Nejvyhledávanější tisky

296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
55/11
Autorský zákon
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
107/12
Zákon o místních poplatcích
258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
98/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
86/12
Výroční zpráva ČTÚ
124/12
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
122/12
Insolvenční zákon
94/12
Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
127/12
Zákon o pozemních komunikacích

Poslední projednávané tisky EU

N 019/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
J 028/12
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
K 020/12
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
73/12
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
85/12
Smlouva mezi ČR a Kyrgyzskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
91/12
Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
96/12
Smlouva ČR Argentina o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
99/12
Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Mongolskem
100/12
Dohodo ČR Nizozemí ve vztahu ke Cura au o letecké dopravě
101/12
Dohoda ČR Omán o letecké dopravě
102/12
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
115/12
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
129/12
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
137/12
Návrh zákona o dráhách
138/12
Lesní zákon
139/12
Zákon o elektronických komunikacích
140/12
Zákon o dráhách
141/12
Stavební zákon
142/12
Nominační zákon
143/12
Návrh zákona o státním zastupitelství

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 024/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
K 031/12
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

435/08
Novela z. - veterinární zákon
454/08
Novela z. o rostlinolékařské péči