Nejvyhledávanější tisky

337/12
Zákon o daních z příjmů
340/12
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020
11/13
Zákon o daních
332/12
Zákon o komp. bonusu v souv. s omezením podn. činnosti
327/12
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Hlavní náplní činnosti Senát Parlamentu ČR je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv, evropské legislativy. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas s jmenováním soudců Ústavního soudu, volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny senátní tisky, včetně evropských tisků, projednávají nejprve senátní výbory či komise a následně jsou zařazeny na pořad schůze Senátu. Zatímco zákony postoupené Poslaneckou sněmovnou jsou na plénu Senátu projednávány pouze jednou, senátní iniciativy projednává Senát ve dvou čteních.

Poslední projednávané tisky

1/13
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
299/12
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
2/13
Zákon o vysokých školách
280/12
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
337/12
Zákon o daních z příjmů
326/12
Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací
324/12
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Poslední projednávané tisky EU

J 074/12
Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů
K 073/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021
K 067/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

Senátní iniciativy

Návrh senátního návrhu zákona předkládá senátor nebo skupina senátorů. Senát rozhoduje ve dvou čteních, po schválení plénem Senátu je senátní návrh zákona postoupen do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání v rámci legislativního procesu.

V 11. funkčním období Senát předložil Poslanecké sněmovně tyto senátní návrhy zákonů:

Novela zákona o léčivech sněmovní tisk č. 27
Novela zákona o Ústavním soudu - sněmovní tisk č. 30
Návrh zákona o evidenci tržeb - sněmovní tisk č. 31
Novela zákona o daních z příjmů - sněmovní tisk č. 32
Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky - sněmovní tisk č. 103
Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - - sněmovní tisk č. 104
Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních - sněmovní tisk č. 105
Novela zákona o sociálních službách - sněmovní tisk č. 160
Novela energetického zákona - sněmovní tisk č. 250

Zařazené neprojednávané tisky

4/13
Zákon o nakládání se zbraněmi
5/13
Zákon o zbraních
6/13
Zákon o prověřování zahraničních investic
7/13
Zákon o náhradním výživném
8/13
Občanský soudní řád
9/13
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
10/13
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony
11/13
Zákon o daních
12/13
zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
13/13
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
14/13
Zákon o evidenci skutečných majitelů
15/13
Novela zákona o utajovaných informací
16/13
Novela zákona o spotřebních daních
17/13
Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
301/12
Akta Světové poštovní unie
302/12
Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
306/12
Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
309/12
Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

Zařazené neprojednávané tisky EU

V současné době není zařazen žádný tisk EU, čekající na projednávání na schůzi Senátu.

Zákony projednané ve 3. čtení v PSP

V současné době žádný tisk, projednaný ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně, nečeká na odeslání do Senátu.