Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
313/11
Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích
304/11
Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
289/11
Zákon o distribuci pojištění a zajištění
305/11
Školský zákon

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

312/11
Zákon o státním občanství České republiky
245/11
Zákon o volbách do PČR
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
226/11
Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
262/11
Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
277/11
Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
308/11
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017

Recently debated EU Agenda prints

N 145/11
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nař. (ES) č. 767/2008, nař. (ES) č. 810/2009, nař. (EU) č. 2017/2226, nař. (EU) č. 2016/399, nař. XX/2018 [nař. o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
J 140/11
Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
N 142/11
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

227/11
Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
245/11
Zákon o volbách do PČR
261/11
Zákon o silničním provozu
275/11
Petice dálnice D49 a D55
286/11
Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
287/11
Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
309/11
Změna článku 124 Římského statutu
310/11
Změny článku 8 Římského statutu
311/11
Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
315/11
Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
316/11
Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
317/11
Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
318/11
Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění
319/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - senátní návrh
327/11
Zasedání ER 18.10.2018
329/11
Informace delegací za 11. funkční období
330/11
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
331/11
Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období

Filed EU prints that have not been debated

N 133/11
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
N 135/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
N 136/11
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
N 150/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
N 153/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
N 155/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
N 156/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
N 157/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření
N 160/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a dalších fondech
N 161/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
N 164/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
N 166/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
N 168/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
N 170/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
N 171/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

79/08
Novela z. - trestní zákoník
80/08
Novela z. o daních z příjmů
89/08
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
93/08
Novela z. o dluhopisech
105/08
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních
130/08
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku
137/08
Vl.n.z, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
161/08
Novela z. o dani z přidané hodnoty
168/08
Novela z. o ochranných známkách
199/08
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění