01/07 - Zjednodušené podlimitní řízení - Nákup osobních vozidel

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
(§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Na základě ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vás tímto Česká republika – Kancelář Senátu, se sídlem Valdštejnské nám. 17/4, 118 11 Praha 1, IČ: 63839407, jednající panem Ing. Františkem Jakubem, vedoucím Kanceláře Senátu (dále jen „zadavatel“), vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky Nákup osobních vozidel za těchto podmínek:

1. Předmět veřejné zakázky
Nákup sedmi nových vozidel na naftové palivo s objemem motoru do 2 000 cm3 a výkonem motoru min. 100 kW.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci (viz bod 3 této výzvy).
Konkrétní služby definované kódem CPV:34110000-1 osobní vozidla

2. Zadavatel:
Česká republika – Kancelář Senátu, se sídlem: Valdštejnská 17/4, 118 01 Praha 1
IČ: 63839407
Jednající panem Ing. Františkem Jakubem, vedoucím Kanceláře Senátu
kontaktní osoba: Pavel Křivanec, tel: 257072780
mail: krivanecp@senat.cz
a zmocněným mandatářem pro výkon zadavatelských činností Ing. Tomášem Krausem
firma Tercier, spol. s r.o.
na adrese Radlická 61, Praha 5
kontaktní osoba: Zdeňka Krásová, tel. 251119225, mail: tercier@telecom.cz

3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci je možno si vyžádat po telefonické domluvě ve firmě Tercier, spol. s r.o., a to od 21.02.2007 do 2.03.2007 na adrese Radlická 61, Praha 5 v čase od 9:00 do 15:00. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v souladu se zněním § 48 zákona. Zadavatel požaduje uhradit při objednání zadávací dokumentace náklady na reprodukci zadávací dokumentace ve výši 140,- Kč včetně DPH. Úhradu je možno provést v hotovosti na výše uvedené adrese. V případě požadavku na dodatečné informace k zadávací dokumentaci se obracejte na sl. Zdeňku Krásovou (kontaktní osoba).

4. Lhůta a místo pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami.:
Lhůta, ve které lze podávat nabídky končí dne 8.3.2007 v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8.3.2007 v 10:30 hodin v zasedací místnosti na adrese organizátora zadávacího řízení, tj. Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, 150 00 Praha 5. Být přítomen otevírání obálek s nabídkami je za uchazeče oprávněn statutární orgán, nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace
5.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a profesní kvalifikační předpoklady dle
§ 54 písm. a), b) zákona. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.

6. Kritéria hodnocení nabídek:
- Celková výše nabídkové ceny vč. DPH (s vahou 70 %)
- Hustota značkové servisní sítě (s vahou 30 %)

7. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští

8. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena ve smyslu znění § 43 odst. 2 zákona na 60 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.

Ing. František Jakub vedoucí Kanceláře Senátu

Kontaktní osoba: Zdeňka Krásová, telefon: 251119225, fax: 251556722

Výzva uveřejněna/odeslána: 19.02.2007
Termín pro podání nabídek: 08.03.2007 10:00:00

Obálky otevřeny dne: 08.03.2007 10:30:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 15.03.2007, pořadí firem

Smlouva s firmou ŠKODA AUTO a.s. podepsána dne: 20.04.2007 za 4 056 080 Kč