02/07 - Zjednodušené podlimitní řízení - Výměna centrály měření a regulace

V Praze dne 22.10.2007

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Na základě ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vás tímto Česká republika – Kancelář Senátu, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, jednající Ing. Františkem Jakubem, vedoucím Kanceláře Senátu, IČ: 63839407 (dále jen „zadavatel“),
vyzývá k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Výměna centrály měření a regulace\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
za těchto podmínek:

1. Předmět veřejné zakázky
Dodávka HW-zařízení a SW-programů pro systém Měření a regulace(výměna stávajícího systému XBS-i Excel Building Supervisor Integrated za systém Honeywell EBI Enterprise Building Integrator) a jejich zprovoznění včetně obnovení funkce podružných pracovišť. Instalace programu E-max (hlídání energetického maxima). Úprava metalických a optických přenosů. Provozní zkouška včetně zaškolení obsluhy a předání návodu k provozu. Zhotovení nové projektové dokumentace Měření a regulace - skutečného provedení změn.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci (viz bod 3 této výzvy).

2. Zadavatel:
Česká republika – Kancelář Senátu, se sídlem Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
jejím jménem Ing. František Jakub, vedoucí Kanceláře Senátu, IČ: 63839407
kontaktní osoba: PhDr. Lubomír Novotný, tel: 257072756
e - mail: novotnyl@senat.cz
a zmocněným mandatářem pro výkon zadavatelských činností Ing. Tomášem Krausem
firma Tercier, spol. s r.o.
na adrese Radlická 61, Praha 5
kontaktní osoba: Ilona Zadražilová, tel. 251119224, mail: info@tercier.cz

3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení. V případě požadavku na dodatečné informace k zadávacím podmínkám se obracejte na slečnu Ilonu Zadražilovou (kontaktní osoba).

4. Lhůta a místo pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami.:
Lhůta, ve které lze podávat nabídky končí dne 7.11.2007 v 8.30 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 7.11.2007 v 9.00 hodin v zasedací místnosti na adrese organizátora zadávacího řízení, tj. Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, 150 00 Praha 5. Být přítomen otevírání obálek za uchazeče je oprávněn statutární orgán, nebo jím pověřený zástupce na základě ověřené plné moci.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
5.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) zákona

5.2. Kritéria a doklady pro prokazování ekonomických a finančních předpokladů:
- dokladem dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona - rozvahou za poslední účetní období
(v případě kalendářního roku je účetním obdobím pro účely této veřejné zakázky rok 2006). Svoji ekonomickou způsobilost prokáže uchazeč tím, že jeho výsledek hospodaření
za dokládané účetní období, bude mít kladnou hodnotu.

5.3. Kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti:
a) Dokladem dle § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona
- seznamem min. tří významných služeb poskytnutých dodavatelem v rocích 2004 - 2006 v hodnotě každé z nich nejméně 1 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Tato osvědčení musí zahrnovat název a adresu objednatele, cenu plnění, dobu plnění, rozsah a věcný rozsah plnění.

- osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb - dokladem osvědčující odbornou znalost systému Honeywell.
6. Kritéria hodnocení nabídek:
výše cenové nabídky 65%
záruční podmínky vč. délky záruční doby 20%
režim provádění prací (podíl práce o
sobotách a nedělích a mimo běžnou pracovní dobu) 15%
Blíže viz. Zadávací dokumentace

7. Variantní řešení:
Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

8. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena ve smyslu znění § 43 odst. 2 zákona na 60 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího
řízení.

Ing. Tomáš Kraus
jednatel společnosti


Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e
dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

k veřejné zakázce č. 30/07

„Výměna centrály měření a regulace\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Součástí nabídky bude uchazečův návrh smlouvy vycházející z následujících podkladů. Při dodržení základních smluvních podmínek, je možno uchazečem návrh smlouvy změnit a rozšířit o případná další navrhovaná ustanovení, která však nesmí být v neprospěch zadavatele. Takové případné úpravy budou uchazečem barevně, popř. v kurzívě vyznačeny v textu návrhu smlouvy jak v tiskové, tak i v digitální verzi.

ČÁST A.

Smlouva č. ……….
Smluvní strany
Objednatel:
Název: ČESKA REPUBLIKA - KANCELÁŘ SENÁTU
sídlo: Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 PRAHA
jejím jménem: Ing. Františkem Jakubem - vedoucím Kanceláře Senátu
IČ: 63839407
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 26423001/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických PhDr.Lubomír NovotnýZhotovitel:
Název:
sídlo:
jeho jménem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
………………………………………………………..
zapsána u ……………………………, oddíl ……. ,
vložka…………., dne ………..…………………………………………………..
…………………………………………………..………………………………………...


článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že v případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění.

článek II.
Předmět plnění
2.1. Dodávka HW-zařízení a SW-programů pro systém Měření a regulace (výměna stávajícího
systému XBS-i Excel Building Supervisor Integrated za ………..doplní uchazeč……)
a jejich zprovoznění včetně obnovení funkce podružných pracovišť.
2.2. Instalace programu E-max (hlídání energetického maxima).
2.3. Úprava metalických a optických přenosů.
2.4. Provozní zkouška včetně zaškolení obsluhy a předání návodu k provozu v českém jazyce jako příloha č. 1 této smlouvy.
2.5. Zhotovení dokumentace skutečného provedení Měření a regulace jako příloha č. 2 této smlouvy.
..

článek III.
Místo plnění
3.1. objekty areálu Parlamentu České republiky Senát - Valdštejnský palác, Kolovratský palác, Malý Fürstenberský palác, Feldovský dům .

článek IV.
Termíny plnění
4.1. Termín provedení všech prací včetně předání dokumentace skutečného provedení předmětu plnění do 16. prosince 2007.

článek V.
Cena

5.1. Smluvní cena se sjednává ve výši:

bez DPH … . .…………………......
DPH 19%: …………………………..
CENA CELKEM vč. DPH …………………………..

jako cena nejvýše přípustná.

5.2 Cena je rozepsána v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

5.3 Smluvní cena je překročitelná pouze z důvodů na straně objednatele, a to zejména v případě vyžádání vyšších standardů.
článek VI. Povinnosti zhotovitele
6.1. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění řádně a včas v kvalitě podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání této smlouvy a to tak, aby umožnil řádnou a úplnou realizaci předmětu smlouvy.
6.2. Povinnost zhotovitele splnit předmět smlouvy je dána dnem, kdy je předmět smlouvy předán objednateli a objednatelem převzat.
6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést všechny úkony se osvědčuje zápisem o předání a převzetí předmětu smlouvy a v montážním deníku podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis).
6.4. K předání předmětu smlouvy je zhotovitel povinen nejméně pět dní před uvažovaným předáním a převzetím objednatele písemně vyzvat.
6.5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace předmětu této smlouvy montážní deník, Do montážního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro předmět plnění, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací od montážní dokumentace.

článek VII.
Povinnosti objednatele
7.1. Objednatel zajistí podmínky pro plnění zhotovitele (přístup k zařízení, dokumentace, parkování, technické a soc. zázemí).
7.2. Objednatel zajistí seznámení pracovníků zhotovitele s bezpečnostními a režimovými předpisy v objektu objednatele.
7.3. Zástupce objednatele je povinen zápisy provedené zhotovitelem v montážním deníku potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů svým podpisem a připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisejí s plněním předmětu plnění. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele v montážním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.
7.4. Objednatel je povinen v zápisu z předávacího řízení popsat případné vady a nedostatky, nelze-li to, pak popsat, jak se tyto vady projevují.

článek VIII.
Odpovědnost za vady, škodu a záruky za předmět smlouvy
8.1. Zhotovitel je povinen provést všechny úkony související s předmětem plnění bez faktických a právních vad.
8.2. Na celý předmět smlouvy poskytuje zhotovitel záruku na dodaný materiál v délce trvání 36 měsíců a 60 měsíců na provedenou montáž a programové vybavení.
8.3. Záruka začíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku.
8.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.
8.5. Havárii je povinen zhotovitel odstranit nejdéle do 24 hodin, je-li to technologicky možné, od okamžiku, kdy se mu tato skutečnost stane známou.
8.6. Veškeré reklamace vad v průběhu záruční lhůty musí objednatel uplatnit písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 48 hodin od okamžiku jejího nahlášení objednatelem..

článek IX.
Platební podmínky
9.1. Nárok na zaplacení smluvní ceny vzniká zhotoviteli po řádném a včasném předání a převzetí předmětu plnění objednatelem na základě faktury, která musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení § 12 zákona č.588/1992 Sb.
9.2. Objednatel je povinen zaplatit řádně vystavenou fakturu nejpozději do 21 dnů ode dne doručení. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

článek X.
Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byl-li objednatelem na tuto skutečnost upozorněn (zápis v montážním deníku, doporučený dopis).
10.2. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

článek XI.
Ostatní ujednání

11.1. Platnost a účinnost smlouvy nastává okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
11.2. Jakékoliv technické informace, know-how a další důvěrné informace týkající se obou partnerů, zůstávají jejich vlastnictvím a nesmí být předávány a nebo obecně zpřístupněny třetí straně bez předchozího souhlasu smluvního partnera.
11.3. Objednatel se stane vlastníkem předmětu plnění jeho zabudováním a protokolárním předáním a převzetím od zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném předmětu, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do okamžiku předání předmětu plnění a jeho převzetí objednatelem.
11.4. Dnem podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu plnění přechází nebezpečí škody na objednatele.
11.5. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídatelná nebo neodvratitelná událost, která vznikla
nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo
částečně plnit závazky některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události,
k nimž dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana zabránit. Jedná
se zejména o stávky, výluky, blokády, přírodní pohromy, rozhodnutí soudu takového
charakteru, že zabraňují nebo zpožďují plnění závazků některé ze smluvních stran.
11.6. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci je povinna neprodleně uvědomit druhou stranu o vzniku této události (stejně je povinna učinit v případě jejího ukončení).
11.7. Povinnosti plnění smluvních stran po dobu trvání okolnosti vyšší moci se dočasně přerušují a automaticky obnovují

článek XII.
Závěrečná ustanovení
12.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění předmětu smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích. Každá smluvní strana obdržela po dvou vyhotoveních včetně příloh č. 1. – 3., které jsou nedílnými součástmi této smlouvy.
12.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
12.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 2007
Za objednatele: Za zhotovitele:
podpis……………………….. podpis………………………..
jméno: Ing. František Jakub jméno:
funkce: vedoucí Kanceláře Senátu funkce:
razítko razítko

Základní řešení – technické požadavky zadavatele Uchazečem navržené řešení
Název Popis ks Název Popis ks
x3650 DC Xeon 1,86/4MB/2x512MB/OGB/835W SAS (7979-E1G) Server 1
Server do RACKU 2 jednotky
IBM 512MB (1x512MB)PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM DIMM 2
IBM 146GB Hot-Swap 3.5\\\\\\\\\\\\\\\" 15K RPM Ultra320 SAS HDD 2
Smart-UPS SC 1500VA (865W) 2U Rackmount/Tower 1
Smart-UPS SC 620I (390W) 1
Desktop 10/100/1 OOOBase T Gigabit síťová karta - SMC9452TX-1 1
Copper-SMCGS16 16-portswitch 10/100/1000 Unmanaged Gigabit 1
ThinkCentre A55 CD2-1.8/1 GB/160GB/DVD-RW/DWI LenovoLCDL171 17\\\\\\\\\\\\\\\"TFT Stanice PC Lenovo A55 1
Lenovo LCD L171 17\\\\\\\\\\\\\\\"TFT 1280x1024/8ms/500:1 TCO-9 1
EBI-DB01280075 SW EBI Honeywell 1
EBI 85-128 reader /5001-7500 point license/
SWEBI-STB1-100 Additional Browser Connection license 1
SWEBI-ST1-100 Additional Station connection license 1
SWEBI-IF-IRC Excel IRC interface 1
SWEBI-OP-ALMPAG Alarm Pager 1
SWEBI-OP-WEBTL Web Toolkit 1
SWEBI-EMCD-FOUND Licence na Energy manager 1
SWEBI-OP-IMM Integrated Maintenance 1
Q7055A1007 Převodník 7
BNA-1C převodník C-Bus/Lan
SW MS 1
OEM Win 2003 R2 w/SP2 Svr Stnd CZ CD 1-4 CPU + 5 CAL
OEM Win 2003 Svr CAL Eng (pouze kl. licence) 5 User CAL 1
SQL Svr Std 2005 Win32 Eng CD/DVD 5 Cl. 1
OEM Office Profesionál 2007 Win 32 CZ MS Powerpoint, Busines Contact Manager, Publisher 1
SW uživatelský 7500
SW aplikační Naprogramování bodů
SW vizualizační Vizualizace 7500
SW HDO Přenosy vč. hlídání HDO 1
SW Emax E-max program 1
SW školení Zaškolení obsluhy 2
Cena celkem bez DPHČÁST B.
Způsob zpracování nabídky uchazeče

1. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče.
2. Nabídka bude splňovat podmínky stanovené zněním § 68 zákona a musí obsahovat zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
3. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dokumenty požadované zadavatelem, které jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a v této zadávací dokumentaci.
4. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
5. Originál nebo ověřená kopie listiny musí obsahovat vymezení zastupování těchto dodavatelů jediným právním subjektem, a to jak v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, tak pro případ plnění veřejné zakázky, včetně průběhu záruční doby.
6. Nabídka bude, vč. dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a nebude obsahovat žádné volné listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači bude nabídka včetně příloh zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy pomocí pečetě. Každý list nabídky bude samostatně očíslován, s výjimkou předkládaných originálů či úředně ověřených dokladů k prokázání kvalifikace uchazeče, a na poslední straně nabídky bude uveden celkový počet listů v nabídce s podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče v rámci předmětné veřejné zakázky.
7. Nabídku podá uchazeč v jedné uzavřené obálce, která bude obsahovat jeden originál a dvě kopie dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Uchazečův návrh smlouvy a vyplněná tabulka č. 1 bude v elektronické podobě na disketě nebo CD (formát textu MS Word, tabulek MS Excel, obrázky Visio)
v obálce s nabídkou. V případě pochybností nebo rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními se má za rozhodující znění originálního vyhotovení nabídky v tištěné podobě. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Bude-li některý z dokladů předkládaných uchazečem v cizím jazyce, bude v obálce s nabídkou rovněž jeho úředně ověřený překlad do češtiny.
8. Nabídka bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou jednat jménem statutárního orgánu v případě podnikatele – fyzické osoby bude potvrzena podnikatelem samým. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. V obálce s nabídkou bude formou čestného prohlášení uvedeno jméno osoby, která je oprávněna jednat jménem uchazeče s uvedením rozsahu jejího oprávnění k takovému jednání.
9. Pro právní jistotu obou stran budou očíslovány všechny listy obsahu obálky s nabídkou pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Úředně ověřené doklady či listiny, nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Poslední list dokumentace uchazeče bude obsahovat součet všech, tedy i neočíslovaných, listů předkládaných uchazečem v rámci nabídky a dokumentace uchazeče.

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
1. Identifikace uchazeče (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, tel., fax., statutární zástupce(-ci), bankovní spojení, osoba odpovědná za zpracování nabídky.)
2. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“); profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) zákona a jejich prokázání
3. Ekonomické a finanční předpoklady dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona
4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a), 56 odst. 4 zákona
5. Nabídková cena v požadovaném členění
6. Návrh smlouvy
7. Ostatní (prohlášení dle § 68 odst. 2 zákona atd.)


I. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii.
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

(1) Zájemce je v nabídce povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
(2) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce
1 ve smyslu znění § 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.
(3) Zájemce je v nabídce povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Uchazeč prokáže splnění kvalifikace v originálním vyhotovení nabídky, v kopii postačí pouze fotokopie těchto dokladů.

(4) Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
Dokladem dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona – rozvahou za poslední účetní období
(v případě kalendářního roku je účetním obdobím pro účely této veřejné zakázky rok 2006). Svoji ekonomickou způsobilost prokáže uchazeč tím, že jeho výsledek hospodaření za dokládané účetní období, bude mít kladnou hodnotu.

(5) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Doklady dle § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona
- seznamem min. tří významných služeb obdobného charakteru jako tato veřejná zakázka, poskytnutých dodavatelem v rocích 2004 - 2006 v hodnotě každé z nich nejméně 1 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně
Tato osvědčení musí zahrnovat název a adresu objednatele, cenu plnění, dobu plnění, věcný rozsah plnění.
- osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb - dokladem osvědčující odbornou znalost systému Honeywell.

II. Variantní řešení
Variantní řešení zadavatel v rámci podání nabídky nepřipouští.

III. Překročení nabídkové ceny

Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodů na straně zadavatele, a to zejména z důvodů zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů.

IV. Způsob hodnocení nabídek

Veřejná zakázka bude zadána podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnocení nabídek hodnotící komisí bude provedeno bodovací metodou podle dílčích kritérií, která jsou uvedena jak ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně jejich vah tak níže v Zadávací dokumentace. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Podle vhodnosti nabídky v jednotlivých kritériích hodnocení bude přiřazen odpovídající počet bodů. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých kritérií bude stanovena výsledná užitná hodnota nabídky. Nabídka s nejvyšším dosaženým váženým bodovým ohodnocením bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvhodnější.

Dílčí kritéria:
výše cenové nabídky 65%
záruční podmínky vč. délky záruční doby 20%
režim provádění prací (podíl práce o
sobotách a nedělích a mimo běžnou pracovní dobu) 15%

V. Ostatní
• Obsah a hlavní myšlenky uvedené v zadávací dokumentaci považuje zadavatel za své duševní vlastnictví a nesmějí být bez jeho svolení kopírovány nebo jinak předávány třetím stranám ani použity za jiným účelem než je toto zadávání veřejné zakázky.
• Jednotlivé oddíly (1 až 8) v obálce s nabídkou vč. všech ostatních dokladů budou odděleny bočními popiskami.
• Uchazeč uvede v nabídce adresu pro písemný styk v průběhu zjednodušeného podlimitního řízení. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.
• Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena zadavatelem ve smyslu znění § 43 odst. 2 zákona na 60 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení.
• Ve smyslu znění § 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení v případě, kdy je v zadávací dokumentaci popsán předmět veřejné zakázky s použitím odkazů na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků či služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné. Při využití této možnosti uvede uchazeč jednoznačnou věcnou a cenovou specifikaci takového řešení s vyjádřením odlišnosti jím nabízeného jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení oproti zadavatelem použitého řešení uvedeného v zadávací dokumentaci. Uchazeč může poskytnout pouze jedno řešení bez použití jakékoliv další varianty.


Zpracovatel textové části zadávací dokumentace: Tercier, spol. s r. o.,
Praha 5, Radlická 61
tel. 251119223 - 5
tel./fax. 251556722
e-mail: info@tercier.cz


Přílohy zadávací dokumentace:

1. CD obsahující textovou část zadávací dokumentace, krycí list nabídky a tabulku č. 1

Veřejná zakázka č. 30/07


Tabulka č. 1 – Celková nabídková cena

Celková nabídková cena bez DPH (Kč)
DPH 19 % (Kč)
Celková nabídková cena včetně DPH (Kč)Datum: …………………..

Vypracoval: ……………………….

Podpis: …………………………

Kontaktní osoba: Ilona Zadražilová, telefon: 251119224, fax: 251119224

Výzva uveřejněna/odeslána: 22.10.2007
Termín pro podání nabídek: 07.11.2007 08:30:00

Obálky otevřeny dne: 07.11.2007 09:00:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 12.11.2007, pořadí firem

Smlouva s firmou IDEA BUILDING s.r.o. podepsána dne: 01.12.2007 za 3 137 117 Kč