Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
51/12
Lesní zákon
53/12
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

35/12
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
19/12
Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
15/12
Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
36/12
Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU
28/12
Zákon o sociálních službách
27/12
Školský zákon
29/12
Zákon o státních svátcích II.

Poslední projednávané tisky EU

K 006/12
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
K 009/12
Sdělení Komise EP,Evropské radě,Radě,Evropské centrální bance,EHSV,Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
K 001/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

18/12
Zpráva o životním prostředí ČR 2017
39/12
Zpráva o peticích 2019
40/12
Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU
41/12
Zákon o předcházení ekologické újmě
42/12
Transplantační zákon
43/12
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
44/12
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
45/12
Zákon o finanční kontrole
47/12
Žádost prezidenta - ústavní soudce
49/12
Zasedání ER 21.-22.3. komentovaný pořad
265/11
Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 008/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

50/08
Novela z. o svobodném přístupu k informacím
72/08
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech
73/08
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
74/08
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
157/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
179/08
N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
195/08
Novela z. o vnitrozemské plavbě
200/08
Novela z. o prodejní době
203/08
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR
241/08
Novela z. o podpoře sportu
273/08
Novela z. o obcích
369/08
Novela z. o ochraně spotřebitele