Most frequently searched documents

53/11
Zákon o daňových změnách
252/09
Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
166/11
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
26/09
Zákon o specifických zdravotních službách
390/08
Nasazení sil MO v roce 2011

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

149/13
Horní zákon - senátní návrh
143/13
Exekuční řád - senátní návrh
145/13
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
147/13
Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
107/13
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
136/13
Energetický zákon
140/13
Zákon o důchodovém pojištění

Recently debated EU Agenda prints

N 053/13
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
N 052/13
Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
K 045/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

58/13
Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
59/13
Novela zákona o volbách - senátní návrh
62/13
Zpráva o ŽP ČR 2019
107/13
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
111/13
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
124/13
Novela Ústavy České republiky
125/13
Zákon o JŘ PS a zákon o volbách
151/13
Zákon o silničním provozu - senátní návrh
152/13
Zákon o užívání státních symbolů ČR
153/13
Zákon o požární ochraně
154/13
Zákon o odpovědnosti za přestupky
155/13
Zákon o Policii ČR
156/13
Zákon o archivnictví a spisové službě
157/13
Zákon o sociálních službách
158/13
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
159/13
Zákon o dráhách
162/12
Stanovisko k VZ NKÚ
199/12
Trestní zákoník - senátní návrh
205/12
Ústava České republiky
312/12
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

Filed EU prints that have not been debated

N 057/13
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
K 058/13
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

374/08
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
780/08
Novela z. o podpoře regionálního rozvoje