Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
340/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
337/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
341/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
245/11
Zákon o volbách do PČR

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
315/11
Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
245/11
Zákon o volbách do PČR
331/11
Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
329/11
Informace delegací za 11. funkční období
330/11
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
275/11
Petice dálnice D49 a D55

Poslední projednávané tisky EU

N 168/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
N 155/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
N 161/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

252/11
Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
261/11
Zákon o silničním provozu
319/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - senátní návrh
332/11
Zákon o DPH
333/11
Zákon o dani z příjmů
334/11
Zákon o dluhopisech
335/11
Zákon o zrušení FNM
336/11
Novela volebních zákonů
337/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
338/11
Trestní zákoník
339/11
Zákon o ochranných známkách
340/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
341/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
342/11
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
343/11
Zasedání ER - závěry

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 159/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
J 163/11
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
N 165/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
N 167/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
N 169/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
N 173/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
N 176/11
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

71/08
Novela z. - insolvenční zákon
109/08
Novela z. - zákoník práce
132/08
Novela z. o státní službě
303/08
Novela z. - notářský řád