Nejvyhledávanější tisky

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
32/12
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
28/12
Zákon o sociálních službách
25/12
Zákon o zpracování osobních údajů
26/12
Zákon o zpracování osobních údajů - související zákony

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

28/12
Zákon o sociálních službách
27/12
Školský zákon
29/12
Zákon o státních svátcích II.
23/12
Zákon o státních svátcích I.
3/12
Mezinárodní nadace EU - LAC
22/12
Předchozí souhlas - doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
314/11
Petice na podporu biotroniky

Poslední projednávané tisky EU

K 001/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
K 184/11
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
N 159/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

15/12
Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
19/12
Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením
35/12
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
36/12
Zákon o úpravě vztahů po vystoupení UK z EU
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

170/08
Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací
173/08
Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
261/08
Novela z. o finanční kontrole
308/08
Novela z. - transplantační zákon
354/08
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy