Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
68/12
Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
70/12
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

51/12
Lesní zákon
265/11
Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
39/12
Zpráva o peticích 2019
43/12
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
18/12
Zpráva o životním prostředí ČR 2017
41/12
Zákon o předcházení ekologické újmě
44/12
Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Poslední projednávané tisky EU

K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

33/12
Dohoda o ochraně investic EU Singapur
37/12
Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
38/12
Dohoda ČR - Slovensko - státní hranice
46/12
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
48/12
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2018
59/12
Návrh vyslání sil AČR do vzdušného prostoru Slovenské rep.
61/12
Zákon o ochraně spotřebitele
62/12
Zákon zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
63/12
Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
64/12
Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
65/12
Zákon o vnitrozemské plavbě
66/12
Zákon o vnitrozemské plavbě
67/12
Zákon o registru smluv
68/12
Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
69/12
Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
70/12
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
71/12
Zákon o podpoře sportu
72/12
Zákon o obcích
73/12
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

297/08
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění