Nejvyhledávanější tisky

53/11
Zákon o daňových změnách
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
31/08
Mezinárodní telekomunikační unie
262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
431/08
Dohoda o partnerství EU - Irák

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

149/13
Horní zákon - senátní návrh
143/13
Exekuční řád - senátní návrh
145/13
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
147/13
Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
107/13
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
136/13
Energetický zákon
140/13
Zákon o důchodovém pojištění

Poslední projednávané tisky EU

N 053/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
N 052/13
Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
K 045/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

Senát předložil Poslanecké sněmovně v jejím 8. volebním období tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250
Novela zákona o státním občanství ČR - sněmovní tisk č. 260
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích - sněmovní tisk č. 338
Novela ústavního zákona - Ústava ČR - sněmovní tisk č. 560
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 568
Novela zákona o státním zastupitelství - sněmovní tisk č. 569
Novela ústavního zákona - Listina základních práv a svobod - sněmovní tisk č. 895
Novela zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona o kompenzačním bonusu - - sněmovní tisk č. 959
Novela zákona o státních svátcích - sněmovní tisk č. 1097

Zařazené neprojednávané tisky

58/13
Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
59/13
Novela zákona o volbách - senátní návrh
62/13
Zpráva o ŽP ČR 2019
107/13
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
111/13
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
124/13
Novela Ústavy České republiky
125/13
Zákon o JŘ PS a zákon o volbách
151/13
Zákon o silničním provozu - senátní návrh
152/13
Zákon o užívání státních symbolů ČR
153/13
Zákon o požární ochraně
154/13
Zákon o odpovědnosti za přestupky
155/13
Zákon o Policii ČR
156/13
Zákon o archivnictví a spisové službě
157/13
Zákon o sociálních službách
158/13
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
159/13
Zákon o dráhách
162/12
Stanovisko k VZ NKÚ
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
205/12
Ústava České republiky
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 057/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
K 058/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje