Nejvyhledávanější tisky

242/12
Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
256/12
Zákon o kompenzačním bonusu
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

263/12
Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
262/12
Žádost o souhlas s trestním stíháním
259/12
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
260/12
Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021
257/12
Zákon o ochraně zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
254/12
Zákon o podpoře kultury
253/12
Zákon o podpoře sportu

Poslední projednávané tisky EU

K 032/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
N 034/12
Pozměněný návrh nař.EP a Rady o spol.ustanoveních o Evr.fondu pro reg.rozvoj, Evr.soc.fondu plus, Fondu soudržnosti a Evr.námoř.a rybářském fondu a o fin.pravidlech pro tyto fondy a pro Azyl.a migr.fond,Fond pro vnitř.bezpečnost a pro správu hranic a víza
K 036/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

260/12
Zákon, kterým se stanoví termín předložení z. o SR ČR 2021
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
187/12
Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
188/12
Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
189/12
Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
190/12
Zpráva o ŽP ČR 2018
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
201/12
Zákon o volbách do Evropského parlamentu
205/12
Ústava České republiky
212/12
Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
215/12
Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
221/12
Zpráva o činnosti VOP 2019
225/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
246/12
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
258/12
Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
261/12
Školský zákon
267/12
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2
268/12
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
269/12
Daňový řád
270/12
Zákoník práce

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 038/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
N 043/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
K 049/12
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.