Nejvyhledávanější tisky

256/10
Zákon o hazardních hrách
193/12
Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
297/12
Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
65/10
Energetický zákon
191/11
Novela zákona o léčivech - senátní návrh

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
291/12
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
304/12
Školský zákon
296/12
Kandidáti na předsedu ÚOOÚ
303/12
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu 2020
195/12
Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu

Poslední projednávané tisky EU

K 044/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
K 047/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
N 058/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

264/12
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
266/12
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
271/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
274/12
Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
278/12
Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba
293/12
Změny k Úmluvě o práci na moři
295/12
Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 060/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
K 061/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

514/08
Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
556/08
Novela z. o vodách (vodní zákon)
644/08
Novela z. o technických požadavcích na výrobky
676/08
Vl.n.z.o odpadech
677/08
Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností
678/08
Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.
679/08
Novela z. o obalech
734/08
Novela z. o pozemkových úpravách
881/08
Vl.n.z.o opařeních ke zmír.dopadů epid.v pracovněpr.vzt.
943/08
N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací