Archiv Senátu Parlamentu České republiky

Archiv Senátu PČR je veřejným specializovaným archivem podle § 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

Zřizovatelem archivu je Kancelář Senátu. Archiv je včleněn do Organizačního odboru jako referát archivu a oběhu spisů.

Akreditace byla Archivu Senátu a Kanceláře Senátu udělena na základě splnění podmínek stanovených v § 61 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě rozhodnutím OAS č.j. 1605/1-2007 ke dni 30. 10. 2007.

Archiv sídlí v Malém Fürstenberském paláci (vstup přes recepci Kolovratského paláce), Valdštejnské náměstí 4, Praha 1.

Informace pro badatele

Studium v archivu Senátu se řídí Badatelským řádem, jehož ustanovení vycházejí z Jednacího řádu Senátu, tj. ze zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 172/2004 Sb., zákona č. 625/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona č. 16/2015 Sb. a ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Archiválie jsou badatelům předkládány po dohodě v co nejkratší možné lhůtě. Přehled zpoplatněných služeb Archivu Senátu naleznete v Ceníku služeb poskytovaných Archivem Senátu.

Kontakty

PhDr. Martina Šumová - , tel.: +420 257 072 605

Bc. Dominika Paříková - , tel.: +420 257 072 606

Poštovní adresa:
ČR – Kancelář Senátu
Referát archivu a oběhu spisů
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1

ID datové schránky: 44iaeqj

Archivní fondy a sbírky

Archiv Senátu PČR odborně spravuje dokumenty trvalé hodnoty, které vznikly z činnosti Senátu Parlamentu ČR a Kanceláře Senátu.

V současné době se ve zdejším archivu nachází cca 302 bm archiválií ve 14 archivních fondech:

 • Senát Parlamentu ČR – 1. funkční období (1996-1998)
 • Senát Parlamentu ČR – 2. funkční období (1998-2000)
 • Senát Parlamentu ČR – 3. funkční období (2000-2002)
 • Senát Parlamentu ČR – 4. funkční období (2002-2004)
 • Senát Parlamentu ČR – 5. funkční období (2004-2006)
 • Senát Parlamentu ČR – 6. funkční období (2006-2008)
 • Senát Parlamentu ČR – 7. funkční období (2008-2010)
 • Senát Parlamentu ČR – 8. funkční období (2010-2012)
 • Senát Parlamentu ČR – 9. funkční období (2012-2014)
 • Senát Parlamentu ČR – 10. funkční období (2014-2016)
 • Senát Parlamentu ČR – 11. funkční období (2016-2018)
 • Senát Parlamentu ČR – 12. funkční období (2018-2020)
 • Senát Parlamentu ČR – dokumentace (1996-2013)
 • Senát Parlamentu ČR - Kancelář Senátu (1996-2014)
 • Senát Parlamentu ČR - fotosbírka (1996-1997)

Archivní dokumenty, které vznikly z činnosti Senátu Národního shromáždění ČSR v letech 1920-1939 (digitálně dostupné zde), jsou uloženy v Archivu Poslanecké sněmovny.

Digitální badatelna

Historie archivu

Archiv Senátu a Kanceláře Senátu vznikl na podzim roku 1996, kdy se začal naplňovat zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vznik každé nové organizace je vždy náročný, což se projevilo i v případě archivu Senátu. Organizační řád Senátu pak víceméně kopíroval Organizační řád Poslanecké sněmovny, přičemž byly počty zaměstnanců pouze snižovány oproti Poslanecké sněmovně zhruba na jednu třetinu. Vznikla i idea společného Parlamentního archivu Poslanecké sněmovny a Senátu, ale ta byla záhy opuštěna, neboť panovala obava o nezávislost Senátu právě na Poslanecké sněmovně. Archiv Senátu byl v té době jedním z oddělení Organizačního odboru a měl tři zaměstnance, vedoucím archivu byl David Kraus.

Zhruba o dva roky později došlo k nejrůznějším organizačním změnám, při kterých byl snížen počet zaměstnanců na dva, přičemž se vedoucím archivu stala Jiřina Prokopová. Vlastní práce archivu tímto krokem dotčena nebyla, pouze kladla na zaměstnance vlastního archivu vyšší nároky. Další změny však na sebe nenechaly dlouho čekat a v rámci snahy o snížení počtu vedoucích míst se stali zaměstnanci Archivu Senátu a Kanceláře Senátu řadovými členy Organizačního odboru a Jiřina Prokopová byla pověřena rozhodováním ve věcech Archivu Senátu.

Tato situace trvá vlastně dodnes, a to i přesto, že se dne 30. října 2007 stal Archivu Senátu a Kanceláře Senátu specializovaným akreditovaným archivem. V roce 2008 navíc došlo k další změně a po odchodu Jiřiny Prokopové na Archivní správu Ministerstva vnitra nastoupila do Archivu Senátu Alexandra Blodigová, která zde působila do srpna 2013. Poté zde krátce působila Jitka Horská (listopad 2013- červen 2014). Od září 2014 byla pověřena rozhodováním ve věcech Archivu Senátu Martina Šumová. Od ledna 2019 nastoupila do archivu i druhá odborná archivářka Dominika Paříková.

Předarchivní péče

Na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění vykonává archiv Senátu dohled nad vyřazováním dokumentů vzniklých z činnosti původce (skartační řízení). Zároveň provádí výběr dokumentů s trvalou hodnotou (archiválií) i v mimo skartačním řízení a zajišťuje jejich odborné uložení a archivní zpracování. Vede evidenci Národního archivního dědictví. Podílí se na vypracování archivních norem pro zřizovatele. Plní odborné archivní úkoly pro ministerstvo a pro zřizovatele, zpracovává soupisy archiválií.

Organizační zajištění schůzí

Ze začlenění do Organizačního odboru vyplývá i podíl archivu na zajištění a výkonu služeb během schůzí Senátu. Zároveň je tak zajištěno plynulé předávání a kompletování originálů prezenčních listin, pozměňovacích návrhů, záznamů hlasování a jiných dokumentů trvalé hodnoty ze schůzí v mimo skartačním řízení do archivu.

Výroční zprávy