04/06 - Zjednodušené podlimitní řízení - Licence Microsoft

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení
(§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

V Praze dne 31. 8. 2006

Na základě ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vás tímto Česká republika – Kancelář Senátu, se sídlem Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1, IČ: 63839407, jednající panem Ing. Františkem Jakubem, vedoucim Kanceláře Senátu (dále jen „zadavatel“), vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky
Dodávka software licencí a služeb Software Assurance produktů Microsoft v rámci multilicence SELECT
za těchto podmínek:

1. Předmět veřejné zakázky
Dodávka software licencí a služeb Software Assurance produktů na základě rámcové smlouvy Microsoft SELECT k produktům, které jsou užívány Českou republikou - Kanceláří Senátu
a budoucí upgrade těchto a dalších produktů.
Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci (viz bod 3 této výzvy).

2. Zadavatel:
Česká republika – Kancelář Senátu, se sídlem: Valdštejnská 17/4, 118 01 Praha 1
IČ: 63839407
Jednající panem Ing. Františkem Jakubem, vedoucím Kanceláře Senátu
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Polanka, tel: 257072444
mail: polanka@senat.cz
a zmocněným mandatářem pro výkon zadavatelských činností Ing. Tomášem Krausem
firma Tercier, spol. s r.o.
na adrese Radlická 61, Praha 5
kontaktní osoba: Zdeňka Krásová, tel. 251119225, mail: tercier@telecom.cz

3. Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci je možno vyžádat v sekretariátě firmy Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, Praha 5. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v souladu se zněním § 48 zákona. Zadavatel požaduje uhradit při objednání zadávací dokumentace náklady na reprodukci zadávací dokumentace ve výši 130,- Kč včetně DPH. Úhradu je možno provést v hotovosti na výše uvedené adrese případně převodem na účet č. 19-1457920207/0100, VS bude identifikační číslo zájemce. V případě požadavku na dodatečné informace k zadávací dokumentaci se obracejte na slečnu Zdeňku Krásovou (kontaktní osoba).

4. Lhůta a místo pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami.:
Lhůta, ve které lze podávat nabídky končí dne 27.9.2006 v 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 2.10.2006 v 10:30 hodin v zasedací místnosti na adrese organizátora zadávacího řízení, tj. Tercier, spol. s r.o., Radlická 61, 150 00 Praha 5. Být přítomen otevírání obálek s nabídkami je za uchazeče oprávněn statutární orgán, nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

5.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a profesní kvalifikační předpoklady dle
§ 54 písm. a), b) a d) zákona. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.

5.2. Kritéria a doklady pro prokazování ekonomických a finančních předpokladů:
- dokladem dle § 55 odst. 1 písm. b) zákona - rozvahou za poslední účetní období
(v případě kalendářního roku je účetním obdobím pro účely této veřejné zakázky rok 2005). Svoji ekonomickou způsobilost prokáže uchazeč tím, že jeho výsledek hospodaření za dokládané účetní období, bude mít kladnou hodnotu.

5.3. Kritéria a doklady pro prokazování technických kvalifikačních předpokladů:
- dokladem dle § 56 odst. 2 písm. a) a § 56 odst. 4 zákona - seznamem min. tří významných zobchodovaných případů dodávek SW produktů v každém z roků 2003 - 2005 v hodnotě každého z nich nejméně 2 mil. Kč bez DPH, u každé
z nich s uvedením jejich rozsahu v Kč, doby plnění a připojením osvědčení vyhotoveným veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením uchazeče o provedení dodávky, není-li možno takové osvědčení od soukromého objednatele získat;
- certifikát systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO řady 9001 vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

6. Kritéria hodnocení nabídek:
Celková výše nabídkové ceny vč. DPH (s vahou 50 %)
Výše slevy v procentech z částek uvedených na cenovém listu MS (s vahou 25 %)
Rozsah a cena dalších služeb spojených s dodávkou produktů MS (s vahou 15 %)
Způsob dodávky dokumentace (s vahou 10 %)

7. Variantní řešení:
Zadavatel nepřipouští

8. Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je stanovena ve smyslu znění § 43 odst. 2 zákona na 60 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.

Ing. František Jakub
VEDOUCÍ KANCELÁŘE SENÁTU

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Polanka, telefon: 257072444, fax: 257534512

Výzva uveřejněna/odeslána: 13.09.2006
Termín pro podání nabídek: 27.09.2006 10:00:00

Obálky otevřeny dne: 02.10.2006 10:30:00, protokol

Hodnocení nabídek dne: 09.10.2006, pořadí firem

Smlouva s firmou S&T Services Česká republika s.r.o. podepsána dne: 16.11.2006 za 3 851 619,7 Kč