Nejvyhledávanější tisky

261/11
Zákon o silničním provozu
216/12
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
219/12
Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
217/12
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

228/12
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti
226/12
Zákon o úpravách v oblasti dávek státní soc. podpory
227/12
Zákon o kompenzačním bonusu
218/12
Zákon o o zvláštních pravidlech pro přijímání k vzdělávání
217/12
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
219/12
Zákon o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení
216/12
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020

Poslední projednávané tisky EU

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

229/12
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
230/12
Zákon o ČNB
231/12
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách
232/12
Zákon o realitním zprostředkování
233/12
Zákon o mírnění dopadu na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
234/12
Zákon o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na nájemce byt.
235/12
Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
236/12
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie
237/12
Zákon o spotřebitelském úvěru
238/12
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
239/12
Zákon o zmírnění dopadu na a nájemce prostor sloužících podnikání
240/12
Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
241/12
Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání
242/12
Zákon o zmírnění dopadu na odvětví cestovního ruchu
243/12
Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.