01/11 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup osobních vozidel

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
(§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Na základě ustanovení § 38 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vás tímto Česká republika – Kancelář Senátu, jednající panem
Ing. Františkem Jakubem, vedoucím Kanceláře Senátu (dále jen „zadavatel“),
vyzývá k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Nákup osobních vozidel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
za těchto podmínek:

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je nákup čtyř nových vozidel vyšší střední třídy s karosérií typu sedan s obsahem válců v rozmezí 2 800 až 4 000 cm3, splňující emisní normu Euro 5, výkon motoru min. 150 kW, automatická převodovka, pohon 4x4, barva tmavě modrá metalíza, černý interiér, kůže/ zdrsněná kůže.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3 200 000,-- Kč (bez DPH).
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci (viz bod 3 této výzvy).
Konkrétní služby definované kódem CPV:

34110000-1 osobní vozidla

2. Zadavatel:
Česká republika – Kancelář Senátu, se sídlem: Valdštejnská 17/4, 118 01 Praha 1
IČ: 63839407
Jednající panem Ing. Františkem Jakubem, vedoucím Kanceláře Senátu
kontaktní osoba: Pavel Křivanec, tel: 257072780
mail: krivanecp@senat.cz
a zmocněným mandatářem pro výkon zadavatelských činností Ing. Tomášem Krausem
firma Tercier, spol. s r.o.
na adrese Radlická 61, Praha 5
kontaktní osoba: Zdeňka Krásová, tel. 251119224, mail: info@tercier.cz
3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci je možno si vyžádat po telefonické domluvě ve firmě Tercier,
spol. s r.o., a to od 9.2.2011 do 18.2.2011 na adrese Radlická 61, Praha 5 v čase od 8:00 do 15:00 hod. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v souladu se zněním § 48 zákona. Zadavatel požaduje uhradit při objednání zadávací dokumentace náklady na reprodukci zadávací dokumentace ve výši 504,- Kč včetně DPH. Úhradu je možno provést v hotovosti na výše uvedené adrese. V případě požadavku na dodatečné informace k zadávací dokumentaci se obracejte na slečnu Zdeňku Krásovou (kontaktní osoba).

4. Lhůta a místo pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami.:
Lhůta, ve které lze podávat nabídky končí dne 23.2.2011 v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 23.2.2011 v 10:30 hodin v zasedací místnosti na adrese organizátora zadávacího řízení, tj. Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, 150 00 Praha 5. Být přítomen otevírání obálek s nabídkami je za uchazeče oprávněn statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu, nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 způsobem dle § 62 odst. 2 zákona, t.j. čestným prohlášením a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54
písm. a) zákona prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, dle písm. b) cit. § 54 zákona, tj. prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.

6. Kritéria hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky určená podle dílčích hodnotících kritérií.
Celková výhodnost nabídky bude stanovena pomocí dílčích kritérií a to výše nabídkové ceny, hodnoty provozních nákladů, termínu dodání a zajištěnosti servisní sítě.

Váhy dílčích kritérií hodnocení:
Výše nabídkové ceny (Kč bez DPH) 70%
Hodnota provozních nákladů 10%
Doba pro dodání celého předmětu plnění
ve dnech od podepsání smlouvy 10%
Zajištěnost servisních podmínek
vyjádřená počtem autorizovaných servisů v ČR 10%

Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.

7. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští

8. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena ve smyslu znění § 43 odst. 2 zákona na 60 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.

9. Informace o jazyce
Nabídka bude podána v českém jazyce.

Kontaktní osoba: Zdeňka Krásová, telefon: 251119224, fax: 251556722

Výzva uveřejněna/odeslána: 08.02.2011 na ISVZ
Termín pro podání nabídek: 23.02.2011 10:00:00

Oznámení o zadání/zrušení uveřejněno: 25.03.2011 na ISVZ

Smlouva s firmou ŠKODA AUTO a.s. podepsána dne: 22.03.2011 za 2 996 781,13 Kč