Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
51/12
Lesní zákon
53/12
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

41/12
Zákon o předcházení ekologické újmě
44/12
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
42/12
Transplantační zákon
40/12
Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU
45/12
Zákon o finanční kontrole
49/12
Zasedání ER 21.-22.3. komentovaný pořad
35/12
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Poslední projednávané tisky EU

K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
K 008/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
K 006/12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

18/12
Zpráva o životním prostředí ČR 2017
39/12
Zpráva o peticích 2019
43/12
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
47/12
Žádost prezidenta - ústavní soudce
51/12
Lesní zákon
265/11
Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

50/08
Novela z. o svobodném přístupu k informacím
72/08
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech
73/08
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
74/08
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
157/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
179/08
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
195/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
200/08
Novela z. o prodejní době
203/08
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
241/08
Novela z. o podpoře sportu
273/08
Novela z. o obcích
369/08
Novela z. o ochraně spotřebitele