521)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1924; 324, X. (rus. 328)

Interpelace:

v záležitosti nouze obyvatelstva krajů válkou zpustošených, t. 298. 28, 22. XII. 1920; 677, II. odpov. t. 639. 54, 31. III. 1921; 3, III.

o obsazení ruských biskupských stolic v RČS, t. 462. 37, 8. II. 1921; 991, II. odpov. t. 745. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

v záležitosti nešetření národnostních a jazykových práv ruské menšiny na Slovensku, t. 944. 69, 10. VIII. 1921; 369, III.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Vyš. Svidníku (urážka na cti) zpr. t. 1122; zprav. dr. Krouský; zpráva vrácena im. v. na návrh J. Kouši 106, 16. II. 1922; 1194, IV.

okres. s. ve Vyš. Svidníku (přečin dle § 2 zák. čl. XLI. z r. 1914). 112, 24. IV. 1922; 84, V. zpr. t. 1621; zprav. dr. Krouský; 161, 26. IV. 1923; 1320, VII. n e v y d á n 165, 29. V. 1923; 1416, VII.

vrch. stát. zast. v Košířích a okres. s. ve Vyšším Svidníku (přestupek podle § 26, odst. 1. a 2 a § 27, odst. 1. zák. čl. XIV. z r. 1914). 277, 17. IX. 1925; 447, XI. zpr. t. 2244; zprav. dr. Soukup; 283, 6. X. 1925; 538, XI. n e v y d á n (zprav. J. Kouša) 286, 12. X. 1925; 597, XI.

LEDEBUR-WICHELN Eugen, dr.

IV. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. techn. doprav. a zahr.

Návrhy:

na vypracování návrhu na sestoupení obou sněmoven Národního shromáždění, zastavení nynějších ústavních zákonů atd. ústavním výborem, t. 26. 5, 16. VI. 1920; 130, I.

na vydání zákona, kterým má se usnadniti slučování polních a lesních pozemků, t. 707. 57, 11. V. 1921; 77, III.

na bezodkladné zrušení Pozemkového úřadu, t. 708. 57, 11. V. 1921; 77, III.

na doplnění zákona z 29. X. 1919 o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických, t. 1452. 129, 24. X. 1922; 3, VI.

p o z m ě ňo v. n á v r h k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XI., tit. 2. 141, 15. XII. 1922; 734, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o dani z obratu a dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789). 190, 21. XII. 1923; 750, VIII.

Resoluce:

k mírové smlouvě mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291) stran revise překladu textu mírových smluv. 27. 21. XII. 1920; 655, II.

3 r e s o I. k vlád. nař. o likvidaci zásob bavlny koupené na úvěr pod zárukou státu (zpr. t. 444) stran prováděcího nařízení, sanace bavlnářského průmyslu přispěním Svazu bank a uvolnění obchodu bavlnou a bavlněnými výrobky. 47, 15. III. 1921; 1310, 1311, II.

k zák. o scelování pozemků (zpr. t. 1083), kterou se podává návod ministerstvu zemědělství k postupu při vypracování jednotného zákona. 75, 22. XI. 1921; 67, IV.

k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) stran zvýšení odbytného pro poddůstojníky. 83, 17. XII. 1921; 565, IV.

2 r e s o I. k osnově zákona o úpravě pensí býv. zaměstnanců velkostatků (ústní zpr. k resolucím sen. Vettera-Lilie podaným k předloze t. 521). 94, 19. I. 1922; 770, IV.

2 r e s o I. k předloze o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny, zakoupené státem na zaručený úvěr (zpr. t. 1177) k §§ 1 a 5. 94, 19. I. 1922; 783, IV.

k přechodným ustanovením k zákonu náhradovému (zpr. t. 1259) (direktivy vládě při vydání prováděcího nařízení). 106, 16. II. 1922; 1154, IV.

2 r e s o I. k předloze zmocňující vládu poskytnouti úvěr republice Rakouské (zpr. t. 1380) stran připojení Rakouska k Německu a aby smlouvy s Rakouskem předloženy byly N. S. ke schválení. 123, 30. VI. 1922; 433, V.

2 r e s o I. k předloze o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 1598) 1. aby zavedeno bylo přísnější ohraničení chovných obvodů jen u skotu; aby u vepřů, ovcí a koz nebylo vůbec rozdělení na ohraničené chovné obvody; aby v celé republice byl dovolen a podporován chov studené a teplé krve; aby u všech druhů zvířat zemský chov byl omezen na několik málo plemen; 2. aby vláda v prováděcích nařízeních k tomuto zákonu stanovila vhodná ulehčení ve prospěch jednotlivých chovatelů. 158, 23. IV. 1923; 1254, 1255, VII.

k předloze o dani z obratu a dani přepychové (ústní zpr. k t. 1789), aby od daně z obratu byly osvobozeny: zboží, jež se vyváží (i od daně přepychové), suroviny v zemi zpracované, dříví porážené následkem holožíru, výkony a platy uvnitř téhož závodu a aby dam přepychové podléhaly předměty výslovně přepychové. 190, 21. XII. 1923; 751, VIII.

2 r e s o l. k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 1861), aby vládním nařízením se stanovilo, že byty (v závodech) přenechané bezplatně zaměstnancům nespadají pod ustanovení zákona o ochraně nájemníků a aby byl zřízen poradní sbor pro věci bytové při ministerstvu sociální péče. 202, 25. IV. 1924; 179, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920. 6, 17. VI. 1920; 234, I. (něm. 267)

o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 16. XI. 1920 a o naléh. interp. t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 271, II. (něm. 316)

o mírových smlouvách mezi RČS, Maďarskem, Bulharskem a státy cessionářskými (zpr. t. 291). 27, 21. XII. 1920; 647, II. (něm. 664)

o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy (zpr. t. 439). 37, 8. II. 1921; 997, II. (něm. 1008)

o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o vyjednávání s Francií a Polskem, jímž zodpovídá se naléh. interp. dr. Hellera (t. 556). 46, 8. III. 1921; 1240, II. (něm. 1283)

o vlád. nař. o likvidaci zásob bavlny zakoupené na úvěr pod zárukou státu a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím (zpr. t. 444). 47, 15. III. 1921; 1306, II. (něm. 1389)

o úpravě požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jich pozůstalých (zpr. t. 573) 51, 17. III. 1921; 1469, II. (něm. 1479)

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (zpr. t. 830). 61, 1. VII. 1921; 181, III. (něm. 207)

o scelování pozemků (zpr. t. 1083). 75, 22. XI. 1921; 65, IV. (něm. 75)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 81. 15. XII. 1921; 293, IV. (něm. 368)

o resolucích sen. Vettera-Lilie podaných k t. 521, týkajících se opravy pensí zaměstnancům velkostatků. 94, 19. I. 1922; 768, IV. (něm. 797)

o zmocnění ministra financí k výpůjčkám také v cizí měně (zpr. t. 1294). 110, 31. III. 1922; 24, V. (něm. 49)

o prohlášení min. předsedy dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 118, 31. V. 1922; 258, V. (něm. 291)

o poskytnutí úvěru republice Rakouské (zpr. t. 1380). 123, 30. VI. 1922; 436, V. (něm. 455)

o změně zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 1444) 126, 13. VII. 1922; 584, V. (něm. 671)

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 96, VI. (něm. 143)

o protokolech o sanaci Rakouska daných v Ženevě dne 4. X. 1922 (t. 1532). 147, 21. XII. 1922; 883, VI. (něm. 933)

o událostech v bance Bohemii (naléh. interp. t. 1618). 160, 25. IV. 1923; 1292, VII. (něm. 1312)

o prohlášení ministra zahraničí 174, 8. XI. 1923; 58, VIII. (něm. 82)

o inkompatibilitě (zpr. t. 1885). 208, 30. V. 1924; 418, IX. (něm. 456)

o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček (zpr. t. 1973). 224, 30. IX. 1924; 743, IX. (něm. 752)

o revisi bankovních ústavů (zpr. t. 1990) a o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991). 228, 9. X. 1924; 938, IX. (něm. 959)

o prohlášení ministra zahraničí 231, 4. XI. 1924; 36, X. (něm. 75)

o změně a doplňku zákona o akciové bance cedulové (zpr. t. 2131). 262, 22. IV. 1925; 123, XI. něm. 137)

Věcná poznámka:

při rozpravě o školách a učitelstvu (zpr. t. 1437 a 1417) stran urážky čsl. státu. 126, 13. VII. 1922; 655, V. (něm. 702)

Přípis:

předsednictvu senátu (omluvný), že neměl úmyslu svými výroky ve 174 schůzi uraziti. 175, 9. XI. 1923; 92, VIII.

Interpelace:

n a l é h a v á o výroku pana ministerského předsedy, t. 127. 15, 9. XI. 1920; 25, II.

n al é h a v á v záležitosti zúčastnění se sankcí vůči Německu, t. 702. 61. 1. VII. 1921; 176, III. odpov. t. 903. 65, 5. VIII. 1921; 317, III.

n a l é h a v á o přepadení zvláštního vlaku německých turnérů v Louce, t. 1425. 128, 14. VII. 1922; 734, V. odpov. t. 1565. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové, t. 34. 8, 22. VI. 1920; 342, I. odpov. t. 159. 14, 26. X. 1920; 15, II.

o postavení bývalých poddůstojníků německé národnosti, t. 311. 28, 22. XII. 1920; 677, II. odpov. t. 513. 42, 22. II. 1921; 1055, II.

stran procesu o rozvod hraběte Ivana Draskoviche, t. 390. 35, 3. II. 1921; 855, II. odpov. t. 890. 62, 2. VIII. 1921; 225, III.

ohledně přesunů vojska do převážně německého území pohraničního, t. 487. 40. 17. II. 1921; 1027, II. odpov. t. 694. 57, 11. V. 1921; 77, III.

stran projevu, který učinil předseda čs. delegace na mezinárodní parlamentární obchodní konferenci v Lisaboně, t. 811. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 1056. 71, 18. X. 1921; 7, IV.

stran berní revise v továrně "Münzer- Hütte" u Ústí n. L., t. 1109. 79. 13. XII. 1921; 128, IV. ob n o v e n a t. 1461/2. 129, 24. X. 1922; 4, VI. odpov. t. 1615/8. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran rozesílání výzvy k upisování 6%ní investiční půjčky, t. 1170/1. 93, 17. I. 1922; 757, IV. o b n o v e n a t. 1461/1. 129, 24. X. 1922; 4, VI. odpov. t. 1692. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

stran jednostranného nadržování českým průmyslovým závodům, pokud jde o sazby, t. 1170/3. 93, 17. I. 1922; 757, IV. ob n o v e n a t. 1461. 129, 24. X. 1922; 4, VI. odpov. t. 1578/5. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

stran přeložení vojenské střelnice z Mostu, t. 1170/4. 93, 17. I. 1922; 757, IV. o b n o v e n a t. 1461/3. 129, 24. X. 1922; 4, VI. odpov. t. 1565/6. 151, 27. II. 1923; 1046, VI.

stran novelisace zákona o staropensistech ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z., t. 1170/5. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

stran požadování bytů "YMCA" v Mostě, t. 1170/6. 93, 17. I. 1922; 757, IV.

ve příčině opomíjení hlavního svazu průmyslu, t. 1238/1. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran zrušení odborných škol pro paličkování krajek v Rudohoří, t. 1418/4. 126, 13. VII. 1922; 547, V. odpov. t. 1485/2. 134, 23. XI. 1922; 237, VI.

stran zkrácení německého stavebního družstva v Hajdě, t. 1453/4. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1558/8. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran domnělého sjednání kupní smlouvy se Standard Oil Company, t. 1461/4. 129, 24. X. 1922; 4, VI. odpov. t. 2253/1. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

stran podloudnictví na slezských hranicích, t. 1594/2. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII. odpov. t. 1755/4. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran schodku, zjištěného při likvidaci státního obilního ústavu, t. 1594/3. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII. odpov. t. 1801. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran výplaty pohledávek u vídeňské poštovní spořitelny, t. 1687/15. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1755/2. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran domnělého sjednání smlouvy se Standard Oil Company, t. 1872/5. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 2253/1. 289, 15. X. 1925; 918, XI.

stran rozluky vídeňské poštovní spořitelny, t. 1872/9. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 2000/3. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran zamýšlené výroby automobilů ve státní továrně na zbraně a střeliva v Brně, t. 1900. 214, 24. VI. 1924; 509, IX. odpov. t. 2000/2. 233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran neobsazování systemisovaných míst profesorů na německé vysoké škole technické v Praze, t. 2191/8. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

o tom, že se neodpovídá na interpelace ve věci Standard Oil Company, t. 2191/9. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

Dotazy:

k předsedovi senátu ze dne 1. IV. 1921 o brzkém projednání návrhu t. 26 výborem iniciativním a odpov. předsedy senátu K. Práška. 58, 14. VI. 1921; 122, III.

k předsednictvu ze dne 2. VII. 1925 (sdělený předs. Donátem) o tom, že vláda trvale neodpovídá na interpelace podané 25. I. a 13. VII. 1922 a 26. IV. 1924 stran vyjednávání mezi vládou a Standard Oil Company o přenechání petrolejového monopolu jmenované společnosti a odpov. předs. V. Donáta. 277, 17. IX. 1925; 444, XI.

Volán k pořádku:

třikrát; ztrácí slovo. 174, 8. XI. 1923; 62, 63, 64, VIII.

LINK Franz

VII. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br.

Návrhy:

10 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k návrhu V. Donáta (koal.) na vydání zákona, stanovícího výhody v plnění branné povinnosti (t. 1431). 128, 14. VII. 1922; 730, V.

2 p oz m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích státních zaměstnanců, (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 835-836, VI.

4 p o z m ě ň o v. n á v r h y ku změně zákona o podpoře nezaměstnaných, (t. 1549). 147, 21. XII. 1922; 926, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1557). 149, 25. I. 1923; 1011, VI.

3 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o vojenském kázeňském a kárném právu, odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, (zpr. t. 1703). 172, 4. VII. 1923; 1632, VII.

28 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (t. 1836) k §§ 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 40 a 51. 204, 13. V. 1924; 233 234, IX.

Resoluce:

k vlád. nař., kterým se rozšiřuje platnost zákona o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko (zpr. t. 813) stran zrušení výjimečného stavu na Hlučínsku. 61, 1. VII. 1921; 180, III.

k předloze, kterou se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (zpr. t. 940) stran regulace řek v území Praděda. 68, 10. VIII. 1921; 357, III.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 1021). 70, 12. VIII. 1921; 435, III.

o úpravě povinnosti vydati movité věci státům, které mají nárok na jich požadování (zpr. t. 1101) stran poskytování náhrady na místo odňatého majetku. 76, 24. XI. 1921; 89, IV.

3 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. IX a XI. 83, 17. XII. 1921; 562, IV.

ku změně fin. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a dodatku k rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240) stran snížení povinnosti služební v činné službě vojenské a snížení stavu vojska. 105, 15. II. 1922; 1122, IV.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753) týkající se zprávy o sebevraždách v armádě, zrušení manévrů. 184, 14. XII. 1923; 538, VIII.

k předloze o zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe (zpr. t. 1960), aby osobám, jichž roční příjem nepřevyšuje 10.000 Kč, nezaplativším ještě vojenskou taxu, se tato odepsala. 221, 23. IX. 1924; 717, IX.

Řeč v rozpravě:

o návrzích Ševčíka a Sáblíka stran úpravy hospodaření příští sklizní a zabezpečení výživy obyvatelstva RČS z této sklizně (zpr. t. 163 a 164). 17, 16. XI. 1920; 159, II. (něm. 163)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 493, II. (něm. 572)

o vládním nařízení o nejvyšších cenách piva (zpr. t. 549). 46, 8. III. 1921; 1209, II. (něm. 1273)

o povolení .úvěru k ohradě nekryté potřeby vojenské správy způsobené válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. t. 643). 53, 18. III. 1921; 1496, II. (něm. 1526)

o rozšíření platnosti zákona o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko (zpr. t. 813). 61, 1. VII. 1921; 178, III. (něm. 205)

o státním příspěvku k provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích (zpr. t. 940). 68, 10. VIII. 1921; 358, III. (něm. 365)

o závodních radách (zpr. t. 1019). 70, 12. VIII. 1921; 485, III. (něm. 529)

o upravení povinnosti vydati movité věci ve prospěch cizích států k jich požadování oprávněných (zpr. t. 1101). 76, 24. XI. 1921; 86, IV. (něm. 97)

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240). 104, 10. II. 1922; 1086, IV. (něm. 1108)

o náhradě při trvalém ubytování vojska v letech 1921 a 1922 (zpr. t. 1411). 124, 10. VII. 1922; 482, V. (něm. 490)

stran úpravy požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 1412). 124, 10. VII. 1922; 485, V. (něm. 491)

stran státní půjčky 15 milionů Kč na investice Českého Těšína (zpr. t. 1434). 126, 13. VII. 1922; 553, V. (něm. 666)

o úvěru na podporu nezaměstnaných (zpr. t. 1493). 136, 1. XII. 1922; 279, VI. (něm. 297)

o prodloužení a změně zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. ve znění zákona ze dne 21. XII. 1921, č. 482 Sb. z., o podpoře nezaměstnaných (ústní zpr. k t. 1549). 147, 21. XII. 1922; 924, VI. (něm. 956)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 269, VIII. (něm. 358)

o podpoře nezaměstnaných (zpr. . t. 1774 a 1777). 188, 20. XII. 1923; 649, VIII. (něm. 682)

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské a o změně §§ 25 zákonů o ubytování vojska (zpr. t. 1865 a 1866). 204, 13. V. 1924; 229, IX. (něm. 248)

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 859, IX. (něm. 907)

o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) (zpr. t. 2119). 257, 26. III. 1925; 645, X. (něm. 657)

Interpelace:

n a l é h a v á o poruše v dodávání mouky do německých průmyslových okresů a o nákupu obilí v cizině, t. 215. 31, 20. I. 1921; 783, II. odpov. t. 673. 57, 11. V. 1921; 76, III.

n a l é h a v á v příčině katastrofální povodně v politických okresech Frývaldově (Slezsko) a v Šumperku (Morava). 59, 14. VI. 1921; 135, III. zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého. 59, 14. VI. 1921; 136, III.

n a l é h a v á o střelbě vojáků v Bruntále a o zabití Maxe Kinzla, t. 1478. 133, 21. XI. 1922; 233, VI. odpov. t. 1692/8. 169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

stran přenechání kasáren městům k odstranění bytové nouze, t. 65. 11, 13. VII. 1920; 493, I. odpov. t. 161. 14, 26. X. 1920; 15, II.

ve věci přenechání mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojeské správy, t. 108. 14, 26. X. 1920; 13, II. odpov. t. 247. 22, 8. XII. 1920; 336, II.

o zvýšení podpor nezaměstnaným, t. 181. 15, 9. XI. 1920; 26, II. odpov. t. 343. 30, 18. I. 1921; 773, II.

ohledně vybudování železniční trati Hlučín - Annaberg jako nouzové stavby, t. 807. 60, 30. VI. 1921; 144, III. odpov. t. 901. 65, 5. VIII. 1921; 317, III.

ve příčině cla prostého dovozu zeleniny do okresu frývaldovského, t. 808. 60, 30. VI. 1921; 144, III.

ve příčině přeložení průvodčích v obvodu ředitelství olomouckého, t. 1095/4. 75, 22. XI. 1921; 62, IV.

stran německé menšinové školy v Neředíně u Olomouce, dále stran útisku něm. obecné školy v Lužici u Šternberka a stran zřízení něm. obecné školy v Hlučíně, t. 1453/14. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1558/9. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran provádění zákona o nezaměstnanosti pro nezaměstnané dělníky, kterým se již dostalo plné podpory, t. 1563. 152, 13. III. 1923; 1057, VI. odpov. t. 1755/8. 185, 17. XII. 1923; 547, VIII.

o tom, jak si pan zkušební komisař Schilling z Opavy počínal při jazykových zkouškách poštovních zaměstnanců u poštovního úřadu v Krnově, t. 1721/5. 176, 27. XI. 1923; 122, VIII. odpov. t. 1801/7. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle §§ 300 a 305 a přestupek podle § 308 tr. z.) 158, 23. IV. 1923; 1243, VII. zpr. t. 1656; zprav. dr. Stránský; 164, 29. V. 1923; 1408, VII. zpráva vrácena imunit. výb. 167, 7. VI. 1923; 1473, VII.

LIPPERT Andreas

V. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. kult.

Návrhy:

stran přejímání gážistů bývalé rak.-uher. (rakouské případně uherské) branné moci, kteří svoji přihlášku předložili teprve po 31. III. 1919, jakož i těch, kteří se hlásili před touto lhůtou, kteří však teprve později byli povoláni k činné službě, t. 1616. 160, 25. IV. 1923; 1273, VII.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím, jež v okresu Horšově Týně těžce byly postiženy živelní pohromou, t. 1693. 169, 2. VII. 1923; 1551, VII.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím okresu stříbrského a plzeňského, ležícím na řekách Mži a Radbuze, které těžce byly postiženy bouří, t. 1922. 216, 30. VI. 1924; 551, IX.

stran poskytnutí vydatné státní pomoci k nápravě škod způsobených živelními pohromami v okresech Kašperských Horách, Hartmanicích, Nýrsku, Vimperku a Sušici, t. 2234. 280, 30. IX. 1925; 504, XI.

stran živelní pohromy způsobené záplavami v politických okresech Budějovicích, Prachaticích, Kaplici, Krumlově, Jindřichově Hradci a Třeboni, t. 2235. 280, 30. IX. 1925; 504, XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 489, IV. (něm. 554)

Interpelace:

n a l é h a v á o nepovolení německé občanské školy pro město Touškov, t. 221. 31, 20. I. 1921; 783, II. odpov. t. 781. 60, 30. VI. 1921; 143, III.

n a l é h a v á o zrušení německé obecné školy v Malšicích, okres Stříbro, t. 222. 31, 20. I. 1921; 783, II. odpov. t. 759. 58, 14. VI. 1921; 124, III.

n a l é h a v á stran přehmatů některých osob v místě Sytnu u Stříbra ve věcech nastávajícího sčítání lidu, t. 500. 47, 15. III. 1921; 1295, II. zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého. 47, 15. III. 1921; 1313, II.

n a l é h a v á stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu, t. 501. 47, 15. III. 1921; 1295, II. zodpověděna prohlášením min. předs. J. Černého. 47, 15. III. 1921; 1314, II.

n a l é h a v á stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra, t. 503. 47, 15. III. 1921; 1295, II. odpov. t. 691. 57, 11. V. 1921; 76, III.

ve příčině zvýšení ceny povinných otrub rolníkům, t. 427. 35, 3. II. 1921; 855, II. odpov. t. 612. 54, 31. III. 1921; 3, III.