Nejvyhledávanější tisky

11/13
Zákon o daních
337/12
Zákon o daních z příjmů
327/12
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
13/13
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
16/13
Novela zákona o spotřebních daních
15/13
Novela zákona o utajovaných informací
1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
2/13
Zákon o vysokých školách

Poslední projednávané tisky EU

J 074/12
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
K 073/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
K 067/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

4/13
Zákon o nakládání se zbraněmi
5/13
Zákon o zbraních
6/13
Zákon o prověřování zahraničních investic
7/13
Zákon o náhradním výživném
8/13
Občanský soudní řád
9/13
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
10/13
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony
11/13
Zákon o daních
12/13
zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
14/13
Zákon o evidenci skutečných majitelů
17/13
Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
301/12
Akta Světové poštovní unie
302/12
Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
306/12
Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
309/12
Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

237/08
Novela z. - soudní řád správní
531/08
Novela z. - horní zákon
552/08
Novela z. o nouzových zásobách ropy
696/08
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích
697/08
Novela z. o zdravotnických prostředcích