Nejvyhledávanější tisky

268/12
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
261/11
Zákon o silničním provozu
256/12
Zákon o kompenzačním bonusu

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

272/12
Zákon o kompenzacích osobám poskytujících hrazené zdravotní služby
269/12
Daňový řád
267/12
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2
189/12
Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
188/12
Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
187/12
Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh

Poslední projednávané tisky EU

K 049/12
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahr.investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evr.strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
K 048/12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
K 038/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

162/12
Stanovisko k VZ NKÚ
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
215/12
Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
225/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
245/12
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
246/12
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
252/12
Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
258/12
Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
263/12
Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
265/12
Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
266/12
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
273/12
Zpráva o vývoji EU v roce 2019
274/12
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
277/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
281/12
Zákon o oběhu osiva a sadby
282/12
Zákon o implementaci daňových předpisů EU
283/12
Zákon o námořní plavbě
284/12
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
285/12
Zákon o silniční dopravě
286/12
Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU
287/12
Zákon o bankách
288/12
Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
289/12
Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
290/12
Trestní zákoník
292/12
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 047/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

866/08
Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.