Nejvyhledávanější tisky

258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
344/09
Zákon o spořitelních a úvěrových družstvech
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
161/10
Zákon o státním podniku
138/12
Lesní zákon

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

141/12
Stavební zákon
140/12
Zákon o dráhách
57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
138/12
Lesní zákon
137/12
Návrh zákona o dráhách
99/12
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem

Poslední projednávané tisky EU

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

100/12
Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Cura au o letecké dopravě
101/12
Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
147/12
Veterinární zákon
148/12
Zákon o rostlinolékařské péči
149/12
Zákon o státních svátcích
150/12
Daňový balíček
151/12
Zákon o státní sociální podpoře
119/12
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
129/12
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
131/12
Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti
136/12
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
152/12
Zákoník práce
153/12
Zákon o právu na digitální služby
154/12
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
155/12
Zákon o základních registrech
156/12
Zákon o zaměstnanosti
157/12
Zákon o obchodních korporacích
158/12
Zákon o realitním zprostředkování
159/12
Zákon o podpoře regionálního rozvoje
160/12
Zákon o hospodaření energií

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.