FRITSCH Heinrich

VII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. a nár. hosp.

Z e m ř e l 25. listopadu 1922; nástupcem jeho stal se Franke Paul 147, 21. XII. 1922; 876, VI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (zločin podle §§ 99 a 65 tr. z.). 105, 15. II. 1922; 1118, IV. žád. o b n o v. 115, 27. IV. 1922; 131, V.

FÁČEK Vladimír, dr.

V. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - kom. pro dáv. z maj. - kult. - rozp. a soc. pol.

Návrhy:

na zrušení zákona z 25. VI. 1919, č. 370 Sb. z., kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. VII. 1920, č. 432, t. 69. 1l, 13. VII. 1920; 494, I.

na revisi minimálních cen předmětů podrobených dani přepychové podle zákona ze dne 11. XII. 1919, č. 658 Sb. z., t. 70. 11, 13. VII. 1920; 494, I.

aby nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. IV. 1921, č. 173 Sb. z., bylo doplněno, t. 846. 62, 2. VII. 1921; 223, III.

na změnu celních sazeb pro automobily a motorové pluhy a motory z ciziny dovážené, t. 848. 62, 2. VIII. 1921; 223. III.

Resoluce:

3 r e s o I. k předloze o odškodnění majitelů rak. a uher. válečných půjček (zpr. t. 59) stran prováděcího nařízení k §§ 8 a 12. 10, 24. VI. 1920; 438, 439, I.

12 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284) stran vymezení všeobecné působnosti a kompetence ministerstev a j. ústředních úřadů a ku kapit. III., V., VI., VII., VIII., XIII., XVI., XIX., XV. 26, 17. XII. 1920; 618-630, II.

(koaliční) k předloze o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS (zpr. t. 1991) aby vláda celila nekalé soutěži v získávání vkladů peněžními ústavy a aby předložila co nejrychleji zákaz o nekalé soutěži. 228, 9. X. 1924; 945, IX.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 220 (nouzová výpomoc veškerým státním zaměstnancům civilním a vojenským). 19, 18. XI. 1920; 177, II.

rozp. v. o zřízení ředitelství státního dluhu (ústní zpr. k t. 318). 29, 22. XII. 1920; 697, II.

rozp. v. o změně způsobu zdaňování piva (ústní zpr. k t. 327). 29, 22. XII. 1920; 698, II.

rozp. v. zpr. t. 352 (změna ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích v Podkarp. Rusi a na Slovensku). 30, 18. I. 1921; 778, II.

výb. rozp. a ústav. práv. zpr. t. 353 (užití dílčích dluhopisů Moravy v hodnotě 116 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů). 30, 18. I. 1921; 779, II.

rozp. v. zpr. t. 460 (daňové výhody pro stavby obytných budov a budov pro provoz podniků, pro pořízení nových strojů a pro obnovu starých). 37, 8. II. 1921; 1.003, II.; doslov 1005, II. . rozp. v. zpr. t. 568 (zvýšení rozpočtových položek kapitoly "Nejvyšší správní soud" na r. 1921). 46, 8. III. 1921; 1203, II.; doslov 1205, II.

rozp. v. zpr. t. 597 (všeobecná daň výdělková pro r. 1921). 49, 16. III. 1921; 1441, II.

rozp. v. zpr. t. 598 (splatnost přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků). 49, 16. III. 1921; 1442, II.

rozp. v. zpr. t. 641 (zmocnění vlády k zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rak.-uher.). 53, 18. III. 1921; 1505, II.; doslov 1510, II.

rozp. v. zpr. t. 642 (státní investiční půjčka dopravní). 53, 18. III. 1921; 1517, II.; doslov 1520, II.

rozp. v. zpr. t. 679 (zrušení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu daňových přirážek). 56, 1. IV. 1921; 26, III.

rozp. v. zpr. t. 1007 (úprava ustanovení o poplatcích a poplatkové povinnosti). 70, 12. VIII. 1921; 41 1, III.; doslov 412, III.

rozp. v. zpr. t. 1178 (změna ustanovení o směnečných poplatcích). 95, 24. I. 1922; 810, IV.

rozp. v. zpr. t. 1182 (válečné přirážky k poplatkům). 99, 6. II. 1922; 913, IV.

rozp. v. zpr. t. 1269 (válečné přirážky k přímým daním mimo daň z příjmu za léta 1922 a 1923 kromě Slovenska a Podk. Rusi). 106, 16. II. 1922; 1167, IV.

rozp. v. zpr. t. 1321 (všeob. daň výdělková pro období 1922/23). 115, 28. IV. 1922; 132, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1319 (změna konkursního a vyrovnávacího řádu). 115, 28. IV. 1922; 139, V.

rozp. v. zpr. t. 1336 (VII. mezinárodní parlam. konference obchodní v Lisaboně). 116, 23. V. 1922; 182, V.

rozp. v. zpr. t. 1380 (úvěr republice Rakouské). 123. 30. VI. 1922; 430, V.; doslov 438, V.

rozp. v. zpr. t. 1378 (o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rak.-uher. mezi věřiteli nebo dlužníky českoslov. a cizími). 123, 30. VI. 1922; 439, V.

rozp. v. zpr. t. 1377 (úprava právních nároků a závazků čsl. stát. příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. X. 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou). 123, 30. VI. 1922; 440, V.

rozp. v. zpr. t. 1390 (daň výdělková právovárečných měšťanstev, komunit). 124, 10. VII. 1922; 476, V.

rozp. v. zpr. t. 1538 (požitky civilních i vojenských státních zaměstnanců). 145, 20. XII. 1922; 815, VI.

rozp. v. o protokolech o sanaci Rakouska daných. v Ženevě dne 4. října 1922 (ústní zpr. k t. 1532). 147, 21. XII. 1922; 879, VI.

rozp. v. o zmocnění ministra financí, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (ústní zpr. k t. 1533). 147, 21. XII. 1922; 887, VI.

rozp. v. zpr. t. 1554 (úmluva s Rakouskem o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů). 151, 27. II. 1923; 1051, VI.

rozp. v. zpr. t. 1580 a 1579 (závěrečný účet státních výdajů a příjmů RČS za listopad a prosinec 1918 a za rok 1919). 157, 23. III. 1923; 1218, VII.; doslov 1229, VII.

rozp. v. zpr. t. 1591 (neúčinnost zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy při konversi hypotekárních pohledávek). 158, 23. IV. 1923; 1244, VII.

rozp. v. zpr. t. 1658 (ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel). 167, 7. VI. 1923; 1452, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 1674 (prodloužení platnosti zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlav. města Prahy a povolení daňových výhod pro stavby v tomto obvodu). 169, 2. VII. 1923; 1553, VII.

rozp. v. zpr. t. 1664 (zpráva dra Brabce a dra Soukupa o VIII. Mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Paříži) 169, 2. VII. 1923; 1557, VII.

rozp. v. zpr. t. 1711 (úleva na všeobecné dam výdělkové na r. 1923 a doplnění zák. z 28. IV. 1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23). 172, 4. VII. 1923; 1583, VII.

rozp. v. zpr. t. 1706 (poplatkové a další daňové úlevy při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně právovárečných měšťanstev ve společnosti akciové). 172, 4. VII. 1923; 1584, VII.

rozp. v. zpr. t. 1754 (válečné přirážky ku přímým daním na r. 1924). 182, 12. XII. 1923; 202, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1779 (daň z uhlí). 189, 20. XII. 1923; 693, VIII.; doslov 697, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1870 (závěrečný účet státních výdajů a příjmů za r. 1920). 206, 27. V. 1924; 283, IX.; doslov 288, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1885 (inkompatibilita). 207, 28. V. 1924; 357, IX.

ústav. práv. v. zpr. t. 1887 (doplněk a změna zákona o volebním soudě). 208, 30. V. 1924; 396, IX.; doslov 422, IX.

rozp. v. zpr. t. 1973 (konečná úprava rakouských a uherských válečných půjček). 222, 29. IX. 1924; 723, IX.; doslov 224, 30. IX. 1924; 747, IX.

rozp. v. zpr. t. 1971 (mimořádné úlevy při placení přímých daní). 226, 7. X. 1924; 806, IX.; doslov 811, IX a 227, 8. X. 1924; 887, IX.

soc. pol. v. zpr. t. 1993 (živnostenský zákon pro Slovensko a Podkarp. Rus). 228, 9. X. 1924; 948, IX.

z p r á v a o X. mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Bruselu 1924. 231, 4. XI. 1924; 26, X.

rozp. v. zpr. t. 1986 (účetní závěrka nejv. účet. kontrol. úřadu za r. 1922 s dodatkem k účetní závěrce za r. 1920 a účetní závěrka za r. 1923). 236, 9. XII. 1924; 151, X.

rozp. v. zpr. t. 2047 (změna některých ustanovení o přímých daních a stanovení válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925). 245, 20. XII. 1924; 496, X.

rozp. v. zpr. t. 2060 (úsporná opatření ve veřejné správě). 247, 22. XII. 1924; 481, X.

rozp. v. zpr. t. 2062 (odměny státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na r. 1924 a 1925). 247, 22. XII. 1924; 502, X.

rozp. v. zpr. t. 2067 (doplněk zákona z 12. VIII. 1921, č. 291 Sb. z., jímž povoluje se užíti dílčích dluhopisů vydaných Brnem v úhrnné hodnotě 50 mil. Kč k ukládání nadačních, sirotčích a pod kapitálů). 249, 29. I. 1925; 536, X.

rozp. v. zpr. t. 2092 o připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnici a o zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze). 255, 24. III. 1925; 590, X. 257, 26. III. 1925; 619, X.

rozp. v. zpr. t. 2142 (závěrečný účet státních výdajů a příjmů za r. 1921 spolu s účty státního melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku). 265, 5. VI. 1925; 211, XI.

rozp. v. zpr. t. 2143 (účet státního bytového fondu za léta 1919 a 1920). 265, 5. VI. 1925; 215, XI.

rozp. v. zpr. t. 2153 (o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří). 268, 9. VI. 1925; 258, XI.

rozp. v. zpr. t. 2152 (o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů RČS za r. 1922). 270, 1. VII. 1925; 339, XI.; doslov 346, XI.

rozp. v. zpr. t. 2258 (o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů za r. 1923 atd.). 289, 15. X. 1925; 906, XI.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. válečných půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59). 10, 24. VI. 1920; 425, I.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 26, 17. XII. 1920; 606, II.

o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1920 (zpr. t. 441). 36, 4. II. 1921; 946, II.

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 419, IV.

o nal. interpelacích t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 964, IV.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1322). 114, 27. IV. 192; 111, V.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 499, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 445, VIII.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 853, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 238, 11. XII. 1925; 262, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250). 288, 14. X. 1926; 696, XI.

Interpelace:

stran provedení zákona ze dne 5. II. 1920. č. 89 Sb. z., o pensijním pojištění, t. 234. 21, 7. XII. 1920; 325, II. odpov. t. 333. 30, 18. I. 1921; 773, II.

stran zrušení starých smluv o prodeji dříví ze státních lesů, t. 301. 28, 22. XII. 1920; 677, II. odpov. t. 537. 44, 1. III. 1921; 1081, II.

ohledně pořízení statistiky cen jako podkladu pro řešení otázek mzdových, t. 522. 42, 22. II. 1921; 1055, II. odpov. t. 668. 55, 1. IV. 1921; 14, III.

v příčině provedení resoluce senátu k zákonu o splatnosti přímých daní ze 16. III. 1921, č. 116 Sb. z., t. 851. 62, 2. VIII. 1921; 223, III.

stran zrušení vládního nařízení ze dne 19. XII. 1921, č. 463 Sb. z., o úpravě školného na středních školách, t. 1552/8. 148, 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1578/7. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

FAHRNER Adam

III. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Návrhy:

stran propuštění německých státních zaměstnanců, t. 477. 38, 10. II. 1921; 1015, II.

na změnu živnostenského řádu, t. 1331. 116, 23. V. 1922; 149, V.

na poskytnutí dovolené učedníkům a mladistvým pomocným dělníkům, t. 1341. 116. 23. V. 1922; 150, V.

na zákonitou novou úpravu služebních poměrů obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení t. 1605. 160, 25. IV. 1923; 1273, VII.

Řeč v rozpravě:

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 139, IV. (něm. 205)

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 653, IV. (něm. 689)

o naléh. interpelacích t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce). 102, 8. II. 1922; 972, IV. (něm. 996)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 183, 13. XII. 1923; 428, VIII. (něm. 498)

Prohlášení:

jménem strany něm. nár. soc. děln. za rozpravy o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci invalidity a stáří (zpr. t. 1989). 227, 8. X. 1924; 851, IX. (něm. 907)

Interpelace:

n a l é h a v á ve příčině použití sankcí proti Německu, t. 1328. 116, 23. V. 1922; 150, V.

n a l é h a v á stran zmenšení počtu úřednictva, které dle výroku člena vlády má nastati, t. 2025. 248, 28. I. 1925; 529, X. odpov. t. 2111/7. 262, 22. IV. 1925; 118, XI.

stran událostí, které se sběhly v Ústí n. L. dne 31. VII. t. r., t. 928. 66, 9. VIII. 1921; 333, III. odpov. t. 1237/2. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran prodloužení ochranných opatření pro repatrianty a obmezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, kteří podléhají zákonu o obchodních pomocnících, t. 1552/5. 148. 23. I. 1923; 962, VI. odpov. t. 1615/6. 162, 8. V. 1923; 1387, VII.

stran úpravy soudnictví ve věcech dělnických, t. 1594/1. 158, 23. IV. 1923; 1242, VII. odpov. t. 1755/3. 85, 17. XII. 1923; 547, VIII.

stran provádění voleb do závodní rady na dole Kateřiny v Radvanicích, t. 1687/7. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1714/13. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.

stran poškození správce panství Hanuše Kirschneka ve Fichtenbachu u Domažlic dobrovolným prodejem panství Fichtenbachu městské obci domažlické, t. 1687/8. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1714/14. 173, 30. X. 1923; 4, VIII.

o naléhavě nutné úpravě právních poměrů pěstounek mateřských škol, t. 1687/9. 169, 2. VII. 1923; 1550, VII. odpov. t. 1801/2. 191, 14. II. 1924; 797, VIII.

stran poškození správce panství Hanuše Kirschneka ve Fichtenbachu, t. 1803/6. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1882/1. 206, 27. V. 1924; 279, IX.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Liberci (přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Jana Bezecného). 33, 1. XII. 1924; 139, X. zpr. t. 2084; zprav. dr. Krouský; 252, 11. III. 1925; 559, X. n e v y d á n 253, 12. III. 1925; 571, X.

FICZA Josef

XI. voleb. kraj

MZ

Nastoupil za zemřelého H a n g o s e I s t v á n a.

Volba verifikována 130, 7. XI. 1922; 30, VI.

Slib vykonal 112, 24. IV. 1922; 82, V.

FILIPÍNSKÝ Jan

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - ku prozk. Stál. v. a ústav. práv.

Návrhy:

na zřízení zastávky dělnických vlaků mezi Adamovem a Blanskem na trati Brno -Česká Třebová, t. 95. 14, 26. X. 1920; 13. II.

na zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota na trati Brno-Česká Třebová, t. 97. 14, 26. X. 1920; 13, II.

na poskytnutí okamžité státní podpory okresům Tišnov a Boskovice na Moravě, postiženým živelními pohromami, t. 1447. 127, 14. VII. 1922; 706, V.

na prodloužení lhůty pro přihlášky válečných poškozenců, t. 1491. 135, 29. XI. 1922; 265, VI.

Resoluce:

(koaliční) k předloze o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (ústní zpr. k t. 1899), vyzývající vládu k vhodným opatřením, aby dělníci, kteří byli zaměstnáni v bývalém vídeňském arsenálu a převzati do Zbrojovky, byli přijati do některého našeho pojišťovacího ústavu a příspěvky z dřívějších let do vídeňského pojišťovacího ústavu byly jim započítány. 213, 12. VI. 1924; 500, IX.

Zpravodajem:

br. v. zpr. t. 1412 (úprava požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není voj. služba povoláním). 124, 10. VII. 1922; 485, V.

Řeč v rozpravě:

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 462, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 139, 13. XII. 1922; 452, VI.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020). 237, 10. XII. 1924; 214, X.

Interpelace:

v příčině oddalování vyvlastnění pozemků velkostatku lichtensteinského, t. 739. 58, 14. VI. 1921; 123, III. . odpov. t. 900. 62, 2. VIII. 1921; 225, III.

stran náhlého vyhoštění čsl. příslušníků z království Rumunského, t. 1484/2. 133, 21. XI. 1922; 230, VI. odpov. t. 1578. 154, 16. III. 1923; 1068, VI.

FOLBER Karel

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. m. - k prozk. Stál. v. - soc. pol. - ústav. práv. a zahr.

Návrhy:

na snížení daně z uhlí, t. 285. 26, 17. XII. 1920; 596, II.

Zpravodajem:

výb. k prozk. zprávy o čin. Stál. v. k příloze E zpr. t. 309 (jednající o poplatcích konsulárních). 28, 22. XII. 1920: 687, II.

zahr. v. zpr. t. 421 (přistoupení RČS k mezinárodní smlouvě v Bernu, uzavřené r. 1906 o zákazu užívání bílého fosforu při výrobě zápalek). 35, 3. II. 1921; 858, II.

zahr. v. zpr. t. 524 (smlouva přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919). 43, 24. II. 1921; 1067, II.

zahr. v. zpr. t. 1270 (přístup RČS k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické z 20. V. 1875). 106, 16. II. 1922; 1169, IV.

zahr. v. zpr. t. 2169 (prozatímní obchodní dohoda RČS s republ. Řeckou, sjednaná v Athénách 8. IV. 1925). 272, 2. VII. 1925; 731, XI.; doslov 372, XI.

zahr. v. zpr. t. 2228 (ratifikace prozatímní úpravy obchodních styků s král. Dánským, sjednané v Praze 31. I. 1924) 282, 1. X. 1925; 521, XI.

Řeč v rozpravě:

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 82, 16. XII. 1921; 496, IV.

Interpelace:

ve věci repatriace českých horníků z Francie a odškodnění za zničený majetek ve válečném území, t. 131. 14, 26. X. 1920; 14, II. odpov. t. 508. 40, 17. II. 1921; 1028, II.

stran pojištění československých válečných poškozenců, žijících v cizině, t. 262. 24, 15. XII. 1920; 357, II. odpov. t. 494. 40, 17. II. 1921; 1027, II. dodatek k odpov. t. 715. 57, 11. V. 1921; 77, III.

ve věci nucených dělnických legitimací pro příslušníky Československé republiky v Německu, t. 431. 37, 8. II. 1921; 991, II. odpov. t. 580. 47, 15. III. 1921; 1295, II.

FRANKE Paul

VII. voleb. kraj

NA

Nastoupil za zemřelého F r i t s c h e J i n d ř i c h a.

Volba verifikována 148, 23. I. 1923; 964, VI.

Slib vykonal 147, 21. XII. 1922; 876, VI.

Byl členem výb. zdrav.

Návrhy:

na provedení nouzové akce v politickém okresu Šumperku, t. 1997. 230, 30. X. 1924; 2, X.

na provedení nouzové akce pro větší počet obcí polit. okresu Zábřehu, t. 1999. 233, 1. XII. 1924; 137, X.

Interpelace:

o tom, že ředitelství stát. drah v Olomouci nedbá jazykového zákona, t. 2155/6. 270, 1. VII. 1925; 337, XI.

FRANTA Bohuslav, dr.

II. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920: 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. m. - Stál. - techn. doprav. - úsp. kom. - ústav. práv. a zahr.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda 205, 15. V. 1924; 270, IX.

Návrhy:

ve příčině převzetí agend zemských samosprávných sborů vládou, t. 2. 3, 9. VI. 1920; 21, I.

při rozpravě o lisabonské konferenci (zpr. t. 1336), aby na VIII. mezinár. parlam. konferenci obchodní vysláni byli senátoři dr. Brabec a dr. Soukup. 116, 23. V. 1922; 185, V.

stran zahájení debaty o vládních prohlášeních členů kabinetu Švehlova. 129, 24. X. 1922; 23, VI.

na spojení debaty o vládních prohlášeních s rozpravou o nal. interpelacích stran hospodářské krise (t. 1465 a 1467). 130, 7. XI. 1922; 30, VI.

Resoluce:

podaná ve Stálém výboru, aby vláda vydala dodatek nařízení ze dne 3. VIII. 1920, č. 469 Sb. z., kterým se prohlašuje, že Státní nákupny oděvních potřeb pro státní zaměstnance jsou účastni také zaměstnanci okresní a obecní. 14, 26. X. 1920; 19, II.

Zpravodajem:

ústav. práv. v. zpr. t. 1243 (zat. zkrácení přípravné služby soudcovské). 101, 7. II. 1922; 923, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1251 (mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži 15. XI. 1920). 105, 15. II. 1922; 1126, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1254 (úmluva s rep. Francouzskou o statcích, právech a zájmech soukromých). 105, 15. II. 1922; 1133, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1266 (organisace kanceláře sněmovny poslanecké a senátu). 106, 16. II. 1922; 1162, IV.

ústav. práv. v. zpr. t. 1317 (podřízení hlav. puncovního úřadu v Praze ministerstvu veř. prací). 114, 27. IV. 1922; 100, V. ústav. práv. v. zpr. t. 1599 (zmocnění vlády, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle čl. 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací). 160, 25. IV. 1923; 1281, VII.

ústav. práv. v. zpr. t. 2016 (trestní stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústav. listiny). 240, 16. XII. 1924; 422, X. oprava tiskových chyb 241, 17. XII. 1924; 432, X.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. VI. Tusara z 1. VI. 1920. 5, 16. VI. 1920; 170, I.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého ze 26. X. 1920. 16, 11. XI. 1920; 87, II.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565). 45, 3. III. 1921; 1121, II.

o fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114). 80, 14. XII. 1921; 142, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510). 138, 12. XII. 1922; 317, VI.

o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 2127). 260, 3. IV. 1925; 92, XI.

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153). 268, 9. VI. 1925; 289, XI.

Interpelace:

n a l é h a v á, o plebiscitu na Těšínsku t. 29. 6, 17. VI. 1920; 232, I. odpov. t. 151. 14, 26. X. 1920; 15, II.

v příčině zastavení výplaty dalších záloh na výslužní požitky starorakouských státních zaměstnanců, t. 174. 15, 9. XI. 1920; 25, II. odpov. t. 369. 31, 20. I. 1921; 783, II.

v záležitosti událostí v Maďarsku, t. 683. 56, 1. IV. 1921; 21, III. zodpovězena prohlášením min. dr. Beneše. 56, 1. IV. 1921; 51, III.

FRIEDRICH Albert

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. in. - soc. pol. a techn. doprav.

Návrhy:

2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198). 96, 25. I. 1922; 874, IV. 2 p o z m ě ň o v. n á v r h y k předloze o požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1538). 145, 20. XII. 1922; 836, 837, VI.

p o z m ě ň o v. n á v r h k předloze o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 1709). 172, 2. VII. 1923; 1588, VII.

p o z m ě ň o v. n á v r h k finančnímu zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753) ku kap. IX. 184, 14. XII. 1923; 537, VIII.

Resoluce:

2 r e s o I. k finančnímu zákona na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. XVI. a XXVI. 26, 17. XII. 1920; 633, 634, II.

2 r e s o I. k finančnímu zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ku kap. VIII. a XII. 83, 17. XII. 1921; 562, 563, IV.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 25, 16. XII. 1920; 481, II. (něm. 568)

o povolení pojišťovnám vybírati drahotní přirážky (zpr. t. 443). 37, 8. II. 1921; 1006, II. (něm. 1012)

o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 1550). 147, 21. XII. 1922; 908, VI. (něm. 947)

o důchodech válečných poškozenců (zpr. t. 1709). 172, 2. VII. 1923; 1587, VII. (něm. 1637)

o stanovení hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827). 197, 8. IV. 1924; 78, IX. (něm. 88)

o sestátnění drah (zpr. t. 2141). 264, 26. V. 1925; 182, XI. (něm. 199)

Prohlášení:

při rozpravě o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 1444) proti nevážnému jednání o věci. 126, 13. VII. 1922; 584, V. (něm. 671)

Interpelace:

o parcelaci Schwarzenbergského velkostatku Citolib u Loun, t. 224. 21, 7. XII. 1920; 324, II. odpov. t. 419. 37, 8. II. 1921; 991, II.

o stejnokrojích pro politické úředníky, t. 236. 21, 7. XII. 1920; 325, II. odpov. t. 374. 34, 27. I. 1921; 843, II.

stran výkupu propachtovaných pozemků, t. 1035. 71, 18. X. 1921; 6, IV. odpov. t. 1237/10. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

stran zaopatření zaměstnanců zabraného velkostatku, t. 1453/5. 129, 24. X. 1922; 3, VI.

stran zrušení 5 tříd na reálném gymnasiu v Prachaticích, t. 1453/13. 129, 24. X. 1922; 3, VI. odpov. t. 1558/4. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran odepření dovolené správci školy Patzakovi v Klášteře, t. 1803/5. 193, 6. III. 1924; 4, IX. odpov. t. 1882/7. 206, 27. V. 1924; 279, IX.

stran zrušení místa obvodního lékaře v Pohoří na Šumavě, okres kaplický, t. 1872/6. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 1958/4. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

FRIEDRICH Karl

IV. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - rozp. a zahr.

Návrhy:

stran obnovení okresních správních komisí, t. 1808. 193, 6. III. 1924; 4, IX.

5 p o z m ě ň o v. n á v r h ů k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček (zpr. t. 59) k §§ 3, 4, 5, 9 a 12. 10, 24. VI. 1920; 437, 438, I.

na přejití k dennímu pořadu přes zpr. t. 1883 (zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stihání členů Nár. shromáždění na běh promlčecí lhůty). 207, 28. V. 1924; 305, IX.

Resoluce:

4 r e s o I. k finančnímu zákonu na r. 1921 (zpr. t. 284) ku kap. III., VII. a XVII. 26, 17. XII. 1920; 626-635, II.

4 r e s o I. k změně finančního zákona ze 17. XII. 1920 a dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240) stran přibírání organisací zaměstnanců a učitelů k nastávajícím poradám o stabilisaci, stran požitků pensistů, předložení novely k zák. ze dne 21. XII. 1921, č. 495 Sb. z. a vyhovění požadavkům obsaženým v resoluci, podané stranami většiny. 105, 15. II. 1922; 1122, IV.

6 r e s o I. k finančnímu zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran zrušení ustanovení, že ovdověvší úředník se přeřazuje do třídy svobodných, zvláštního přídavku a otevření V. hodn. tř. pro státní zaměstnance s vysokoškol. vzděláním, povolání něm. úředníků do služby u ministerstev, vídeňských kont W, vyplácení úroků předválečných rent, německého vydání Věstníku min. pošt. 184, 14. XII. 1923; 537, 539, VIII.

k předloze o stanovení hranic příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 1827) stran předepsání zaopatřovacích požitků vál. poškozenců v okresech ašském, chebském, falknovském a kraslickém. 197, 8. IV. 1924; 86, IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů rak. a uh. válečných půjček a o IV. státní půjčce RČS, (zpr. t. 59). 10. 24. VI. 1920; 398, I. (něm. 460)

o prohlášení min. předs. J. Černého z 16. XI. 1920 a o naléhavých interpelacích t. 192, 208, 212, 214 a 216 (události v Teplicích, Chebu a Praze). 20, 23. XI. 1920; 228, II. (něm. 287)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284). 24, 15. XII. 1920; 388, II. (něm. 431)

o změně ustanovení o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských (zpr. t. 547). 44, 1. III. 1921; 1088, II. (něm. 1093)

o vlád. naříz. o likvidaci zásob bavlny zakoupené na úvěr pod zárukou státu a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím (zpr. t. 444). 47, 15. III. 1921; 1302, II. (něm. 1384) .

o poskytnutí výpomocí Starodružiníkům (ústní zpr. k vlád. nař.). 75, 22. XI. 1921; 69, IV. (něm. 76)

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114). 81, 15. XII. 1921; 277, IV. (něm. 363)

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139). 88, 21. XII. 1921; 652, IV. (něm. 687)

o imunitní věci senátorů Luksche, Hartla, Jelinka, Jessera, Chlumeckého, Dúrčanského a Klimko (zpr. t. 1100). 95, 24. I. 1922: 825, IV. (něm. 835)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 1322). 114, 27. IV. 1922; 107, V. (něm. 123) o všeob. dani výdělkové (zpr. t. 1321). 115, 28. IV. 1922; 135, V. (něm. 143)

o prohlášení min. předs. dra Beneše ve věci janovské konference a o naléhavých interpelacích stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329). 119, 1. VI. 1922; 354, V. (něm. 374)

o vyplácení úroků státního předválečného dluhu (zpr. t. 1388). 124, 10. VII. 1922; 473, V. (něm. 488)

o smlouvě s Německem stran právní ochrany a pomoci (zpr. t. 1423). 125, 11. VII. 1922; 511, V. (něm. 532)

o vládních prohlášeních a o naléhavých interpelacích t. 1465 a 1467 (hospodářská krise). 131, 8. XI. 1922; 126, VI. (něm. 152)

o událostech v bance Bohemii (naléhavá interpelace t. 1618). 160, 25. IV. 1923; 1283, VII. (něm. 1302)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753). 182, 12. XII. 1923; 233, VIII. (něm. 331)

o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trest. stíhání členů Nár. shromáždění na běh promlčecí lhůty (zpr. t. 1883). 207, 28. V. 1924; 300, IX. (něm. 361)

o stíhání úplatkářství (zpr. t. 1945). 219, 3. VII. 1924; 627, IX. (něm. 680)

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991). 2 8, 9. X. 1924; 928, IX. (něm. 955)

Interpelace:

n a l é h a v á o událostech v Teplicích, t. 208. 20, 23. XI. 1920; 209, II. zodpověděna min. předs. J. Černým. 20, 23. XI. 1920; 210, II.

n a l é h a v á o událostech v Chebu, t. 212. 18, 17. XI. 1920; 169, II. zodpověděna min. předs. J. Černým. 20, 23. XI. 1920; 210, II.

n a l é h a v á o zneužití vládních orgánů k demonstracím v Chebu, t. 1466. 130, 7. XI. 1922; 31. VI. odpov. t. 155810. 149, 25. I. 1923; 983, VI.

týkající se organisačního řádu pro lesnické školy a přeměnění lesnické školy v Chebu na střední školu lesnickou, t. 107. 14, 26. X. 1920; 13, II. odpov. t. 380. 32, 25. I. 1921; 811, II.

aby byl zrušen zákon o dávce moučné a z chlebových lístků, t. 253. 23, 14. XII. 1920; 342, II. odpov. t. 671. 57, 11. V. 1921; 76, III.

o zaopatření vysloužilých poddůstojníků, t. 338. 30, 18. I. 1921; 773, II. odpov. t. 724. 58, 14. VI. 1921; 123, III.

ve příčině styků s říšsko-německými soudy, t. 468. 38, 10. II. 1921; 1015, II. odpov. t. 654. 54, 31. III. 1921; 4, III.

stran přesunu vojska do německých okresů, t. 485. 38, 10. II. 1921; 1019, II. odpov. t. 694. 57, 11. V. 1921; 77, III.

stran zřízení německých babických kursů, t. 749. 58, 14. VI. 1921; 124, III. odpov. t. 889. 62, 2. VIII. 1921; 225, III.

ve příčině nedůstojného zacházení s nemocným německým vojínem v Chebu, t. 1109/1. 79, 13. XII. 1921; 128, IV. odpov. t. 1237/9. 105, 15. II. 1922; 1117, IV.

ve příčině jazykové úpravy železničních nákladních listů, t. 1109/3. 79, 13. XII. 1921; 128. IV.

stran zrušení působnosti zákona o válečných úkonech, t. 1314/4. 112, 24. IV. 1922; 83, V. odpov. t. 1419. 126, 13. VII. 1922; 547, V.

o soudcovské zkoušce německých čekatelů stavu soudcovského, t. 1314/5. 112, 24. IV. 1922; 83, V. odpov. t. 1460/5. 129, 24. X. 1922; 4, VI.

o protizákonném nátlaku okresní politické správy v Chebu stran českého pojmenování města Františkových Lázní, t. 1721/6. 176, 27. XI. 1923; 122, VIII. odpov. t. 1842/3. 201, 24. IV. 1924; 139, IX.

o tom, jak se zachází s pensisty, t. 1832/1. 197, 8. IV. 1924; 74, IX. odpov. t. 2111/2. 262, 22. IV. 1925; 118, XI.

stran nezákonného překládání názvu ulic v Chebu, t. 1832/4. 197, 8. IV. 1924; 74, IX.

odpov. t. 1958/6. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

stran protizákonného postupu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence, t. 1872/3. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 1958/3. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

stran vázaných žirovvch pohledávek spořitelen, záložen a záložních spolků, t. 1872/8. 204, 13. V. 1924; 224, IX. odpov. t. 1955/5. 221, 23. IX. 1924; 712, IX.

stran protizákonného jednání poštovního úřadu v Dolním Žandově, t. 2065/7. 250, 3. III. 1925; 542, X.

stran nesprávného výkladu zákona o válečných půjčkách ze dne 30. IX. 1924, č. 216 Sb. z., t. 2191/1. 277, 17. IX. 1925; 445, XI.

o tom, že ministerstvo obchodu nedbá § 2 jazykového zákona, t. 2262. 289, 15. X. 1925; 919, XI.

stran protizákonného propůjčení studentské nadace, t. 2263. 289, 15. X. 1925; 919, XI.