Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
77/12
Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
70/12
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
83/12
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

72/12
Zákon o obcích
71/12
Zákon o podpoře sportu
68/12
Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
69/12
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
37/12
Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
55/12
Závěry z jednání ER 21. - 22. března 2019
75/12
Informace vláda o zasedání ER 10. dubna 2019

Poslední projednávané tisky EU

K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

33/12
Dohoda o ochraně investic EU Singapur
46/12
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
54/12
Dohoda Chile ČR o letecké dopravě
56/12
Zpráva o činnosti VOP 2018
57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
58/12
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2018
59/12
Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.
60/12
Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě
73/12
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
74/12
Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
76/12
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2018
78/12
Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
79/12
Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
81/12
Rozpočtová strategie na léta 2020-2022 a Konvergenční program ČR
82/12
Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
83/12
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
84/12
Zákon o nemocenském pojištění
87/12
Prohlášení ze Sibiu
88/12
ER 20. a 21. června 2019 - komentovaný návrh pořadu jednání
283/11
Petice Braňme média veřejné služby!

Zařazené neprojednávané tisky EU

K 013/12
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.