Nejvyhledávanější tisky

336/12
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
256/10
Zákon o hazardních hrách
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
289/12
Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

315/12
Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
314/12
Informace delegací za 12. funkční období
313/12
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
274/12
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
266/12
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
293/12
Změny k Úmluvě o práci na moři

Poslední projednávané tisky EU

K 066/12
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
K 061/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
K 044/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

330/12
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného
331/12
Zákon o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
333/12
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb
334/12
Zákon o poskytnutí státní záruky ČMZRB
335/12
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek
336/12
Vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků
338/12
Zákon o investičních pobídkách
339/12
Zákon o opatřeních - soudní řízení

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

92/08
Novela z. o střelných zbraních
669/08
N.z. o nakládání se zbraněmi