Návod pro fulltextové vyhledávání v dokumentech Senátu

Úvod

Na této stránce můžete získat informace, jak hledat a najít požadované senátní dokumenty. Senátními dokumenty jsou míněny dokumenty přímo související s prací Senátu a jeho orgánů (dle zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, v platném znění).

Všechny senátní dokumenty je možné nalézt ve struktuře virtuálních adresářů na stránce Dokumenty Senátu. Některé dokumenty je možné nalézt i na speciálních stránkách, které sdružují části senátních dokumentů včetně souvisejících informací vždy z určité oblasti nebo pohledu. Jsou to Dokumenty evropské agendy, podklady a informace z EU, senátní tisky, stenografické záznamy ze schůzí Senátu a z veřejných slyšení, odkazy na dokumenty projednávané na jednotlivých plenárních schůzích Senátu v tabulkách nebo dostupných přes pořad schůze, v neposlední řadě zápisy ze zahraničních cest a další stránky s výběrem senátních dokumentů.

Toto fulltextové hledání prochází všechny dokumenty, v jejichž obsahu se slova vyskytují, nehledě na jejich umístění či funkční období. Podrobný popis jak hledat je popsán v dalších odstavcích; je možné využít vyhledávací dotaz složený z výrazů a operátorů a následně dynamické filtry pro zúžení množiny vyhledaných výsledků.

Možnosti hledání

Vyhledávací dotaz je rozdělen na výrazy a operátory. Kombinováním obou možností lze dosáhnout přesnějších výsledků hledání.

Hledání obecně je CASE INSENSITIVE, nerozlišuje tedy malá/velká písmena.

Hledání nerozlišuje DIAKRITIKU, naopak je výhodnější zadávat hledané výrazy bez háčků a čárek.

Hledání podporuje SKLOŇOVÁNÍ, lze tedy zadat výraz v jeho základní formě.

Do vyhledávacího pole zadejte dotaz a stiskněte tlačítko „Hledat v dokumentech“. Po zadání hledaného výrazu též stačí ve většině prohlížečů stisknout Enter. Zobrazí se seznam nalezených výsledků, setříděný podle relevance.

Pomocí dynamických filtrů můžete tyto výsledky dále zužovat, u filtrů máte rovněž v závorce k dispozici počet dokumentů, obsahujících danou hodnotu.

Výrazy

Existují dva typy hledaných výrazů:

  • jednoduchý výraz - jediné slovo, např. zemědělství nebo zápis
  • fráze - slovní spojení, zadané v uvozovkách, například „ministerstvo zemědělství“ nebo „zápis z jednání“

Maska vyhledávání

Vyhledávač podporuje zástupný znak hvězdička „ * “ pro neurčenou skupinu znaků (0 a více znaků).

Například pro hledání textů účet, účetní nebo účetnictví, můžete použít jedno jediné vyhledávání, zadejte:

účet* nebo ucet*

Zástupný znak se dá použít také uprostřed slova, takto lze najít slova příkaz i průkaz:

pr*kaz

Zástupný znak „ * “ lze použít jak na začátku, tak na konci hledaného výrazu.

Nepřesné vyhledávání

Vyhledávač umí zpracovat speciální dotazy založené na algoritmu zvaném Levenshteinova vzdálenost. Toto hledání umožnuje:

  • hledat slova podobná
  • hledat slova v určité vzdálenosti od sebe

Chcete-li provést tzv. nepřesné vyhledávání, musíte použít symbol vlnovka „ ~ “ na konci hledaného výrazu.

Například pro vyhledání výrazů podobných slovu konstanty zadejte:

konstanty~

Vyhledávač zobrazí ve výsledku pojmy jako konstanty, kontrakty, kontakty, jednoduše slova podobná zadanému výrazu.

Taktéž můžete použít volitelný parametr pro požadované podobnosti. Parametr se zadává jako číslo za vlnovku. Hodnota parametru je mezi číslem 0 a 1, přičemž hodnota blíže k 1 bude hledat větší podobnost. Například:

legislativa~0.4

i Pokud parametr není uveden, je jeho výchozí hodnota 0.5.

Chcete-li vyhledat výrazy, které se vyskytují v textu blízko u sebe, použijte vlnovku „ ~ “ na konci fráze a zadejte faktor vzdálenosti (číslo 0 a větší). Například pro vyhledání slov předseda a volba ve vzdálenosti do 10 slov od sebe v článku, zadejte:

„předseda volba“~10

i Pokud parametr není uveden, je jeho výchozí hodnota 1, hledají se tedy slova zapsaná hned vedle sebe.

Posílení relevance výrazů

Vyhledávač umožňuje zvýšit relevanci hledaných výrazů ve výsledcích hledání. Chcete-li posílit výraz, použijte symbol stříška „ ^ “ a uveďte faktor posílení (číslo větší než 0). Čím vyšší je faktor, tím relevantnější bude hledaný výraz ve výsledcích.

Například, pokud hledáte výrazy:

zemědělský výbor

a chcete, aby výraz zemědělský byl ve výsledcích relevantnější, zadejte:

zemědělský^4 výbor

Hledání zadané se stříškou nebo bez ní zobrazí stejný počet výsledků, ale jinak uspořádaných. V tomto případě budou ve výsledcích na prvních místech dokumenty, které obsahují více výskytů slova zemědělský než výbor.

Můžete také posílit hledání fráze, podmínky zadáte takto:

„výbor pro záležitosti EU“ „evropská legislativa“^10

i Ve výchozím nastavení je faktor posílení 1. Přestože faktor musí být pozitivní číslo, může být menší než 1 (např. 0.2).

Operátory

Vyhledávač umožňuje podmínkovat hledání výrazů pomocí logických operátorů a podporuje tyto operátory:

  • AND - logické A
  • „ + “ - podobné jako AND, jiný způsob zadání
  • OR - logické NEBO, pokud mezi výrazy není operátor, bere se jako OR
  • NOT - logické NE
  • „ - “ - podobné jako NOT, jiný způsob zadání

i Operátory se dají kombinovat, například logické „ + “ a „ - “ v jednom dotazu.

! Operátory musí být vždy zadány VELKÝMI PÍSMENY, jinak budou použity jako hledaný výraz.

OR

Chcete-li vyhledat dokumenty, které obsahují buď výraz výbor, nebo komise zadejte:

výbor OR komise
AND

AND je výchozí operátor. To znamená, že pokud není zadán mezi dvěma výrazy žádný operátor, použije se AND. AND je operátor, který slouží pro vyhledání článků obsahujících všechny uvedené výrazy. Chcete-li vyhledat dokumenty, které obsahují „výbor pro záležitosti EU“ a zároveň ve stejném článku „evropská legislativa“, zadejte:

„výbor pro záležitosti EU“ AND „evropská legislativa“
„ + “

Logické „ + “ je operátor, kterým se označují výrazy povinné, ty které musí ve výsledcích být vždy. Chcete-li vyhledat dokumenty, které musí vždy obsahovat výbor a mohou obsahovat i hospodářství, zadejte:

+výbor hospodářství

Pokud mají být oba výrazy povinné, tedy obě slova se musí nacházet ve vyhledaných článcích, zadejte:

+výbor +hospodářství
NOT

Operátor NOT vyloučí dokumenty, které obsahují výraz zadaný za NOT. Chcete-li vyhledat dokumenty, které obsahují „evropské dotace“, ale neobsahují „výbor pro záležitosti EU“, zadejte:

„evropské dotace“ NOT „výbor pro záležitosti EU“

! Operátor NOT musí být vždy zadán mezi dvěma výrazy, pokud bude obsahovat pouze jeden výraz, nezobrazí žádné výsledky (např.: NOT „výbor pro záležitosti EU“).

„ - “

Logické „ - “ (mínus) vyloučí nechtěné dokumenty, podobně jako operátor NOT. Nebudou zobrazeny dokumenty obsahující výraz zadaný za „-“. Chcete-li vyhledat dokumenty, které obsahují „evropské dotace“, ale neobsahují „výbor pro záležitosti EU“, zadejte:

„evropské dotace“ -„výbor pro záležitosti EU“

Kombinace výrazů a operátorů

Do jednoho dotazu lze umístit více operátorů a výrazů. Například pokud hledáte dokument, který musí obsahovat „evropské dotace“, dále musí obsahovat číselník a naopak nesmí obsahovat „oběh zboží“, zadejte:

+„evropské dotace“ +číselník -„oběh zboží“

nebo

+„evropské dotace“ AND číselník NOT „oběh zboží“

Seskupování podmínek

Vyhledávač podporuje seskupování podmínek. Pro seskupování se používají závorky. To může být užitečné, pokud chcete mít přehled v logice dotazů.

Chcete-li hledat dokument obsahující buď „evropské dotace“ nebo „výbor pro záležitosti EU“ a zároveň číselník, zadejte:

(„evropské dotace“ OR „výbor pro záležitosti EU“) +číselník

Použití dynamických filtrů pro zúžení množiny výsledků vyhledávání

Zobrazené výsledky vyhledávání je možné filtrovat pomocí dynamických filtrů. Dynamické filtry jsou atributy vyhledaných dokumentů, jejichž výběrem (jedné hodnoty v každém sloupci) je možné zúžit seznam vyhledaných dokumentů. Například je možné vybrat pouze dokumenty určeného funkčního období, určeného typu, vytvořené vybraným orgánem Senátu apod.

Zadáním dalšího výrazu pro vyhledávání s stisknutím tlačítka „Hledat v dokumentech“ dojde k resetování vybraných parametrů dynamických filtrů.

Pokud kliknete na záhlaví sloupce, budou hodnoty ve sloupci seřazeny ne dle četnosti, ale dle abecedního pořadí, což je výhodné například při výběru navrhovatele/gestora či zpravodaje.

Kontakt pro získání dalších informací

V případě, že budete potřebovat další informace k možnostem vyhledávání, prosím, napište na adresu .