Nejvyhledávanější tisky

158/12
Zákon o realitním zprostředkování
174/12
Zákon o silniční dopravě
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh
153/12
Zákon o právu na digitální služby
150/12
Daňový balíček

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

165/12
Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2020
156/12
Zákon o zaměstnanosti
153/12
Zákon o právu na digitální služby
152/12
Zákoník práce
131/12
Sml. mezi ČR a Gruzií o spolupráci proti tr. činnosti
154/12
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
157/12
Zákon o obchodních korporacích

Poslední projednávané tisky EU

K 025/12
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K 026/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
J 029/12
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

158/12
Zákon o realitním zprostředkování
119/12
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
129/12
Dlouhodobý záměr vzdělávání 2019-2023
135/12
Novela Listiny základních práv a svobod - senátní návrh
136/12
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
162/12
Stanovisko k VZ NKÚ
166/12
Žádost prezidenta - ústavní soudce
169/12
Zákon o regulaci podnikání na finančním trhu
170/12
Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
171/12
Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
172/12
Zákon o o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
173/12
Zákon o územně správním členění státu
174/12
Zákon o silniční dopravě
175/12
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
176/12
Zákon o majetku České republiky
177/12
Zákon o vnitrozemské plavbě
178/12
Zákon o bankách
179/12
Zákon o zeměměřictví
180/12
Zákon o pohonných hmotách
181/12
Trestní zákoník
182/12
Zákon o NKÚ
183/12
Živnostenský zákon
184/12
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
185/12
Zasedání ER 12. - 13. prosince 2019

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.