Často kladené dotazy

Často kladené otázky jsou přehlednost rozdělené do 5 základních skupin:

 1. Hledání v dokumentech
 2. Legislativní proces
 3. Ústavní postavení Senátu Parlamentu České republiky
 4. Informace o senátorech
 5. Dotazy - ostatní

I. Hledání v dokumentech

1. Jak mohu najít informace o aktuálně projednávaném návrhu zákona v Senátu?

Na stránce Dokumenty a legislativa naleznete odkaz Projednávané návrhy zákonů.

2. Kterému výboru bylo přikázáno projednávání určitého návrhu zákona?

Na stránce Dokumenty a legislativa naleznete odkaz Projednávané návrhy zákonů.

3. Zajímalo by mě, kdo je předkladatelem určitého návrhu zákona (jeho novely, změny a pod.).

Na stránce Dokumenty a legislativa naleznete odkaz Projednávané návrhy zákonů.

4. Kdy bude návrh zákona projednávat Senát?

5. Kde najdu texty jednotlivých senátních tisků?

Texty návrhů zákonů, pozměňovací návrhy a některé mezinárodní smlouvy jsou přístupné na stránce Dokumenty Senátu pod odkazem Senátní tisky.

6. Kde a jak je možno získat důvodové zprávy vládních návrhů zákonů?

Důvodová zpráva je součástí vládního návrhu zákona - viz stránka Poslanecké sněmovny.

7. Kde lze najít důvodovou zprávu k senátním návrhům zákonů předkládaných Senátem Poslanecké sněmovně?

Důvodová zpráva je součástí senátního návrhu zákona - viz stránka Poslanecké sněmovny, Dokumenty, Sněmovní tisky.

8. Kde mohu nalézt znění jednotlivých pozměňovacích návrhů přijatých Senátem?

Informaci o pozměňovacích návrzích naleznete na stránce Dokumenty a legislativa, v menu Dokumenty pod odkazem Senátní tisky. V odkazu „Historie tisku“ jsou uvedené veškeré podrobnosti týkající se projednávání daného zákona.

9. Jak mohu získat stenografický záznam celého průběhu jednání Senátu?

V sekci Dokumenty a legislativa pod odkazem Těsnopisecké zprávy / Stenozáznamy ze schůzí.

10. Kde lze nalézt informaci, kdy a s jakým výsledkem projednala Poslanecká sněmovna zákon vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy?

Informaci naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny pod odkazem Dokumenty pod heslem Sněmovní tisky.

11. Kdy byl předložen přijatý zákon k podpisu prezidentu republiky?

Informaci naleznete na stránkách Dokumenty Senátu pod odkazem Senátní tisky a dále pomocí filtru je možné blíže specifikovat hledaný zákon (vybrat funkční období, druh tisku a stav tisku (v tomto případě je stav uzavřen)) a v zobrazené tabulce je možné již přímo vyhledat popis historie hledaného zákona (tisku), kde je uvedeno datum podpisu prezidentem.

12. Kdy, kde a pod jakým číslem byl přijatý zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR?

Informaci naleznete na stránkách Dokumenty Senátu pod odkazem Senátní tisky a dále pomocí filtru je možné blíže specifikovat hledaný zákon (vybrat funkční období, druh tisku a stav tisku (v tomto případě je stav uzavřen)) a v zobrazené tabulce je možné již přímo vyhledat popis historie hledaného zákona (tisku), kde je uvedeno číslo, pod kterým je zákon uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR.

13. Kde naleznu program jednání jednotlivých výborů Senátu?

Na stránce jednotlivých výborů (Senát PČR / Orgány Senátu / Výbory Senátu) naleznete v Dokumentech (dole) další informace vztahující se k danému výboru včetně programů jednání. Aktuální program jednání výboru naleznete také v příslušném týdenním programu Senátu umístěném na domovské stránce.

14. Kde lze vyhledat senátní tisk, pokud neznám jeho číslo?

Senátní tisk lze vyhledat v sekci Dokumenty a legislativa pod odkazem Dokumenty / Senátní tisky.


II. Legislativní proces

1. Jaký je postup při schvalování zákonů?

Legislativní proces je popsán na stránce Informace a zajímavosti / Informační centrum Senátu / Co byste měli vědět o Senátu, zjistíte zde.

2. Kde jsou zveřejňovány texty zákonů v elektronické podobě?

Texty přijatých zákonů jsou podle Zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv zveřejňovány ve Sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra. Přijatý zákon nabývá platnosti (a tedy se stává i veřejným) dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti dnem stanoveným v zákoně. Sbírku zákonů v elektronické podobě můžete najít na těchto stránkách:

Právně závazná je však pouze tištěná podoba Sbírky zákonů !

3. Naleznu na senátních stránkách rovněž jednoduché vysvětlení legislativního procesu pro děti?

Ano, Senát zřídil stránky určené přímo pro děti. Na těchto stránkách pro mládež naleznete kromě jiného rovněž pomocí obrázků velmi přehledně vyobrazený vznik zákona. Adresa je mladez.senat.cz.


III. Ústavní postavení Senátu Parlamentu České republiky

1. Komu je v našem státě svěřena moc zákonodárná?

Podle Ústavy České republiky, která nabyla účinnost dne 1. ledna 1993, je zákonodárná moc svěřena Parlamentu České republiky, který se člení na dvě komory: Senát a Poslaneckou sněmovnu.

Senát je ústavní institucí trvalou, nemůže být rozpuštěn a každé dva roky je z jedné třetiny obnovován.

Poslanecká sněmovna má vymezeno čtyřleté volební období, a tak každé čtyři roky jsou všichni poslanci nově voleni, není-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna dříve.

Senátoři jsou voleni většinovým volebním systémem v jednomandátových volebních obvodech na 6 let, občané volí 81 konkrétních osobností.

Poslanci jsou voleni podle zásad poměrného zastoupení.

2. Jaké jsou kompetence Senátu?

 • Projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou,
 • navrhuje zákony,
 • vyjadřuje se k návrhům legislativních aktů a dalším dokumentům Evropské unie, podává žalobu ve věci porušení zásady subsidiarity aktem Evropské unie,
 • přijímá zákonná opatření, je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna,
 • dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv,
 • spolu s Poslaneckou sněmovnou vyhlašuje válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR či s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR,
 • předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky,
 • nově zvolený prezident republiky skládá slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor, předseda Senátu přijímá abdikaci prezidenta republiky,
 • vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu,
 • volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů,
 • pouze Senát může podat se souhlasem Poslanecké sněmovny žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu,
 • předkládá prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání,
 • navrhuje Poslanecké sněmovně 2 kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv a 2 kandidáty na funkci jeho zástupce,
 • navrhuje prezidentu republiky kandidáty na funkci předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • prezident jmenuje členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí z kandidátů zvolených Senátem. Senát a Poslanecká sněmovna také navrhují prezidentovi kandidáta na post předsedy Úřadu.

3. V kterých případech plní Senát funkci ústavní pojistky?

Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. Bezpodmínečného souhlasu Senátu je potřeba při přijímání ústavních zákonů a některých zákonů dalších, např. volebních.

4. Je jednání Senátu veřejné? Co mám udělat, pokud chci schůzi pléna navštívit?

Schůze Senátu je veřejná, pokud se Senát neusnese, že schůze nebo její část je neveřejná, zvláště mají-li se projednávat utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu. Projednávání návrhů zákonů a zákonných opatření je vždy veřejné. Chcete-li jednání navštívit, dostavte se prosím na recepci C1. Po projití bezpečnostním rámem Vás pracovníci recepce nasměrují do Jednacího sálu na galerii pro veřejnost.

5. Kdo se může účastnit schůzí Senátu?

Kromě senátorů se mohou jednání Senátu zúčastnit prezident republiky a členové vlády a osoby, které mají oprávnění zúčastnit se schůze Senátu a jeho orgánů ze zákona. Jiné osoby se mohou schůze zúčastnit, jen projeví-li s jejich účastí Senát souhlas. Takovýmto osobám může předsedající udělit slovo.

Veřejnosti, hostům a zástupcům sdělovacích prostředků jsou vyhrazena místa, ze kterých mohou průběh schůze sledovat.

6. Jak Senát hlasuje?

Veřejně se hlasuje o návrzích zákonů, o schvalování mezinárodních smluv, o vyhlášení válečného stavu a stavu ohrožení státu, o prodloužení a zrušení nouzového stavu, o souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR a o souhlasu s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR. Tajným hlasováním se volí funkcionáři Senátu, komisí a členové stálých delegací Parlamentu ČR do meziparlamentních delegací. Na schůzích výborů se tajně volí jejich předsedové; jejich volbu potvrzuje schůze Senátu. Tajně se dále hlasuje, stanoví-li tak zákon nebo se na tom Senát usnese.

7. Kdy je Senát způsobilý přijímat usnesení?

Senát je způsobilý se usnášet, pokud je přítomna aspoň jedna třetina všech senátorů. K platnému usnesení Senátu je třeba nadpolovičního souhlasu všech přítomných senátorů. K přijetí ústavního zákona a mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR a k vyslání našich vojsk do zahraničí je třeba nadpoloviční většiny všech senátorů.

8. Jsou jednání výborů a komisí Senátu veřejná?

Schůze výborů jsou veřejné, nestanoví-li zákon jinak nebo neusnese-li se výbor, že schůze nebo její část je neveřejná. Řízení v disciplinárních věcech je vždy neveřejné. Neveřejné schůze výboru nebo části schůzí, které byly prohlášeny za neveřejné, se mohou účastnit senátoři, prezident republiky, členové vlády a jiné osoby, které se mohou účastnit schůze Senátu a jeho orgánů ze zákona. Další osoby mohou být přítomny jen se souhlasem výboru. Stejné zásady platí pro schůze komisí.

Zasedání Organizačního výboru je neveřejné, pokud se výbor neusnese jinak, zasedání Mandátového a imunitního výboru je neveřejné vždy.

9. Může senátor podat návrh zákona?

Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Může je podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Návrh zákona (jeho novely, změny apod.), který podává Senát Poslanecké sněmovně, může k projednání v Senátu navrhnout senátor, výbor nebo komise Senátu. Pokud je návrh senátního návrhu schválen, postoupí jej předseda Senátu na základě pověření Senátu Poslanecké sněmovně. Zároveň je některý ze senátorů pověřen, aby návrh zákona odůvodnil.

10. Jaké výbory a komise může Senát zřizovat?

Senát svým usnesením zpravidla na první schůzi každého funkčního období zřizuje Organizační výbor, Mandátový a imunitní výbor a další výbory a komise. Jejich počet, název a náplň práce nejsou zákonem stanoveny, rozhoduje o tom Senát na své schůzi. Pro řešení určité problematiky může výbor zřídit své podvýbory. Jejich členy mohou být i senátoři z jiných výborů.

Komise se zřizují zejména tehdy, jedná-li se o úkoly dotýkající se působnosti více orgánů Senátu anebo o úkoly, které nejsou v působnosti žádného ze Senátem zřízených orgánů. Členy komisí mohou být kromě senátorů i další osoby.

11. Jsou senátní publikace volně přístupné?

O schůzi Senátu se pořizuje těsnopisecká zpráva podávající přesný průběh jednání. Těsnopisecké zprávy jsou senátními publikacemi stejně jako písemné podklady pro jednání Senátu (senátní tisky), přijatá usnesení a výsledky hlasování. Senátní publikace jsou veřejné a v sídle Senátu a na internetu volně přístupné.

12. Co je to veřejné slyšení?

Na základě návrhu nejméně pěti senátorů nebo výboru Senátu se Senát může usnést na konání veřejného slyšení. To je určeno k projednání určité otázky v působnosti Senátu se znalci a jinými osobami, které mohou podat informace o projednávané otázce. Veřejné slyšení může uspořádat i každý výbor Senátu k problematice spadající do jeho působnosti.

13. Kde najdu seznam plánovaných schůzí pléna?

Datum konání následující schůze pléna naleznete přímo na domovské straně v okně „Schůze Senátu“. Termín jednání schůze je mimo jiné závislý na postupování zákonů z Poslanecké sněmovny, termíny jednání proto nejsou dlouhodobě dopředu dané. Jakmile je datum schůze určeno, je tato informace neprodleně zveřejněna na senátních webových stránkách.


IV. Informace o senátorech

 

1. Kde jsou zveřejněny e-mailové adresy senátorů?

Adresa každého senátora se generuje z příjmení a začátečního písmena křestního jména každého senátora. Například senátor „Václav Radima“ by měl adresu: radimav@senat.cz. Všechny senátory lze kontaktovat rovněž pomocí e-mailové adresy . Můžete využít také služeb pošty, telefonu nebo faxu. Na naší internetové stránce jsou zveřejněny e-mailové adresy na senátorské kluby, výbory a komise a adresy senátorských kanceláří ve volebních obvodech, kam je možné zaslat jednotlivým členům Senátu zprávu.

2. Kde lze najít více informací o senátorech?

Více informací lze nalézt na stránce Seznam senátorů.

3. Jak lze zjistit adresu senátorských kanceláří ve volebních obvodech, jejich telefonní čísla, případně e-mailové adresy?

Požadované informace naleznete na stránce Senátoři, pod odkazem Kanceláře senátorů ve volebních obvodech.

4. Chci nahlédnout do majetkových přiznání senátorů, co pro to musím udělat?

Pro vyřízení této žádosti je zapotřebí zaslat Žádost na elektronickou podatelnu: . Žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o nahlížení do registru oznámení

5. Zajímalo by mě, jaký dostávají senátoři plat.

Platy senátorů upravuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Podle § 3, odst. 2 náleží senátorům trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Daný zákon naleznete zde: http://www.senat.cz/dokumenty/o_senatu/zak236_1995.php.


V. Dotazy - ostatní

1. Mohl bych prosím dostat odpověď na otázku, na kdy zařadí Senát do programu jednání určitý zákon?

Pokud požadovaný zákon nenaleznete na stránce Senátní tisky, není dosud známo zda a kdy se daným zákonem budou senátoři zabývat.

2. Do jakého volebního obvodu patřím a kdo je mým senátorem?

Jméno Vašeho senátora a číslo volebního obvodu lze zjistit po zadání názvu Vaší (části) obce do systému hledání volebních obvodů.

3. Můžete mi sdělit, kdy se budou konat volby do Senátu a kdo v nich bude kandidovat?

Informaci o volbách naleznete na stránce Volby do Senátu. Další informace o volbách, včetně seznamu kandidátů, můžete nalézt na stránkách Ústřední volební komise.

4. Domnívám se, že jsou porušována má práva. Na koho se mám obrátit?

Senát má funkci zákonodárnou, nikoliv však soudní nebo výkonnou. Nemůže zasahovat do záležitostí jednotlivých občanů. V případě žádosti o pomoc v osobní tíživé situaci nemá Senát kompetence těmto žádostem vyhovět. Dle konkrétní situace by však mohly být nápomocny např. tyto instituce:

5. Mám zájem o práci v Kanceláři Senátu. Byla by pro mne vhodná pracovní příležitost?

Kancelář Senátu zveřejňuje na www.senat.cz pod odkazem Kancelář Senátu / Nabídka zaměstnání přehled nabízených pracovních uplatnění v Kanceláři Senátu.

6. Mohl bych obdržet základní e-mailový adresář Senátu?

Pro e-mailová podání občanů je určena adresa (včetně podání žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.). Adresa pro řešení problémů týkajících se webové prezentace na www.senat.cz, případně pro náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek, je .

7. Kde naleznu otevírací doby Valdštejnského paláce, Valdštejnské zahrady a dalších prostor?

Otevírací doby těchto prostor pro veřejnost naleznete na webových stránkách Senátu www.senat.cz v sekci pro veřejnost. Přehlednou tabulku naleznete zde.

8. Je Valdštejnský palác přístupný během státních svátků?

Ano, Valdštejnský palác je pro veřejnost otevřený rovněž o státních svátcích. Přehlednou tabulku otevírací doby naleznete zde.

9. Kde se dozvím o aktuálních kulturních akcích pořádaných v sídle Senátu?

Aktuální informace o akcích pro veřejnost naleznete na webových stránkách Senátu www.senat.cz v sekci pro veřejnost.

10. Kde se dozvím informace o historii paláců Senátu a Valdštejnské zahradě?

Informace o Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci a o Valdštejnské zahradě naleznete na webových stránkách Senátu www.senat.cz v sekci pro veřejnost.


Na našem serveru používané odborné termíny jsou vysvětleny ve slovníku pojmů z parlamentní praxe.