Nejvyhledávanější tisky

48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
53/13
Zákon o pedagogických pracovnících
73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
51/13
Zákon o soudech a soudcích
67/13
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

68/13
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
67/13
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdr.služby
69/13
Občanský soudní řád
45/13
Zpráva o peticích za rok 2020
58/13
Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
55/13
Zákon o zadávání veřejných zakázek
57/13
Zákon o vysokých školách

Poslední projednávané tisky EU

K 020/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
K 008/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
N 002/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
40/13
Změna přílohy VII - Göteborský protokol
41/13
Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
59/13
Novela zákona o volbách - senátní návrh
73/13
Návrh zákona v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
74/13
Zákon o SFDI
75/13
Zákon o o řízení motorových vozidel
76/13
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
77/13
Zákon o ČNB
78/13
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
79/13
Občanský zákoník
81/13
Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh
82/13
Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
78/13
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 084/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje