Nejvyhledávanější tisky

47/13
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
44/13
Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
46/13
Pandemický zákon
48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
31/08
Mezinárodní telekomunikační unie

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

47/13
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
59/13
Novela zákona o volbách - senátní návrh
44/13
Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
46/13
Pandemický zákon
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
36/13
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
35/13
Zákon o hasičském záchranném sboru

Poslední projednávané tisky EU

K 086/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
K 080/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
N 001/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
3/13
Dohoda o mezinárodní finanční korporaci
28/13
Dohoda Korea ČR letecká doprava
37/13
Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
43/13
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2020
45/13
Zpráva o peticích za rok 2020
48/13
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
49/13
Zahrádkářský zákon
50/13
Trestní řád
51/13
Zákon o soudech a soudcích
52/13
Zákon o metrologii
53/13
Zákon o pedagogických pracovnících
54/13
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
55/13
Zákon o zadávání veřejných zakázek
56/13
Zákon o Vojenském zpravodajství
57/13
Zákon o vysokých školách
58/13
Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
341/12
Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 084/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.