Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
313/11
Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích
304/11
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
305/11
Školský zákon

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

318/11
Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění
311/11
Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
286/11
Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
309/11
Změna článku 124 Římského statutu
310/11
Změny článku 8 Římského statutu
327/11
Zasedání ER 18.10.2018
312/11
Zákon o státním občanství České republiky

Poslední projednávané tisky EU

N 153/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
N 135/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
N 136/11
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

227/11
Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
245/11
Zákon o volbách do PČR
275/11
Petice dálnice D49 a D55
287/11
Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
315/11
Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
316/11
Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
317/11
Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
329/11
Informace delegací za 11. funkční období
330/11
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
331/11
Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období

Zařazené neprojednávané tisky EU

N 150/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
N 155/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
N 156/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
N 157/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
N 160/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a dalších fondech
N 161/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
N 164/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
N 166/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
N 168/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
N 170/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

79/08
Novela z. - trestní zákoník
80/08
Novela z. o daních z příjmů
89/08
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
93/08
Novela z. o dluhopisech
105/08
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
130/08
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
137/08
Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
161/08
Novela z. o dani z přidané hodnoty
168/08
Novela z. o ochranných známkách
199/08
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění